Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 03. 11- 2022. 05. 19

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2022.03.11.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

(2) A közös önkormányzati hivatal megnevezése: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal).

(3) A Polgármesteri Hivatal ellátja Mártély Község Önkormányzata tekintetében is a közös önkormányzati hivatal hatáskörébe tartozó feladatokat.

(4) Hódmezővásárhely város hivatalos honlapja www.hodmezovasarhely.hu (a továbbiakban: honlap).

2. § Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot biztosítva kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot, intézi a város közügyeit, gondoskodik a helyi közhatalom gyakorlásáról, a helyi közszolgáltatásokról. Ennek megfelelően önkormányzati döntést a Közgyűlés vagy helyi népszavazás hozhat.

3. § A Közgyűlés illetékessége Hódmezővásárhely közigazgatási területére terjed ki.

4. § Hódmezővásárhely város jelképeit külön rendelet szabályozza.

5. § (1) A Közgyűlés körbélyegzőjén a körívben “Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése” felirat szerepel, középen Magyarország címere.

(2) A polgármester kör alakú bélyegzőjén “Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere” felirat szerepel, közepén Magyarország címere.

(3) Az alpolgármesterek kör alakú bélyegzőjén “Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Alpolgármestere” felirat szerepel, közepén Magyarország címere. Az alpolgármesteri bélyegzőket sorszámozással kell ellátni.

(4) A jegyző kör alakú bélyegzőjén “Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyző” felirat szerepel, közepén Magyarország címere.

(5) Az aljegyző kör alakú bélyegzőjén “Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Aljegyző” felirat szerepel, közepén Magyarország címere.

6. § Az Önkormányzat alaptevékenységeinek felsorolását kormányzati funkciók szerint az 1. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A KÖZGYŰLÉS

7. § (1) A Közgyűlés tagjainak száma 15 fő, a polgármesteren kívül 10 főt egyéni választókerületben választanak, 4 fő kompenzációs listáról kap mandátumot. A polgármester közvetlenül kerül megválasztásra.

(2) A polgármester a megválasztásával válik a Közgyűlés tagjává.

(3) A Közgyűlés tagjainak névsorát a rendelet 1. függeléke tartalmazza.

(4) A Közgyűlés elnöke a polgármester (a továbbiakban: polgármester/elnök).

1. A Közgyűlés feladata és hatásköre

8. § (1) Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Közgyűlést illetik meg. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) 41. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. Az átruházott hatáskörök jegyzékét a a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az átruházott hatáskörök címzettje annak gyakorlásáról köteles - az önkormányzati hatósági ügyek kivételével - a Közgyűlésnek félévente beszámolni.

(3) Az önkormányzati hatósági ügyek intézésének tapasztalatairól a hatáskör címzettje évente egy alkalommal köteles tájékoztatni a Közgyűlést.

(4) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a végrehajtásért felelős a határidő lejártát követően, negyedévente a Közgyűlés rendes ülésén köteles beszámolni.

9. § A polgármester az Önkormányzat nevében a kölcsönös érdekek alapján együttműködhet és megállapodást köthet más hazai helyi önkormányzatokkal, intézményekkel, szervekkel, melyről a Közgyűlést tájékoztatja.

2. A Közgyűlés munkaterve

10. § (1) A Közgyűlés üléseit munkaterv szerint tartja. A munkatervet féléves időszakra kell készíteni. A munkatervet a polgármester állítja össze és terjeszti a Közgyűlés elé.

(2) A munkaterv elkészítéséhez javaslatot tehet

a) tisztségviselő,

b) bizottság,

c) képviselő,

d) Hódmezővásárhely egyéni országgyűlési választókerületének képviselője,

e) a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott,

f) a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalának vezetője,

g) az Önkormányzat által alapított gazdasági társaság, intézmény vezetője,

h) települési nemzetiségi önkormányzat elnöke.

(3) A munkatervbe fel kell venni a bizottság, illetve a megválasztott képviselők több mint negyede által javasolt előterjesztést.

(4) A munkatervnek tartalmaznia kell

a) a hónap megjelölésével az ülések tervezett időpontját,

b) a napirend tárgyát, előterjesztőjét,

c) az egyes napirendeket előzetesen véleményező bizottságok felsorolását.

3. A Közgyűlés ülései

11. § (1) A Közgyűlés alakuló, rendes, rendkívüli és ünnepi ülést (díszközgyűlés) tart.

(2) A Közgyűlés ülésének összehívására és az ülés vezetésére a polgármester jogosult. A polgármester akadályoztatása vagy a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén e jogosultságokat az alpolgármester gyakorolja. A polgármesteri és alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatásuk esetén a Közgyűlés ülését a Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.

(3) Az ülések helyszíne az Önkormányzat székhelye, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. emelet 6. sz. díszterme, vagy egyéb tárgyalásra alkalmas helyisége.

(4) Az ülés előtt vagy során felmerülő vis maior esetén az ülés a polgármester által meghatározott, arra alkalmas, a szükséges technikai eszközökkel felszerelt helyszínen is megtartható.

4. Alakuló ülés

12. § Az alakuló ülés menetét, a napirendek sorrendjét az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról,

b) a polgármester eskütétele, megbízólevelének átadása,

c) a képviselők eskütétele, megbízóleveleik átadása,

d) a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata vagy megalkotása,

e) az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása,

f) alpolgármesterek megválasztása - titkos szavazás útján – az 50. §-ban foglaltak szerint,

g) alpolgármesterek eskütétele,

h) a polgármester és az alpolgármesterek illetményének megállapítása,

i) egyebek.

5. A rendes ülés összehívásának rendje

13. § (1) Rendes ülést a Közgyűlés július, augusztus és január hónapok kivételével havonta - főszabály szerint csütörtöki munkanapokon, délelőtt 9.00 órai kezdettel - tart.

(2) A polgármester a soron következő rendes ülés előzetesen tervezett időpontjáról legkésőbb az ülést megelőző 14. napon elektronikus úton, levélben értesíti a képviselőket a képviselői e-mail címeken.

14. § (1) A Közgyűlést az ülés helyének, napjának és kezdési időpontjának, továbbá a napirendi javaslat tárgyának és előterjesztőjének megnevezését tartalmazó meghívóval kell összehívni. A Közgyűlés ülésének meghívóját a képviselők az ülés előtt legalább 6 nappal elektronikus úton kapják meg.

(2) A képviselők részére a nyílt és zárt ülés anyaga a meghívó kiküldésével egyidejűleg a honlapon válik elérhetővé egyéni jelszavas hozzáférés segítségével. Az előterjesztéseket a honlapon való közzététellel kézbesítettnek kell tekinteni.

(3) Az internetes rendszer tartós üzemzavara esetén a képviselő a Jogi Iroda Önkormányzati és Ügyviteli Csoportjánál hivatali munkaidőben igényelheti az előterjesztések elektronikus adathordozón legfeljebb 2 órán belül történő rendelkezésére bocsátását.

(4) Amennyiben az internetes rendszer üzemzavara már a Közgyűlés ülését megelőző 6. nap 16.00 órakor is fennáll, akkor a képviselők részére az előterjesztéseket elektronikus adathordozón vagy papír alapon a Polgármesteri Hivatal Kossuth tér 1. sz. épülete portáján névre szóló zárt borítékban kell elhelyezni, a képviselők rövid úton történő (a képviselő által bejelentett telefonon vagy sms elérhetőségen) értesítése mellett.

(5) A meghívó kiküldésével egyidejűleg a város lakossága, a Közgyűlés meghívottjai és a sajtó képviselőinek tájékoztatása céljából a meghívó és a nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések a honlapra feltöltésre kerülnek.

(6) A meghívó és az ülés teljes anyaga elektronikus úton megküldésre kerül a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottnak.

15. § (1) A Közgyűlés rendes ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) Hódmezővásárhely egyéni országgyűlési választókerületének képviselőjét,

b) a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

c) a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalának vezetőjét,

d) a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetőjét,

e) a települési nemzetiségi önkormányzatok elnökeit,

f) a bizottságok nem képviselő tagjait,

g) a Polgármesteri Hivatal irodavezetőit.

(2) A tevékenységüket érintő napirendi pont tárgyalásakor tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) az Országgyűlés által elismert magyarországi egyház képviselőjét,

b) a napirend által érintett intézmények, szervezetek vezetőit,

c) a könyvvizsgálót,

d) a főépítészt,

e) akiket a polgármester indokoltnak tart.

(3) A Közgyűlés rendkívüli ülésére az (1)-(2) bekezdésben felsoroltak közül azokat kell tanácskozási joggal meghívni, akiknek jelenlétét a polgármester indokoltnak tartja.

(4) A Közgyűlés ülésén a tevékenységüket érintő napirendi pont tárgyalása során tanácskozási joggal rendelkeznek azoknak a Hódmezővásárhelyen székhellyel rendelkező önszerveződő közösségeknek a képviselői, akik felszólalási szándékukat az ülés megkezdése előtt az ülés vezetőjének jelzik.

(5) A tanácskozási joggal meghívottak a Közgyűlés ülésén – a döntéshozatalban való részvétel kivételével – a képviselőket megillető jogosultságokkal rendelkeznek.

6. Rendkívüli ülés összehívásának rendje

16. § (1) A polgármester indokolt esetben rendkívüli ülést hívhat össze.

(2)1 A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni a megválasztott képviselők egynegyedének, valamely állandó bizottság, vagy a kormányhivatal vezetőjének indítványára. Az indítványban meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának indokait. Az indítványt a polgármesterhez címezve kell előterjeszteni. A polgármester a rendkívüli ülést az indítvány benyújtásától számított 15 napon belüli időpontra köteles összehívni.

17. § (1) A rendkívüli ülésre szóló meghívót és az ülés anyagát az ülés tervezett időpontja előtt legalább 2 nappal kell kézbesíteni.

(2) Ha a Közgyűlésnek haladéktalanul döntenie kell hatáskörébe tartozó ügyben, az ülés összehívható a meghívó kézbesítését követő napra, a napirend megjelölésével. Rendkívül sürgős esetben telefonon is összehívható, akár aznapra is. Ez esetben írásos előterjesztés kiküldése mellőzhető azzal, hogy annak tartalma az ülés előtt szóban kerül ismertetésre. Az összehívás érvényességi feltétele, hogy valamennyi képviselő értesüljön az ülés összehívásáról.

