Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 19/2017. (X.19.) önkormányzati Rendelete

A községi címek és kitüntetések adományozásáról

Hatályos: 2017. 10. 20

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A Képviselő testület által adományozható díszpolgári cím és kitüntetések

1. §

„Mártély díszpolgára” cím adományozása

(1) Mártély Községi Önkormányzat Képviselő testülete „Mártély díszpolgára” címet adományoz annak a magánszemélynek, aki a község anyagi és szellemi értékeit gyarapította, vagy tevékenységével hírnevet szerzett a községnek.

(2) A „Mártély díszpolgára” címhez a Képviselő testület a „Mártély díszpolgára” feliratot és a község jelképeit ábrázoló, művészi kivitelű, egyoldalas, bronz plakettet adományoz.

(3) A „Mártély díszpolgára” cím adományozására évente egyszer kerül sor egy személy részére, amelyre a javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő testület elé.

2. §

„Mártély Községért” kitüntetés alapításáról

(1) A képviselőtestület a község gazdasági, társadalmi fejlődése vagy a szellemi élet területén, valamint a település lakossága érdekében hosszabb időn át végzett eredményes tevékenység elismerésére "Mártély Községért" kitüntetést alapít.

(2) A kitüntetés annak adományozható, aki vagy amely a község gazdasági, kulturális, egészségügyi és sportéletben hosszabb időn át kifejtett tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult a község anyagi és szellemi értékeinek növeléséhez.

(3) A „Mártély Községért” kitüntetés egy díszes tokban elhelyezett művészi kivitelű, egyoldalas bronz plakett, amely domborított községi jelképeket és szalagfeliratban „Mártély Községért” szöveget, hátoldalán pedig –esetenként helyi bevéséssel- az adományozás évszámát tartalmazza.

(4) A „Mártély Községért” kitüntetésre tett javaslatokat a polgármesternek kell benyújtani írásban, vagy elektronikus úton minden év május 30-ig, a Képviselő testület adományozza.

(5) A „Mártély Községért” kitüntetés adományozására a javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő testület elé, évente egyszer, a júniusi képviselő testületi ülésre. Évente legfeljebb három kitüntetés adományozható.

(6) A Képviselő testület ülésén a polgármester ismerteti a „Mártély Községért” kitüntetésben részesülők nevét, valamint a „Mártély Községért” kitüntetés adományozását tanúsító oklevél tartalmát.

Általános rendelkezések

3. §

(1) A díszpolgári címet és kitüntetéseket a Képviselő testület adományozza.

(2) A díszpolgári címhez és a kitüntetésekhez a bronz plakett mellett, a Képviselő testület díszoklevelet adományoz.

(3) A díszoklevél tartalmazza:

  • az adományozó megjelölését,
  • a kitüntetett nevét,
  • az adományozás jogcímét,
  • az adományozásról szóló határozat számát és keltét,
  • a község címerét,
  • a polgármester és a jegyző aláírását és bélyegzőlenyomatát.

(4) A díszpolgári cím és a kitüntetések adományozását kezdeményezhetik:

  • Mártély Községi Önkormányzatának
  • Mártély Községi Önkormányzat
  • a községben működő egyházak, civil szervezetek,
  • magánszemélyek, akik kezdeményezésüket civil vagy egyházi szervezeten keresztül jutathatják el, amelyet az Értéktár Bizottság előzetesen jóváhagyott.

(5) A javaslatnak tartalmaznia kell a díszpolgári címre és kitüntetésekre felterjesztett nevét, címét, elektronikus és telefonos elérhetőségét, valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését.

(6) A polgármester a beérkezett javaslatokat - döntés céljából - a Képviselő testület elé terjeszti.

(7) A Képviselő testület az előterjesztett javaslatokról zárt ülésen dönt.

(8) A díszpolgári cím és a kitüntetések átadása ünnepélyes keretek között történik.

(9) A díszpolgári címet és a kitüntetéseket a polgármester adja át. Az átadásról a polgármester gondoskodik.

(10) Elhunyt személy részére történő adományozás esetén az adományozásról szóló díszoklevelet, valamint a bronz plakettet a kitüntetett házastársának, vagy örökösének kell átadni.

(11) A díszpolgári cím és a kitüntetések átadásának médiában való közzétételéről a jegyző gondoskodik.

(12) A jegyző látja el a díszpolgári címekkel és a kitüntetésekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat, valamint a nyilvántartás naprakész vezetését.

(13) A díszpolgári cím és a kitüntetések adományozásáról szóló határozat egy példányát –a kitüntetett életrajzával és fényképével – a megyei levéltárnak továbbítani szükséges.

(14) A díszpolgári címmel és kitüntetésekkel kapcsolatos összes költséget az önkormányzat viseli.

A díszpolgári cím és a kitüntetések visszavonása

4. §

(1) A Képviselő testület a díszpolgári címet és a kitüntetéseket visszavonhatja azoktól, akik bűncselekményt követnek el, akiket a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott, vagy magatartásukkal más módon arra méltatlanná váltak.

(2) A díszpolgári cím és kitüntetések megfosztásáról szóló javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő testület elé.

(3) A Képviselő testület a díszpolgári címek és a kitüntetések visszavonásáról szóló határozatának egy példányát meg kell küldeni a megyei levéltárnak és az érdekeltnek. A visszavonás tényét a nyilvántartáson át kell vezetni.

(4) A díszpolgári címhez és kitüntetésekhez járó plakettet és oklevelet nevezett köteles visszaszolgáltatni.

Záró rendelkezések

5. §

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

(1) A jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a „Mártély Községért” kitüntetés alapításáról szóló 19/2011 (VII. 07.) önkormányzati rendelet és a díszpolgári cím adományozásáról szóló 20/2011. (VII.07.) önkormányzati rendelet.  

       

                   Borsos József                                                              Dr. Végh Ibolya

                    polgármester                                                                       aljegyző   


Kifüggesztési záradék

A rendelet kifüggesztése 2017. október 18.-án megtörtént.