Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2021. (I.28.) önkormányzati rendelete

a közlekedésszervezési feladatok ellátásáról és a közlekedésszervező kijelöléséről

Hatályos: 2021. 05. 01

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2021. (I.28.) önkormányzati rendelete

a közlekedésszervezési feladatok ellátásáról és a közlekedésszervező kijelöléséről

2021.05.01.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében a polgármester a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Közlekedésszervező kijelölése

1. § Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 22. § (1) bekezdése szerint a helyi személyszállítási közszolgáltatásokkal kapcsolatos közlekedésszervezési feladatainak – e rendeletben meghatározott körben és módon történő – ellátására kizárólagos joggal az egyszemélyes tulajdonában lévő Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,1 mint közlekedésszervezőt (a továbbiakban: Közlekedésszervező) jelöli ki.

2. Közlekedésszervező működésének területi határa

2. § A Közlekedésszervező működésének területi határa Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

3. A feladatátadás céljai

3. § A Közlekedésszervezőnek történő feladatátadással elérni kívánt célok:

a) a Sztv. és a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és a 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1370/2007/EK rendelet) alkalmazását szolgáló integrált közlekedésszervezési és közszolgáltatási rendszer létrehozása, amely szakmai irányítást gyakorló Közlekedésszervezőből és a közszolgáltatás magas színvonalú ellátásához a humán és tárgyi erőforrásokat hatékonyan felhasználó– üzemeltetőkből álló struktúrát jelent,

b) a menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás integrált szemléletű tervezésének és szervezésének a többi közlekedési módot is figyelembe vevő megoldási lehetőségeinek szakmai megalapozása, egyeztetése, bevezetése és követése, ideérte a Szeged-Hódmezővásárhely közötti tram train rendszer üzemeltetéséből Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városra háruló feladatokat is ,

c) a helyi közösségi közlekedésre fordítható erőforrások összességében legkedvezőbb felhasználása, a társadalmi igényekre, a városszerkezeti adottságokra, az energiahatékonyságra, fenntarthatóságra és környezetvédelemre, valamint a biztonságra is tekintettel,

d) műszaki fejlesztési, szolgáltatásfejlesztési, hatékonyságjavítási és minőségirányítási célok elérése,

e) a regionális szinten is együttműködő, integrált szolgáltatást nyújtó menetrend szerinti közszolgáltatási rendszer kiépítésének előmozdítása az érintett partnerekkel együttműködve,

f) az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás (a továbbiakban: helyi közszolgáltatás) szempontjából meghatározó gazdasági szereplőkkel együttműködve a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási határán belüli és a régióból érkező közúti közlekedési terhelés csökkentése,

g) a műszaki eszközökkel, járművekkel és az infrastruktúrával kapcsolatos igények egységes szemléletű megfogalmazása, képviselete és érvényesítése a megkötésre kerülő közszolgáltatási szerződésben,

h) a helyi közszolgáltatás igénybevételi és díjszabási rendszerének a társadalmi és utazási igényeknek megfelelő kidolgozása, üzemeltetése és fejlesztése a Vásárhely Kártya bevonásával,

i) az egységes menet- és bérletjegy értékesítési rendszer összehangolásának kezdeményezése és szakmai megalapozása a Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszerrel , valamint részvétel a vasúti és a buszos közlekedést érintő tarifaközösség kialakításában.

j) a helyi közszolgáltatás tervezése, szervezése és végrehajtása során szakmai prioritási sorrend érvényesítése.

