Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 09. 08

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2022.09.08.

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat.

(2) Az önkormányzat székhelye, pontos címe: 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.

(3) Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete.

(4) Az önkormányzat illetékességi területe: Fábiánsebestyén község közigazgatási területe. A közigazgatási terület adatait a rendelet 1.melléklete tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat jelképei: a település címere, zászlója, pecsétje.

(2) Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét a képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.

3. § Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására külön rendeletet alkot.

4. § A települési önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati jogokat a település lakossága a megválasztott képviselőkből álló képviselő-testület útján gyakorolja.

5. § A képviselő-testület létszáma a polgármesterrel együtt 7 fő. A képviselő-testület tagjaink felsorolását a 4. melléklet tartalmazza. A képviselő-testületet a polgármester képviseli

6. § A képviselő-testület szervei:

a) polgármester,

b) Képviselő-testület bizottsága,

c) Képviselő-testület hivatala: Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel,

d) jegyző.

II. Fejezet

Az önkormányzat feladata, hatásköre

7. § Az Önkormányzat feladat- és hatáskörei a Képviselő-testületet illetik. Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei (bizottság, polgármester, jegyző, közös önkormányzati hivatal) látják el.

8. § (1) Az Önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladatokat.

(2) Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait költségvetési szervein, és nonprofit szervezetén keresztül látja el.

(3) A Képviselő-testület által alapított és fenntartott költségvetési szervek, továbbá az általa alapított nonprofit társaság listáját a 9.melléklet tartalmazza.

9. § A képviselő-testület átruházott hatáskörei: A Képviselő-testület által a polgármesterre és a szerveire átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 7. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásához utasítást adhat.

III. Fejezet

A képviselő-testület működése, üléseinek száma

10. § A képviselő-testület alakuló ülést, rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart.

11. § Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést tartani.

12. § (1) A képviselő-testületi ülést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) előírásainak megfelelően hívják össze.

(2) A képviselő-testület ülését - főszabályként - az önkormányzat székhelyére kell összehívni.

(3) Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a képviselő-testület ülését a székhelyen kívül máshová is össze lehet hívni. A székhelyen kívüli településre összehívott ülésről a lakosságot tájékoztatni kell a 17. §-ban meghatározott módon, és ebben az esetben is biztosítani kell az ülés nyilvánosságát.

(4) A polgármester és az alpolgármester együttes tartós akadályoztatása esetén a testületi ülést a Pénzügyi Bizottság elnöke hívja össze.

13. § A képviselő-testület rendkívüli üléseit a rendes ülés összehívására jogosult személy hívja össze.

14. § (1) A képviselő-testület rendes ülésének összehívása írásos meghívó kiküldésével történik.

(2) A meghívónak tartalmaznia kell

a) az ülés helyét,

b) az ülés időpontját,

c) a tervezett napirendeket,

d) a napirendek előadóit,

e) a képviselő-testület ülése összehívójának megnevezését, aláírását.

(3) A meghívóhoz mellékelni kell a jegyző által jogszerűségi szempontból megvizsgált előterjesztéseket.

(4) Az írásos előterjesztés oldalterjedelmét indokolt esetben a polgármester szükség esetén korlátozhatja.

(5) Az előterjesztésben szereplő rendelettervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik, aki e tevékenységébe szükség szerint bevonhatja a Hivatal tárgy szerinti illetékes dolgozóit, valamint külső szakértőt.

(6) A meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés időpontja előtt legalább 3 munkanappal ki kell küldeni. A jegyző a Hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag postázásáról, az érintettekhez való eljuttatásáról.

(7) A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni

a) a polgármesternek,

b) képviselőknek,

c) a jegyzőnek,

d) a nem állandó meghívottaknak

e) az előterjesztőknek és

f) akiket az ülés összehívója megjelöl.

15. § (1) A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan írásos meghívóval és a vonatkozó előterjesztések csatolása mellett történik.

(2) Indokolt esetben lehetőség van a képviselő-testületi ülés összehívására

a) telefonon keresztül történő szóbeli meghívással,

b) elektronikus levélben (e-mailben),

c) egyéb szóbeli meghívással.

(3) A szóbeli meghívás és az elektronikus levélben meghívás esetében is biztosítani kell az előterjesztések meghívottakhoz történő eljuttatását.

(4) A rendkívüli ülés esetekben el lehet tekintetni a 14. § (6) bekezdés szerinti határidőtől az előterjesztések a testületi ülés megkezdése előtt is átadhatók.

16. § (1) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan

a) a jegyzőt,

b) az illetékes országgyűlési képviselőt,

c) a könyvvizsgálót.

(2) Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan a meghívottak közül

a) az önkormányzat intézményének vezetőjét,

b) azt, akit egy-egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg.