(3) Egyebekben a rendkívüli ülés összehívása tekintetében a rendes ülés összehívására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

18. § Rendkívüli ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására kerül sor, illetve egyéb kérdések is tárgyalhatóak. Rendkívüli ülésen napirend előtti felszólalásra, interpellációra, kérdés feltételére nincs lehetőség.

7. Az ülések nyilvánossága

19. § (1) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a kijelölt részen foglalhatnak helyet. Amennyiben a hallgatóság az ülést zavarja, az elnök a rendzavarót, vagy rendzavarókat az ülésről kiutasíthatja.

(2) Az ülésen megjelent állampolgárok, továbbá - a Mötv. 53. § (3) bekezdésben meghatározottak szerint - a helyi civil szervezetek tevékenységi körükkel összefüggésben, név, téma, illetve a napirendi pont megjelölésével felszólalási jegyet nyújthatnak be.

(3) Az elnök dönt arról, hogy a felszólalási jegyet benyújtottak közül kinek adja meg a szót.

(4) A közérdekű napirendekhez nem kapcsolódó felszólalók a szót a napirendek tárgyalása előtt kaphatják meg.

(5) A Közgyűlés rendes ülésein kötelező jelnyelvi tolmácsot igénybe venni, rendkívüli és ünnepi ülésen a jelnyelvi tolmács igénybevételéről a polgármester dönt.

8. Zárt ülés

20. § (1) Amennyiben a Közgyűlés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján egy napirendi pontot zárt ülésen tárgyalhat, az ülés vezetője tájékoztatja a képviselőket az eset körülményeiről, és felhívja a figyelmüket, hogy amennyiben – erre irányuló indítvány alapján – az előterjesztést zárt ülésen kívánják tárgyalni, a napirendi pontok egyszerű szótöbbséggel történő elfogadását megelőzően, az adott napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásáról külön szavazással, minősített többséggel szükséges dönteni.

(2) A zárt ülésen tárgyalt napirendi ponthoz tartozó előterjesztés tartalma és a vita során elhangzottak, az előterjesztéshez kapcsolódóan keletkezett adatok – a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kivételével – nem nyilvánosak.

(3) A zárt ülésen részvételre jogosult a zárt ülésen tudomására jutott adatot, információt a zárt ülésen részvételre nem jogosult személy tudomására nem hozhatja.

(4) Zárt ülésen mobiltelefon vagy egyéb adatrögzítésre, adathordozásra alkalmas eszköz nem használható.

III. Fejezet

A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE, AZ ELNÖK JOGKÖRE

21. § Az ülés vezetésére a 11. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint jogosultak, az ott meghatározottak szerinti sorrendben.

22. § (1) Az elnök ülésvezetési feladatai, jogkörei:

a) az ülés megnyitása, berekesztése, szünet elrendelése, az ülés elnapolása,

b) az ülésről távol maradó képviselők előzetes bejelentéséről a Közgyűlés tájékoztatása,

c) határozatképesség megállapítása és annak folyamatos figyelemmel kísérése,

d) napirendi javaslat előterjesztése,

e) az ülés vezetése, szó megadása, szó megtagadása, szó megvonása,

f) az ülés rendjének biztosítása,

g) az ülés félbeszakítása,

h) jelen rendelet rendelkezéseinek betartása, betartatása,

i) javaslattétel napirendi pont tárgyalásának elnapolására,

j) javaslattétel napirendi pontok összevont tárgyalására,

k) javaslattétel a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatására,

l) szavaztatás,

m) a szavazás eredményének megállapítása,

n) zárt ülés bejelentése.

(2) Határozatképtelenség esetén az elnök köteles intézkedni a határozatképesség helyreállításáról. Ha a határozatképesség előreláthatólag 15 percen belül nem állítható helyre, az elnök szünetet rendel el.

(3) Amennyiben az ülésen olyan rendzavarás történik, amely lehetetlenné teszi a tanácskozás folytatását, az elnök az akadály elhárításáig köteles szünetet elrendelni.

(4) Az elnök a (2)-(3) bekezdésekben meghatározottakon kívül egyéb indokolt esetekben is rendelhet el szünetet azzal, hogy a folytatás időpontját köteles bejelenteni. 7 napnál hosszabb időtartamra szünet nem rendelhető el.

23. § (1) Az elnök vitavezetési feladatai:

a) a vita megnyitása, a vita lezárása és összefoglalása,

b) a szavazás elrendelése,

c) a szavazás eredményének megállapítása.

(2) A vita összefoglalása után az elnök a vitát ismételten nem nyithatja meg.

24. § (1) Az elnök az ülés rendjének és méltóságának fenntartása érdekében

a) rendre utasítja azt a felszólalót, aki a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kifejezést használ, aki a Közgyűléshez méltatlan magatartást tanúsít vagy a tanácskozás rendjét egyéb módon megzavarja,

b) felszólítja a tárgyszerűségre azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól,

c) figyelmezteti azt a felszólalót, aki túllépi a részére biztosított időkeretet.

(2) Ismételt felszólítás után a szót az elnök megvonja, vagy – a 25. §-ban foglalt esetben - rendbírság kiszabását kezdeményezheti.

25. § (1) Aki a Közgyűlés tagjait sértő kifejezésekkel illeti, széksértést követ el és rendbírsággal sújtható.

(2) A széksértés megállapítására és rendbírság kiszabására bármely képviselő tehet javaslatot.

(3) A széksértés tényéről és a rendbírság megállapításáról a Közgyűlés vita nélkül, minősített többséggel dönt.

(4) Amennyiben a Közgyűlés ülésén a széksértést elkövető a sértő kijelentését a rendbírság kiszabása előtt visszavonja, továbbá a sértettet és a Közgyűlést megköveti, a Közgyűlés a rendbírság kiszabásától eltekinthet.

(5) A rendbírság mértéke 10.000, - Ft-tól – 50.000, - Ft-ig terjedhet, az elkövetett széksértés súlyától és ismétlődő jellegétől függően.

(6) A rendbírság összegét a kötelezett annak kiszabását elrendelő határozat kézhezvételét követő 8 napon belül köteles az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára befizetni. A rendbírság befizetésének elmaradása esetén a rendbírság kiszabását követő hónapra járó képviselői tiszteletdíj a rendbírság összegének erejéig megvonásra kerül.

(7) A rendbírságból befolyt összeget elkülönítetten kell kezelni, és annak felhasználásról a Közgyűlés évente egy alkalommal dönt azzal, hogy kizárólag jótékony célra fordítható.

IV. Fejezet

A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSE, ELŐTERJESZTÉSEK

9. Az ülés menetének, napirendjének meghatározása

26. § (1) A Közgyűlés ülésének menetét, a napirendek sorrendjét – a Közgyűlés eltérő határozatának hiányában - az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) napirend előtti felszólalások,

b) szóbeli vagy írásbeli kérdések,

c) interpellációk,

d) előző üléseken feltett kérdésekre, interpellációkra adott válaszok ismertetése, amennyiben azok nem kerültek azonnal megválaszolásra,

e) a munkatervben szereplő fő napirendek,

f) egyebek, ezen belül elsőként a rendelet-tervezetek,

g) beszámolók, tájékoztatók,

h) zárt ülésen tárgyalandó napirendek.

(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározottakra – eltérő közgyűlési döntés hiányában – a napirend elfogadását követő 2 órában kerülhet sor.

27. § (1) Az ülés napirendjéről - figyelembe véve a képviselői javaslatokat - a Közgyűlés dönt.

(2) A napirendek elfogadása előtt:

a) az elnök az ülést legfeljebb 15 napra elnapolhatja,

b) az előterjesztő az előterjesztését visszavonhatja,

c) az elnök, vagy bármelyik képviselő indítványára a Közgyűlés napirendre vehet olyan halaszthatatlan döntést igénylő előterjesztést, melyre tekintettel a Közgyűlés rendkívüli ülése is összehívható lenne,

d) az elnök, bármelyik képviselő vagy a jegyző indítványozhatja valamely napirendi javaslaton szereplő kérdés napirendre vételének mellőzését, vagy a javasolt napirendi sorrend megváltoztatását,

e) az elnök köteles bejelenteni, ha valamely napirendi javaslaton szereplő kérdésnek a tárgyalását az illetékes bizottság nem támogatta.

(3) A (2) bekezdés e) pont esetében a bizottság elnöke köteles tájékoztatást adni a döntés okáról, melyet követően a napirendre vételről a Közgyűlés dönt.

(4) A napirend elfogadását követően - akár az ülés közben is - jogosult az elnök, bármelyik képviselő, a jegyző, valamint saját előterjesztése tekintetében az előterjesztő kezdeményezni valamely napirendi pont elnapolását, napirendről történő levételét vagy a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatását. A javaslatról a Közgyűlés vita nélkül egyszerű többséggel külön határozattal dönt.

(5) Napirendi pont elnapolása esetén a Közgyűlés az előterjesztést az előterjesztőnek átdolgozásra visszaküldheti, és ismételt bizottsági véleményezésre adhatja ki.

10. Előterjesztés

28. § (1) A közgyűlési ülés napirendi pontjának előterjesztője

a) tisztségviselő,

b) bizottság elnöke,

c) képviselő,

d) irodavezető,

e) települési nemzetiségi önkormányzat elnöke,

f) a polgármester által felkért más személy

lehet.

(2) Az alakuló ülés napirendi pontjainak előterjesztője a polgármester.

(3) Rendelet-tervezetet előterjeszthet:

a) polgármester,

b) alpolgármester,

c) képviselő,

d) bizottság elnöke,

e) jegyző,

f) aljegyző.

29. § (1) A Közgyűlés, illetve a bizottságok ülésére előterjesztést csak írásban lehet tenni, melynek tartalmi és formai követelményeit a a 3. melléklet tartalmazza. Szóbeli előterjesztés csak abban az esetben nyújtható be, ha a Közgyűlésnek az adott ügyben haladéktalanul döntenie szükséges, és az ülés a 16. § (2) bekezdése szerint is összehívható lenne.

(2) Rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés kizárólag írásban nyújtható be.

(3) Az önálló indítvány, az interpelláció, a kérdés és sürgősségi indítvány előterjesztésére külön szabályok vonatkoznak.

