Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2020. (X.28.) önkormányzati Rendelete

az újszülöttek életkezdési támogatásáról

Hatályos: 2020. 10. 29

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:


1. §


(1) E rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat által a mártélyi újszülöttek részére nyújtható önkormányzati életkezdési támogatás megállapításának feltételeit, szabályait, és a támogatással hozzájáruljon az önálló életkezdés költségeihez.


(2) E rendelet hatálya Mártély község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező, szülői felügyeleti jogot gyakorló vér szerinti és örökbe fogadó szülőre, gyámra és a törvényes képviselővel közös háztartásban élő gyermekre terjed ki.


2. §


E rendelet alkalmazásában

a) törvényes képviselő: a szülői felügyeletet közösen gyakorló mindkét szülő, a szülői felügyeletet egyedül gyakorló egyik szülő, a gyám;

b) szülő: a szülői felügyeleti jogot gyakorló vér szerinti és az örökbe fogadó szülő;

c) gyám: a gyámsága alatt álló gyermek gondozója, nevelője, vagyonának kezelője és a gyermek törvényes képviselője, az a gyámként kirendelt személy, akinél a gyámhatóság vagy a bíróság a gyermeket elhelyezte, vagy aki a gyermeket a gyámhatóság hozzájárulásával családba fogadta;

d) háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;

e) Kincstári Start-értékpapírszámla: a Magyar Államkincstár által a gyermek nevén vezetett értékpapírszámla.


3. §


(1) Mártély Községi Önkormányzat a törvényes képviselő kérelmére egyszeri önkormányzati életkezdési támogatásban részesíti azt a 2020. augusztus 31. napját követően született gyermeket, aki a kérelem benyújtásakor mártélyi lakcímmel rendelkezik.


(2) A támogatás összege gyermekenként 10.000.- Ft, mely a gyermek nevére szóló Kincstári Start-értékpapírszámlára kerül utalásra.


(3) A támogatás kamatokkal növelt összegét a gyermek 18. életévének betöltését követően veheti fel. A megállapított támogatás kifizetésére, felhasználására vonatkozóan a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.


4. §


(1) Az újszülöttek életkezdési támogatásának megállapítása iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselője – mint e támogatás igénylésére jogosult személy - e rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatja be Mártély Község Polgármesterének címezve.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,

b) a gyermek lakcímkártyájának másolatát,

c) a Kincstári Start-értékpapírszámla szerződés másolatát,

d) gyámkirendelő határozat másolatát,

e) örökbefogadást igazoló okirat másolatát.

(3) A támogatás iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselője a gyermek születésétől, illetve a gyámkirendelő vagy örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válásától számított 12 hónapon belül nyújthatja be, mely határidő elmulasztása jogvesztő.   

(4) A támogatás gyermekenként egy alkalommal vehető igénybe.


5. §


Az újszülöttek életkezdési támogatása ügyében átruházott hatáskörben a polgármester dönt, a támogatási összeg folyósításról a jegyző gondoskodik.

6. §


A támogatás pénzügyi fedezetét az önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében biztosítja.


7. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Mellékletek