Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete

a helyi kitüntetésekről és elismerő címekről

Hatályos: 2017. 04. 13- 2022. 10. 17

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete

a helyi kitüntetésekről és elismerő címekről1

2017.04.13.

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) méltatlanság: Bicske Város Önkormányzata által alapított helyi kitüntetések és címek viselésére méltatlan az a személy, aki:

aa) az adományozás évében fegyelmileg elbocsátották, vagy

ab) akivel szemben jogerős büntetőjogi felelősségre vonás történt, vagy

ac) a város, az önkormányzat, a rendőrség, a tűzoltóság, az önkormányzati intézmények tekintélyét csorbító, vagy közszolgálati alkalmazotthoz méltatlan magatartást tanúsít.

b) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó.

c) illetményalap: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap.

2. Általános rendelkezések

2. § Bicske Város Önkormányzata által alapított helyi kitüntetések és címek:

a) „Bicske Város Díszpolgára” cím,

b) „Bicskéért Emlékérem” kitüntetés,

c) „Bicske Városáért” közösségi díj kitüntetés,

d) „Kiemelkedő Munkáért” kitüntetés,

e) „Bicskéért Elismerő Oklevél” kitüntetés,

f) „Bicskéért” kitüntetés,

g) „Év Rendőre” kitüntetés,

h) „Év Tűzoltója” kitüntetés,

i) „Év Köztisztviselője” kitüntetés,

j) „Bicske Város …. Évi Egészségügyi és Szociális Díja” kitüntetés,

k) „Bicske Város …. Évi Oktatás- és Művelődésügyéért” kitüntetés,

l) „Bicske Város Sportjáért” kitüntetés,

m) „Jó tanuló, jó sportoló” díj kitüntetés

3. § Bicske Város Önkormányzata által alapított helyi kitüntetések és címek beadásának határidejét és a beadásra jogosultak körét a jegyző a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján kifüggeszti.

4. § Bicske Város Önkormányzata által alapított helyi kitüntetések és címek vonatkozásában Bicske országgyűlési képviselője javaslattételre jogosult.

5. § (1) A kitüntetések és címek adományozásáról nyilvántartást kell vezetni.

(2) A nyilvántartásba be kell vezetni

a) a döntés számát, és

b) az adományozás idejét, jogcímét, és

c) a kitüntetett személy nevét, elismert tevékenységét.

6. § Amennyiben az adományozásról szóló döntés és az átadás időpontja között a kitüntetett személy elhunyt, a polgármester az oklevél átadásakor jelen lévő közeli hozzátartozó részére a kitüntetéssel járó oklevelet adja át.

7. § (1) A helyi kitüntetések és címeket az adományozásra jogosult bizottság javaslatára a képviselő-testület visszavonja, amennyiben az adományozott a kitüntetés vagy cím viselésére méltatlanná vált.

(2) A kitüntetés vagy cím visszavonásáról szóló döntést az 5. § szerint vezetett nyilvántartásba be kell jegyezni és az érintettet értesíteni szükséges.

8. § Egy adományozott egy címre vagy kitüntetésre jogosult.

9. § (1) Amennyiben egy kitüntetés oklevél átadásával is jár, akkor, amennyiben jelen rendelet másképpen nem rendelkezik, az oklevél tartalmi elemei:

a) az adományozó megjelölése, és

b) a határozat száma, és

c) az adományozott neve, és

d) az adományozás jogcíme, és

e) az adományozás indoka és kelte, és

f) polgármester és a jegyző aláírása, és

g) az adományozó pecsétje.

(2) Amennyiben jelen rendelet másképpen nem rendelkezik a oklevél A/5 nagyságú, összecsukható mappa, bőrkötésben, mely belsejében tartalmazza

a) a bal oldalon a városi címert, és

b) jobb oldalon pedig kitüntetés megnevezését, és

c) aláírásokat.

3. „Bicske Város Díszpolgára” cím

10. § A képviselő-testület Díszpolgári cím adományozására jogosult azon magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki

a) kiemelkedően jelentős munkásságával, egész életművével mind városon belül, mind országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, hogy hozzájárult a város jó hírneve emeléséhez, vagy

b) továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll, vagy

c) közvetlenül vagy közvetve kiemelkedően hozzájárult a város társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális, művészeti és egyéb vonatkozású fejlődéséhez, gyarapodásához, vagy

d) a település közéletének valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtott, vagy

e) maradandó alkotásokkal segítette a város előrehaladását, és tekintélyének növelését.