30. § (1) Az előterjesztést legkésőbb az ülést megelőző 8 nappal a jegyzőnek meg kell küldeni. E nélkül az előterjesztés a Közgyűlés ülésén nem tűzhető napirendre. Ez alól kivételt képeznek a személyi kérdések, hatósági ügyek, valamint az alakuló ülésen megtárgyalandó napirendek.

(2) Az ülést megelőző 8 napon belül érkezett előterjesztések (letett anyag) napirendre vételét és a Közgyűlés elé tárgyalásra bocsátását a jegyző és a polgármester együttes hozzájárulásával csak indokolt esetben, annak sürgős döntést igénylő volta miatt lehet engedélyezni. A letett anyagot a képviselők részére haladéktalanul meg kell küldeni, és a nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztést a honlapra fel kell tölteni. Amennyiben a letett anyag az ülést megelőző napon érkezik – levélben vagy elektronikus úton történő megküldés helyett - a képviselők részére az ülésen is átadható.

31. § (1) Rendeletalkotás kezdeményezésére és előkészítésére a 28. § (3) bekezdésben meghatározottak jogosultak.

(2) A rendelet-tervezet szakmai előkészítése a jegyző feladata.

(3) A Közgyűlés a rendelet-tervezet vitája előtt közmeghallgatást rendelhet el. Ebben az esetben a rendelet-tervezetet a Közgyűlés ülését megelőző 10 nappal nyilvánosságra kell hozni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a honlapon, és helyi sajtóban.

32. § Rendelet-tervezetet csak azt követően lehet a Közgyűlés elé terjeszteni, ha a jegyző törvényességi szempontból véleményezte, illetve az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság, valamint az illetékes szakbizottság megtárgyalta és véleményezte.

11. Önálló indítvány

33. § (1) A képviselő a – Közgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben – munkatervben nem szereplő önálló indítványt terjeszthet elő, amelynek meg kell felelnie az előterjesztésekkel szemben támasztott követelményeknek.

(2) Az önálló indítványt legkésőbb az ülést megelőző 8 nappal lehet a polgármesterhez írásban benyújtani. Az önálló indítvány beterjesztésénél is alkalmazni kell az előterjesztésre vonatkozó szabályokat, és fel kell tüntetni, hogy mely bizottság(ok)nak kell véleményeznie.

(3) A polgármester köteles gondoskodni arról, hogy az önálló indítvány véleményezésre az illetékes bizottság elé kerüljön a benyújtást követő legközelebbi bizottsági ülésre.

(4) A véleményezésben illetékes bizottság elnöke az önálló indítványt tevőt előadóként köteles meghívni az indítványt tárgyaló bizottsági ülésre.

(5) Az önálló indítványt a polgármester a Közgyűlés ülésének meghívójában napirendi javaslatként tünteti fel, és az előterjesztésre vonatkozó szabályok szerint kézbesíti.

12. Interpelláció

34. § (1) A képviselő önkormányzati döntés vagy annak végrehajtása tárgyában, valamely intézkedés elmulasztása kapcsán magyarázat kérése céljából interpellációt intézhet a polgármesterhez, alpolgármesterhez, a bizottság elnökéhez vagy a jegyzőhöz.

(2) Az interpellációnak tartalmaznia kell:

a) a képviselő nevét,

b) azt a személyt, akihez az interpelláció irányul,

c) az interpelláció tárgyát, részletes leírását és indoklását.

(3) Interpellációt az ülést megelőző 6. nap 16 óráig kizárólag írásban lehet benyújtani a polgármesternél, aki biztosítja az interpelláció nyilvántartásba-vételét és az interpelláció címzettjéhez haladéktalanul történő eljuttatását, valamint a honlapon történő megjelentetést.

(4) Az interpelláló képviselő az interpellációt az ülésen szóban is ismertetheti legfeljebb 5 perc terjedelemben az interpellációk számától függetlenül.

(5) Amennyiben az interpelláció a (3) bekezdésben foglalt határidőn belül érkezik, az érintettnek az ülésen szóban választ kell adnia. A válaszadás elhalasztását a Közgyűlés engedélyezheti a határidő megjelölésével.

(6) Amennyiben az interpelláció a (3) bekezdésben foglalt határidőn túl érkezik, az érintettnek az ülésen csak abban az esetben kell választ adnia, ha az interpellált álláspontja szerint a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. Amennyiben előzetes vizsgálat szükséges, a választ 15 napon belül írásban kell megküldeni az interpellálónak, valamint tájékoztatásul valamennyi képviselőnek. Az interpellált személy kérésére a Közgyűlés a határidőt további 15 nappal meghosszabbíthatja.

(7) Ha az interpelláló képviselő az interpellációt az ülésen szóban nem kívánja előadni, az interpellációt és a választ az interpelláció címzettje ismerteti.

(8) A válasz ismeretében az interpelláló képviselőnek 1 perces viszontválaszra van joga, amire az interpelláció címzettje nyilatkozhat ugyancsak 1 percben.

(9) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról a képviselő nyilatkozik. Amennyiben a választ nem fogadja el, úgy annak elfogadásáról a Közgyűlés vita nélkül határoz.

(10) Ha a Közgyűlés a választ nem fogadja el, a hatáskörébe tartozó ügyben haladéktalanul intézkedést tesz, vagy a hatáskörrel rendelkező bizottság elé utalja kivizsgálás, véleményezés és javaslattétel végett. A bizottság ülésére az interpellálót meg kell hívni, aki azon tanácskozási joggal részt vehet. Az intézkedés eredményéről a következő ülésen tájékoztatást kell adni.

13. Kérdés

35. § (1) A képviselő önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési és előkészítési jellegű ügyben, felvilágosítás kérése céljából kérdést intézhet a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, a jegyzőhöz, a bizottság elnökéhez, illetve a Polgármesteri Hivatal irodavezetőjéhez.

(2) A szóban előadott kérdés tartama legfeljebb 3 perc lehet a képviselő által feltett kérdések számától függetlenül.

(3) A kérdésre lehetőleg azonnal szóban, vagy 30 napon belül írásban érdemi választ kell adni.

(4) Kérdés esetében a képviselőt 2 perc viszontválasz illeti meg.

(5) Az írásbeli választ a kérdés címzettje a soron következő rendes közgyűlési ülésen ismerteti.

14. Sürgősségi indítvány

36. § (1) A tisztségviselők, illetve a bizottság javasolhatja a Közgyűlésnek valamely, a meghívóban nem szereplő előterjesztés vagy önálló indítvány sürgősségi tárgyalását. A javaslatot indokolni kell.

(2) Sürgősségi indítvány csak abban az esetben nyújtható be, ha a Közgyűlésnek az adott ügyben haladéktalanul döntenie szükséges és az ülés a 16. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint is összehívható lenne.

(3) A bizottság a sürgősségi indítványt - a sürgősség tényének indokolásával együtt - legkésőbb a Közgyűlés ülését megelőző munkanap 12.00 óráig nyújthatja be a polgármesterhez. A bizottság nevében a bizottság elnöke vagy a bizottság által kijelölt tagja jogosult az indítvány benyújtására. A tisztségviselők a sürgősségi indítványt az ülést megelőző nap 15 óra 30 percig nyújthatják be.

(4) A sürgősség kérdésében a Közgyűlés a napirend megállapítása során vita nélkül határoz.

(5) Ha a Közgyűlés nem ismeri el a sürgősséget, úgy az ügyet önálló indítványként, vagy rendes előterjesztésként kell a következő rendes ülés napirendi javaslataként kezelni.

V. Fejezet

A TANÁCSKOZÁS RENDJE

15. Tanácskozási jog, felszólalás

37. § (1) A felszólalás lehet:

a) napirend előtti,

b) napirendhez kapcsolódó,

c) ügyrendi,

d) személyes megjegyzés.

(2) A Közgyűlés ülésén a felszólalás sorrendjét a 39–41. § szabályainak figyelembevételével az elnök határozza meg. A meghívottak a Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt, a napirendi pontok vitájában napirendenként egy alkalommal, legfeljebb 3 percben szólalhatnak fel. Azon meghívottak, akiket valamelyik napirend tárgyalásához hívtak meg, csak a meghívásuk szerinti napirend vitájában vehetnek részt.

(3) Az elnök felszólalásra adhat lehetőséget tanácskozási joggal egyébként nem rendelkező személynek is.

16. Napirend előtti felszólalás

38. § (1) A város életét vagy a Közgyűlés munkáját érintő közérdekű ügyben napirend előtti felszólalásra a képviselők szót kérhetnek, melyet az ülés vezetője köteles megadni.

(2) Az ülésen napirend előtti felszólalásra egy képviselőnek csak egy alkalommal, napirendi javaslaton nem szereplő ügyben van lehetősége, a felszólalás legfeljebb 5 percig tarthat.

(3) A felszólalás tárgyában reagálásra a tanácskozási joggal rendelkezőknek 3 percben van lehetőségük.

17. Napirendhez kapcsolódó felszólalás, vita

39. § (1) A vita előtt a jegyző ismerteti az előterjesztést véleményező bizottság(ok) javaslatát, majd az előterjesztő előterjesztését szóban kiegészítheti.

(2) A bizottság(ok) nevében egy képviselő legfeljebb 2 percben ismertetheti a bizottság álláspontját.

40. § (1) Az elnök a napirenden szereplő előterjesztésekről külön-külön nyit vitát. Indokolt esetben az elnök az összefüggő előterjesztéseket egy napirendi pontba vonja össze a tárgyalás során.

(2) A vita kezdetén – amennyiben képviselőcsoport alakult – minden képviselőcsoport nevében egy-egy képviselő fejtheti ki a képviselőcsoport véleményét. E hozzászólások időtartama – ha a Közgyűlés vita nélkül másképp nem határoz – egyenként 6 percnél hosszabb nem lehet.

(3) A továbbiakban az elnök, illetve a képviselők szólalhatnak fel jelentkezési sorrendben. Egy felszólalás ideje 3 percnél hosszabb nem lehet.

41. § A jegyző köteles jelezni, ha a döntésnél vagy a testület működésében jogszabálysértést észlel. A jegyzőnek a törvényesség biztosítása érdekében az ülésen szót kell adni, a vita során esetleg már felszólalási szándékukat jelző képviselők előtt.

18. Módosító javaslat

42. § (1) Határozati javaslathoz kapcsolódó módosító indítványt írásban legkésőbb az ülést megelőző nap 12.00 óráig lehet benyújtani a polgármesternél, és ezzel egyidejűleg a jegyzőnek törvényességi véleményezésre be kell mutatni.