4. Az átadott feladatok köre

4. § (1) Az Önkormányzat a következő feladatok ellátását adja át a Közlekedésszervezőnek:

1. a legmagasabb színvonalú helyi közszolgáltatás megszervezése és biztosítása az utazási igények, valamint a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek figyelembevételével,

2. a helyi közszolgáltatás elővárosi és regionális menetrend szerinti járattal történő lebonyolítására megállapodás megkötése a közlekedésért felelős miniszterrel ,

3. a közszolgáltatási feladatok és az azokkal összefüggő követelmények meghatározása adott területre, területrészre, hálózatra, vonalcsoportra, vonalra vagy járatra a közlekedési szolgáltatóval szemben, ennek keretében az autóbusz közlekedési hálózat és a helyi közszolgáltatási menetrend kidolgozása és végrehajtásának megrendelése,

4. a közszolgáltatási feladatok ellátására közszolgáltatási szerződés megkötése közlekedési szolgáltatóval Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárulásával , a közlekedési szolgáltató tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése és szankcionálása,

5. a regionális, elővárosi és helyi személyszállítási szolgáltatásoknak az utasok számára – a technológiai, műszaki és költségvetési lehetőségek között – összehangolt, egységes feltételek mellett hozzáférhető szolgáltatási rendszer kialakításának kezdeményezésében, szakmai megalapozásában, bevezetésében és üzemeltetésében való közreműködés,

6. az 1370/2007/EK rendelet 7. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése és az éves összevont jelentés elkészítése és közzététele,

7. közlekedési szolgáltatóval a helyi közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötése, vagy közszolgáltatási kötelezettség elrendelése és fenntartása az Önkormányzat hozzájárulásával,

8. a személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról szóló miniszteri rendelet szerinti eljárásokban való részvétel, szakmai javaslatok megfogalmazása,

9. javaslattétel a helyi közszolgáltatás menet- és bérletjegy típusaira, díjaira, pót- és egyéb díjaira, a díjalkalmazási feltételeire, továbbá az ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezményeknek a megállapítására,

10. a közlekedésszervező személyszállítási üzletszabályzatának elkészítése, hatóság által történő jóváhagyásának teljeskörű bonyolítása, közzététele, a közlekedési szolgáltató üzletszabályzatának a hatóság részére történő benyújtás előtti véleményezése,

11. a helyi közszolgáltatással kapcsolatban beérkező észrevételek, panaszok teljeskörű kivizsgálása, megválaszolása, valamint a szolgáltatás minőségének javítása céljából azok rendszerezése, intézkedések megfogalmazása, végrehajtása, a közszolgáltatóhoz érkező panaszok kivizsgálásának nyomon követése, felügyelete,

12. a közlekedési szolgáltatónál szervezett sztrájk esetére a még elégséges szolgáltatásokra vonatkozó menetrend tervezet jóváhagyása,

13. az utasok számára elektronikus formában egységesen megismerhető helyi közszolgáltatási menetrend és elektronikus utazásszervező működtetésének szakmai megalapozására és fejlesztésére vonatkozó koncepció készítése és javaslattétel annak ütemezett végrehajtására az Önkormányzat részére, valamint a döntésnek megfelelően a végrehajtásról történő gondoskodás,

14. az előre tervezett utastájékoztatás megvalósítása és a közlekedési szolgáltató tájékoztatási feladatainak elrendelése, a rendkívüli utastájékoztatási feladatok végrehajtása és a közlekedési szolgáltató kötelezése a szükséges tájékoztatási feladatok ellátására

15. a helyi közszolgáltatási menetrend megtartását kizáró esemény esetén a járatokat érintően az útvonal és forgalmi rend meghatározása, menetrendi és utastájékoztatási intézkedések megtétele, az intézkedések rendjének meghatározása, ennek keretében az előre látható ideiglenes útvonal és forgalmi változások elrendelése, valamint a rendkívüli és előre nem tervezhető esetekben a járatokat érintő útvonal és forgalmi rend meghatározása, továbbá a közlekedési szolgáltató kötelezése a rendkívüli járati útvonal, a forgalmi rend és az ideiglenes menetrend betartására,

16. saját és bizományosi hálózaton keresztül történő menet- és bérletjegy, valamint egyéb igazolványok és díjtermékek értékesítése, a bevételek beszedése,

17. a menet- és bérletjegy ellenőrzés, valamint az ehhez kapcsolódó folyamatok és eljárások teljeskörű lebonyolítása,

18. a helyi közszolgáltatás ellenőrzése, intézkedések megfogalmazása, valamint azok végrehajtása,

