Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 04. 01

Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.04.01.

A Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésére és bizottságaira, a Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatalra.

(2) A Fejér Vármegyei Önkormányzat költségvetésében a Fejér Vármegyei Önkormányzat és a Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. § (1)1 A közgyűlés a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetése

a) Bevételi, kiadási főösszegét 4 365 158 ezer Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét 3 573 921 ezer Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 ezer Ft-ban

ac) működési költségvetési kiadását 3 444 856 ezer Ft-ban

ad) felhalmozási költségvetési kiadását 908 742 ezer Ft-ban

b) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány) - 779 677 ezer Ft-ban

ba) működési költségvetési egyenlegét 129 065 ezer Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét - 908 742 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal 2024. évi költségvetési támogatását 344.812 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 342.812 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 2.000 ezer Ft.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) A közgyűlés a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetését a rendelet 1. mellékletében és 2. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A Fejér Vármegyei Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet mutatja be.

(5) A Fejér Vármegyei Önkormányzat közvetett támogatás nyújtását nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket, a többéves kihatással járó döntéseket a 6. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi előirányzatok teljesítését a rendelet 4. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani.

(2) A rendelet 1. mellékletében és 2. mellékletében kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik. A közgyűlés felhatalmazza elnökét az önkormányzat költségvetési előirányzatainak mértékéig a forrásfelhasználásra.

(3) A rendelet 1. mellékletében és 2. mellékletében kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat, és az önkormányzati hivatal elemi költségvetésében kell rögzíteni.

5. § (1) A közgyűlés elnöke és alelnökei részére biztosított gépkocsi, mobiltelefon és mobilinternet használat mértékét a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A Közgyűlés a közgyűlés elnöke által felhasználható reprezentációs keret összegét havi 20.000 forintban határozza meg.

5. Az önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje

6. § (1) A Fejér Vármegyei Közgyűlés az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével –negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) A közgyűlés felhatalmazza elnökét az évközi központi és céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

(3) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a céltartalékban elkülönített előirányzatának felhasználásáról átruházott hatáskörében döntsön.

(4) A közgyűlés a költségvetés kiemelt előirányzatai között, alkalmanként 8.000.000 Ft összeghatárig a közgyűlés elnökét átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 50.000.000 Ft erejéig, a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

6. Záró rendelkezések

7. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 2. § (1) bekezdése a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 7. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.