(2) A bizottsági ülésen, illetve a Közgyűlés ülésén szóban előterjesztett módosító javaslatról a bizottság, illetve a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz. A módosító javaslat elfogadásáról vagy elutasításáról nem kell külön határozatot hozni.

43. § (1) Rendelet-tervezethez módosító indítvány írásban legkésőbb az azt tárgyaló első bizottsági ülés kezdetéig nyújtható be, szóban a bizottsági ülésen is előterjeszthető.

(2) Rendelet-tervezethez a Közgyűlés ülésén szóban előterjesztett módosító indítvány csak abban az esetben kerülhet megtárgyalásra, ha a jegyző azt arra alkalmasnak tartja. Ellenkező esetben a jegyző indítványozhatja a rendelet-tervezet napirendről történő levételét a módosító indítvány törvényességi véleményezése céljából.

(3) A módosító javaslatról a bizottság, illetve a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz, a módosító javaslat elfogadásáról vagy elutasításáról nem kell külön határozatot hozni.

(4) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a jegyző által elkészített és a polgármester által a Közgyűléshez benyújtott költségvetési rendelet-tervezethez, továbbá a Közgyűlés által elfogadott költségvetéshez kizárólag a jogszabályoknak megfelelő, hiányt nem keletkeztető és a költségvetési forrás megjelölését tartalmazó módosító javaslat nyújtható be olyan módon, hogy az előirányzati sorok módosítását vagy új előirányzati sor képzését a sorok csökkentésével (-) vagy növelésével (+) kell megjelölni.

19. Ügyrendi felszólalás

44. § (1) Ügyrendi felszólalásnak minősül a jelen rendelet szabályainak betartásával, a tanácskozás lefolytatásával kapcsolatos hozzászólás, javaslat, valamint a vita lezárására vonatkozó indítvány.

(2) A tárgyalt napirendet érintő ügyrendi kérdésben a vita lezárása előtt bármelyik képviselő 2 percre szót kérhet és javaslatot tehet.

(3) A vita lezárása előtt hozzászólásra jelentkezett képviselők a vita lezárása esetén is felszólalhatnak.

(4) A vita lezárását követően ügyrendi felszólalásra a frakcióvezetők jogosultak.

20. Személyes megjegyzés

45. § A polgármester a vita végén 2 perces személyes megjegyzésre egy alkalommal szót adhat annak a képviselőnek, aki a személyét érintő sértő véleményt, valótlan tényállítást vagy negatív kifejezést tartalmazó korábbi felszólalásra kíván észrevételt tenni. Ha a hozzászólás során a személyes megjegyzés feltételei már nem állnak fenn, a polgármester a szót megvonhatja.

VI. Fejezet

A SZAVAZÁS RENDJE, DÖNTÉSEK, JEGYZŐKÖNYV

21. Döntéshozatal

46. § (1) A Közgyűlés a napirendi pont vitáját követően a döntést igénylő kérdésben rendeletet alkot vagy határozatot hoz.

(2) Az ülés levezető elnöke az előterjesztett és a vitában elhangzott, döntést igénylő javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra: előbb a módosító indítványokat, majd az előterjesztésben szereplő, illetve az esetlegesen elfogadott módosító javaslattal egybefoglalt döntési javaslatokat szavaztatja meg. Együtt előterjesztett több módosító indítvány esetén az elnök külön-külön vagy együttesen szavaztat. Ha a Közgyűlés az egymást kölcsönösen kizáró javaslatok közül valamelyiket elfogadja, a többiről ezt követően nem szavaz.

(3) Ha a Közgyűlés két vagy több előterjesztést együtt vitatott meg, a határozati javaslatok, illetve rendelet-tervezetek felett ez esetben is külön-külön kell szavazást elrendelni.

47. § A képviselők igenlő, vagy ellenszavazattal vesznek részt a szavazásban, továbbá tartózkodhatnak a szavazástól. A szavazás – a titkos szavazás kivételével – szavazatszámláló gép alkalmazásával, annak meghibásodása esetén kézfelemeléssel történik.

48. § A Közgyűlés döntéseit – a 49. §-ban foglalt kivételekkel – egyszerű többséggel hozza, mely az ülésen jelen lévő képviselők több mint felének igen szavazatát jelenti.

22. Minősített többség

49. § A Közgyűlés döntéséhez minősített többség – azaz a megválasztott képviselők több mint felének (8 főnek) igen szavazata szükséges az Mötv. 50. §-ában foglaltakon túl:

a) önkormányzati vagyon elidegenítéséről szóló döntéshez,

b) helyi népszavazás elrendeléséhez, helyi népszavazásra irányuló kezdeményezés elutasításához.

23. Titkos szavazás

50. § (1) A Közgyűlés titkos szavazással dönt mindazon esetekben, amikor a jogszabály azt kötelező jelleggel előírja. A Közgyűlés minősített többséggel titkos szavazást rendelhet el az Mötv. 46. § (2) bekezdésben foglalt ügyekben.

(2) A titkos szavazást az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság bonyolítja le és gondoskodik a szükséges feltételek (szavazólap, urna, fülke stb.) biztosításáról. A Bizottság előzetes tájékoztatást ad a szavazás lebonyolításáról, a szavazást követően megszámlálja a szavazatokat, elkészíti a szavazási jegyzőkönyvet - mely a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képezi - és a szavazás eredményéről jelentést tesz a Közgyűlésnek. A szavazatarány alapja a leadott szavazatok száma. Ha titkos szavazásnál szavazategyenlőség van, a szavazást meg kell ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő.

24. Név szerinti szavazás

51. § (1) A Közgyűlés bármely képviselő indítványára név szerinti szavazást tart, ha az erre irányuló indítványt legalább a képviselők egynegyede (4 fő) „igen” szavazattal támogatja.

(2) Név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét. A képviselők a nevük elhangzását követően "igen" vagy "nem" nyilatkozattal szavaznak, tartózkodásra nincs lehetőség.

(3) A jegyző a nyilatkozatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámlálja és a szavazás eredményéről az elnököt tájékoztatja. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. A névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

25. Határozatok

52. § (1) A Közgyűlés határozatait a naptári év elejétől kezdődően folyamatosan kell számozni.

(2) A határozat jelölése: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének [határozat sorszáma arab számmal]/[határozat meghozatalának éve arab számmal] [határozat meghozatalának hónapja római számmal és napja arab számmal] határozata [a határozat címe]

(3) A határozatban érintettek írásban megkapják a közgyűlési határozatok kivonatait, legkésőbb a közgyűlés ülését követő 15 napon belül.

(4) A normatív határozatokat az ülést követő 15 napon belül a honlapon közzé kell tenni.

26. Rendeletek

53. § (1) A Közgyűlés rendeleteit naptári év elejétől kezdődően folyamatosan kell számozni.

(2) A rendelet megjelölése: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének [a rendelet címe]-ról/ről szóló [rendelet sorszáma arab számmal]/[rendelet kihirdetésének éve arab számmal] ([rendelet kihirdetésének hónapja római számmal és napja arab számmal]) rendelete.

(3) A rendeletek kihirdetése a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik legkésőbb a rendelet meghozatalát követő munkanapon. Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a kifüggesztés időtartama legalább 24 óra, legfeljebb 15 nap.

(4) A rendeletek naprakész nyilvántartásáról, a hatályos rendeletek honlapon történő megjelentetéséről a jegyző gondoskodik.

(5) A rendelet-módosítás esetén a jegyző 5 munkanapon belül gondoskodik az egységes szerkezetbe foglalt rendelet honlapon történő megjelentetéséről.

27. Jegyzőkönyv

54. § (1) A Közgyűlés nyílt üléseiről lehetőleg szó szerinti jegyzőkönyvet, kép- és hangfelvételt kell készíteni. A kép- és hangfelvétel anyagát a választási ciklus végéig meg kell őrizni, majd archiválni kell. A jegyzőkönyv nyelvtani korrekcióját a leírást követő három munkanapon belül lehet kérni.

(2) A zárt ülés anyagáról lehetőleg szó szerinti jegyzőkönyvet és hangfelvételt kell készíteni, az (1) bekezdésben foglalt eljárás betartásával.

(3) Az írásos jegyzőkönyv mellékletét képezi:

a) a meghívó,

b) a jelenléti ív,

c) valamennyi írásos előterjesztés, önálló képviselői indítvány, interpelláció, írásbeli kérdés

d) a jegyző törvényességi észrevétele,

e) a név szerinti szavazásról készült névsor,

f) gépi szavazás esetén a szavazások eredményéről készített, a napirendi pontot, a szavazás témáját, a képviselők nevét és szavazatát is rögzítő összesítő táblázat - a zárt ülés kivételével,

g) a titkos szavazásról készült jegyzőkönyv.

(4) A jegyzőkönyvet mellékleteivel együtt zsinórral kell átfűzni oly módon, hogy az az okirat sérelme nélkül ne legyen megbontható. A jegyzőkönyv hátoldalán a zsinórt a Közgyűlés bélyegzőjével ellátott záró cédulával kell rögzíteni.

55. § (1) A képviselők vagy más felszólalók a jegyzőkönyv elkészítését és aláírását követően a jegyzőnél bármikor írásban kérhetik a jegyzőkönyv kiigazítását, ha annak tartalma megítélésük szerint nem egyezik meg az általuk előadottakkal. A kiigazítás az ülésen készült kép- és hangfelvétel anyagával összhangban történhet meg.

(2) A jegyző köteles gondoskodni arról, hogy a jegyzőkönyv az aláírását, vagy – kiigazítás esetén – a kiigazítást követő 15 napon belül a honlapról letölthető legyen.

56. § A jegyzőkönyv eredeti példányát a mellékletekkel együtt a jegyző kezeli, azokat évente bekötve, irattárban őrzi. A jegyzőkönyvet a jegyző a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottnak 15 napon belül elektronikus úton küldi meg. Egy másolati példányt - kivéve a zárt ülésről készült jegyzőkönyveket - a Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtárban kell elhelyezni.

28. Fórumok rendje, közmeghallgatás

57. § (1) A lakosság, az egyesületek és más civil szervezetek közvetlen tájékoztatása, valamint a fontosabb döntések előkészítésébe történő bevonása a kozmeghallgatas@hodmezovasarhely.hu elektronikus elérhetőség biztosításával, valamint a polgármester, az alpolgármester és a képviselők által szervezett lakossági fórumokon, fogadóórákon történik.