11. § (1) A díszpolgári címre javaslattételre jogosult bármely természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, ha rendelkezik azokkal az információkkal, amelyeknek birtokában az ajánlott személy tevékenységét hitelt érdemlően tudja bemutatni.

(2) Az írásban benyújtandó javaslatételnek tartalmaznia kell:

a) a jelölt személy nevét, és

b) életútjának, munkásságának rövid leírását, és

c) elismerésre ajánlott tevékenységének részletes kifejtését, méltatását, és

d) érdemeinek időszerűségét, eddigi elismerését, és

e) a javaslattevő nevét, pontos címét, szervezet esetén a tevékenységi területét.

12. § A javaslatot minden év április 30. napjáig kell benyújtani.

13. § A javaslatot az alábbi önkormányzati bizottságok tárgyalják:

a) Humánerőforrások Bizottsága, és

b) Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság, és

c) Gazdálkodási Bizottság.

14. § (1) A képviselő-testület „Bicske Város Díszpolgára” címet évente egy alkalommal legfeljebb két személynek adományozni.

(2) A képviselő-testület jogosult a díszpolgári cím posztumusz adományozására.

(3) A díszpolgári cím posztumusz adományozása esetén a címmel járó díszoklevelet a közeli hozzátartozó veszi át.

15. § (1) A Bicske Város Díszpolgára” cím átadására minden évben augusztus 20-án tartott ünnepségen kerül sor azzal, hogy a polgármester ünnepélyes keretek között ad át

a) oklevelet, és

b) adományozásról szóló kisméretű igazolványt, és

c) Bicske címerével készített stilizált díszítésű arany pecsétgyűrűt, és

d) Bicske címerével ellátott díszes kitűzőt.

(2) Díszpolgári cím adományozásáról készült oklevél A/4 méretű összecsukható mappa, bőrkötésben.

(3) Az adományozott arany gyűrű a városi címer ábrázolásával, 14 gramm súlyú, 18 karátos arany pecsétgyűrű.

(4) A legfeljebb 21 mm nagyságú díszes kitűzőn a város címere és az elismerés - ”Bicske Város Díszpolgára” - megnevezés szerepel.

16. § Az oklevelet és az igazolványt a polgármester és a jegyző írja alá.

17. § A város díszpolgára az adományozástól kezdve jogosult viselni a kitüntető címet, és jogosult:

a) a képviselő-testület külön határozata alapján az önkormányzatot, illetve a Képviselő-testületet képviselő delegációban részt venni, és

b) díjtalanul látogatni a város létesítményeit, az önkormányzat közművelődési és művészeti intézményeit, valamint ilyen jellegű rendezvényeit.

17/A. §2 Halála esetén a díszpolgárt Bicske Város Önkormányzata saját halottjának tekinti és bruttó 300.000 forint erejéig az önkormányzat átvállalja a temetés költségeit.

4. „Bicskéért emlékérem” kitüntetés

18. § A képviselő-testület olyan személyek részére jogosult „Bicskéért Emlékérem” kitüntetés adományozására, aki

a) több éven keresztül az egészségügy, a szociálpolitika, a sport, az ifjúság, a kultúra, a művészet, a művelődés, az oktatás, a város fejlesztése, a műemlékvédelem, a közigazgatás és egyéb területeken értékmegőrző, eredménygazdagító tevékenységével szolgálta, szolgálja a közösséget, vagy

b) a város fejlesztésében, a társadalmi, gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végzett, mellyel a város értékeit növelő, kimagasló érdemeket, eredményeket ért el, maradandót alkotott.

19. § A képviselő-testület a „Bicskéért Emlékérem” kitüntetést évente egy alkalommal legfeljebb két személy részére jogosult adományozni.

20. § Egy személy a kitüntetést csak egyszer jogosult megkapni.

21. § (1) Adományozását a Képviselő-testülethez benyújtott írásos javaslatban bármely természetes vagy jogi személy vagy jogi személlyel nem rendelkező szervezet javaslatban jogosult kezdeményezni.