17. § A képviselő-testület üléséről a lakosságot tájékoztatni kell. A tájékoztatás formái: a meghívó kifüggesztése az önkormányzat hirdetőtáblájára

A képviselő-testületi ülések vezetése

18. § A képviselő-testület ülésének vezetése során jelentkező feladatok:

a) a képviselő-testület határozatképességének megállapítása,

b) a napirend előterjesztése,

c) a napirend elfogadtatása,

d) az ülés jellegének (nyílt/zárt) bejelentése, a zárt ülés tényének bejelentése,

e) napirendenként

ea) a vita levezetése, a hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó megadása,

eb) a vita összefoglalása

ec) az indítványok szavazásra való feltevése,

ed) a rendelet tervezetek, határozati javaslatok szavaztatása (az ülés vezetőjének pontosan meg kell fogalmaznia a szavazásra feltett döntési javaslat tartalmát)

ee) a szavazás eredményének megállapítása pontosan, számszerűen,

ef) a napirend tárgyában hozott döntés vagy döntések kihirdetése,

f) a rend fenntartása

g) az ügyrendi kérdések szavazásra bocsátása és a szavazás számszerű eredményének kihirdetése,

h) az időszerű kérdésekről tájékoztatás,

i) tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről,

j) az ülés bezárása

19. § (1) A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább 4 fő jelen van.

(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 8 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni. Ez esetben az előterjesztéseket nem kell újra mellékelni a meghívóhoz.

20. § (1) A határozatképtelenség miatt elmaradt ülésre szóló meghívót postai úton vagy a hivatalsegéddel kell kiküldeni. Emellett még elektronikus levélben is elküldhető az érintetteknek.

(2) Amennyiben az önkormányzati képviselő egymást követő három alkalommal úgy marad távol a képviselő-testület üléséről, hogy arról előzetesen nem tájékoztatja az önkormányzat polgármesterét, akkor a tiszteletdíjának 25%-a megvonható maximum 6 hónapig. Erről a Képviselő-testület határozatban dönt.

21. § (1) Az ülés vezetője előterjeszti a napirendi pontokat. A képviselő joga, hogy javaslatot tegyen a napirendi pontok felcserélésére, új napirendi pontok felvételére, az előterjesztett egyes napirendi pontok törlésére.

(2) A napirend elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, határozathozatallal dönt.

22. § (1) A képviselő-testület ülése az ülésen tárgyalt napirendek alapján nyilvános vagy zárt.

(2) A képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, külön határozathozatal nélkül dönt az egyes napirendek tárgyalására fordítható időkeretről, egy-egy hozzászólás maximális időtartamáról, és az ismételt hozzászólások számának korlátozásáról, akkor, ha azt valamely képviselő a napirend megtárgyalása során kezdeményezi.

(3) A zárt ülésen csak azok a személyek vehetnek részt, akiknek az Mötv. megengedi.

23. § (1) Előterjesztés nélkül napirendi pontot nem lehet tárgyalni. Írásos előterjesztés nélkül nem lehet tárgyalni a rendeletalkotással összefüggő napirendet.

(2) Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület ülésén ismertetett, az ülés napirendjéhez kapcsolódó tájékoztató, beszámoló, illetve a rendelet-tervezet az indoklással és a határozati javaslat az indoklással.

(3) A képviselő-testület ülésére írásos előterjesztést kell benyújtani, melyet a meghívóval együtt meg kell küldeni az érintetteknek.

(4) Kivételes esetben lehetőség van szóbeli előterjesztésre is, akkor, ha a tárgyalandó téma fontossága miatt soron kívül összehívott ülésre nincs elég idő elkészíteni az írásbeli előterjesztést. Az ülés napján vagy az ülésen a képviselők rendelkezésére bocsátott írásos előterjesztést is szóbeli előterjesztésként kell kezelni.

24. § Az előterjesztések tartalmi elemei:

a) az előterjesztés témájának, tárgyának meghatározása,

b) a témával kapcsolatos előzmények, korábban hozott képviselő-testületi döntések, azok végrehajtásával kapcsolatos információk,

c) a téma ismertetése,

d) a jogszabályi háttér bemutatása,

e) érvek és ellenérvek az adott témával kapcsolatban,

f) döntést igénylő témánál különböző változatok bemutatása, azok következményeinek ismertetése,

g) anyagi kihatású döntésnél az önkormányzat és szervei költségvetésére gyakorolt hatás bemutatása,

h) egyéb körülmények, összefüggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt,

i) határozati javaslat, vagy határozati javaslatok,

j) rendelettervezet, rendelet tervezet indoklása,

25. § (1) A napirendi pont tárgyalását megelőzően szóbeli kiegészítésre van lehetőség. Ennek megtételére az előterjesztő és a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogosult.

