Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 10/2017. (IV.20.) önkormányzati Rendelete

A házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól

Hatályos: 2022. 09. 28

Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 10/2017. (IV.20.) önkormányzati Rendelete

A házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól

2022.09.28.

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 18. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a házasságkötési eljárás és egyéb családi események ünneplése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevők körére terjed ki.

(2) Jelen rendelet alkalmazásában egyéb családi eseménynek minősül a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, névadó, házassági évforduló, házasságkötés megerősítése.

2. § (1)1

(2)2 A házasságkötés és egyéb családi esemény megrendezése a kérelmezők számára térítésmentesen történik Mártély Községi Önkormányzata községházában (6636 Mártély, Rákóczi tér 1.), amennyiben arra munkaidőben (szerda délután) kerül sor.

(3)3 A házasságkötés és egyéb családi esemény a kérelmezők számára térítés ellenében kerül megrendezésre, amennyiben arra külső helyszínen – azaz nem a községházában – kerül sor. Ennek díja családi eseményenként bruttó 26.000 Ft, melyet a kérelmezők az eseményt megelőzően legalább 15 nappal kötelesek megfizetni. E díj tartalmazza az anyakönyvvezető ki- és visszajutásának, valamint a szükséges eszközök biztosításának, a szertartás méltó módon történő lebonyolításának költségeit.

3. § (1)4 A községházán kívül történő házasságkötésre jegyzői engedéllyel kerülhet sor, a házasságkötésre alkalmas helyszínt a házasulók biztosítják. Külső helyszínen megrendezett házasságkötésen és egyéb családi eseményen az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre, amennyiben a helyszín a törvényben foglalt feltételeknek megfelel. Ilyen feltételt képez különösen: a felek, a tanúk, - és ha szükséges - a tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítják, gondoskodnak a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének méltó keretéről.

(2) A családi esemény külső helyszínen történő megrendezése esetén az anyakönyvvezető maga gondoskodik odajutásáról és a visszajutásáról, az esemény előírásoknak megfelelő lebonyolításáról, az ehhez szükséges eszközök biztosításáról, így különösen például a házassági lap – mint anyakönyvi alapirat – biztonságos helyszínre történő ki- és visszajuttatásáról.

(3)5

(4) Amennyiben a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezető nem a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri, 5000 Ft/anyakönyvi esemény közreműködési díj illeti meg.

(5)6 A községházán kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt 15000 Ft/anyakönyvi esemény közreműködési díj illeti meg.

Záró rendelkezések

4. §7 E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 2. § (1) bekezdését a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. § (2) bekezdése a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (3) bekezdését a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (5) bekezdése a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.