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell

a) a díjra méltónak tartott személy nevét, és

b) az elismerni kívánt tevékenység ismertetését, és

c) a javasolt személy érdemeinek eddigi elismerését, és

d) a kezdeményező megjelölését.

22. § A javaslatot minden év április 30. napjáig kell benyújtani.

23. § A javaslatot az alábbi önkormányzati bizottságok tárgyalják:

a) Humánerőforrások Bizottsága, és

b) Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság, és

c) Gazdálkodási Bizottság.

24. § (1) „Bicskéért Emlékérem” kitüntetés ezüst érem, melynek egyik oldalán Bicske Város címere, másik oldalán az adományozó és az adományozott neve és az adományozás dátuma szerepel.

(2) A legfeljebb 21 mm nagyságú díszes kitűzőn a város címere és az elismerés - „Bicskéért Emlékérem” - megnevezés szerepel.

(3) A díjjal járó pénzjutalom összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap négyszerese bruttó összegben.

25. § A kitüntetés adományozására minden évben augusztus 20-án kerül sor azzal, hogy a polgármester ünnepélyes keretek közt ad át:

a) a oklevelet, és

b) a város nevével, címerével ellátott ezüstérmet, és

c) a város címerével ellátott díszes kitűzőt, és

d) és pénzjutalmat.

26. § A kitüntetés átadására minden évben augusztus 20-án tartott ünnepségen kerül sor.

5. „Bicske Városáért Közösségi díj” kitüntetés

27. § A képviselő-testület a település lakossága nevében az egész városért nyújtott kiemelkedő teljesítmény megtisztelő elismerésére közösségek számára „Bicske Városáért Közösségi Díj” kitüntetést adományoz.

28. § (1) A kitüntetést a képviselő-testület adományozni jogosult jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet részére.

(2) Az az (1) bekezdésben meghatározott szervezet jogosult a kitüntetésre, amely

a) Bicske fejlesztésében, a társadalmi, gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végzett, mellyel a város értékeit növelő kimagasló eredményeket ért el, vagy

b) értékmegőrző, eredménygazdagító tevékenységével folyamatosan több év óta szolgálja a város jó hírének kialakulását a gazdaság, az oktatás, a kultúra, a sport, az egészségügy és a közélet egyéb területén.

29. §3 A képviselő-testület „Bicske Városáért Közösségi Díj” kitüntetést évente egy alkalommal jogosult adományozni.

30. § Ugyanaz a szervezet a kitüntetést csak egy alkalommal jogosult megkapni.

31. § (1) Adományozását a Képviselő-testülethez benyújtott írásos javaslatban bárki jogosult kezdeményezni.

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell

a) a díjra méltónak tartott szervezet nevét, és

b) az elismerni kívánt tevékenység ismertetését, és

c) a kezdeményező megjelölését.

32. § A javaslatot minden év április 30. napjáig kell benyújtani.

33. § A javaslatot az alábbi önkormányzati bizottságok tárgyalják:

a) Humánerőforrások Bizottsága, és

b) Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság, és

c) Gazdálkodási Bizottság.

34. § „Bicske Városáért Közösségi Díj” kitüntetés különleges kivitelezéssel több színű nyomással készült oklevél a város címerével, amely az alábbiak figyelembe vételével készül:

a) A/3 lapméretű, és

b) a megnevezés kiemelésével, és

c) az érdem megnevezésével, és

d) az adományozó határozat megjelölésével, és

e) aranyozott kerettel, kifüggeszthető formában,

35. § A kitüntetés átadására minden évben augusztus 20-án tartott ünnepségen kerül sor.

6. „Kiemelkedő Munkáért” kitüntetés

36. § A „Kiemelkedő Munkáért” kitüntetés

a) a Bicskén élők érdekében az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi, oktatási, közművelődési, rendvédelmi területen huzamos időn át kiemelkedő munka elismerésére, vagy

b) a közösségért végzett, élethivatásul választott tevékenység megbecsülésére szolgál.

37. § A képviselő-testület a „Kiemelkedő Munkáért” kitüntetést egy évben egy alkalommal, legfeljebb három személynek adományozza.