(2) A lakossági fórum céljai:

a) az Önkormányzat és a városrészben élő lakosság érdekösszhangjának elősegítése,

b) a városrész lakosságának, egyesületeinek közvetlen tájékoztatása az időszerű önkormányzati feladatokról, városfejlesztési programokról, közérdekű kérdésekről,

c) a városrész lakossága, egyesületei észrevételeinek, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása a Közgyűlés vagy annak illetékes szerve, intézménye felé,

d) a városrészben működő civil és gazdasági szervezetekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel való kapcsolattartás és folyamatos együttműködés,

e) a városrész lakossága körében a városszépítő munka szervezésének elősegítése,

f) állásfoglalás kialakítása a városrészt érintő fejlesztési, rendezési tervek megállapítása előtt, amelyet a lakossági fórum szervezője annak megtartását követő rendes ülésen a Közgyűlés előtt ismertet az ott felmerült kisebbségi véleményekkel együtt.

(3) A képviselő által szervezett lakossági fórumon és fogadóórán – a képviselő kérése esetén - a jegyző köteles gondoskodni arról, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársai - igény szerint, a munkamegosztásnak megfelelő létszámban – megjelenjenek, segítve a képviselő munkáját.

(4) A képviselő, amennyiben igényt tart a fogadóóráján a Polgármesteri Hivatal munkatársainak részvételére, ezirányú szándékát a fogadóóra tervezett időpontja előtt legalább 5 munkanappal köteles a jegyzőnek bejelenteni. Egy képviselő kéthavonta egy alkalommal élhet ezen jogosultságával.

58. § (1) A Közgyűlés évente egy alkalommal közmeghallgatást tart, melynek időpontjáról a hónap megjelölésével a munkatervben kell rendelkezni.

(2) A közmeghallgatás pontos idejét, napirendjét a közmeghallgatást megelőző, rendes közgyűlési ülésen kell meghatározni.

(3) A közmeghallgatás időpontjának és napirendjének hírközlő eszközök útján, valamint a honlapon történő közzétételéről a jegyző gondoskodik a közmeghallgatás időpontja előtt legalább 8 nappal.

(4) A közmeghallgatáson a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a napirendhez kapcsolódó vagy egyéb helyi közügyeket érintő kérdéseket tehetnek fel, illetve javaslatokat fogalmazhatnak meg.

(5) Az állampolgár nevének és lakcímének vagy egyéb értesítési címének közlését követően 3 perces időkeretben szólalhat fel az ülésen. Indokolt esetben az ülésvezető ugyanazon témában és hozzászólónak ismételten szót adhat.

(6) A közmeghallgatást megelőzően, valamint annak ideje alatt kérdések, javaslatok elektronikus úton is benyújthatóak.

(7) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre, javaslatokra lehetőség szerint azonnal szóban, amennyiben ez nem lehetséges, 15 napon belül írásban választ kell adni.

VII. Fejezet

A KÉPVISELŐK

59. § A települési képviselő köteles:

a) tevékenyen részt venni a Közgyűlés, valamint annak a bizottságnak a munkájában, amelynek tagja,

b) írásban vagy szóban a polgármesternek, illetve a bizottság elnökének bejelenteni, ha a Közgyűlés, illetve a bizottság ülésén részt venni nem tud, vagy egyéb megbízatása teljesítésében akadályoztatva van,

c) a Közgyűlés vagy bizottság megbízásából történő eljárásáról a következő ülésen beszámolni,

d) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város választópolgárainak képviseletére.

60. § (1) Amennyiben a települési képviselő az Mötv. 49. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint a személyes érintettségre vonatkozó bejelentést – legkésőbb a szavazás megkezdése előtt – elmulasztja, annak megállapításáról, a mulasztást megvalósító képviselővel szemben alkalmazandó jogkövetkezményről, továbbá a személyesen érintett képviselő részvételével hozott határozat érvényben tartásáról a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.

(2) Amennyiben a Közgyűlés megállapítja a bejelentési kötelezettség elmulasztását, a mulasztást megvalósító képviselő tiszteletdíját 15 %-kal csökkenti három hónapra.

61. § Ha a bizottság tagja a bizottság üléséről indokolatlanul, sorozatosan távol marad, úgy a bizottság javaslatot tehet a polgármesternek arra, hogy kezdeményezze a Közgyűlésnél a bizottsági tagság megszüntetését.

62. § Az 59.-61. §-ban meghatározott kötelezettségek irányadók a bizottság nem képviselő tagjaira is.

63. § A képviselőt a tisztségviselők, a Polgármesteri Hivatal dolgozói és az önkormányzati társaságok és intézmények vezetői előzetes egyeztetést követően munkaidő alatt kötelesek fogadni.

64. § A képviselők a Polgármesteri Hivatal munkájának ellenőrzése során intézkedést nem tehetnek, közvetlen utasítást nem adhatnak, vagy egyéb módon nem vonhatják el a polgármesternek a Polgármesteri Hivatal irányítására, valamint a jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal vezetésére vonatkozó jogkörét. Ha a képviselő a Polgármesteri Hivatal tevékenységében a Közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdeményezheti.

65. § A képviselők tiszteletdíját, természetbeni juttatását külön rendelet szabályozza.

VIII. Fejezet

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAI ÉS TANÁCSADÓ TESTÜLETEI

66. § A Közgyűlés döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére, ellenőrzésére, valamint az átruházott hatáskörben való döntéshozatalra állandó bizottságokat választ és egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes bizottságot választhat (a továbbiakban: bizottság).

29. Állandó bizottságok

67. § (1) A Közgyűlés 4 állandó bizottságot hoz létre, amelyek tagjainak névsorát a 2. függelék tartalmazza.

(2) Az állandó bizottságok elnevezése és tagjainak száma a következő:

a) Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, amely 5 tagból áll.

b) Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság, amely 3 tagból áll.

c) Szociális és Egészségügyi Bizottság, amely 5 tagból áll.

d) Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottság, amely 5 tagból áll.

(3) Egy képviselő több bizottságnak is lehet tagja, de elnöke csak egynek.

(4) A bizottságok külső (nem képviselő) tagjait a bizottság munkája során a képviselőkkel azonos jogok és kötelezettségek illetik meg.

(5) A bizottság belső működésének részletes szabályait ügyrendjében maga határozza meg, legkésőbb megbízatásának kezdetét követő 30 napon belül e rendelet 71-76. §-ban foglaltak figyelembevételével.

30. Ideiglenes bizottság

68. § (1) Az ideiglenes bizottság feladatát, tagjainak számát, megbízatásának terjedelmét és működésének időtartamát a Közgyűlés a bizottság felállításáról rendelkező határozatban állapítja meg.

(2) Az ideiglenes bizottság működésére a Közgyűlés vagy az ideiglenes bizottság eltérő rendelkezésének hiányában - az állandó bizottságokra vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.

(3) Az ideiglenes bizottság elnöke csak képviselő lehet.

31. Vizsgáló bizottság

69. § (1) A Közgyűlés bármely kérdés megvizsgálására ideiglenes bizottságként vizsgáló bizottságot állíthat fel.

(2) A vizsgáló bizottság tagja csak képviselő lehet.

(3) Amennyiben képviselőcsoport alakult, a vizsgáló bizottságba paritásos alapon minden képviselőcsoportból legalább egy tagot kell jelölni.

(4) A vizsgáló bizottság tevékenységéről jelentést készít, amelynek tartalmaznia kell:

a) a bizottság feladatát,

b) a bizottság által alkalmazott eljárást és vizsgálati módszereket,

c) a bizottság megállapításait,

d) a bizottság megállapításait alátámasztó bizonyítékok bemutatását,

e) a vizsgálattal érintett észrevételeit a lefolytatott vizsgálat módszereire és megállapításaira,

f) szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatot, vagy javaslat kidolgozásának kezdeményezését.

(5) A vizsgáló bizottság eljárásában a tisztségviselők, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, valamint az önkormányzati társaságok és intézmények vezetői kötelesek közreműködni.

32. A Bizottságok feladatai

70. § (1) A bizottság feladatkörébe utalt ügyekben:

a) előkészíti a Közgyűlés döntéseit,

b) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,

c) kezdeményezheti valamely előterjesztés vagy indítvány sürgősségi tárgyalását,

d) állást foglal a Közgyűlés elé kerülő előterjesztésekről,

e) szervezi és figyelemmel kíséri a Közgyűlés döntéseinek végrehajtását,

f) kapcsolatot tart az Önkormányzat által alapított intézmények, gazdasági társaságok vezetőivel, valamint egyéb civil szervezetekkel,

g) véleményezi a szakmai kérdéseket, kezdeményezéseket,

h) ellenőrzi a Polgármesteri Hivatalnak a Közgyűlés döntéseinek előkészítésére, illetve végrehajtására irányuló munkáját;

i) ellátja a Közgyűlés által esetenként meghatározott feladatokat.

(2) Azon előterjesztések körét, melyeket a bizottságok állásfoglalásával lehet benyújtani a a 4. melléklet tartalmazza.

33. A Bizottságok működése

71. § (1) A bizottság ülésének összehívásáról a bizottság elnöke – akadályoztatása esetén a bizottság ügyrendjében helyettesítésére kijelölt bizottsági tag - gondoskodik. A bizottságot a polgármester indítványára az indítvány kézhezvételétől számított 8 napon belül, vagy a bizottság tagjai egynegyedének a kérésére az indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül össze kell hívni. A bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalására indítványt tehet: tisztségviselő, bizottság, képviselő, bizottság nem képviselő tagja.

(2) A bizottság elé kerülő írásos előterjesztéseket a jegyző juttatja el a bizottság elnökének.

(3) A bizottsági ülésre szóló meghívót és az írásos előterjesztéseket az ülést megelőzően legalább 3 nappal meg kell küldeni a bizottság tagjainak. Tisztségviselő a bizottsági ülést megelőző napon kezdeményezheti az előterjesztés sürgősséggel történő megtárgyalását.

(4) A bizottság ülésére az elnök a tisztségviselőket, a tárgyalt ügyben érintett szervezeti egység vezetőjét, valamint más érdekelteket tanácskozási joggal meghívja.

