Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi köztemetőről és temetkezésről

Hatályos: 2022. 11. 26

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi köztemetőről és temetkezésről

2022.11.26.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Bevezető rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzat tulajdonában álló Pusztaszer Községi Köztemetőre (Pusztaszer, Tanya 79.; a továbbiakban: köztemető) terjed ki.

(2) Az önkormányzat a köztemetővel kapcsolatos üzemeltetési kötelezettségét a ravatalozó, a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő, kiszolgáló helyiség igénybe vételének szervezése, koordinálása, a ravatalozó és kapcsolódó helyiségek rendben tartása, valamint a temetőbe kiszállított elhunytak átvétele, hűtése vonatkozásában a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződéssel, egyebekben pedig közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott temetőgondnok (a továbbiakban együtt: üzemeltető) által teljesíti.

(3) Az önkormányzat a köztemetőben a következő létesítményeket biztosítja: ravatalozó, a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő, kiszolgáló helyiség, illemhely, vízvételi lehetőség (kút, közkifolyó), hulladéktároló, út, kerítés vagy élősövénnyel való lehatárolás, parkosítás, fásítás.

A temetési helyek

2. § (1) A köztemető sírhelytáblákra, sorokra és temetési helyekre felosztásáról, az egyes területek felhasználási módjáról és idejéről temetőrendezési tervet kell készíteni, amely térképet (vázrajzot) is tartalmaz. A temetőrendezési tervet az üzemeltető készíti el, és a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) Külön sírhelytáblát kell kijelölni

a) a felnőtt sírhelyek,

b) a gyermek sírhelyek,

c) a sírboltok elhelyezésére,

d) a hamvak szétszórásához és bemosásához, valamint

e) a mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére.

3. § (1) A felnőtt sírhelynek

a) egyes sírhely esetén 210 cm hosszúnak és 90 cm szélesnek,

b) kettős sírhely esetén 210 cm hosszúnak és 190 cm szélesnek kell lennie.

(2) A gyermek sírhelynek 130 cm hosszúnak és 60 cm szélesnek kell lennie.

(3) Az urnasírhelynek 80 cm hosszúnak és 60 cm szélesnek kell lennie.

(4) A sírhelyek egymástól való távolságának 60 cm-nek kell lennie.

(5) A felnőtt sírhelybe

a) koporsós rátemetés alkalmazása esetén további kettő urna,

b) koporsós rátemetés alkalmazása nélkül további négy urna temethető.

4. § (1) A törvény alapján temetésre kötelezett írásbeli hozzájárulásával a képviselő-testület díszsírhelyet adományozhat azon elhunyt személynek, aki a település érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett.

(2) A díszsírhely adományozásáról, illetve a díszsírhelyen sírjel létesítéséről a képviselő-testület esetenként határoz.

(3) A díszsírhely kettős sírhely.

(4) A díszsírhely használati ideje a köztemető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(5) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett – az elhunyt özvegye is eltemethető.

(6) A díszsírhelyek gondozását az üzemeltető végzi.

A temetési helyek használati ideje és díja

5. § (1) A temetési hely felett rendelkezési jogot annak megváltásával vagy újraváltásával lehet szerezni. A rendelkezési jog megszerzéséért az 1. mellékletben meghatározott temetési hely használati díjat kell fizetni.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő)

a) sírhely, urnasírhely, urnafülke és urnasírbolt esetén 25 év,

b) sírbolt esetén 60 év.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamot a temetési helybe történő – utolsó – koporsós betemetés, rátemetés, illetve urnaelhelyezés, -betemetés vagy -rátemetés napjától kell számítani, figyelemmel a (4) bekezdésben foglalt kivételre.

(4) Rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.

(5) A (3) bekezdésben foglaltak alapján a meghosszabbított temetési hely használati időre az eltemettetőnek az 1. mellékletben meghatározott temetési hely használati díj időarányos részét kell pótdíjként megfizetnie az újabb koporsós betemetés, rátemetés, illetve urnaelhelyezés, -betemetés vagy -rátemetés napját megelőzően.

(6) A használati idő eltelte után a temetési hely feletti rendelkezési jog a lejárat napjától számítva az eredetivel azonos időtartamra – tiltó rendelkezés hiányában – ismételten megváltható (újraváltás).

(7) Ha kettős sírhely esetén az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem történik, a temetési hely feletti rendelkezési jog megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a rendelkezési jogot ismételten megváltja.