19. a szociálpolitikai menetdíj támogatás igénylése,

20. sztrájk és rendkívüli akadályoztatás esetére a jegyek és bérletek kölcsönös elfogadását érintő együttműködés általános kereteit meghatározó megállapodás megkötése az Önkormányzat előzetes jóváhagyásával az elővárosi és regionális menetrend szerinti szolgáltatást végző közszolgáltatókkal,

21. [1]helyi közszolgáltatást igénybevevő utasoktól származó bevételek beszedése,

22. a helyi közszolgáltatással összefüggő bevételek és kiadások nyilvántartása,

23. a menetrend szerinti helyi, elővárosi és regionális személyszállítási közszolgáltatás igénybevételére jogosító egységes jegy- és bérletrendszer kialakításának kezdeményezése, szakmai megalapozása az érintett ellátási felelősökkel együttműködve, majd a kialakítást követően a rendszer bevezetésében, működtetésében való részvétel,

24. olyan elektronikus alapú jegy és bérlet értékesítési és ellenőrzési rendszer kialakításának kezdeményezése, szakmai megalapozása és üzemeltetése, amely lehetővé teszi az ellenőrzött jegyek és bérletek számának járat és vonali kimutatását,

25. javaslattétel Hódmezővásárhely várostervezési és a közlekedést érintő fejlesztési és egyéb stratégiai koncepcióira a mindenkori költségvetési és támogatási lehetőségek figyelembevételével, a műszaki szükségszerűségekre, a környezeti, közlekedéspolitikai célokra tekintettel a megvalósítandó fejlesztések, beruházások prioritására, az elfogadott koncepciók, tervek végrehajtásának ütemezésére,

26. az Önkormányzat tulajdonát képező, a helyi közszolgáltatás ellátását biztosító vagyonelemek használata, valamint a közlekedési szolgáltató és a (2) bekezdés szerinti közreműködő részére történő használatba adása,

27. az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási járati engedélyekben foglaltak betartásának ellenőrzése.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok esetében a Közlekedésszervező a feladatellátási szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) meghatározott módon, legfeljebb 49 % mértékben közreműködőt vonhat be.

5. A Közlekedésszervező önként ellátható feladatai

5. § A Közlekedésszervező a 4. §-ban foglalt feladatain túl további önként vállalt feladatokat is elláthat, megállapodásokat köthet, amennyiben azok Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közlekedési rendszer fejlesztését, a szolgáltatási színvonal javulását, a költséghatékonyság növelését, egységes feladatellátást, az Önkormányzat környezeti és közlekedési célkitűzéseinek teljesülését szolgálják.

6. A Közlekedésszervező önálló döntési jogkörei

6. § (1) A Közlekedésszervező a 4. §-ban felsorolt feladatok ellátásával felmerülő kérdésekben a 7. §-ban meghatározottak kivételével önállóan dönt.

(2) A Közlekedésszervező az (1) bekezdés szerinti jogköreit, a költséghatékonyságot, a forgalombiztonságot és a közlekedéspolitikai célkitűzéseket szem előtt tartva gyakorolja.

(3) Amennyiben a helyi közszolgáltatási menetrendben

a) új helyi számozott vonal bevezetése, vagy bármely számozott helyi vonalon olyan járat bővítést tervezett, melyre a Közlekedésszervező az üzleti terve alapján fedezettel nem rendelkezik, vagy

b) helyi számozott vonal megszüntetése, vagy az adott naptípus szerinti vonali hasznos kilométer teljesítmény 10 %-át meghaladó – szakmailag megalapozott – csökkentése tervezett a Közlekedésszervező részéről,

akkor annak bevezetésére csak a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság véleménye kikérésével (a továbbiakban: Bizottság), valamint az a) pontban megfogalmazottak esetén Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési rendeletének módosításával biztosított többletforrás rendelkezésre állása esetén kerülhet sor.

