Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

2023.01.01.

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontja szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a település közigazgatási területére az e rendeletében meghatározott helyi adókat és azok mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapítja meg.

2. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

(2) [1]

(3) Az adót az adó beszedésére kötelezett Algyő Nagyközség Önkormányzat Iparűzési Adó Beszedési számlája javára köteles befizetni.

(4) [2][3]Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek / amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetve a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 1 millió forintot.

(5) A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján 2016. január 1. napjától kezdődően adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

II.

Építményadó

3. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

4. § Az adó évi mértéke 1000 Ft/m2.

5. § Mentes az adó alól minden olyan építmény, amely nem üzleti célt és nem vállalkozás célját szolgálja.

III.

Idegenforgalmi adó

6. § (1) Az idegenforgalmi adó mértéke 400 Ft személyenként és vendégéjszakánként.

(2) Az adót az adó beszedésére kötelezett Algyő Nagyközség Önkormányzat Idegenforgalmi Adó számlája javára köteles befizetni.

IV.

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

8. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 33/1999.(XII.19) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról, Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2000.(XII.12.) önkormányzati rendelete az építményadóról, valamint Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2002.(I.3) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról.