Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 09. 13

Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.09.13.

Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

ELSŐ RÉSZ

Valamennyi adónemre vonatkozó általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések

1. § Bordány Nagyközség Képviselő- testülete a bordányi lakosság és vállalkozások részére nyújtott szolgálatások fedezetének biztosítása érdekében, méltányos közteherviselés elvének figyelembevételével

a)2

b) telekadó,

c) kommunálisadó,

d) helyi iparűzési adó,

adónemekben Bordány település közigazgatási területére vonatkozóan határozatlan időre adót vet ki. A Képviselő- testület a helyi adókra vonatkozó szabályokat egységes rendeletben írja elő.

2. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Art.) foglaltak az irányadóak.

3. § A helyi adókhoz kapcsolódó adatlapok elektronikus rendszer igénybevételével elektronikus formában is benyújthatók.

2. Egyes adónemekre vonatkozó általános szabályok

4. § (1)3 A telekadót és a kommunális adót az önkormányzati adóhatóság az ingatlan- nyilvántartásban a tárgyév első napján nyilvántartott adatok alapján kivetéssel állapítja meg.

(2)4 A telekadó- és a kommunális adó adónemben az adókötelezettség keletkezését valamint adó alanyában, az adó tárgyában bekövetkezett, adókötelezettséget érintő változást az adózónak a változást követő 15 napon belül az adóhatósághoz be kell bejelentenie. Az adóalanynak nem kell újabb nyilatkozatot tennie mindaddig, ameddig az adótárgyat érintően változás nem következett be.

(3)5 A telekadót és a kommunális adót évente két egyenlő részletben kell megfizetni. Az első részlet esedékességének ideje minden év március 15. napja, a második részlet esedékességének ideje minden év szeptember 15. napja.

MÁSODIK RÉSZ

Egyes adónemekre vonatkozó különös szabályok

I. Fejezet6

3.

5. §

6. §

4.

7. §

5.

8. §

6.

9. §

II. Fejezet

Telekadó

7. Adó tárgya és alanya

10. § (1) Adóköteles a Htv. 17. §-a szerint az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

(2) Az adókötelezettség keletkezésére, megszűnésére a Htv. 20. §-nak rendelkezéseit kell alkalmazni.

11. § Az adó alanyai a Htv. 18. §-ában meghatározott személyek.

8. Az adó alapja és mértéke

12. § Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.

13. § (1) Az adó évi mértéke, a „Bordányi- kiskertek” település részén elhelyezkedő ingatlanok kivételével: 50,-Ft/m2.

(2) Az adó évi mértéke a „Bordányi- kiskertek” település részén elhelyezkedő ingatlanok esetében: 4,-Ft/m2, de maximum 4.000,-Ft/ingatlan.

9. Adómentesség

14. § (1) A Htv. 19. §-ban szabályozott eseteken túlmenően mentes az telekadó alól:

a) az önkormányzat illetékességi területén lévő külterületi telek, kivéve a „Bordányi- kiskertek” településrészen elhelyezkedő telkeket,

b) az épülettel, épületrésszel beépített földterület,

c) a sportegyesület, sportkör által használt, sportolási célokat szolgáló pályák területe,

d) a telek tulajdonosa az ingatlanszerzést követő év első napjától számított 3 évig,

e) a telek tulajdonosa, amennyiben a telken építést kezdett, az építési engedély megadását követő-, vagy amennyiben az építkezés egyszerű bejelentéshez kötött, a bejelentést követő év első napjától számított 4 évig,

f) az épület megsemmisülését követő év első napjától számított 3 évig,

g) a külterületi telek belterületbe vonását követő év első napjától számított 3 évig,

h) az önkormányzat illetékességi területén lévő belterületi nem építési telek.

(2) Amennyiben a telek tulajdonosa az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott mentesség ideje alatt a telket elidegeníti, akkor az adót az adó alanya visszamenőleg, az ingatlan megszerzésének évét követő január 1-től köteles megfizetni.

(3) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott mentesség fennállását az adó alanyának kell bejelentenie és igazolnia. A mentesség a bejelentés és igazolás benyújtását követő időszakra biztosítható.

III. Fejezet

Magánszemélyek kommunális adója

10. Adó tárgya és alanya

15. § Adókötelesek a Htv. 11. §-ban és 17. §-ban meghatározott adótárgyak.

16. § (1) Adó alanya a Htv 24. §-ban meghatározott magánszemély.

(2) Használatában megosztott ingatlan önálló épületrészének tulajdonosait, bérlőit önállóan terheli a kommunális adó fizetési kötelezettség, abban az esetben is, ha az épületrészek egy helyrajzi számon lévő ingatlanon helyezkednek el. Az önálló adófizetési kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha a használati megosztást a felek nem foglalták írásba, azonban az ingatlant a tulajdonosok vagy bérlők ekként használják.

11. Adó mértéke

17. § Az adó évi mértéke adótárgyanként: 4.000,-Ft.

18. § Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 25. §-ban, foglaltak az irányadóak.

12. Adómentesség, adókedvezmény

19. § (1) A Htv. 13. §-ban meghatározott adótárgyakon kívül kommunális adómentes:

a) az adózott lakással azonos helyrajzi számon lévő garázs,

b) az adózott építményhez tartozó kiegészítő helyiségek,

c) a magánszemély tulajdonában álló, vállalkozási célú nem lakás céljára szolgáló épület,

d) az önkormányzat közigazgatási területén lévő telek.