(5) A bizottságok üléseiről – a napirend közlésével – minden képviselőt értesíteni kell.

(6) A bizottság üléseit az elnök – akadályoztatása esetén a bizottság ügyrendjében helyettesítésre kijelölt bizottsági tag - vezeti. A bizottság képviseletét az elnök – akadályoztatása esetén a bizottság ügyrendjében helyettesítésre kijelölt bizottsági tag - látja el.

(7) A bizottság a rendelkezésére bocsátott közgyűlési előterjesztést legkésőbb a Közgyűlés ülését megelőzően köteles megtárgyalni.

72. § A bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

73. § A bizottság által készített közgyűlési előterjesztés benyújtására az elnök, vagy a bizottság ügyrendjében az elnök helyettesítésére kijelölt tag jogosult.

74. § A bizottságok ügydöntő határozatot a Közgyűlés által átruházott hatáskörben, valamint saját tagjaikra nézve hoznak.

75. § A bizottságok a Polgármesteri Hivatal munkájának ellenőrzése során intézkedést nem tehetnek, közvetlen utasítást a Polgármesteri Hivatal részére nem adhatnak, vagy egyéb módon nem vonhatják el a polgármesternek a Polgármesteri Hivatal irányítására, illetve a jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal vezetésére vonatkozó jogkörét. Ha a bizottság a Polgármesteri Hivatal tevékenységében a Közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdeményezheti.

76. § (1) A bizottság üléséről a tanácskozás lényegét és a bizottság határozatait szó szerint tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jegyzőnél lehet megtekinteni.

(2) A bizottság határozatait a jegyző az érdekelteknek 8 napon köteles megküldeni.

(3) A bizottságok munkájával kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról a jegyző gondoskodik.

77. § A bizottságok közötti hatásköri összeütközés esetén az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság állásfoglalását kell kezdeményezni. Amennyiben az állásfoglalással az érintett bizottság nem ért egyet, hatásköri összeütközés tárgyában a Közgyűlés dönt.

34. Tanácsadó testületek

78. § (1) A Közgyűlés egyes önkormányzati feladatok ellátásának előkészítésére, javaslattételre, a Közgyűlés és a bizottságok munkájának segítésére az alábbi tanácsadó testületeket hozza létre:

a) Lakásügyi Tanácsadó Testület

b) Közlekedési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület

c) Idősügyi Tanácsadó Testület

d) Cigány Nemzetiségi Tanács

(2) A tanácsadó testületek létszámát és tagjainak névsorát a 3. függelék tartalmazza.

(3) A tanácsadó testületek működésére a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a tanácsadó testületek személyi összetétele tekintetében nem kell alkalmazni az Mötv. 58. § (1) bekezdés második mondatában meghatározottakat.

IX. Fejezet

KÉPVISELŐCSOPORTOK

79. § (1) A Közgyűlésben képviselettel rendelkező jelölő szervezetek képviselői, továbbá a jelölő szervezetekhez nem tartozó képviselők tevékenységük összehangolására képviselőcsoportot (frakciót) hozhatnak létre. A képviselőcsoport alakításához legalább 3 képviselő szükséges.

(2) A képviselőcsoport megalakulását a Közgyűlésnek a megalakulástól számított 15 napon belül be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a képviselőcsoport elnevezését,

b) a képviselőcsoportot alkotó települési képviselők névsorát,

c) a képviselőcsoport vezetőjének és helyettesének nevét.

(3) A képviselőcsoportot a képviselőcsoport vezetője, akadályoztatása esetén a helyettese képviseli.

80. § (1) Egy jelölő szervezet a Közgyűlésben csak egy képviselőcsoportot alakíthat.

(2) Két vagy több jelölő szervezet együtt is létrehozhat egy képviselőcsoportot.

(3) Egy települési képviselő csak egy képviselőcsoportnak lehet tagja.

81. § (1) A képviselőcsoport vezetője 15 napon belül köteles bejelenteni a polgármesternél, ha a képviselőcsoport tagjainak, elnökének, vagy elnökhelyettesének személyében változás történt, illetve, ha a képviselőcsoport megszűnt.

(2) Megszűnik a képviselőcsoport, ha ezt határozatban kimondja, vagy ha a tagjainak létszáma a megalakuláshoz szükséges létszám alá csökken

(3) Ha a képviselőcsoport volt vezetője a megszűnés tényét az (1) bekezdésben foglalt határidőben nem jelenti be, a képviselőcsoport megszűnését a polgármester hivatalból megállapítja.

X. Fejezet

TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT

82. § (1) A Közgyűlés Hódmezővásárhely-Szikáncs városrészben településrészi önkormányzatot hoz létre.

(2) A településrészi önkormányzat taglétszáma 5 fő, amelyből 3 fő települési képviselő, 2 fő nem települési képviselő.

(3) A településrészi önkormányzat hivatalos megnevezése: „Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrész Önkormányzata".

(4) A településrészi önkormányzat nem önálló jogi személy, megbízatása az elnök és a tagok megválasztásától a települési képviselők és polgármesterek általános választásának napjáig tart.

35. A településrészi önkormányzat tagjai, választása

83. § (1) A Közgyűlés a polgármester előterjesztése alapján választja meg a településrészi önkormányzat tagjait. A településrészi önkormányzat települési képviselő tagjaira a polgármester tesz javaslatot.

(2) A településrészi önkormányzat nem képviselő tag-jelöltje csak az adott településrészen lakcímmel rendelkező választópolgár lehet, aki a helyi önkormányzati választás eredményének jogerőre emelkedését követő 40 napon belül kéri részönkormányzati tag-jelöltként nyilvántartásba vételét a Polgármesteri Hivatalban a nevét, személyazonosító jelét és lakcímét tartalmazó nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásával.

(3) A nyilvántartásba vételi határidő lejártát követő 50 napon belül a polgármester Hódmezővásárhely-Szikáncs településrészen közzé teszi a településrészi önkormányzati tag-jelöltként nyilvántartásba vett személyekre, továbbá a tisztséget vállaló települési képviselők közül a részönkormányzat elnökére vonatkozó ajánlás leadásának helyét és időpontját.

(4) A településrészi önkormányzati tag-jelöltre és a településrészi önkormányzat elnökére vonatkozó ajánlás leadására jogosult az adott településrészen lakcímmel rendelkező választópolgár. Az ajánlásra jogosult személy településrészi önkormányzati tagnak legfeljebb 2 személyt, elnöknek 1 személyt javasolhat. Az ajánló ív tartalmazza a javaslatot tevő személyi adatait (név, születési név, személyi azonosító jel), lakcímét, a településrészi önkormányzati tag-jelöltként nyilvántartásba vett jelöltek nevét, valamint a településrészi önkormányzat elnöki tisztségét vállaló települési képviselők nevét.

(5) A polgármester a (3) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követő soron következő rendes közgyűlési ülésre terjeszti elő a településrészi önkormányzat tagjainak és elnökének megválasztására vonatkozó javaslatát.

(6) Ha a településrészi önkormányzat tagjának megbízatása megszűnik, a Közgyűlés a polgármester javaslatára dönt új tag megbízásáról. Abban az esetben, ha a településrészi önkormányzat tagjai több mint felének a megbízatása egyidejűleg megszűnik, a polgármester új településrészi önkormányzati testület megválasztását kezdeményezheti.

(7) A településrészi önkormányzati testület tagjainak névsorát jelen rendelet 4. függeléke tartalmazza.

36. A településrészi önkormányzat hatásköre, feladatai, működése

84. § (1) A településrészi önkormányzat feladatai különösen:

a) a településrészen lévő önkormányzati és állami szervekkel rendszeres kapcsolat tartása és folyamatos együttműködés;

b) a közcélú önkéntes munka szervezése és összehangolása a településrészen;

c) a településrészt érintő fejlesztési, rendezési tervek előzetes véleményezése, megvalósításuk figyelemmel kísérése;

d) a településrész lakóit érintő szociális, kulturális, oktatási és sport ügyek véleményezése az illetékes bizottság döntése előtt;

e) a településrészén lévő közterületek elnevezésének, műemlékek állításának előzetes véleményezése;

f) a hivatali kirendeltség ügyfélfogadási rendjének véleményezése;

g) a Közgyűlés elé kerülő - a településrészre hatással bíró - alábbi tárgyú előterjesztések véleményezése:

ga) épített és természeti környezet védelme

gb) vízrendezés, vízelvezetés, csatornázás

gc) helyi tömegközlekedés, közutak, közterek karbantartása

gd) közrend, közbiztonság,

ge) közműfejlesztés, energiaszolgáltatás, közvilágítás

gf) közösségi tér biztosítása,

gg) nemzetiségi jogok érvényesítése

(2) A településrészi önkormányzat elnökének feladatai:

a) összeállítja a napirendet, összehívja és vezeti a részönkormányzat üléseit;

b) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének elkészíttetéséről,

c) javaslatot tesz a településrészen végzendő munkákra,

d) javaslatot tesz az Önkormányzat következő évi költségvetési koncepciójának a Szikáncsi Településrészi Önkormányzatra vonatkozó részére legkésőbb minden év október 31. napjáig, valamint az Önkormányzat költségvetésében a Szikáncsi Településrészi Önkormányzat részére megállapított keretre vonatkozóan, legkésőbb a Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységének felhívásában kitűzött időpontig;

e) képviseli a településrészi önkormányzatot;

f) a településrészi önkormányzat általa kifogásolt döntését a Közgyűlés elé terjesztheti.

85. § (1) A településrészi önkormányzat részére feladatainak ellátásához a Közgyűlés az éves költségvetési rendeletben anyagi eszközöket biztosíthat. Az anyagi eszközök biztosításának lehetőségét, illetve a biztosított eszközök nagyságát a Közgyűlés minden évben felülvizsgálja.

(2) A településrészi önkormányzat elnöke a biztosított anyagi eszközök felhasználásáról minden évben köteles beszámolni.

(3) A településrészi önkormányzat munkájának személyi és adminisztratív teendőit a jegyző a Polgármesteri Hivatal útján látja el. Gondoskodik a településrészi önkormányzat üléseinek összehívásáról, időpontjának és tárgyának közzétételéről, az ülések jegyzőkönyvének elkészítéséről.

