Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Mártély Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi szabályairól

Hatályos: 2020. 10. 29- 2021. 03. 16

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Mártély Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi szabályairól

2020.10.29.

Mártély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti feladatkörében eljárva – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, szerveire és bizottságaira, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. § A Képviselőtestület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg a 2020. évre:

Cím Alcím
Száma n e v e száma n e v e
___________________________________________________________________________
1. Mártély Községi Önkormányzat 1. Mártély Községi Önkormányzat
2. Gondozási Központ
3. Mártélyi Általános Művelődési Központ

3. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) 1 Mártély Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban Képviselőtestület) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 600 164 eFt-ban
kiadási főösszegét 600 164 eFt-ban
állapítja meg.

4. §

A költségvetés részletezése

(1) 2 A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegnek és kiadási főösszegnek, valamint az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint egyes kiemelt feladatai címek, rovatrendek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését összesítve e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) 3 Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát, valamint egyes kiemelt feladatai címek, rovatrendek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. számú melléklete tartalmazza.
(3) 4 A Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatát, valamint egyes kiemelt feladatai címek, rovatrendek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(4) 5 A Mártélyi Általános Művelődési Központ óvodai egységének gyermekétkeztetésre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatát, valamint egyes kiemelt feladatai címek, rovatrendek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(5) 6 Az Önkormányzatot 2020. évben megillető központi költségvetési támogatások jogcímenkénti bontását e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évre engedélyezett létszámát az 6. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat önként vállalt feladatairól készült kimutatást a 7. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
(10) 7 A Tartalékok előirányzat részletezését e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
(11) Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja előírja, hogy a 29/A § szerinti tervszámoknak megfelelően az önkormányzatoknak a költségvetési év és az azt követő három év kiemelt előirányzatainak tervszámait is be kell mutatniuk egy gördített költségvetési tervezetben, amelyet e rendelet 11. számú melléklete tartalmaz.
(12) Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2020. évben a magánszemélyek kommunális adóból származó teljes bevételét működési bevételként kívánja elszámolni.

6. § (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön és módosítson, ide értve a vagyonbiztosításhoz kötődő döntéseket is, kivéve a 100 E Ft értéket meghaladó ingó -, értékhatártól függetlenül az ingatlan vagyontárgy elidegenítését, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat célirányos felhasználására.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját folyó bevételeik beszedésére, valamint a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására a jogszabályi előírások és a Képviselőtestület felhatalmazása alapján saját hatáskörben jogosultak és kötelesek.

(3) Az önkormányzat által igényelt állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok kimutatásáért, a tanügyi statisztikai adatokért, az egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatások megfelelő, pontos vezetéséért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

7. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegének módosítását - az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből - saját hatáskörben kezdeményezhetik. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén - amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot - az intézményi költségvetési főösszeg csak támogatási szerződés alapján, meghatározott célra átvett felhalmozási és működési célú pénzeszközökkel emelhető.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott bevételi többlet miatt kerül sor a bevételi előirányzat emelésére, saját hatáskörben a dologi kiadások kiadási előirányzatának módosítása az intézmény részéről kezdeményezhető.

(3) A kiemelt előirányzatok között átcsoportosításra átruházott hatáskörben a polgármester jogosult a költségvetési főösszeg 5%-áig. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester a Képviselő-testület soron következő rendes ülésén köteles tájékoztatást nyújtani.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításáról, azt részletesen indokolva, folyamatosan tájékoztatják a polgármestert.

(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2020. évben 38 650 forint, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselőtestület az illetményalapot az elmúlt évivel egyezően 49.000,-Ft-ban állapítja meg.

8. § (1) Az előző évi – a Képviselőtestület által jóváhagyott – költségvetési maradvány összegével az intézmények költségvetését a Képviselőtestület módosítja.

(2) A polgármester intézkedik 3.000 e Ft feletti olyan pénzeszköz lekötéséről, amely több mint három hónapig nem kerül felhasználásra. A pénzösszeget lekötni, annak várható felhasználásáig, az önkormányzat számlavezető bankjánál lehet.

9. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szakmai feladataik ellátása, az önkormányzati körön kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenységeik (pályázatok, megállapodások stb.) az alapító okiratban megjelölt, alapfeladatok ellátása minőségének javítására irányulhatnak.

(2) Az intézmények kizárólag a Képviselőtestület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó szakmai pályázat benyújtása esetén az intézmény vezetőjének tájékoztatási kötelezettsége van a polgármester felé.

10. § (1) Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláit 2020. évben a Takarékbank vezeti.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei átmenetileg szabad pénzeszközeiket csak az (1) bekezdés szerinti pénzintézetnél helyezhetik el tartós betétként. A betét elhelyezés - a lekötés időtartama alatt - a költségvetési szerv részéről nem eredményezhet finanszírozási igényt. A tartós betétről tájékoztatni kell a polgármestert.

11. § (1) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.

(2) A hitelszerződés aláírására e rendelet felhatalmazása alapján az önkormányzat képviseletében a polgármester és a jegyző jogosult.

12. § A költségvetési rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet8

2. melléklet9

3. melléklet10

4. melléklet11

5. melléklet12

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet13

11. melléklet

12. melléklet

1

A 3. § (1) bekezdés szövegét megállapította a 13/2020. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2020.10.29-től.

2

Az 1. számú mellékletet megállapította a 13/2020. (X.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020.10.29-től.

3

A 2. számú mellékletet megállapította a 13/2020. (X.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020.10.29-től.

4

A 3. számú mellékletet megállapította a 13/2020. (X.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020.10.29-től.

5

A 4. számú mellékletet megállapította a 13/2020. (X.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020.10.29-től.

6

Az 5. számú mellékletet megállapította a 13/2020. (X.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020.10.29-től.

7

A 10. számú mellékletet megállapította a 13/2020. (X.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020.10.29-től.

8

Az 1. számú mellékletet megállapította a 13/2020. (X.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020.10.29-től.

9

A 2. számú mellékletet megállapította a 13/2020. (X.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020.10.29-től.

10

A 3. számú mellékletet megállapította a 13/2020. (X.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020.10.29-től.

11

A 4. számú mellékletet megállapította a 13/2020. (X.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020.10.29-től.

12

Az 5. számú mellékletet megállapította a 13/2020. (X.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020.10.29-től.

13

A 10. számú mellékletet megállapította a 13/2020. (X.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2020.10.29-től.