(2) A szóbeli kiegészítés során nem lehet megismételni az írásbeli előterjesztést, annak az előterjesztéshez képest új információkat kell tartalmaznia.

26. § (1) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselőnek és a meghívottnak joga van kérdést intézni.

(2) A napirendi pont vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre.

27. § Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként a módosító, majd az eredeti határozati javaslatot, illetve rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. A szavazás előtt ellenőrzi a testület határozatképességét.

28. § (1) A határozati javaslat az írásos vagy a szóbeli előterjesztésben, vagy a polgármester által a vita összefoglalása után megfogalmazott javaslat.

(2) A határozati javaslat részei

a) a határozat szövege,

b) a végrehajtást igénylő döntéseknél

ba) a határozat végrehajtásáért felelős személyek neve,

bb) a határozat végrehajtásának időpontja.

(3) A rendelet-tervezet a rendelet szövegét tartalmazza.

29. § A jegyző legkésőbb a vita lezárását követően köteles jelezni a Képviselő-testületnek, ha a meghozni kívánt határozatot vagy a megalkotni kívánt rendeletet jogszabálysértőnek tartja. A jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslat törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.

30. § A képviselő-testület a döntéseit az ülésen egyszerű többséggel, vagy minősített többséggel hozza

31. § A képviselő-testület dönthet a napirend elnapolásáról, a következő tárgyalás időpontjának meghatározásával, vagy a döntés meghozatalához szükséges feltétel teljesüléséhez kötheti az újabb napirendre tűzést.

32. § (1) Minősített többség - azaz a megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 képviselő) - egybehangzó szavazata szükséges azon döntések meghozatalához, amelyről az Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény 50. § így rendelkezik.

(2) Az önkormányzat nem él azon lehetőséggel, hogy a jelen szervezeti és működési szabályzatban, saját hatáskörben további, minősített többséget igénylő ügyeket határozzon meg.

A Képviselő-testület döntései

33. § (1) A képviselő-testület döntései

a) a határozat,

b) a rendelet.

(2) A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, számozott határozattal dönt az ügyrendi kérdésekről.

34. § (1) A képviselő-testület a 33. § (1) bekezdésben meghatározott döntéseit

a) nem név szerinti nyílt szavazással

b) név szerinti nyílt szavazással,

c) titkos szavazással hozza.

(2) A nyílt szavazás során a szavazat jelzése kézfelemeléssel történik. Először az ülés vezetője az igen szerinti válaszra kér szavazást, majd a nem szavazatokra, végül a tartózkodásra. Az egyes szavazatfajtákat külön-külön rögzíti. Az összesített szavazatok számának meg kell egyezniük az ülésen szavazati joggal résztvevő képviselők számával.

(3) Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha:

a) azt a törvény írja elő,

b) azt bármely képviselő javaslatára a képviselő-testület indítványozza,

c) azt a polgármester indítványozza,

d) az önkormányzati vagyon megterhelésénél, elidegenítésénél,

e) hitelfelvételnél (kivéve: munkabérhitel),

(4) Az Önkormányzat nem él azon lehetőséggel, hogy a jelen szervezeti és működési szabályzatban saját hatáskörben további, név szerinti szavazást igénylő ügyeket határozzon meg.

(5) A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a polgármester felolvassa a tagok nevét, s azok a nevük felolvasásakor igennel, vagy nemmel szavaznak, vagy tartózkodnak

(6) Titkos szavazással dönt a képviselő-testület az Mötv–ben meghatározott ügyekben.

(7) A titkos szavazás lebonyolításáról az esetenként megválasztott 3 fős Szavazatszámláló Bizottság gondoskodik. A Bizottság tagjaira az ülés vezetője tesz javaslatot. A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt, és csak adott alkalomra vonatkozik.

(8) A titkos szavazás során a képviselők az önkormányzat pecsétjével ellátott szavazólapon a számukra megfelelő válaszlehetőség (igen, nem, tartózkodom) aláhúzásával jelölik meg az ülés vezetője által feltett javaslattal kapcsolatos döntésüket. Érvénytelen az a szavazólap, amelyen a képviselő egy válaszlehetőséget sem-, vagy egynél több válaszlehetőséget jelölt meg.

(9) A titkos szavazás eredményéről a 3 fős Szavazatszámláló Bizottság külön jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza az ülés napját, helyszínét, a napirendi pontot, a döntési javaslatot, és hogy mi lett a szavazás számszaki eredménye (mennyi az igen, a nem, és tartózkodom szavazat). A Szavazatszámláló Bizottság tagjai által aláírt jegyzőkönyvet csatolni kell a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez.

