Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 1/2014. (II.05.) Önkormányzati Rendelete

Mártély Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2014. évi szabályairól

Hatályos: 2015. 03. 10

Mártély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet módosítása, a 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló rendelkezések alapján, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazgatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, szerveire és bizottságaira, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. §

A Képviselőtestület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg a 2014. évre:

Cím                                                               Alcím

Száma neve                                             száma   neve

___________________________________________________________________________

1. Mártély Községi Önkormányzat               1. Mártély Községi Önkormányzat

                                                                 2. Gondozási Központ

                                                                 3. Mártélyi Általános Művelődési Központ

3. §[1][2]

(1) Mártély Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban Képviselőtestület) az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított:

bevételi főösszegét 404 406 e Ft-ban, azaz Négyszáznégyezer-négyszászhatezer forintban,

kiadási főösszegét 404 406 e Ft-ban, azaz Négyszáznégyezer-négyszászhatezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési előirányzat a 2014-re áthúzódó fejlesztési pályázatot (IKSZT) támogatást megelőlegező hitel felvételével finanszírozta az alábbiak szerint:

1. Külső finanszírozású kiadás:            36 274 E Ft
    Felhalmozási hiteltörlesztés:            36 274 E Ft

(3) A Mártélyi Csatornaberuházó és Víziközmű Társulat megszűnésével (2013.11.08.) az önkormányzat vált a társulat kötelezettjévé az UniCredit Banktól felvett, lejárt hitel még vissza nem fizetett hitellel és annak kamataival kapcsolatosan.
2. UniCredit Bank felé fennálló lejárt tartozás:     90 842 E Ft
    Felhalmozási célú hiteltörlesztés:        90 842 E Ft

(4) Mártély Község Önkormányzata az ÖF/1601/2013. iktatószámú határozat alapján 18 856 E Ft jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésére köteles, amelynek 2010-től számított kamatait a Magyar Államkincstár 10001/11/2014. iktatószámú levelében elengedte. A Magyar Államkincstár határozat jogerős, amely ellen a bírósághoz fellebbezett az önkormányzat, vitatva a MÁK követelését. Az előző évi költségvetési maradvánnyal nem fedezett részét rövid lejáratú likviditási hitel felvételével próbálja visszafizetni az önkormányzat.
3. Rövid lejáratú likvid hitel felvétele:               3 135 E Ft
    Rövid lejáratú hiteltörlesztés:             3 135 E Ft

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegnek és kiadási főösszegnek, valamint az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint egyes kiemelt feladatai címek, rovatrendek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) A Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatát, valamint egyes kiemelt feladatai címek, rovatrendek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve, továbbá a Gondozási Központ létszámkeretét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(3) A Mártélyi Általános Művelődési Központ óvodai egységének gyermekétkeztetésre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatát, valamint egyes kiemelt feladatai címek, rovatrendek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve, e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető normatív és kötött felhasználású állami támogatások kimutatását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét az 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) A pályázati programok bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(7) A felhalmozási célú támogatást megelőlegező rövid lejáratú hitelt, valamint a keretszerződésben rögzített jelzálog típusú hosszú lejáratú hitel, fejlesztési célú rövid lejáratú hitelek bemutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja előírja, hogy a 29/A § szerinti tervszámoknak megfelelően az önkormányzatoknak a költségvetési évet követő három év kiemelt előirányzatainak tervszámait is be kell mutatniuk egy gördített költségvetési tervezetben, amelyet e rendelet 8. számú melléklete tartalmaz.
(9) A Magyar Államkincstár 10457/9/2010. sz. I. fokú határozatának – amelyet a MÁK Központ ÖF/1601/2013. számon hagyott jóvá - részletes bemutatását, az önkormányzat által vitatott és bírósági úton megfellebbezett fizetési kötelezettséget e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletek miatti fizetési kötelezettségének az önkormányzat ingatlan vagyon értékesítésével próbál eleget tenni. Az értékesíthető ingatlanok listáját e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.  

5. §

Az önkormányzat 2014. évben a magánszemélyek kommunális adóból származó teljes bevételét működési bevételként kívánja elszámolni.

6. §

(1) Az önkormányzat 2014. évben az egészségügy finanszírozására az Országos Egészségbiztosítási Alaptól 2 500 E Ft egyéb működési célú támogatást, pénzeszközt vesz át.