38. § A „Kiemelkedő Munkáért” kitüntetés vonatkozásában az érintett személy adatainak, tevékenységének, eddigi elismerésének bemutatásával javaslattételre jogosult:

a) polgármester, vagy

b) jegyző, vagy

c) önkormányzati intézmény vezetője, vagy

d) állami intézmény vezetője, vagy

e) az érdekképviseleti szerv, vagy

f) önkormányzati képviselő.

39. § A javaslatot minden év augusztus 31. napjáig kell benyújtani.

40. § A javaslatot az alábbi önkormányzati bizottságok tárgyalják:

a) Humánerőforrások Bizottsága, és

b) Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság, és

c) Gazdálkodási Bizottság.

41. § A Képviselő-testület a kitüntetettnek

a) oklevelet, és

b) viselhető jelvényt, és

c) pénzjutalmat adományoz.

42. § (1) A „Kiemelkedő Munkáért” kitüntetés

a) oklevél A/5 nagyságú összecsukható mappa, bőrkötésben, és

b) viselhető jelvény a városi címert ábrázoló tűzzománc 4 x 3 cm – méretben – díszdobozban, és

c) a kitüntetéssel járó pénzjutalom a mindenkori városi köztisztviselői illetményalap háromszorosa bruttó összegben.

(2) A kitüntetést a polgármester minden évben október hónapban az október 23-ai ünnepet megelőző, vagy azt követő munkanapon a mindenkori kitüntetett munkahelyén, munkatársai körében adja át. A kitüntetés tényét az önkormányzati ünnepségen nyilvánosságra kell hozni

7. „Bicskéért Elismerő Oklevél” kitüntetés

43. § A Képviselő-testület a „Bicskéért Elismerő Oklevél” kitüntetést olyan személynek adományozza, aki

a) a városért valamely területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és

b) munkájával kiérdemelte a város polgárainak megbecsülését.

44. § A kitüntetésre bármely bárki jogosult írásban javaslatot tenni. A javaslat érvényességének feltétele, hogy a javasolt személy adatait, tevékenységét, eddigi elismerését pontosan tartalmazza.

45. § A javaslatot minden év augusztus 31. napjáig kell benyújtani.

46. § A javaslatot az alábbi önkormányzati bizottságok tárgyalják:

a) Humánerőforrások Bizottsága, és

b) Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság, és

c) Gazdálkodási Bizottság.

47. § (1) Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.

(2) A „Bicskéért Elismerő Oklevél”

a) A/4 lapméretű, és

b) Körben díszítő motívummal ellátott.

(3) Az elismerő oklevéllel együtt tárgyjutalom kerül átadásra. A tárgyjutalom értéke legfeljebb a köztisztviselői illetményalap kétszerese lehet.

(4) A kitüntetést az október 23-i ünnepségen adja át a város polgármestere.

8. „Bicskéért” kitüntetés

48. § (1) A polgármester az „Bicskéért” kitüntetést jogosult adományozni

a) természetes személynek vagy

b) jogi személyeknek, vagy

c) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek

(2) Az „Bicskéért” kitüntetésre jogosult, aki

a) aki tevékeny részeseként munkájával jelentősen hozzájárult Bicske hazai és nemzetközi megismeréséhez, elismertségéhez, vagy

b) a Bicskéhez kapcsolódó, kivételes, különleges megünnepelt alkalomhoz, eseményhez, vagy ehhez kötődő kiemelkedő, rendkívüli teljesítményt nyújtott.

49. § A „Bicskéért” kitüntetés mindig egyszeri alkalomhoz kapcsolódik, adományozásáról bárkinek a kezdeményezésére a polgármester határoz.

50. § A kitüntetést a polgármester ünnepélyes keretek között adja át.

51. § (1) A kitüntetés oklevéllel, plakettel és tárgyjutalommal jár.

(2) A plakett ezüst érem, melynek egyik oldalán Bicske város címere és „Bicskéért” felirat, a másik oldalán az adományozó és az adományozott neve és az adományozás dátuma szerepel.

