Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 08- 2022. 07. 04

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.03.08.

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Etyek Nagyközség Polgármestere, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (V.5.) Korm. rendelet 1/A. §-ában foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Etyek Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv), a támogatásban részesített természetes személyekre és szervezetekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságra.

(2) A rendelet hatálya a Képviselő-testület által irányított alábbi költségvetési szervekre terjed ki:

1. Etyeki Polgármesteri Hivatal

2. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

3. Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

4. Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház

2. A 2022. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételét 889.723.018 Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 Ft-ban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 Ft-ban, a 2021. évi maradvány igénybevételét 982.097.202 Ft-ban, a bevételi főösszegét 1.871.820.220 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait 1.859.827.317 Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 11.992.903 Ft-ban, a kiadási főösszegét 1.871.820.220 Ft-ban állapítja meg.

(3) A költségvetési rendelet mellékleteit képező táblázatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ban foglaltak szerinti adatokat a (4)–(16) bekezdésben foglaltak szerint mutatják be.

(4) Az 1. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú bevételeket.

(5) A 2. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.

(6) A 3. melléklet az Önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.

(7) A 4. melléklet az Önkormányzat felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.

(8) Az 5. melléklet elkülönítetten tartalmazza a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.

(9) A 6. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.

(10) A 7. melléklet a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.

(11) A 8. melléklet elkülönítetten, összevontan tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.

(12) A 9. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti megbontásban.

(13) A 10. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti megbontásban.

(14) A 11. melléklet a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.

(15) A 12. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson belülre nyújtandó működési célú támogatásokat tartalmazza.

(16) A 13. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtandó támogatásokat tartalmazza.

(17) A 14. melléklet tartalmazza az pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

(18) A 15. melléklet az Önkormányzat tartalék előirányzatait tartalmazza kötelező, önként vállalt feladatok szerinti részletezésben.

(19) A 16. melléklet a Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámkereteit a tartalmazza.

(20) A 2. § (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 27.234.287 Ft, ebből:

1. általános tartalék: 15.066.872 Ft

2. céltartalék: 12.167.415 Ft.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) A Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) A költségvetési bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 4. §-ban foglalt kivételekkel a Képviselő-testület dönt.

4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben 10.000.000 Ft keretösszegig, valamint a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal.

(2) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 1.600.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) A költségvetési rendeletben szereplő céltartalék felhasználásáról és a költségvetési rendeletben történő átvezetésről a Polgármester dönt, figyelemmel a jelen rendeletben foglaltak betartására.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ávr. 34/A. § szerinti esetben a bevételi előirányzatokat saját hatáskörben megemelje és a bevételek erejéig a kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállaljon. Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(5) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

(6) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet, annak munkaterv szerinti soron következő ülésén tájékoztatja. A bevétel költségvetési rendeleten történő átvezetéséről a Polgármester a pótelőirányzat biztosításáról szóló értesítés beérkezésével egyidejűleg gondoskodik.

(7) Az (1)–(6) bekezdésekben foglaltakról a Polgármester határozatban rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 15.000.000,- forint keretösszeg erejéig, amennyiben a fedezet rendelkezésre áll - pályázat benyújtásához szükséges saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(9) A Polgármester a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzintézeti betét, vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkontkincstárjegy, államkötvény vásárlására és értékesítésére.

4. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó előírások

5. § (1) A Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket e rendelet mellékleteiben meghatározott, kiemelt előirányzat összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, csak az alapfeladatok ellátásához szükséges mértékben teljesíthetőek, figyelemmel az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltakra.

(4) A kiadási és bevételi előirányzatok Áht. 34. § (3) bekezdése szerinti átcsoportosításáról a költségvetési szerv vezetője határozatban dönt.

5. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás

6. § (1) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott személyi juttatások előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(2) A létszámgazdálkodásért, és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel. A bérmegtakarítás terhére az önkormányzat által irányított költségvetési szervek jogosultak jutalom címen teljesítményösztönzés és személyi ösztönzés céljából előirányzatot tervezni, mely a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 10%-os mértéket, melynek kifizetéséhez a Polgármester egyetértése szükséges.

(3) Az Önkormányzat munkavállalói részére megállapított béren kívüli juttatás összege a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján bruttó 200.000 Ft/fő.

(4) A Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház munkavállalói részére megállapított béren kívüli juttatás összege a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján bruttó 190.000 Ft/fő.

(5) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény közalkalmazottai részére megállapított béren kívüli juttatás összege a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján bruttó 230.000 Ft/fő.

(6) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda közalkalmazottai részére megállapított béren kívüli juttatás összege a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján bruttó 260.000 Ft/fő.

(7) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői részére megállapított béren kívüli juttatás összege a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján bruttó 280.000 Ft/fő.

(8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, valamint az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal munkavállalói részére fizetendő bankszámla-hozzájárulás bruttó 1.000 Ft/hó.

6. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések

7. § (1) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A maradványból a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt nem illeti meg:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa.

(3) A költségvetési szervek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványáról a Képviselő-testület dönt.

(4) A maradvány költségvetési szervet megillető összegét az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításában kell előírni, a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását követő képviselő-testületi ülésen.

7. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.