35. § Az ülés vezetője a meghatározottak alapján megállapítja a szavazás eredményét, és ennek megfelelően megállapítja, hogy a testület a szavazásra feltett határozati javaslatot, vagy a rendelet tervezetet elfogadta, vagy elutasította.

36. § (1) A képviselő-testület elfogadott határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a határozathozatal pontos időpontját (év, hónap, nap megjelöléssel).

(2) A határozatok jelölése a következő formában történik: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../…… ( ) Ö. számú határozata a ………………………………… -ról.

37. § A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a képviselő-testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, (és, ha a döntési javaslat tartalmazta) a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését.

38. § (1) A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.

(2) A rendelet-tervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

(3) Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(4) Helyben szokásos módnak minősül:

a) a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblájára történő kihelyezés,

b) az önkormányzat honlapján történő közzététel 3. mellékleten szereplő címen.

(5) Az önkormányzati rendeletet az Mötv. rendelkezései szerint kell aláírni és kihirdetni.

(6) Az önkormányzati rendelet helyesbítésére vonatkozó szabályokat az Mötv. tartalmazza

(7) A képviselő-testület rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet kihirdetésének időpontját /év (arab számmal) hónap (római számmal), nap (arab számmal) megjelöléssel/.

(8) A rendeletek jelölése a következő formában történik: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../…… ( ) önkormányzati rendelete a ………………………..ról.

(9) A normatív határozatok közzététele a helyben szokásos módon kerül sor.

39. § A képviselő-testület döntéshozatalából való kizárását az Mötv. szóló törvény szabályozza.

40. § Amennyiben a képviselő az Mötv-ben meghatározott, a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a képviselő-testület külön határozattal dönt a személyesen érintett képviselő részvételével hozott határozat érvényben tartásáról.

41. § (1) Az ülés vezetője felel a képviselő-testületi ülés rendjének biztosításáért.

(2) Az ülés tanácskozási joggal résztvevő tagjai az ülésen a hozzászólási szándékukat kézfelemeléssel jelzik.

(3) A tanácskozási joggal rendelkezők részére a hozzászólási jogot az ülés vezetője adja meg, így egy időben csak egy személy rendelkezik hozzászólási joggal.

(4) A hozzászólást korlátozni lehet.

(5) Amennyiben a képviselő nem tartja be a (2)–(3) bekezdés szerinti hozzászólási rendet, és hozzászólási jog nélkül szól hozzá, az ülés vezetője a képviselőt felhívja az érintett szabályok betartására. A hozzászólási jog ismételt megsértése esetén az ülés vezetője javasolja a képviselő-testületnek, hogy a képviselőnek - az ülés rendjének betartására való kötelezettségének megszegése miatt - 2 hónapra 25 %-kal csökkentsék a tiszteletdíját. A képviselő-testület az ügyben képviselő-testületi határozatot hoz.

42. § (1) A polgármester hozzászólási jogot adhat a képviselő-testület ülésén megjelent azon személynek, akinek nincs tanácskozási joga. A döntésében meghatározhatja a hozzászólás maximális időtartamát.

(2) A hozzászólási jog feltétele, hogy az érintett személy a hozzászólási jog megadása előtt a képviselő-testület ülését viselkedésével ne zavarja.

(3) Amennyiben az ülésen résztvevő, tanácskozási joggal nem rendelkező személy az ülés rendjét hozzászólásával megzavarja, az ülés vezetője felhívja e magatartás megszüntetésére.

(4) Az ülés elhagyására kötelezheti azt a személyt, aki a tanácskozás rendjét ismételten megzavarja.

(5) Az ülésvezetőnek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani nem lehet.

43. § A képviselői felvilágosítás-kérésnek az a kérdés-, problémafelvetés tekinthető, amely szoros kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal, és valamely önkormányzati irányítás alatt álló szervezet tevékenységi körével.

44. § (1) A testületi ülésen önálló napirendi ponton kívül is tájékoztatást kell adni az időszerű kérdésekről. A tájékoztatást végezheti az ülés vezetője, illetve az egyébként előterjesztésre jogosult személy

(2) Az ülés napirendjére tűzött napirendi pontok megtárgyalását követően, (vagy ha az ülés annak levezetése közben határozatképtelenné vált) továbbá a jelenlévő, tanácskozási joggal rendelkező személyeknek további kérdése, hozzászólása nincs, az ülés vezetője az ülést bezárja.

A jegyzőkönyv

45. § (1) A képviselő-testület nyílt és zárt üléséről ülésenként jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek elkészítéséért a jegyző felelős. A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény alapján közokiratnak minősül.

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott tartalmi elemeket, valamint azt, amelyre vonatkozóan a jelen szervezeti és működési szabályzat a jegyzőkönyvi rögzítés követelményét előírja.

