Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 8/2015. (V.20.) önkormányzati Rendelete

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló a zárszámadás elfogadásáról, a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról

Hatályos: 2015. 05. 20

Mártély Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott kötelezettsége alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodás zárszámadása elfogadásáról, az állami támogatások elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Mártély Község Önkormányzata Mártély Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2014. évi szabályairól szóló többször módosított 1/2014. (II.05.) ÖR rendelet végrehajtását

362 200 eFt, azaz Háromszázhatvankettőmillió-kettőszázezer 00/100 forint bevétellel,

350 374 eFt, azaz Háromszázötvenmillió-háromszázhetvennégyezer 00/100 forint kiadással a mellékletekben részletezett tartalommal jóváhagyja.

Bevételek

2. §

Az 1. §. szerinti bevétel rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1/1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában az 1/2. számú melléklet, az intézmények tekintetében a Gondozási Központ bevételeit a 2. számú, az Általános Művelődési Központ bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. §.

(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont, működési célú támogatása államháztartáson belülről (B1 rovat) 117 650 eFt.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről (B2 rovat) 115 845 eFt.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont, közhatalmi bevételei (B3 rovat) 33 225 eFt.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési bevételi (B4 rovat) 26 853 eFt.

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási bevételei (B5 rovat) 100 eFt.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú átvett pénzeszközei (B6 rovat) 12 eFt.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú átvett pénzeszközei (B7 rovat) 8 843 eFt.

(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont, maradvány igénybe vételéből származó bevétele (B 813 rovat) 12 660 eFt.

(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont, államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele (B814 rovat) 2 020 eFt.

Kiadások

4. §.

Az 1. §. szerinti kiadás rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1/1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában az 1/2. számú melléklet, az intézmények tekintetében a Gondozási Központ kiadásait a 2. számú, az Általános Művelődési Központ kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

5. §.

(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont személyi juttatásai (K 1 rovat) 75 902 eFt.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont munkaadót terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adója (K 2 rovat) 16 825 eFt.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont dologi kiadásai (K 3 rovat) 72 241 eFt.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont ellátottak pénzbeli juttatásai (K 4 rovat) 821 eFt.

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb működési célú kiadásai (K 5 rovat) 12 767 eFt.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont beruházási kiadásai (K 6 rovat) 1 249 eFt.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre  (K 911 rovat) 125 577 eFt.

6. §

(1) Az Önkormányzat bevétele 294 285 eFt, kiadása 281 479 eFt, melyek részletezését a 1/2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Gondozási Központ bevétele 18 476 eFt, kiadása 18.618 eFt, melynek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Általános Művelődési Központ bevétele 49 439 eFt, kiadása 50 277 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Mártély Község Önkormányzat részére 2014. évben kiutalt állami támogatások teljesítését a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Mártély Község Önkormányzatát 2014. évben ténylegesen megillető állami támogatásait a 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatot tényleges mutatószámai alapján megillető

  • általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 50 363 eFt,
  • központosított előirányzata 1 940 eFt,
  • egyéb központi támogatása 105 250 eFt.

(3) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolását az 5. számú melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy az Önkormányzatnak további 2 152 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett a központi költségvetéssel szemben.

8. §

A Képviselőtestület jelen rendelete 6. számú mellékletével az Önkormányzat maradvány-kimutatását, 7. számú mellékletével - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a mellékletben kimutatott maradvány felhasználását hagyja jóvá.

9. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei önként vállalt feladatai bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a helyi adók vonatkozásában a 9. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési keretszámait a 10. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeinek teljesítését az 11. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat következő évekre áthúzódó kötelezettségeit a 12. melléklet tartalmazza.

10. §

A Közgyűlés jelen rendelete 13. számú mellékletével az Önkormányzat könyvviteli mérlegét, 14 számú mellékletével az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonkimutatását hagyja jóvá.

Vegyes és záró rendelkezések

11. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.