(2) Az önkormányzat a Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására elnyert pályázatokból 24 410 E Ft működési célú támogatáshoz jut, a foglalkoztatottak létszáma 69 fő.

(3) A TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1615. „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok, lokális színterek” pályázat keretében a 2014. évre áthúzódó működési célú támogatás összege 7 487 E Ft.

(4) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal – MVH-6.356.01.01 - pályázatán az erdei iskola működtetéséhez 1 fő szakmai dolgozó alkalmazásához 2 159 E Ft támogatást kaphat működési célra az önkormányzat.

7. §

(1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön és módosítson, ide értve a vagyonbiztosításhoz kötődő döntéseket is, kivéve a 100 E Ft értéket meghaladó ingó -, értékhatártól függetlenül az ingatlan vagyontárgy elidegenítését, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat célirányos felhasználására.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját folyó bevételeik beszedésére, valamint a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására a jogszabályi előírások és a Képviselőtestület felhatalmazása alapján saját hatáskörben jogosultak és kötelesek.

(3) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok kimutatásáért, a tanügyi statisztikai adatokért, az egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatások megfelelő, pontos vezetéséért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

8. §

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegének módosítását - az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből - saját hatáskörben kezdeményezhetik. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén - amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot - az intézményi költségvetési főösszeg csak támogatási szerződés alapján, meghatározott célra átvett felhalmozási és működési célú pénzeszközökkel emelhető.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott bevételi többlet miatt kerül sor a bevételi előirányzat emelésére, saját hatáskörben a dologi kiadások kiadási előirányzatának módosítása az intézmény részéről kezdeményezhető.

(3)[3]

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításáról, azt részletesen indokolva, folyamatosan tájékoztatják a polgármestert.

9. §

(1) Az előző évi, a Képviselőtestület által jóváhagyott, költségvetési maradvány különbözet összegével az intézmény költségvetését a Képviselőtestület módosítja.

(2) A polgármester intézkedik 3 000 E Ft feletti olyan pénzeszköz lekötéséről, amely több mint három hónapig nem kerül felhasználásra. A pénzösszeget lekötni, annak várható felhasználásáig, az önkormányzat számlavezető bankjánál lehet.

10. §

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szakmai feladataik ellátása, az önkormányzati körön kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenységeik (pályázatok, megállapodások stb.) az alapító okiratban megjelölt, alapfeladatok ellátása minőségének javítására irányulhatnak.

(2) Az intézmények kizárólag a Képviselőtestület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó szakmai pályázat benyújtása esetén az intézmény vezetőjének tájékoztatási kötelezettsége van a polgármester felé.

11. §

(1) Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláit 2014. évben a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezeti.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei átmenetileg szabad pénzeszközeiket csak az (1) bekezdés szerinti pénzintézetnél helyezhetik el tartós betétként. A betét elhelyezés - a lekötés időtartama alatt - a költségvetési szerv részéről nem eredményezhet finanszírozási igényt. A tartós betétről tájékoztatni kell a polgármestert.

(3) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja. A polgármester jogosult 500 ezer forintot meg nem haladó, rövid lejáratú hitel felvételére a Képviselőtestület egyidejű tájékoztatása mellett. A polgármester jogosult az e bekezdésben biztosított jogkörében a hitelszerződés aláírására.

12. §

(1) Az önkormányzatnál fellépő esetleges átmeneti finanszírozási, likviditási nehézség megoldására irányuló 500 ezer forintot meghaladó rövid lejáratú hitel felvétele ügyében - a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján - a Képviselőtestület jogosult dönteni.

(2) A hitelszerződés aláírására e rendelet felhatalmazása alapján az önkormányzat képviseletében a polgármester és a jegyző jogosult.

13. §

A költségvetési rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 01. napjától kell alkalmazni.

               Balogh Jánosné                        Dr. Végh Ibolya
                 polgármester                                 aljegyző


Záradék: A költségvetési rendelet kihirdetése megtörtént.
Mártély, 2014. február 05.


Dr. Végh Ibolya
     aljegyző

[1]

A rendelet szövegét a 11/2014 (IX.29.) önkormányzati rendelet módosította.

[2]

A rendelet szövegét a 19/2014. (XI.26.), 3/2015 (II.25), 5/2015 (III.10.) önkormányzati rendelet módosította.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 9/2014(08.19.) önkormányzati rendelet