Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 3/2005. (II.21.) önkormányzati Rendelete

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Hatályos: 2011. 04. 01

Mártély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 50. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről az alábbi rendeletet alkotja:

A helyi népszavazás

1. §

(1) Mártély községben a helyi népszavazást a polgármesternél az érintette választópolgárok legalább 15%-a kezdeményezheti.

(2) A képviselő-testület köteles kitűzni a népszavazást, ha azt az érintett választópolgárok 25%-a kezdeményezte.

2. §

(1)[1]

(2) [2]

A helyi népi kezdeményezés

(1) A választópolgárok legalább 10%-ának kezdeményezését a polgármesternek kell benyújtani.

(2) A népi kezdeményezés során pontosan és egyértelműen meg kell határozni a döntésre javasolt ügyet.

(3) A képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet a község választópolgárainak 10%-a indítványozott.

Záró rendelkezések

(1)[3]

(2) A helyi népszavazás költségei a községi önkormányzat költségvetését terhelik, kivéve a területváltozás költségeit, melyet az a község, város viseli, amelynek a javára történt a területcsatolás.

(3) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés kitűzésére irányuló aláírásgyűjtés során használható aláírásgyűjtő ív mintáját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(4) Jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

(5) Jelen renelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 7/1992. (IX.29.) Ökr. rendelet.


      Balogh Jánosné                                                                      Horváth Istvánné

polgármester                                                                              jegyző


Záradék:

Ezen rendelet kihirdetve 2005. február 21.-én.


       Horváth Istvánné

             jegyző

[1]

Hatályon kívül helyezte a 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet.

Mellékletek