Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 14

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Etyek Nagyközség Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Etyek Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

  • 1. Etyeki Polgármesteri Hivatal (székhely: Etyek, Körpince köz 4.)
  • 2. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény (székhely: Etyek, Magyar u. 1.)
  • 3. Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda (székhely: Etyek, Vörösmarty tér 3.)
  • 4. Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház (székhely: Etyek, Alcsúti út 1.)

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi

  • a) kiadási főösszegét 724.363.524 forintban,
  • b) bevételi főösszegét 1.105.867.088 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra és az intézményekre vonatkozóan a 2–6. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 8. melléklet rögzíti.

(7) Az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, - amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is -, a 9. melléklet tartalmazza.

(8) A pénzeszközök változásának bemutatását az 10. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2020. évi teljesített többletének felhasználási módja szerinti maradványát a 11. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat összevont könyvviteli mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban fennálló tulajdonosi részesedéseinek 2020. december 31-ei állományát a 13. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság működéséből származó kötelezettségek alakulását a 14. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat által átadott pénzeszközöket a 15. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérlegét és vagyonkimutatását a 16. és 17. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, adóelengedések 2020. évi alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek 2020. évi alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat és Intézményei adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontás szerint a 20. melléklet tartalmazza.

3. Maradvány

3. § Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 377.645.052 Ft-ban kerül meghatározásra a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. Vagyonkimutatás

4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján a 2020. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 16. és 17. mellékletek tartalmazzák.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

6. § Hatályát veszti az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Önkormányzat összesen

1.pdf

2. melléklet

Önkormányzat

2.pdf

3. melléklet

Etyeki Polgármesteri Hivatal

3.pdf

4. melléklet

Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház

4.pdf

5. melléklet

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

5.pdf

6. melléklet

"Segítő Kéz" Szociális Alapszolgáltató Intézmény

6.pdf

7. melléklet

Beruházások

7.pdf

8. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

8.pdf

9. melléklet

Létszámkeret

9.pdf

10. melléklet

Pénzkészlet 2020. január 01.-én

10.pdf

11. melléklet

Kimutatás a 2020. évi maradványról

11.pdf

12. melléklet

Könyvviteli mérleg

12.pdf

13. melléklet

Részesedések állománya

13.pdf

14. melléklet

Etyek Nagyközség Önkormányzata tulajdonába álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben

14.pdf

15. melléklet

Átadott pénzeszközök

15.pdf

16. melléklet

Vagyonmérleg

16.pdf

17. melléklet

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

17.pdf

18. melléklet

Közvetett támogatások - (elengedések, helyi adó kedvezmény, mentesség)

18.pdf

19. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

19.pdf

20. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

20.pdf