(8) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult az üzemeltetőnél tett írásbeli nyilatkozatában bejelenti, hogy a temetési helyet nem kívánja igénybe venni, akkor a megváltási díj időarányos részét – a visszatérítéskor hatályos díjtételek alapul vételével – vissza kell téríteni.

(9) Az adott évben lejárt vagy lejáró használati idejű temetési helyekről az üzemeltető hirdetményt tesz közzé a köztemető bejáratánál elhelyezett tájékoztató táblán, illetve az egyes temetési helyeken értesítést helyez el a használati idő lejártáról minden év október 1-től november 30-ig terjedő időszakban. Ha a használati idő lejártát követő egy éven belül a temetési helyet arra jogosult nem váltja meg, az üzemeltető a temetési helyet újra értékesítheti.

Egyéb díjak

6. § (1) A temetkezési szolgáltatónak az elhunyt hűtéséért a 2. mellékletben meghatározott halotthűtő használati díjat kell fizetnie.

(2) A temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végző a 3. mellékletben meghatározott temetőfenntartási hozzájárulási díjat köteles megfizetni.

(3) A temetkezési szolgáltatónak a ravatalozó helyiségeinek és berendezéseinek használatáért és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a 2. mellékletben meghatározott ravatalozó eszközhasználati díjat kell fizetnie.

A köztemető rendje

7. § (1) A köztemető bejáratánál elhelyezett tájékoztató táblán fel kell tüntetni a köztemető nyitvatartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését és elérhetőségeit, ki kell függeszteni a köztemető részletes térképét, illetve a köztemetővel kapcsolatos hirdetményeket.

(2) A köztemető nyitvatartási ideje: minden nap 800 – 1800 óra. Ettől eltérni csak a Halottak Napja körüli időszakban lehet.

(3) A nyitvatartási idő alatt a köztemetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a temetési helyeket gondozhatja. A köztemető területén 12. életévét be nem töltött gyermek csak nagykorú felügyeletével tartózkodhat.

(4) A köztemetőben és annak közvetlen környezetében mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(5) A köztemetőben az üzemeltető engedélyével csak az egészségi állapota vagy életkora miatt mozgásában korlátozott személyt szállító, vagy bejelentett munkavégzéssel kapcsolatosan igénybe vett jármű közlekedhet.

(6) A köztemetőbe vakvezető kutya kivételével állatot bevinni tilos.

(7) A temetési helyen csak olyan fás szárú vagy évelő növény ültethető, amely kifejlett állapotában sem terjeszkedik a szomszédos temetési hely(ek) fölé.

(8) A köztemetőben keletkezett hulladékot, koszorú- és virágmaradványt, illetve egyéb növényi nyesedéket égetni tilos, azt kizárólag az arra kijelölt tárolóhelyen lehet lerakni.

(9) A köztemetőben történő gyertya- vagy mécsesgyújtás esetén a tűzveszély elkerülése érdekében szükséges intézkedéseket annak kell megtenni, aki a gyertyát vagy mécsest meggyújtotta.

A ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai

8. § (1) A temetkezési szolgáltatónak a ravatalozó használatára vonatkozó megrendelését – figyelemmel az 1. § (2) bekezdésében foglaltakra – a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft-nél kell benyújtani.

(2) A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. a szakmai gyakorlatnak és a szolgáltatási igényszintnek megfelelően köteles gondoskodni különösen a ravatalozónak a temetés időpontja előtti és a búcsúztatás ideje alatti nyitva tartásáról, a ravatalozó rendszeres takarításáról, szükség szerinti fertőtlenítésről.

A temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje

9. § (1) A köztemetőben végzendő minden tevékenység megkezdését – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást – a temetőgondnoknak be kell jelenteni.

(2) A munkatevékenységet úgy kell végezni, hogy azok ne sértsék a hozzátartozók és látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozzák az elhunyt búcsúztatását.

(3) A köztemető területéről sírkövet, síremléket és fejfát csak a köztemető üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés után szabad kivinni.

(4) A köztemetőben vállalkozási tevékenységet végző a munkavégzést követően hulladékot nem hagyhat hátra, annak elszállításáról, szabályos elhelyezéséről maga köteles gondoskodni. A munka befejezését a temetőgondnoknak be kell jelenteni, aki ellenőrzi az esetleges hulladék eltávolítását, és engedélyezi a munkaterület elhagyását.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi köztemetőről és temetkezésről szóló 13/2005.(XI.28.)Kt. önkormányzati rendelete.