Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (IV.1.) önkormányzati rendelete

a kerti hulladékok nyílt téri égetéséről

Hatályos: 2021. 04. 06

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

a kerti hulladékok nyílt téri égetéséről

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Etyek Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi igazgatási szerv és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (2) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörében eljáró Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján – a következőket rendeli el:

1. § A rendelet alkalmazása szempontjából:

  • 1. kerti hulladék: háztartási tevékenységgel összefüggésben keletkezett falevél, faág, gally, cserje- és díszcserje ága és levele, szőlő, gyümölcsfa nyesedéke, kaszálék, egyéb növényi maradványok;
  • 2. veszélyhelyzet: a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet

2. § Az egészséges, kórokozóktól, kártevőktől mentes kerti hulladék esetében törekedni kell a kerti hulladék komposztálással történő újrahasznosítására, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által biztosított zöldhulladék elszállítás igénybe vételére.

3. § (1) Kerti hulladék 2021. április 6-tól május 21-ig, hétköznap, hetente kétszer, keddi és pénteki napokon 9 és 18 óra közötti időszakban nyílt téren elégethető.

(2) A füstképzés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és az eltüzelés folyamatosan ugyan, de egyszerre csak kis adagokban, szélcsendes időben történhet.

(3) A tulajdonos (kezelő, használó, bérlő) az égetési szándékról és az égetés várható idejéről, az esetleges viták megelőzése érdekében köteles a szomszédokat előre értesíteni.

(4) Tilos a kerti hulladék égetése:

  • a) az (1) bekezdésben engedélyezettől eltérő időpontban,
  • b) párás, ködös, esős és szeles időben,
  • c) közterületen.

(5) Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. A tűzrakó hely épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 5 m távolságra kell legyen.

(6) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója, bérlője) az égetés során köteles a szükséges tűzoltási feltételekről gondoskodni. Amennyiben tüzelés közben olyan jelek mutatkoznak, hogy az égetés folytatása veszéllyel járhat, úgy az égetést azonnal be kell fejezni.

(7) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, egyéb háztartási, ipari eredetű hulladékot (pl. műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb., illetve ezek maradványait stb.).

(8) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vékony földréteggel történő lefedéséről.

4. § Ez a rendelet 2021. április 6-án lép hatályba, és a veszélyhelyzet megszűnésének napján hatályát veszti.