9. „Év Rendőre” kitüntetés

52. § A képviselő-testület az „Év Rendőre” kitüntetést annak a személynek jogosult adományozni, aki

a) Bicskei Rendőrkapitányság hivatásos állományában teljesít szolgálatot, és

b) város közbiztonságáért huzamos ideje tartós és kiemelkedő munkát végez, és

c) helytállásával a város polgáraiban a rendőrség tekintélyét és a rendőrségbe vetett bizalmat erősíti, és

d) életvitele, magánélete a rendőri hivatáshoz méltó.

53. § (1) A képviselő-testület évente legfeljebb egy kitüntetést adományoz.

(2) A kitüntetést ugyanazon személy csak egyszer jogosult megkapni.

54. § (1) Az „Év Rendőre” kitüntetés adományozására javaslatot tenni jogosult

a) polgármester, vagy

b) Képviselő-testület bizottsága, vagy

c) önkormányzati képviselő, vagy

d) Bicske Város Rendőrkapitánya, vagy

e) a Rendőrkapitányság hivatásos dolgozója.

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell

a) a kitüntetésre méltónak tartott személy

aa) nevét, és

ab) szolgálati helyét, és

ac) életútját, és

ad) munkásságát, és

b) az elismerni kívánt tevékenysége rövid méltatását, és

c) a javaslattevő

ca) nevét és

cb) aláírását.

55. §4 A javaslatot minden év április 1-ig kell benyújtani a polgármesterhez.

56. § A javaslatot a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság véleményezi.

57. § Az „Év Rendőre” kitüntetés a város címerével díszített oklevélből és pénzjutalomból áll.

58. § A kitüntetéssel járó pénzjutalom a mindenkori köztisztviselői illetményalap ötszöröse bruttó összegben

59. § A kitüntetést az adományozott részére a polgármester a Rendőrség Napja alkalmából tartott rendezvényen vagy a képviselő-testület által megjelölt időpontban ünnepélyes keretek között adja át.

10. „Év Tűzoltója” kitüntetés

60. § A képviselő-testület az „Év Tűzoltója” kitüntetést annak a személynek jogosult adományozni, aki

a)5 a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság állományában teljesít szolgálatot, és

b) főfoglalkozású jogviszonyban huzamos ideje tartós és kiemelkedő munkát végez

ba) tűzmegelőzés területén, vagy

bb) tűzoltás területén, vagy

bc) műszaki mentés területén, és

c)6 önkéntes tűzoltóként legalább 5 éve a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság tagja és folyamatosan részt vesz a tűzoltás és műszaki mentés végrehajtásában, és

d) életmentés és katasztrófaelhárítás során önfeláldozó magatartást tanúsít, és

e) helytállásával a város polgáraiban a tűzoltóság tekintélyét és a tűzoltóságba vetett bizalmat erősíti, és

f) életvitele, magánélete a tűzoltói hivatáshoz méltó.

61. § (1) A képviselő-testület évente legfeljebb egy kitüntetést adományoz.

(2) A kitüntetést ugyanazon személy csak egyszer jogosult megkapni.

62. § (1) Az „Év Tűzoltója” kitüntetés adományozására javaslatot tenni jogosult

a) polgármester, vagy

b) Képviselő-testület bizottsága, vagy

c) önkormányzati képviselő, vagy

d)7 Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság Elnöksége, vagy

e)8 Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság Elnöke, vagy

f)9 Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság Parancsnoka

g)10 Bicskei Önkörmányzati Tűzoltóság hivatásos dolgozója.

63. §11 (1) A javaslatot minden év április 1-ig kell benyújtani a polgármesterhez.

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy

a) nevét, és

b) beosztását, és

c) az általa ellátott feladatkört, és

d) az elismerni kívánt tevékenység méltatását.

e) a javaslattevő

ea) nevét, és

eb) aláírását.

64. § A javaslatot a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság véleményezi.

65. § (1) Az „Év Tűzoltója” kitüntetés a város címerével díszített oklevélből és pénzjutalomból áll.

(2) A kitüntetéssel járó pénzjutalom a mindenkori köztisztviselői illetményalap ötszöröse bruttó összegben

66. § A kitüntetést az adományozott részére a polgármester a Tűzoltóság Napja alkalmából tartott rendezvényen vagy a képviselő-testület által megjelölt időpontban ünnepélyes keretek között adja át.

