Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 10/2017. (IV.20.) önkormányzati Rendelete

A házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól

Hatályos: 2017. 04. 21- 2022. 09. 27

Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 10/2017. (IV.20.) önkormányzati Rendelete

A házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól

2017.04.21.

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 18. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a házasságkötési eljárás és egyéb családi események ünneplése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevők körére terjed ki.

(2) Jelen rendelet alkalmazásában egyéb családi eseménynek minősül a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, névadó, házassági évforduló, házasságkötés megerősítése.

2. § (1) Mártély Községi Önkormányzata a házasságkötés és egyéb családi események megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) útján biztosítja.

(2) A házasságkötés és egyéb családi esemény megrendezése a kérelmezők számára térítésmentesen történik a 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. szám alatti Polgármesteri Hivatalban, valamint a Polgármesteri Hivatal 6636 Mártély, Rákóczi tér 1. szám alatti telephelyén (továbbiakban telephely), amennyiben arra munkaidőben, vagy munkaidőn túl kerül sor.

(3) A házasságkötés és egyéb családi esemény a kérelmezők számára térítés ellenében kerül megrendezésre, amennyiben arra külső helyszínen – azaz nem a Polgármesteri Hivatalban, illetve nem a nevesített telephelyen, az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében – kerül sor. Ennek díja családi eseményenként bruttó 26.000 Ft, melyet a kérelmezők az eseményt megelőzően legalább 15 nappal kötelesek megfizetni. E díj tartalmazza az anyakönyvvezető ki- és visszajutásának, valamint a szükséges eszközök biztosításának, a szertartás méltó módon történő lebonyolításának költségeit.

3. § (1) Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségén kívül történő házasságkötésre jegyzői engedéllyel kerülhet sor, a házasságkötésre alkalmas helyszínt a házasulók biztosítják. Külső helyszínen megrendezett házasságkötésen és egyéb családi eseményen az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre, amennyiben a helyszín a törvényben foglalt feltételeknek megfelel. Ilyen feltételt képez különösen: a felek, a tanúk, - és ha szükséges - a tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítják, gondoskodnak a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének méltó keretéről.

(2) A családi esemény külső helyszínen történő megrendezése esetén az anyakönyvvezető maga gondoskodik odajutásáról és a visszajutásáról, az esemény előírásoknak megfelelő lebonyolításáról, az ehhez szükséges eszközök biztosításáról, így különösen például a házassági lap – mint anyakönyvi alapirat – biztonságos helyszínre történő ki- és visszajuttatásáról.

(3) A Polgármesteri Hivatal Dísztermében történő házasságkötés és egyéb családi esemény megrendezésére kérelem alapján kerülhet sor, a kérelmet a polgármesternél kell előterjeszteni.

(4) Amennyiben a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezető nem a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri, 5000 Ft/anyakönyvi esemény közreműködési díj illeti meg.

(5) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt 15000 Ft/anyakönyvi esemény közreműködési díj illeti meg.

Záró rendelkezések

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a családi események lebonyolítása engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló 4/2011. (II. 15.) rendelet.