(2) Nem terheli kommunális adó fizetési kötelezettség

a) a három vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodó egyedülálló magánszemélyt,

b) lakcímnyilvántartás szerint, és ténylegesen (életvitelszerűen) egyedülálló, a lakóhelyéül szolgáló lakásban élő öregségi nyugdíjast.

20. § (1) Az adóalany a kommunális adó összegéből adóévenként 25 %-os adókedvezmény igénybevételére jogosult, amennyiben az önkormányzat irányába elektronikus kapcsolattartást-, és nem készpénzfizetési kötelezettséget vállal.

(2) Az adóalany az adókedvezmény igénybevételére csak abban az esetben jogosult, amennyiben elektronikus tárhellyel rendelkezik és a Rendelkezési Nyilvántartásban - az adókedvezménnyel érintett adóév (a továbbiakban: tárgyév) teljes időszakára vonatkozóan - hozzájárul az elektronikus kapcsolattartáshoz, és internetes ügyintézéshez. (elektronikus kapcsolattartást)

(3) Az adókedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy az adóalany az önkormányzat irányába fennálló bárminemű fizetési kötelezettségének nem készpénzfizetési módon tegyen eleget. E szakasz alkalmazásában a nem készpénzfizetési mód alatt az banki átutalást, bankkártyával történő fizetést és a bankautomatán (ATM) keresztül történő fizetés módot kell érteni. E szakasz alkalmazásában készpénzátutalási megbízás készpénzzel történő fizetésnek minősül.

(4) Az adóalanynak a kedvezménnyel érintett időszak megkezdését megelőző év december 31. napjáig a Rendelkezési Nyilvántartásban az elektronikus kapcsolattartáshoz történő hozzájárulást meg kell adnia és a kedvezmény igénybevételét önkormányzati adóhatóság által rendszeresített adatlapon be kell jelentenie.

(5) Amennyiben az adóalany a kedvezmény igénybevételéhez szükséges feltétel bármelyikét nem, vagy nem teljes tárgyi adóévben teljesíti, továbbá ha tárgyi adóévben a kedvezményre jogosító nyilatkozatát visszavonja a tárgyévre igénybe vett adókedvezménytől a tárgyévre vonatkozóan elesik.

IV. Fejezet

Helyi iparűzési adó

13. Adókötelezettség

21. § (1) Adóköteles Htv. 35. § (1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén végzett Htv. 36. §-a szerinti iparűzési tevékenység.

(2) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 38. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.

22. § Az adó alanya a Htv. 35. § (2) bekezdésében meghatározott vállalkozó.

14. Adómentesség

23. § Mentes a helyi iparűzési adó alól:

a) a Htv. 3. § (2) bekezdésében foglalt adóalany a (3) bekezdés szerinti adóévben,

b) a vállalkozó akinek vagy amelynek a 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 100.000,-Ft-ot,

c) a Htv. 39/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a Htv. 52. §. 23. pontjában meghatározott háziorvos, védőnő vállalkozó, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

24. § (1) A vállalkozó a Bordány település közigazgatási területén megvalósuló és üzembe helyezett, a vállalkozó által eső ízben használatba vett beruházásának értékével csökkentheti települési színtű adóalapját.

(2) Az adóalap csökkentésének mértéke az adóévben nem haladhatja meg a számított települési színtű adóalap 25% - át.

(3) Amennyiben az beruházás érteke az adóévben meghaladja az igénybe vehető kedvezmény összegét az adózó a beruházás üzembe helyezésének évét követő további két évben, a beruházás összegének erejéig érvényesítheti az adómentességet.

15. Az adó alapja és mértéke

25. § (1) A Htv. 37. § (1) bekezdésében meghatározott iparűzési tevékenység adó alapjának meghatározására a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetve (4)– (8) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

(2) Az adó alapjának egyszerűsített meghatározása a Htv. 39/A. §– 39/B. § rendelkezései szerint történhet.

(3) Az adó alapjának megosztása a Htv. 39. § (2) bekezdése alapján történik.

(4) Az iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2%-a.

16. Az adóelőleg megállapítása, az adó bevallása és megfizetése

26. § (1) Az adóelőleg megállapítására, az adó bevallására és a megfizetésére a Htv. 41. §-ának rendelkezései, illetve az Art. 2. melléklet II. 2/A pont 1. alpontja az irányadó.

(2) A személyi jövedelemadó törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelőnek, akinek az őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben nem haladta meg az éves minimálbér 50%-át nyilatkozatot kell tennie az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig. Az adózónak a nyilatkozathoz csatolnia kell az őstermelői tevékenységéből származó bevételének igazolását is.

HARMADIK RÉSZ

Zárórendelkezések

17. Átmeneti rendelkezések

27. §7

18. Hatálybaléptető rendelkezések

28. § A rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

29. §8

30. §9

31. §10

32. §11

1

A bevezető a Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § a) pontját a Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § (1) bekezdése a Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (2) bekezdése a Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (3) bekezdése a Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az I. Fejezetet (5-9. §-t) a Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 27. § (1) bekezdése és (2) bekezdése a 19/2022. (XI.30.) Ö.r. rendelet 32. §-a alapján hatályát vesztette.

8

A 29. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 30. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 31. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 32. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.