11. „Év Köztisztviselője” kitüntetés

67. § A képviselő-testület az „Év Köztisztviselője” kitüntetést annak a személynek jogosult adományozni, aki

a) Bicskei Polgármesteri Hivatalában közszolgálati jogviszonyban áll, és

b) huzamos ideje tartós és kiemelkedő munkát végez, és

c) Bicske fejlődése, hírnevének növelése továbbá Bicske Város Önkormányzata tevékenységének javítása érdekében kiemelkedő tevékenységet végez.

68. § (1)12 A képviselő-testület évente legfeljebb két kitüntetést adományoz.

(2) A kitüntetést ugyanazon személy csak egyszer jogosult megkapni.

69. § (1) Az „Év Köztisztviselője” kitüntetés adományozására javaslatot tenni jogosult

a) polgármester, vagy

b) alpolgármester, vagy

c) jegyző, vagy

d) aljegyző, vagy

e) Bicskei Polgármesteri Hivatal irodavezetője.

70. §13 (1) A javaslatot minden év április 1-ig kell benyújtani a polgármesterhez.

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy

a) nevét, és

b) beosztását, és

c) az általa ellátott feladatkört, és

d) az elismerni kívánt tevékenység méltatását.

e) a javaslattevő

ea) nevét, és

eb) aláírását.

71. § A javaslatot a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság véleményezi.

72. § (1) Az „Év Köztisztviselője” kitüntetés a város címerével díszített oklevélből és pénzjutalomból áll.

(2) A kitüntetéssel járó pénzjutalom a mindenkori köztisztviselői illetményalap ötszöröse bruttó összegben

73. § A kitüntetést az adományozott részére a polgármester a Köztisztviselők Napja alkalmából tartott rendezvényen vagy a képviselő-testület által megjelölt időpontban ünnepélyes keretek között adja át.

12. „Bicske Város …. évi Egészségügyi és Szociális Díja” kitüntetés

74. § A képviselő-testület a „Bicske Város … évi Egészségügyi és Szociális Díja” kitüntetést annak a személynek jogosult adományozni, aki

a) a város lakosai érdekében az egészségügyi és szociális ellátás területén huzamos ideje tartósan kiemelkedő, lelkiismeretes munkát végez, vagy

b) a lakosság egészségi állapotának javulásához kiemelkedő szakmai teljesítményével jelentősen hozzájárult, vagy

c) kimagasló eredményt ért el az egészségügyi és szociális gondozás területén, magas fokú szakmai felkészültsége alapján, vagy

d) szociális ellátásban rászorulók segítésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó, a városban élő nehéz sorsú emberekért végzett munkájával kiérdemelte megbecsülését, vagy

e) élen jár az újszerű és hatékony módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, vagy

f) az egészségmegóvás, a gyógyítás, a rehabilitáció, a közegészségügy, valamint a családsegítés és gyermekjóléti szolgálatok terén magas színvonalú tevékenységet fejt ki.

75. § A kitüntetés megnevezésében az adományozás tárgyévét kell megjelölni.

76. § A „Bicske Város … évi Egészségügyi és Szociális Díja” kitüntetésre bárki jogosult javaslatot tenni.

77. §14 (1) A javaslatot minden év március 1-ig kell benyújtani a polgármesterhez.

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy

a) nevét, és

b) beosztását, és

c) az általa ellátott feladatkört, és

d) az elismerni kívánt tevékenység méltatását,

e) a javaslattevő

ea) nevét, és

eb) aláírását.

78. § A javaslatot a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság és a Humánerőforrások Bizottsága véleményezi.

79. § (1) A képviselő-testület évente legfeljebb két kitüntetést adományoz.

(2) A kitüntetést ugyanazon személy csak egyszer jogosult megkapni.

80. § (1) Az „Bicske Város … évi Egészségügyi és Szociális Díja” kitüntetés a város címerével díszített oklevélből és pénzjutalomból áll.

(2) A kitüntetéssel járó pénzjutalom a mindenkori köztisztviselői illetményalap ötszöröse bruttó összegben

81. § A kitüntetést az adományozott részére a polgármester a Semmelweis Nap alkalmából tartott rendezvényen vagy a képviselő-testület által megjelölt időpontban ünnepélyes keretek között adja át.