46. § (1) A jegyzőkönyvben a tárgyalt napirendi pontokként meg kell adni az Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott pontokat.

(2) A tárgyalt napirendeknél az Mötv-ben foglaltak szerint a tanácskozás lényegét jegyzőkönyvbe kell foglalni. Az ülés levezetője által szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát rögzíteni kell a jegyzőkönyvbe. A képviselő-testület valamely tagja kérésére a képviselő által elmondottakat szó szerint kell a jegyzőkönyvbe rögzíteni.

(3) A jegyzőkönyvben a Mötv-ben szabályozásoknak való megfelelésként a szavazás számszerű eredményét úgy kell rögzíteni, hogy szerepeljen a jegyzőkönyvben, hogy hányan szavaztak igennel, hányan nemmel, hányan tartózkodtak.

(4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a képviselő-testület által hozott döntést. A határozatot és rövidebb rendeletet a jegyzőkönyv szövegébe kell beépíteni, terjedelmesebb rendeletek esetében a jegyzőkönyv szövegében azt kell szerepeltetni, hogy a testület a rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként elhelyezett rendelet szöveggel fogadja el. A rendelet szövegét ez esetben a jegyzőkönyvhöz mellékletként kell csatolni.

(5) Zárt ülés jegyzőkönyve esetében rögzíteni kell azt, hogy a meghívottak milyen minőségben vannak jelen.

(6) A jegyzőkönyvet 1 példányban kell készíteni

a) egy példányt a jegyző által megbízott dolgozó kezel (ez a képviselő-testületi példány),

b) TFIK felületén rögzíteni kell az elkészült jegyzőkönyveket digitális módon,

c) a mellékletek nélküli nyílt ülés jegyzőkönyvét közzé kell tenni az önkormányzat honlapján digitális módon.

(7) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell

a) a meghívót,

b) a jelenléti ívet,

c) az írásos előterjesztéseket,

d) a jegyzőkönyv szövegében nem szereplő rendeletet, vagy

e) a képviselők kérése alapján

ea) a képviselői indítványokat,

eb) a képviselői hozzászólásokat,

47. § (1) Az Mötv-ben meghatározott betekinthetőségi jog biztosításáról a jegyzőnek kell gondoskodnia. A jegyzőkönyvek anyagát csak hivatali dolgozó jelenlétében lehet megtekinteni.

(2) A képviselő-testület jegyzőkönyveinek naptári évenkénti beköttetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) A zárt ülésen szereplő adatokra vonatkozóan az Mötv-ben megfogalmazottak szerint kell eljárni.

IV. Fejezet

A közmeghallgatás, a helyi fórumok és az Önszerveződő közösségek

48. § (1) Általános közmeghallgatást kell tartani a Mötv-ben foglaltak szerint.

(2) A közmeghallgatáson köteles részt venni a képviselő-testület tagja, a jegyző, valamint a jegyző által kijelölt hivatali dolgozók.

(3) A meghirdetés során meg kell határozni a közmeghallgatás napirendjét.

(4) A közmeghallgatás kihirdetésére a képviselő-testület rendes ülésének összehívására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

49. § A közmeghallgatást a polgármester hirdeti meg és vezeti le. Akadályoztatása, távolléte esetén a képviselő-testületi ülés összehívására és vezetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni

50. § (1) A képviselő-testület közmeghallgatásán az ülés vezetője először ismerteti a napirendi pontokat.

(2) A közmeghallgatás napirendi pontonként történik. Adott napirendi pontokhoz kapcsolódva először a képviselő-testületi ülésen előterjesztésre jogosultak tájékoztatást adnak.

(3) A közmeghallgatáson jelenlévők kézfelemeléssel jelzik a hozzászólási szándékukat.

(4) A hozzászólási jog megadása a képviselő-testületi ülésen történő hozzászólási jog megadásával egyezik meg.

51. § Az ülés vezetője az előre meghirdetett napirendi pontok ismertetését követően lehetőséget ad a megjelentek részére egyéb javaslatok és kérdések feltevésére.

52. § (1) Az itt elhangzott kérdésekre, javaslatokra az Mötv-ben meghatározott időn belül választ kell adni. Ennek érdekében a levezető elnöknek rögzíteni kell a kérdést feltevő, hozzászóló nevét, lakcímét, és az elhangzott észrevételt, feltett kérdést.

(2) A közmeghallgatásról a jegyző a Képviselő-testület jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok betartásával jegyzőkönyvet készít.

53. § (1) A képviselő-testület a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása és a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása céljából évente egy alkalommal falugyűlést, illetve esetenként (fontosabb döntései tárgykörében) lakossági fórumot (későbbiekben együtt: fórumot) tarthat.