86. § (1) A településrészi önkormányzat belső működésének részletes szabályait ügyrendjében maga határozza meg, legkésőbb megbízatásának kezdetét követő 30 napon belül. Az ügyrendjének megalkotásakor a Közgyűlés bizottságaira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) A településrészi önkormányzat üléseit az általa megállapított munkatervnek megfelelően, illetve szükség szerint tartja. A munkaterv összeállításánál figyelembe kell venni a Közgyűlés munkatervét.

XI. Fejezet

TISZTSÉGVISELŐK

37. Polgármester

87. § A polgármester megbízatását főállásban látja el.

88. § A polgármester a tevékenysége során köteles a jogszabályokban és a jelen rendeletben foglaltakat maradéktalanul betartva eljárni.

89. § A polgármester akadályoztatása, vagy a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén a polgármester helyettesítésére a polgármester által az Mötv. 74. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megbízott általános helyettes alpolgármester jogosult, egyebekben az alpolgármesterek, a polgármester által számukra meghatározott feladatkörükben és sorrendben jogosultak azzal, hogy a nem a Közgyűlés tagjai közül választott alpolgármester a polgármestert a Közgyűlés elnökeként nem helyettesítheti.

90. § (1) A polgármester feladatai különösen a Közgyűlés működésével kapcsolatosan:

a) képviseli a Közgyűlést,

b) előterjeszti a Közgyűlés munkatervét, illetve a törvény által hatáskörébe utalt anyagokat,

c) összehívja és vezeti a Közgyűlés üléseit,

d) ellátja a 22. §-ban meghatározott feladatokat,

e) beszámol az átruházott hatáskör gyakorlásáról,

f) gondoskodik az interpellációk nyilvántartásba vételéről, figyelemmel kíséri megválaszolásukat,

g) elősegíti a képviselők munkáját,

h) aláírja a Közgyűlés rendeleteit, valamint az ülésekről készített jegyzőkönyvet,

i) ellenőrzi a Közgyűlés határozatainak végrehajtását,

j) tájékoztatja a Közgyűlést helyi népszavazási kezdeményezésről, amennyiben annak jogszabályban, valamint a Közgyűlés rendeletében meghatározott feltételei fennállnak,

k) indítványozhatja a Közgyűlésnek a bizottságaira átruházott hatáskörök visszavonását, ha megállapítja, hogy a bizottság hatáskörébe tartozó ügyben 30 napon belül érdemben nem intézkedett.

(2) A Közgyűlés bizottságainak működésével kapcsolatban:

a) intézkedik a bizottság jelzése alapján, ha a Polgármesteri Hivatal tevékenységében, a Közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdekek sérelmét vagy szükséges intézkedés elmulasztását észleli,

b) szükség esetén szakmai tanácskozásra hívja össze a bizottságok elnökeit.

(3) A Polgármesteri Hivatal irányításával kapcsolatban:

a) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére munkaértekezletet tart, értékeli a munkát, ismerteti az adott időszakban tárgyalt fontosabb ügyeket, a hozott döntéseket, az időszerű feladatokat,

b) rendszeresen fogadóórát tart,

c) igény szerint betölti a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott tanácsadói munkaköröket, és az erre alkalmazott dolgozókat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatja,

d) egyetértési jogot gyakorol a Polgármester Hivatal köztisztviselői kinevezése, vezetői megbízása, felmentése, vezetői megbízás visszavonása, jutalmazása tekintetében,

e) szükség szerint értekezletet tart az érintett szervezeti egységvezetők részvételével,

(4) A polgármesterre átruházott hatásköröket a 2. melléklet tartalmazza.

91. § (1) A Közgyűlés két ülése közötti időszakban a polgármester dönt:

a) a pályázatok benyújtásáról és az ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumok aláírásáról az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott esetekben,

b) a Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság véleményének ismeretében dönt az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben hozott döntésről a polgármester a Közgyűlést a soron következő ülésen tájékoztatja.

38. Alpolgármester

92. § (1) A Közgyűlés a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére, az egyes önkormányzati feladatok ellátására 3 fő alpolgármestert választhat.

(2) Két fő alpolgármester személye a polgármester javaslatára, a Közgyűlés tagjai közül választható. Az egyik alpolgármester főállásban, a másik társadalmi megbízatásban látja el tisztségét.

(3) A polgármester javaslatára további egy fő alpolgármesternek nem települési képviselő is megválasztható, aki főállásban látja el tisztségét. A nem települési képviselő alpolgármester nem tagja a Közgyűlésnek, de a Közgyűlés és a bizottságok ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

(4) Az alpolgármesterek közötti munkamegosztás rendjét a polgármester írásban állapítja meg.

39. Jegyző, aljegyző

93. § A Polgármesteri Hivatalban a jegyző mellett egy fő aljegyző segíti a jegyzőt munkájában a jegyző által meghatározott munkamegosztásnak megfelelően.

94. § A Közgyűléstől a jegyzőre átruházott hatáskörök jegyzékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

95. § (1) A jegyző és aljegyző egyidejű akadályoztatása esetén a jegyzői feladatokat a Jogi Iroda vezetője, annak akadályoztatása esetén a Jogi Iroda Személyzeti Csoportjának vezetője látja el.

(2)2 A jegyzői tisztség betöltetlensége, valamint a jegyző tartós akadályoztatása esetén az aljegyző, a jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére – legfeljebb hat hónap időtartamra – pedig a Jogi Iroda vezetője látja el a jegyzői feladatokat teljes jogkörben.

40. Polgármesteri Hivatal

96. § (1) A Polgármesteri Hivatal belső tagozódását és a működésének rendjére vonatkozó szabályokat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti, melynek tervezetét és módosításait a jegyző javaslatára a Közgyűlés, illetve Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hagy jóvá.

(2) A Polgármesteri Hivatal a 6636 Mártély, Rákóczi tér 1. sz. alatti községházán kirendeltséget működtet.

XII. Fejezet

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

41. Társulás

97. § (1) A Közgyűlés meghatározott feladatainak hatékonyabb, célszerűbb megoldása érdekében más önkormányzattal (önkormányzatokkal) társulhat.

(2) A társulás nem sértheti az önkormányzati jogokat.

(3) A társulás jogi személy. Székhelyéről és képviseletéről a társulást létrehozó megállapodás rendelkezik.

(4) Társulás létrehozását kezdeményezhetik a polgármester, a képviselők, a bizottságok és a jegyző.

(5) A megállapodás csak a Közgyűlés jóváhagyását követően lép hatályba.

(6) Az Önkormányzat az alábbi önkormányzati társulások tagja:

a) Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás: törzskönyvi azonosító szám: 358873, székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

b) Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás: törzskönyvi azonosító szám: 774721, székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

42. Nemzetiségi Önkormányzatok

98. § (1) Az Önkormányzat a nemzetiségi egyéni és közösségi jogok, a nemzetiséghez tartozók érdekeinek érvényesülése - különösen az anyanyelv ápolása, őrzése és gyarapítása, továbbá a nemzetiségek kulturális autonómiájának megvalósítása és megőrzése - érdekében együttműködik a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város nemzetiségi önkormányzataival.

(2) Az Önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzatok hatékony érdekérvényesítéséhez, törvényben meghatározott egyéni és közösségi jogainak gyakorlásához együttműködési megállapodás alapján, az abban rögzített feltételek szerint ingyenesen biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzatok részére

a) székhely- és irodahasználatot,

b) a képviselő-testületi ülések adminisztratív-technikai lebonyolításával kapcsolatban személyi és tárgyi feltételek biztosítását,

c) jogi segítségnyújtást, jogi véleményezést,

d) gazdálkodással kapcsolatos feladatok végrehajtásában segítségnyújtást (költségvetés elkészítése, adatszolgáltatások),

e) iratkezelési, nyilvántartási feladatok ellátását.

(3) Az Önkormányzat az együttműködés elősegítése érdekében a nemzetiségi önkormányzattal való kapcsolattartásra a Polgármesteri Hivatalban nemzetiségi ügyek ellátásért felelős referenst alkalmaz, aki segíti, koordinálja a nemzetiségi önkormányzat munkáját. A referens kapcsolatot tart a nemzetiségi önkormányzat képviselőivel, igény szerint közreműködik a protokolláris események lebonyolításában, rendezvényeinek megszervezésében.

(4) Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzés szervezeti egységén keresztül biztosítja a nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzésének ellátását.

99. § (1) A nemzetiségi önkormányzatok a Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben, a nemzetiségi közügyek intézése érdekében a polgármesternél kezdeményezhetik a Közgyűlés eljárását, ilyen ügyekről tájékoztatást kérhetnek, továbbá a Közgyűlés részére javaslatot tehetnek.

(2) A polgármester a Közgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó, (1) bekezdés szerinti kezdeményezéssel kapcsolatos közgyűlési előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatát olyan időpontban terjeszti a Közgyűlés elé, hogy az a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 79. § (2) és (4) bekezdéseiben foglalt határidőn belül érdemben döntést tudjon hozni.

43. Paktum Iroda

100. § (1) A Paktum Iroda ellátja a TOP-6.8.2-15-HM1-2016-00001 azonosítószámú, Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása című projekt keretében létrejött Paktum szervezethez kapcsolódó feladatokat, a Paktumhoz kapcsolódó Irányító Csoport munkájának adminisztratív támogatását, és a Paktum külső kapcsolatrendszerének gondozását.

(2) A Paktum Iroda tevékenységét a polgármester általános helyetteseként megbízott alpolgármester felügyeli.

XIII. Fejezet

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

101. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

102. § A rendelet hatályba lépésekor meglévő állandó bizottságok tekintetében az 67. § (5) bekezdésben foglalt kötelezettséget a rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül kell teljesíteni.