(4) A Bizottság véleményét legalább 30 nappal a bevezetés napját megelőzően hozza meg és álláspontját a Közlekedésszervező részére a döntést követő 3 munkanapon belül megküldi. A helyi közszolgáltatási menetrend változásáról szóló értesítés hivatalos közzététele a Közlekedésszervező honlapján történik meg legalább 15 nappal az abban foglaltak bevezetése előtt.

(5) A (3) bekezdésben foglaltak kivételével a helyi közszolgáltatási menetrend egyéb módosításairól a Közlekedésszervező a módosítások tervezett bevezetését megelőző 30 nappal írásbeli tájékoztatást küld a Bizottság részére.

(6) A Szerződésben meghatározott, azonnali intézkedést igénylő esetekben a Közlekedésszervező soron kívül, önállóan dönt és döntéséről utólag tájékoztatja a Bizottságot.

7. Az Önkormányzat és a Közlekedésszervező megosztott döntési jogkörei

7. § (1) A közszolgáltatási szerződést az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával, annak hozzájárulás rendelkezésre állását követően a Közlekedésszervező a saját nevében köti meg.

(2) A közlekedési szolgáltatóval hatályban lévő közszolgáltatási szerződés megszüntetését megelőzően a Közlekedésszervezőnek az Önkormányzat előzetes hozzájárulását ki kell kérnie.

(3) A Közlekedésszervező által alkalmazott helyi közszolgáltatások díjait, pótdíjait, egyéb díjait és a díjalkalmazási feltételeket, továbbá ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezményeket a Szerződés melléklete tartalmazza. A megállapított díjak, feltételek és jogkövetkezmények legkorábban a Szerződés módosításának aláírását követő 30. naptól alkalmazhatóak és legkésőbb a bevezetést megelőző 15. napon a Közlekedésszervező a honlapján köteles közzétenni.

(4) A Közlekedésszervező évente, üzleti tervének benyújtásakor értékeli az alkalmazott tarifarendszert és javaslatot tesz annak esetlegesen szükséges módosítására az Önkormányzatnak.

8. A közlekedésszervező részére átadott feladatok finanszírozása

8. § (1) A Közlekedésszervező által megrendelt közszolgáltatások ellentételezéséhez és a Közlekedésszervező részére átadott feladatok ellátásához szükséges, a menet- és bérletjegy értékesítésből, a pótdíj bevételből, valamint a szociálpolitikai menetdíj támogatásból és egyéb bevételekből nem biztosított forrásokat az Önkormányzat mint ellátásért felelős a közlekedésszervezői feladatok ellátásának finanszírozási szerződésében (a továbbiakban: finanszírozási szerződés) biztosítja a Közlekedésszervező részére.

(2) A Közlekedésszervezőnek az Önkormányzat által jóváhagyott éves üzleti terve határozza meg az adott naptári évre vonatkozóan a 11. § (2) bekezdés a) pontja szerinti teljes személyszállítási hasznos kilométer teljesítményt és a b) pont szerinti további minőségi és mennyiségi mutató által meghatározott szolgáltatási szintet, valamint az ezek teljesítéséhez szükséges forrásátadás mértékét.

(3) A Közlekedésszervező számára a források átadása az évente megkötésre kerülő finanszírozási szerződés alapján, havonta, előfinanszírozással történik. Az átvett forrásokkal a Közlekedésszervező ágazati, valamint kiadás és bevétel szerinti megosztásban, félévente elszámol.

(4) A Közlekedésszervező a közszolgáltatási szerződés nem megfelelő teljesítése miatt érvényesített követeléseit, az így elért megtakarításokat a 11. § (2) bekezdés szerinti minőségi mutatók javítására, vagy azok teljesülését ösztönző beruházásokra fordítja. Az így keletkezett többletforrásokról és azok felhasználásáról a Közlekedésszervező az Önkormányzat számára évente beszámol.

9. A Közlekedésszervező szakmai felügyelete

9. § (1) Az Önkormányzat a szakmai felügyelet körében a Közlekedésszervező éves beszámolója alapján, annak Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése általi elfogadásakor értékeli a Közlekedésszervező tevékenységét és a következő időszakra tervezett stratégiai intézkedéseit.