(2) A fórum meghirdetésére és levezetésére a közmeghallgatás szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a fórum levezetésére a polgármester (akadályoztatása esetén az alpolgármester) jogosult.

(3) A falugyűlés és az eseti jelleggel megtartott fórum olyan fórum, ahol az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést vethetnek fel, és javaslatot tehetnek.

(4) A fórumon elhangzottakról a jegyző, vagy az általa kijelölt hivatali dolgozó jegyzőkönyvet készít a közmeghallgatás jegyzőkönyvére meghatározott szabályok szerint.

V. Fejezet

Az önkormányzati képviselő

54. § (1) Az önkormányzati képviselő eskü letételének megszervezése a jegyző feladata.

(2) Az önkormányzati képviselők névsorát, megbízatását a rendelet 4. melléklet tartalmazza.

55. § (1) Az önkormányzati képviselő köteles

a) kapcsolatot tartani a választóival, tájékoztatni őket a képviselő-testület működése során hozott közérdekű döntésekről

b) köteles előre bejelenteni a polgármesternek, ha a testületi ülésen nem tud megjelenni,

c) képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, a képviselő-testület és szervei tekintélyét, hitelét óvni,

d) a tudomására jutott önkormányzati, szolgálati, üzleti, valamint magán titkot megőrizni.

(2) A képviselő-testület a képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokat a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény alapján az alábbiak szerint határozza meg:

a) a képviselő köteles az ülésre pontosan megjelenni,

b) a képviselő az ülésre köteles a részére előterjesztésként megküldött anyagot áttekinteni,

c) a jelen szervezeti és működési szabályzatban meghatározott a testületi ülésen meghatározott hozzászólási jogot szabályszerűen gyakorolni.

56. § (1) A települési képviselők járandóságait az önkormányzat képviselő-testülete külön rendeletben határozza meg.

(2) A képviselő összeférhetetlenségével, illetve az összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatos szabályokat az Mötv. tartalmazza.

VI. Fejezet

Az önkormányzat szervei, azok jogállása, feladatai

57. § A képviselő-testület szervei:

a) a polgármester (alpolgármester),

b) a képviselő-testület bizottsága,

c) a jegyző,

d) a Közös Önkormányzati Hivatal.

A polgármester és az alpolgármester

58. § (1) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat polgármestere a feladatát társadalmi megbízásban látja el.

(2) A polgármesteri tisztség Összeférhetetlenségi szabályait, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét, a polgármesteri tisztség megszüntetésnek szabályait a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény tartalmazza.

59. § A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásban foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek.

60. § (1) A polgármester az Mötv-ről szóló törvényben meghatározott feladatokon túli további feladatai

a) segíti a Képviselő-testület tagjainak testületi és bizottsági munkáját,

b) meghatározza a jegyzőnek a Képviselő-testület tevékenységével kapcsolatos feladatait,

c) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb szervezetekkel,

d) fogadóórát tart,

e) nyilatkozik a sajtónak.

(2) A polgármester fogadóóráit a rendelet 5 melléklete tartalmazza

(3) A polgármester az Mötv. külön utasításban szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét.

61. § A polgármester dönthet a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a két ülés közötti időszakban felmerült, halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó következő Önkormányzati ügyekben:

a) az önkormányzat költségvetési rendelete alapján meghatározott eredeti előirányzati főösszeg 2 %-át el nem érő kiadás, vagy bevételszerzést eredményező új kötelezettségvállalás esetén,

b) az önkormányzati vagyon megóvása érdekében szükséges élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet esetében, ha az elhárítása miatti intézkedést kell hozni.

62. § Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladatellátásra egy társadalmi megbízatású alpolgármestert a tagjai közül választ.

63. § Az alpolgármester a feladatait a polgármester szóbeli és írásbeli irányításával, valamint a polgármester által meghatározott kiadmányozási rend szerint látja el.

64. § Az alpolgármester fogadóórája: minden héten szerdán 14.00 - 15.00 óra között a Hivatal tanácskozótermében.

65. § A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében állandó és ideiglenes bizottságokat hoz létre.

66. § A képviselő-testület állandó bizottsága a pénzügyi bizottság.

67. § Az önkormányzat bizottságainak létszámát, a bizottságok feladatait, hatáskörét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

68. § A pénzügyi bizottság tagjainak száma 3 fő.

69. § A bizottság tagjaira vonatkozó szabályokat az Mötv. határozza meg.

70. § (1) A bizottságra, a bizottság működésének szabályaira az Mötv.ben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A bizottság a létrehozását követően 60 napon belül ülést tart, ahol - az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembe vételével - határozattal elfogadják a bizottság részletes működési szabályait tartalmazó bizottsági ügyrendet.