13. „Bicske Város …. évi Oktatás és Művelődésügyért” kitüntetés

82. § A képviselő-testület a „Bicske Város …. évi Oktatás és Művelődésügyért” kitüntetést annak a személynek jogosult adományozni, aki

a) Bicskén működő oktatási intézményben huzamos ideje tartósan a gyermeknevelés, az oktatás területén kiváló oktató-nevelő munkát végez, vagy

b) aki kiemelkedő eredményt ért el az óvodai, iskolai oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén, és

ba) magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültsége alapján élen jár az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek alkalmazásában, vagy

bb) Bicske városában a közművelődés területén huzamos ideje tartósan kiemelkedő tevékenységet végez, vagy

bc) a város rendezvényeinek magas szintű lebonyolításában kiemelkedő tevékenységet végez, vagy

bd) a közművelődésben, a kulturális élet szervezésében gyakorlati tevékenységével, kezdeményezéseivel, eredményes munkásságával szolgálja a település művelődését.

83. § A kitüntetés megnevezésében az adományozás tárgyévét kell megjelölni.

84. § A „Bicske Város …. évi Oktatás és Művelődésügyért” kitüntetésre bárki jogosult javaslatot tenni.

85. §15 (1) A javaslatot minden év április 1-ig kell benyújtani a polgármesterhez.

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy

a) nevét, és

b) beosztását, és

c) az általa ellátott feladatkört, és

d) az elismerni kívánt tevékenység méltatását,

e) a javaslattevő

ea) nevét, és

eb) aláírását.

86. § A javaslatot a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság és a Humánerőforrások Bizottsága véleményezi.

87. § (1) A képviselő-testület évente legfeljebb két kitüntetést adományoz.

(2) A kitüntetést ugyanazon személy csak egyszer jogosult megkapni.

88. § (1) Az „Bicske Város …. évi Oktatás és Művelődésügyért” kitüntetés a város címerével díszített oklevélből és pénzjutalomból áll.

(2) A kitüntetéssel járó pénzjutalom a mindenkori köztisztviselői illetményalap ötszöröse bruttó összegben

89. § A kitüntetést az adományozott részére a polgármester a pedagógus részére adományozott kitüntetés esetén a Pedagógus Napon vagy a képviselő-testület által megjelölt időpontban ünnepélyes keretek között adja át.

90. § A kitüntetést az adományozott részére a polgármester a művelődésügyért adományozott kitüntetés esetén a Bicskei Napok rendezvényen tartott rendezvényen, vagy a képviselő-testület által megjelölt időpontban ünnepélyes keretek között adja át.

14. „Bicske Város Sportjáért” kitüntetés

91. § A képviselő-testület a „Bicske Város Sportjáért” kitüntetést annak a személynek jogosult adományozni, aki

a) Bicske városában a testnevelés és sport területén kiváló munkájával kimagasló sporteredményt ért el, vagy

b) a város jó hírét emelő kiemelkedő országos vagy nemzetközi eredményt elért sportolók és felkészítésükben közreműködő sportszakemberek elismeréséért, vagy,

c) a városban a testnevelés és a sportélet érdekében a testnevelés és sport népszerűsítésével, a lakosság fizikai és erkölcsi állapotának fejlesztéséért, az ifjúság testedzésének és a diáksportnak az eredményességéért, fejlesztéséért hosszú időn keresztül eredményes tevékenységet végezett, vagy

d) a testneveléssel és sporttal foglalkozó társadalmi szervezetekben hosszabb időn át példamutatóan eredményes és kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

92. § A „Bicske Város Sportjáért” kitüntetés adományozására bárki jogosult javaslatot tenni.

93. § (1) A javaslatot minden év április 1-ig kell benyújtani a polgármesterhez.

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy

a) nevét, és

b) az elismerni kívánt tevékenység méltatását,

c) a javaslattevő

ca) nevét, és

cb) aláírását.

94. § A javaslatot a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság és a Humánerőforrások Bizottsága véleményezi.

95. §16 (1) A képviselő-testület évente legfeljebb egy kitüntetést adományoz.

(2) A kitüntetést ugyanazon személy csak egyszer jogosult megkapni.