(2) Az Önkormányzat a szakmai felügyelet körében jogosult a Közlekedésszervező által az egyes feladatokhoz kapcsolódóan érvényesíteni kívánt költségek indokoltságát, megalapozottságát megvizsgálni, észrevételt tenni, külső szakértő vagy könyvvizsgáló bevonásával vizsgálatot folytatni.

10. Az együttműködés keretei a területileg illetékes ellátásért felelőssel

10. § (1) A Közlekedésszervező a feladatok ellátása során köteles együttműködni az Önkormányzattal, az elővárosi és regionális menetrend szerinti szolgáltatást végző közszolgáltatókkal, a közlekedésért felelős miniszterrel.

(2) A Közlekedésszervező köteles az autóbusszal végzett elővárosi és regionális menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást végző közszolgáltatónak a közszolgáltatási menetrend módosítására vonatkozóan megküldött tervezeteit véleményezni, nyilatkozatot kiadni.

11. A feladatellátás további feltételei

11. § (1) Az Önkormányzat a Szerződésben rögzített tervezési időszakokra vonatkozóan meghatározza a Közlekedésszervező által biztosítandó helyi közszolgáltatással szemben támasztott fő mennyiségi és minőségi követelményeket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mennyiségi és minőségi követelmények:

a) a teljes személyszállítási hasznos kilométer teljesítmény,

b) a közszolgáltatási menetrendben megrendelt járatok teljesítésének aránya.

(3) A Közlekedésszervező jogosult és köteles a közszolgáltató által érvényesíteni kívánt költségek indokoltságát, megalapozottságát megvizsgálni, szükség esetén külső szakértő vagy könyvvizsgáló bevonásával vizsgálatot folytatni.

(4) A Közlekedésszervező köteles az általa megrendelt szolgáltatások mennyiségét és minőségi színvonalát rendszeresen ellenőrizni. A Közlekedésszervező jogosult a szolgáltatók tevékenységét nyílt és rejtett úton, vagy próbahasználat útján is ellenőrizni.

(5) A Közlekedésszervező köteles a források rendelkezésre állása esetén a folyamatos és fenntartható működés feltételeit a közszolgáltatási szerződésekben megfelelő gazdálkodási paraméterek útján biztosítani.

(6) A Közlekedésszervezőnek a tevékenység ellátása érdekében folyamatosan rendelkeznie kell:

a) az átvett feladatok ellátásához szükséges ügyfélszolgálati és forgalomirányítási feladatokat ellátó személyzettel,

b) az átvett feladatok ellátásához szükséges nyilvántartási rendszerrel,

c) a feladatok ellátásához szükséges képzettséggel rendelkező, megfelelő létszámú szakember állománnyal.

12. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2021. február 1-én lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépését követően a Volánbusz Zrt. által korábban kibocsátott jegyek 2021. december 31-ig, míg a bérletek a lejáratukig érvényesek. A jegyek és bérletek elfogadásának részletes szabályait, az abból származó bevételek egymás közötti elszámolásának módját a közszolgáltatási szerződés tartalmazza. A bérletek és a jegyek elfogadásának szabályait a közszolgáltató és a Közlekedésszervező a honlapján, valamint az utazóközönség széles köre számára elérhető helyeken és fórumokon 2021. december 31-ig folyamatosan közzéteszi.

(3)2 A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a közlekedésszervezőt megillető jogok, az őt terhelő kötelezettségek, illetve a közlekedésszervezői feladatok tekintetében a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános jogutódjának minősül.

(4)3 A 2021. április hónapra a közlekedésszervező által bevallott szociálpolitikai menetdíj támogatás 2021. május hónapban esedékes igénylésére a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogosult.

1

Az 1. § a 15/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 1.§-a szerint módosított szöveg. Hatályos 2021. május 1-től.

2

A 12. § (3) bekezdését a 15/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be. Hatályos 2021. május 1-től.

3

A 12. § (4) bekezdését a 15/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a iktatta be. Hatályos 2021. április 16-tól.