(3) A bizottság működésének ügyviteli feladatait a Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatala látja el.

A jegyző

71. § (1) ) A jegyző jogállására az Mötv-ben meghatározottakat kell alkalmazni.

(2) A jegyzőnek az Mötv-ben felsoroltakon kívüli kiemelt feladatai:

a) tájékoztatást nyújt a képviselő-testületnek a képviselő-testület hatáskörét érintő jogszabályokról, azok változásairól,

b) tájékoztatást nyújt a bizottságnak a bizottság hatáskörét érintő jogszabályokról, azok változásairól,

c) gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzésének megszervezéséről,

d) az érintettek részére megküldi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatokat,

e) a képviselő-testület döntéseiről nyilvántartást vezet határozat-nyilvántartás, illetve rendelet-nyilvántartás formájában,

f) rendszeresen áttekinti az képviselő-testületi rendeletek felsőbbrendű jogszabályokkal való harmonizálását, ha jogszabálysértést tapasztal, írásban tájékoztatja a polgármestert, illetve rendeletmódosítást kezdeményez,

g) gondoskodik a módosított képviselő-testületi rendeletek egységes szerkezetbe történő foglalásáról.

72. § (1) A határozat-nyilvántartás formái: határozatok nyilvántartása sorszám szerint.

(2) A rendelet-nyilvántartás formái:

a) rendelet-nyilvántartás sorszám szerint, a rendelet tárgyának megjelölésével, valamint a rendeletet módosító rendeletekre való hivatkozással,

b) rendeletek sorszám szerint, növekvő sorrendben.

73. § A jegyző kinevezését az Mötv-ben meghatározottakat kell alkalmazni

74. § (1) A jegyzőre vonatkozó egyéb szabályokat az Mötv-ben határozzák meg.

(2) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a pénzügyi előadó I. munkakört betöltő köztisztviselő látja el.

Társulás

75. § (1) A képviselő-testület az Mötv alapján Árpádhalom Község képviselő-testületével Közös Önkormányzati Hivatalt hoz létre.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott Hivatal neve: Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal alapvető feladatait az Mötv alapján polgármester is meghatározhatja. A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője részére jogszabály feladatot és hatáskört állapít meg. A Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott feladat- és hatásköröket a Hivatal szervezeti és működési szabályzata (továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ) tartalmazza.

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódását, létszámát, munkarendjét, valamint ügyfélfogadási rendjét tartalmazó Közös Önkormányzati Hivatali SZMSZ-t - az Mötv. figyelembe vételével - a polgármester hagyja jóvá.

(5) A Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének folyamatos (jogszabályokhoz igazodó) aktualizálása a jegyző feladata.

76. § (1) A képviselő-testület jogi személyiséggel rendelkező társulása: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzata jelenleg nem tagja egyetlen társulásnak sem.

(2) A Társulásra egyebekben az Mötv-ben foglaltakat kell alkalmazni.

VII. Fejezet

A képviselő testület gazdasági programja

77. § (1) A képviselő-testület a megbízatásának időtartama alatt a gazdasági program alapján működik.

(2) A gazdasági program tervezetének elkészítéséről, valamint a képviselő-testület elé terjesztéséről a polgármester gondoskodik.

VIII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodása, finanszírozása

78. § (1) Az önkormányzat gazdálkodására az Mötv-ben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Az Mötv-ben szabályozza a felelősöket az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéért, és annak biztonságáért.

IX. Fejezet

Záró rendelkezések

79. § A rendelet mellékletei:

a) 1. melléklet A település közigazgatási területének adatai

b) 2. melléklet Az őket érintő napirendi pontoknál tanácskozási joggal rendelkező önszerveződő közösségek

c) 3. melléklet Az önkormányzat hivatalos lapjára, weboldalára vonatkozó adatok

d) 4. melléklet A polgármester és a települési képviselők névsora, megbízatásuk

e) 5. melléklet A polgármester fogadóórái

f) 6. melléklet Az állandó bizottság létszáma, a bizottság feladata, hatásköre

g) 7. melléklet A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök jegyzéke

h) 8. melléklet Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat alaptevékenységére vonatkozó kormányzati funkciók

80. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2020.(III.25.) önkormányzati rendelete hatályát veszti

81. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A település közigazgatási területének adatai

1. Az igazgatási terület nagysága: 7173 ha 4400 m2,

2. A belterület nagysága: 165 ha 2000 m2,

3. Zöld terület nagysága: 3 ha 7300 m2,

4. Mezőgazdasági terület nagysága: 6554 ha 7900 m2.

2. melléklet

Az őket érintő napirendi pontoknál tanácskozási joggal rendelkező önszerveződő közösségek

1. Megnevezése Székhelye

2. Szent Sebestyén Önkéntes Tűzoltó Egyesület Fábiánsebestyén, Köztársaság utca 8.

3. Szent Erzsébet Segítő Szolgálat Fábiánsebestyén, Szabadság u 2/a

4. Fábiánsebestyén Polgárőr Egyesület Fábiánsebestyén, Fő u 15.

5. Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Fábiánsebestyén, Iskola tér 3.