96. § (1) A „Bicske Város Sportjáért” kitüntetés az alábbiakat tartalmazza:

a) a város címerével díszített oklevél, és

b) pénzjutalom, és

c) kitűző.

(2) A kitüntetéssel járó pénzjutalom összege nettó 100.000 Ft.

97. § A kitüntetést az adományozott részére a polgármester az adományozott részére a Bicskei Napok rendezvényen vagy a képviselő-testület által megjelölt időpontban ünnepélyes keretek között adja át.

15. „Jó tanuló, jó sportoló díj” kitüntetés

98. § A képviselő-testület a „Jó tanuló, jó sportoló díj” kitüntetést annak bicskei állandó lakóhellyel rendelkező vagy bicskei oktatási intézményben tanuló nappali tagozatos diáknak adományozza, aki

a) a tárgyévet megelőző év végi és a folyó tanév félévi értékelése az általános iskola alsó tagozatán és felső tagozatán meghaladja a 4,3, középiskolában pedig a 4,00 tantárgyi átlagot, és

b) kiemelkedő sporteredményt ért el az elfogadott, dokumentált, hitelesített és ellenőrizhető bicskei, országos és nemzetközi, egyéni és csapatversenyeken.

99. § A „Jó tanuló, jó sportoló díj” kitüntetés adományozására jogosult javaslatot tenni:

a) oktatási intézmények nevelőtestületének tagja, vagy

b) sportegyesület vezetése.

100. § A javaslatot minden év április 1-ig kell benyújtani a polgármesterhez.

101. § A javaslatot a Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság és a Humánerőforrások Bizottsága véleményezi.

102. § (1) A képviselő-testület évente legfeljebb három kitüntetést adományoz.

(2) A kitüntetés ugyanazon személy csak egyszer jogosult megkapni.

(3) A képviselő-testület az elbírálásnál figyelembe veszi a tanulmányi versenyen történő eredményes részvételt.

103. § (1) A „Jó tanuló, jó sportoló díj” kitüntetés az alábbiakat tartalmazza:

a) oklevél, és

b) emlékérem, és

c) pénzjutalom.

(2) A kitüntetéssel járó pénzjutalom összege nettó 50.000 Ft.

(3) Az emlékérem

a) mérete 5 cm átmérő, és

b) formája kör alakú, és

c) anyaga bronz, és

d) feliratozása:

da) elejére: körbe vésve: „Jó tanuló, jó sportoló díj”

db) középre: városi címer

dc)17 hátoldalra: körbe vésve: Bicske Város Önkormányzat

104. § A kitüntetést az adományozott részére a polgármester a közoktatási intézmény tanévzáró ünnepségén vagy a képviselő-testület által megjelölt időpontban ünnepélyes keretek között adja át.

16. Záró rendelkezések

105. § (1) Ez a rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 21/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete.

1

Az önkormányzati rendeletet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 60. §-a hatályon kívül helyezte 2022. október 18. napjával.

2

Kiegészítette a 22/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. október 27-től

3

Módosította a 20/2016 (VII.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016 július 16-tól.

4

Módosította a 8/2016(III.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016 március 31-től

5

Módosította a 20/2016(VII.15.) önkormányzati rendelet Hatályos 2016 július 16-tól

6

Módosította a 20/2016(VII.15.) önkormányzati rendelet Hatályos 2016 július 16-tól

7

Módosította a 20/2016(VII.15.) önkormányzati rendelet Hatályos 2016 július 16-tól

8

Módosította a 20/2016(VII.15.) önkormányzati rendelet Hatályos 2016 július 16-tól

9

Módosította a 20/2016(VII.15.) önkormányzati rendelet Hatályos 2016 július 16-tól

10

Módosította a 20/2016(VII.15.) önkormányzati rendelet Hatályos 2016 július 16-tól

11

Módosította a 8/2016(III.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016 március 31-től

12

Módosította a 14/2017. (IV.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. április 14-től.

13

Módosította a 8/2016 (III.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016 március 31-től

14

Módosította a 8/2016 (III.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016 március 31-től

15

Módosította a 8/2016 (III.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016 március 31-től

16

Módosította a 8/2016 (III.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016 március 31-től

17

Módosította a 20/2016 (VII.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016 július 16-tól