103. §3

104. § A rendelet mellékletei és függelékei:

1. 1. melléklet: Az Önkormányzat alaptevékenységei kormányzati funkciók szerint

2. 2. melléklet: A Közgyűlés által átruházott hatáskörök jegyzéke

3. 3. melléklet: A Közgyűlés elé kerülő előterjesztések tartalmi és formai követelményei

4. 4. melléklet: A bizottságok véleményezésével benyújtható előterjesztések

5. 1. függelék: A Közgyűlés tagjainak névsora

6. 2. függelék: A Közgyűlés bizottságai tagjainak névsora

7. 3. függelék: A Tanácsadó Testületek létszáma és névsora

8. 4. függelék: Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrész Önkormányzatának tagjai

1. melléklet

Az önkormányzat alaptevékenységei kormányzati funkciók szerint

Államháztartási szakágazat:

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

TEÁOR:

0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése

8411 Általános közigazgatás

0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

5629 Egyéb vendéglátás 4

6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

7911 Utazásközvetítés

8130 Zöldterület-kezelés

8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

8690 Egyéb humán – egészségügyi ellátás

8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

9311 Sportlétesítmény működtetése

9319 Egyéb sporttevékenység

9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Kormányzati funkciók:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

031030 Közterület rendjének fenntartása

041140 Területfejlesztés igazgatása

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236 Országos közfoglalkoztatási program

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

042220 Erdőgazdálkodás

043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása

044310 Építésügy igazgatása

045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

045120 Út, autópálya építése

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

046030 Egyéb távközlés

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

061020 Lakóépület építése

062010 Településfejlesztés igazgatása

063010 Vízügy igazgatása

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

076010 Egészségügy igazgatása

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

082010 Kultúra igazgatása

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 Könyvtári szolgáltatások

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

083020 Könyvkiadás

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai

101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

102031 Idősek nappali ellátása

102032 Demens betegek nappali ellátása

104012 Gyermekek átmeneti ellátása

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

2. melléklet

A Közgyűlés által átruházott hatáskörök jegyzéke

1. Polgármesterre átruházott hatáskörök:

1.1. Elkészítteti az önkormányzat közigazgatási területének - külön jogszabályban meghatározott - energiaellátási tanulmányát a területfejlesztési koncepció alapján

1.2. Gondoskodik a közvilágítási berendezés létesítéséről és üzemeltetéséről

1.3. Az útépítési együttműködésben részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt magánszemélyt vagy jogi személyt a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezheti, ha a az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint kétharmada részt vesz.

1.4. Kialakítja a közút forgalmi rendjét és felülvizsgálja azt - a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként - ha szükséges, módosítja.

1.5. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerint gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

1.6. Dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, visszavonásáról, illetve a Bírálóbizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján dönt az ajánlatok érvényességéről (alkalmasságáról) vagy érvénytelenségéről (alkalmatlanságról, kizárásról), a tárgyaláson való részvétel lehetőségéről, az eljárás eredményéről, a nyertes ajánlattevő személyéről, illetve az eljárás eredménytelenségéről.

1.7. Települési támogatási kérelmek elbírálása a lakbér-kedvezmény iránti kérelmek kivételével.

2. Bizottságokra átruházott hatáskörök:

2.1. Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság:

2.2. A Beszerzési Szabályzat alapján a közbeszerzési eljárások esetén az eljárás eredményéről, a nyertes ajánlattevő személyéről, illetve az eljárás eredménytelenségéről való döntés

2.2.1. Az egyéni választókerületi keretről szóló önkormányzati rendelet alapján a keret felhasználására vonatkozó javaslat jóváhagyása

2.2.2. Ellátja az Integrált Területi Program (ITP) Döntés-előkészítő Tanácsadó Testülete feladatát, dönt a támogatási kérelmek ITP-ben rögzített területi szempontoknak való megfeleléséről, dönt a támogatási kérelmek közötti rangsor elfogadásáról.

3. Jegyzőre átruházott hatáskörök: Eljár a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet alapján lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásokban.

3. melléklet

A Közgyűlés elé kerülő előterjesztések tartalmi és formai követelményei

1. Tartalmi követelmények

1.1. Az előterjesztés két részből áll:

1.1.1. Tárgy- és helyzetelemzésből, előzmények ismertetéséből, a döntési javaslat indoklásából és esetleges mellékletekből. Ennek elkészítése során – a lehetőségekhez képest – ismertetni szükséges a döntés megalapozását szolgáló adatokat, tényeket, a téma alapján érintett szervek, szervezetek, vagy a lakosság véleményét, javaslatát, a döntés költségvetésre gyakorolt hatását, a döntés társadalmi és környezeti hatását. Amennyiben az előterjesztés - kötelezően vagy a Közgyűlés döntésétől függően - zárt ülés keretén belül tárgyalandó, a nyilvánosság kizárására vonatkozó jogszabályi hivatkozást is fel kell tüntetni.

1.1.2. Döntési javaslatból (rendelet-tervezet vagy határozati javaslat)

1.2. Rendelet-tervezetnek tartalmaznia kell a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat eredményét, valamint a rendelet-tervezet indoklását.

1.3. Amennyiben a rendelet-tervezet hatályos rendelet módosítására irányul, csatolni szükséges továbbá a módosítani kívánt rendeletet vagy annak elektronikus úton való elérhetőségét. Az előterjesztésben ki kell emelni a módosítás okát, a hatályos és az új rendeletben az eltérés lényegét és következményeit.

1.4. A határozati javaslatnak tartalmaznia kell a végrehajtásért felelős személy megnevezését és a végrehajtás határidejét. Beszámoló, vagy tájékoztató jellegű, további intézkedést nem igénylő döntés esetén a felelős és a határidő megjelölése elhagyható.

1.5. Ha a döntés szerződés jóváhagyására irányul, az előterjesztésnek tartalmaznia kell a szerződés tervezetét, szerződés módosítására irányuló előterjesztés esetén az eredeti szerződést és esetleges módosításait is.

1.6. Könyvvizsgálói véleményezés körébe tartozó előterjesztésekhez mellékelni kell a könyvvizsgáló jelentését.

1.7. Beszámoló készíthető különösen: önkormányzati hatáskör gyakorlásáról, a Közgyűlés valamely döntésének végrehajtásáról, interpellációk kivizsgálásáról, a Közgyűlés és szervei tevékenységéről, önkormányzati feladatot ellátó szervezet vagy jogszabály alapján beszámolásra kötelezett szerv tevékenységéről.

1.8. A tájékoztató olyan információk Közgyűlés elé terjesztését jelenti, amelyek az önkormányzati döntések meghozatalát általános jelleggel, azaz nem egy adott ügyhöz kapcsolódva támasztják alá, valamint valamely, a város életével kapcsolatos jelenségnek, nem önkormányzati szerv tevékenységének megismerését segítik elő. Pl: jogszabályok ismertetése, Közgyűlés és szerveire vonatkozó működési adatok, az önkormányzat költségvetési mérlegére vonatkozó adatok, a városra vonatkozó különböző adatok, jelenségek ismertetése. Tájékoztató döntési javaslat nélkül is előterjeszthető.

2. Formai követelmények

2.1. Az előterjesztést TIMES NEW ROMAN betűtípussal, 12-es betűmérettel, sűrű sorral kell elkészíteni, és egyoldalasra nyomtatni.

2.2. Minden oldal alján középen oldalszámot kell feltüntetni.

2.3. Az előterjesztés előlapjának tartalmaznia kell az iktatószámot, az anyag tárgyát, a véleményezésre kijelölt bizottság nevét, a napirend kapcsán meghívandó személyek nevét, illetve az anyag tárgyalásának módját (nyílt vagy zárt ülésen tárgyalandó).

2.4. Az előterjesztés előlapját kézjegyével látja el: a készítő, az előterjesztés tárgya szerinti csoportvezető és irodavezető, az aljegyző, a jegyző és a polgármester, valamint pénzügyi tárgyú előterjesztés esetén a Közgazdasági Iroda vezetője.

2.5. Az előterjesztés előlapjának mintája:

null

Iktatószám:

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Melléklet:

... db határozati javaslat/rendelet-tervezet

Tárgy:

Készítette:

Az anyagot látta:

Előadó:

Csoportvezető:

Irodavezető:

Aljegyző:

Jegyző:

Polgármester:

Véleményezésre megküldve:

Napirend kapcsán meghívandó:

Tárgyalás módja:

NYÍLT

ZÁRT az Mötv . 46. § (2) bekezdés alábbi pontja alapján:
– a) önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén
– b) érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor
– c) vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené

4. melléklet

A bizottságok véleményezésével benyújtható előterjesztések

1. Valamennyi bizottság:

1.1. az Önkormányzat gazdasági programja

1.2. a költségvetési és zárszámadási rendelet elfogadása, módosítása

1.3. az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása

1.4. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, módosítása

1.5. a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, módosítása

1.6. lejárt határidejű határozatokról beszámoló

1.7. Belső Ellenőrzés beszámolója

1.8. A Közgyűlés munkaterve

2. Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság

2.1. helyi adórendelet elfogadása, módosítása, helyi adókkal kapcsolatos beszámolók és egyéb döntések

2.2. vagyongazdálkodással kapcsolatos rendelet elfogadása, módosítása

2.3. az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok és egyéb vagyon értékesítésével, bérleti díjának változásával, ingatlanok vásárlásával, ingatlan használattal és hasznosítással kapcsolatos döntések

2.4. az Önkormányzat által alapított cégek, intézmények beszámolója, az azokkal kapcsolatos döntések

2.5. településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcsolatos döntések

2.6. vízgazdálkodással, vízi közüzemi tevékenységgel kapcsolatos döntések

2.7. környezet-, természet-, zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos döntések

2.8. hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések

2.9. köztisztasággal és településtisztasággal kapcsolatos döntések

2.10. közbiztonsággal kapcsolatos döntések

2.11. a közterületek rendjével kapcsolatos döntések

2.12. utcanév-elnevezéssel, átnevezéssel kapcsolatos döntés

3. Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság

3.1. valamennyi rendelet-tervezet

3.2. vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos ügyek

3.3. összeférhetetlenségi, méltatlansági és etikai ügyek

4. Szociális és Egészségügyi Bizottság

az Önkormányzat szociális, népjóléti, gyermek- és ifjúságvédelmi, egészségügyi feladataival kapcsolatos döntések.

5. Oktatási-, Kulturális-, Sport és Nemzetiségi Bizottság

5.1. az Önkormányzatot érintő közoktatással, közművelődéssel, kultúrával, sporttal és nemzetiségekkel kapcsolatos döntések,

5.2. önkormányzati alapítású alapítványok, közalapítványok beszámolója és azokkal kapcsolatos döntések

5.3. civil szervezetekkel való együttműködéssel, támogatásukkal kapcsolatos döntések.

1

A 16. § (2) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 95. § (2) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2022.03.11-től.

3

A 103. § a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján hatályát vesztette 2021.10.02-án.

4

Az 1. melléklet szövegét kiegészítette Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-a, hatályos 2022.01.21-től.