6. Fábiánsebestyéni Mosolygó Óvodásokért Alapítvány Fábiánsebestyén, Iskola tér 1.

3. melléklet

Az önkormányzat hivatalos lapjára, weboldalára vonatkozó adatok
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat hivatalos weboldala elérhető: fabiansebestyen.hu

4. melléklet

A polgármester és a települési képviselők névsora, megbízatásuk

A képviselő neve

Képviselői minősége
(polgármester, alpolgármester, képviselő)

Dr. Kós György

polgármester

Faragó M. Ferenc

alpolgármester

Jancsóné Molnár Erika

képviselő, pénzügyi bizottság elnöke,

Víghné Csentes Ildikó

képviselő

Kürti-Szabóné Géczi Éva

képviselő, pénzügyi bizottsági tag

Hékédiné Kun Beáta

képviselő,

Lévai Norbert

képviselő, pénzügyi bizottsági tag,

5. melléklet

A polgármester fogadóórái:

1. Hétfő: 14,00 -15,00

2. Kedd: 14,00 -15,00

3. Szerda: 14,00 -15,00

4. Csütörtök: 14,00 -15,00

Péntek: nincs

6. melléklet

Az állandó bizottság létszáma, a bizottság feladata, hatásköre

1. Pénzügyi Bizottság

2. A bizottság létszáma: 3 fő.

3. A bizottság feladat- és hatásköre:

a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot,

b) véleményt alkot az éves költségvetési rendelet módosításáról

c) az éves zárszámadásról szóló rendelet-tervezet véleményezése

d) észrevételt tehet az előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terv adataival kapcsolatban, javaslatot tehet az abban foglaltak módosítására,

e) javaslatot tehet a likviditási helyzet javítására,

f) részt vesz az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos döntés előkészítésben,

g) az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási területet érintő rendeletei tárgyában javaslatokat tehet.

h) részt vesz az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos döntés előkészítésben,

i) ellenőrzi a beruházások végrehajtását,

j) ellenőrzi a végrehajtott leltározások valódiságát, szabályszerűségét,

4. A bizottság feladat- és hatásköre a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel, és a vagyonnyilatkozatok kezelésével kapcsolatban:

a) képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtése,

b) a vagyonnyilatkozatok nyilvántartása,

c) a vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, mely lehetővé teszi a nyilvánosság biztosítását,

d) a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről a képviselő-testület soron

következő ülésén való tájékoztatás

5. A bizottság saját maga határozza meg működésének részletes szabályait, külön részletezve a vagyonnyilatkozatok nyilvántartási rendjét, a nyilvánosság biztosítását, a nem nyilvános adatok védelmét, valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának részletes rendjét. A pénzügyi bizottság ülésén tanácskozási jog illeti meg a képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal résztvevőket, valamint költségvetési koncepció, költségvetési tervezés, és beszámolás témakörök esetében az önkormányzat intézmények képviselőjét.

7. melléklet

Képviselő-testület által átruházott hatáskörök jegyzéke
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli települési támogatás megállapítást krízishelyzet esetén, valamint a köztemetés megállapítását a polgármester hatáskörébe utalja.

8. melléklet

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat alaptevékenységére vonatkozó kormányzati
funkciók

Kormányzati funkció

száma

megnevezése

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2.

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3.

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

4

013320

Köztemető-fenntartás és- működtetés

5

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

6

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

7

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

8.

022010

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

9

031030

Közterület rendjének fenntartása

10.

032020

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

11.

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

12.

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

13.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

14

041236

Országos közfoglalkoztatási program

15.

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

16

045120

Út, autópálya építése

17.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

18.

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

19.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

20.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

21.

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

22.

064010

Közvilágítás

23.

066010

Zöldterület-kezelés

24.

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

25.

072111

Háziorvosi alapellátás

26.

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

27.

072311

Fogorvosi alapellátás

28.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

29.

074032

Ifjúság- egészségügyi gondozás

30.

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

31.

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

32.

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

33.

082044

Könyvtári szolgáltatások

34.

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

35.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

36.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

37

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

38.

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

39.

101222

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

40.

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

41

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

42

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

43

104036

Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

44.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

45.

104042

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

46.

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

47

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

48.

107052

Házi segítségnyújtás

49.

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás