Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 11/2017. (V.25.) önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, az állami hozzájárulás elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról

Hatályos: 2017. 05. 25

Mártély Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott kötelezettsége alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadása elfogadásáról, az állami támogatások elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Mártély Község Önkormányzata Mártély Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi szabályairól

szóló többször módosított 1/2016 (II.15.) ÖR rendelet végrehajtását

  • 439 409 014 Ft, azaz Négyszázharminckilencmillió-négyszázkilencezer tizennégy 00/100 forint bevétellel,
  • 401 655 789 Ft, azaz Négyszázegymillió-hatszázötvenötezer-hétszáznyolcvankilenc 00/100 forint kiadással

a mellékletekben részletezett tartalommal jóváhagyja.

Bevételek

2. §

Az 1. §. szerinti bevétel rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában az 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében a Gondozási Központ bevételeit a 3. számú, az Általános Művelődési Központ bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont, működési célú támogatása államháztartáson belülről (B1 rovat) 138 041 eFt.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről (B2 rovat) 109 700 eFt.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont, közhatalmi bevételei (B3 rovat) 41 284 eFt.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési bevételi (B4 rovat) 28 651 eFt.

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási bevételei (B5 rovat) 2 201 eFt.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú átvett pénzeszközei (B6 rovat) 13 eFt.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú átvett pénzeszközei (B7 rovat) 675 eFt.

(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont, maradvány igénybe vételéből származó bevétele (B 813 rovat) 116 440 eFt.

(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont, államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele (B814 rovat) 2 404 eFt.

Kiadások

4. §

Az 1. §. szerinti kiadás rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában az 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében a Gondozási Központ kiadásait a 3. számú, az Általános Művelődési Központ kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont személyi juttatásai (K 1 rovat) 81 656 eFt.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont munkaadót terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adója (K 2 rovat) 18 847 eFt.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont dologi kiadásai (K 3 rovat) 49 815 eFt.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont ellátottak pénzbeli juttatásai (K 4 rovat)
2 611 eFt.

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb működési célú kiadásai (K 5 rovat)
25 241 eFt.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont beruházási kiadásai (K 6 rovat)
65 666 eFt.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felújítási kiadása (K 7 rovat) 152 774 eFt.

(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont államháztartáson belüli megelőlegezések kiadása (K914 rovat) 2 251 eFt.

6. §

(1) Az Önkormányzat bevétele 411 420 eFt, kiadása 377 029 eFt, melyek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Gondozási Központ bevétele 21 373 eFt, kiadása 20 777 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Általános Művelődési Központ bevétele 63 518 eFt, kiadása 60 752 eFt, melynek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Mártély Község Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Mártély Község Önkormányzat részére 2016. évben kiutalt állami támogatások teljesítését az 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) Mártély Község Önkormányzatát 2016. évben ténylegesen megillető állami támogatásait a 7. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatot tényleges mutatószámai alapján megillető

  • általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 64 997 eFt
  • kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások 128 531 eFt

(4) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolását az 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy az Önkormányzatot 2 166 eFt visszafizetési kötelezettség terheli a központi költségvetés felé.

8. §

A Képviselőtestület jelen rendelete

8. számú mellékletével az Önkormányzat maradvány-kimutatását,

9. számú mellékletével - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a mellékletben kimutatott maradvány felhasználását hagyja jóvá.

9. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei önként vállalt feladatai bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a helyi adók vonatkozásában a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat következő évekre áthúzódó kötelezettségeit a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési keretszámait a 13. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeinek teljesítését az 14. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A Közgyűlés jelen rendelete

15. számú mellékletével az Önkormányzat könyvviteli mérlegét,

16. számú mellékletével az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonkimutatását hagyja jóvá.

Vegyes és záró rendelkezések

11. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


                   Borsos József                                                              Dr. Végh Ibolya

                     polgármester                                                                     aljegyző


Záradék: A rendelet kihirdetése megtörtént.

Mártély, 2017. május 24.


Dr. Végh Ibolya

aljegyző