Mártély Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 04. 28

Mártély Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2022.04.28.

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A rendelet célja Mártély község polgárai közművelődési érdekeinek, kulturális és művészeti igényeinek figyelembevételével, a hagyományok és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján a közművelődési alapszolgáltatások körének, a feladatellátás módjának és formáinak meghatározása.

(2) A Mártély Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) biztosítja a település polgárainak és közösségeinek a kultúrához való alapvető jog teljesülését, az Önkormányzat által nyújtott közművelődési szolgáltatások minél szélesebb körben történő igénybevételének lehetőségét.

2. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén található közművelődési intézményekre, közösségi színterekre, a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre, valamint a közművelődési szolgáltatásokat igénybe vevőkre.

2. Az önkormányzat közművelődési feladatai

3. § (1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása körében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdés a) pontja alapján biztosítja a művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítását.

(2) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (3) bekezdés b) d) e) f), g) pontjaiban meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja, úgymint:

a) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

b) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

c) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

c) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása,

d) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

4. § Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása érdekében feladatának tekinti az alábbiakat:

a) elősegíti a település, környezeti, szellemi, művészeti értékeinek hagyományainak feltárását, megismerését, a helyi művelődési szokások gazdagítását, gondozását,

b) elősegíti a helyi környezeti, művészeti, közművelődési értékek, sajátosságok bemutatását;

c) biztosítja a szabadidő kulturális eltöltéséhez szükséges feltételeket,

d) elősegíti a lakosság gyors és hatékony információszerzését,

e) biztosítja az önszerveződéseken alapuló közösségi kulturális, művelődési programok megvalósítását,

f) támogatja a helyi lakosság önkéntes összefogásán alapuló kezdeményezéseket, tevékenységeket,

g) támogatja az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok megalakulását, tevékenységét,

h) támogatja a közművelődési célt szolgáló ismeretterjesztő előadások megvalósítását,

i) támogatja az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét,

j) támogatja az idősek művelődő közösségének szerveződését és részvételét,

k) támogatja a helyi szokások figyelembevételével a művelődő közösségek bevonásával a nemzeti, társadalmi és a településhez kötődő ünnepi események megvalósítását,

l) elősegíti a testvérvárosi kapcsolatok bővítését, különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,

m) közreműködik a térség közművelődési rendezvényeinek szervezésében,

n) elősegíti a kistérségi kulturális kapcsolatok kiépítését,

o) együttműködik a más településeken működő kulturális és szakmai szervezetekkel.

3. A feladatellátás formája és a szervezeti kerete

5. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a Mártélyi Általános Művelődési Központot működteti.

(2) A közösségi színtér a Mártélyi Általános Művelődési Központ tagintézményében a Mártélyi Faluház-Könyvtárban (6636 Mártély, Fő u. 49.) működik, ahol az Önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltéteket is biztosítja.

6. § Az Önkormányzat egyedi közművelődési alkalmak vagy tevékenységek megvalósítására közművelődési megállapodást köthet.

7. § Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik a kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel, egyházakkal és hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelet.