Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.06.01.

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Stratégiai Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Etyek Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

1. Etyeki Polgármesteri Hivatal (székhely: Etyek, Körpince köz 4.)

2. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény (székhely: Etyek, Magyar u. 1.)

3. Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda (székhely: Etyek, Vörösmarty tér 3.)

4. Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház (székhely: Etyek, Alcsúti út 1.)

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi

a) kiadási főösszegét 900.705.506 forintban,

b) bevételi főösszegét 1.886.643.636 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

(4) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(8) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az Önkormányzatra és az intézményekre vonatkozóan a 6. melléklet tartalmazza.

(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A 2020. évi tényadatok és 2021. évi módosított előirányzat és teljesített adatok bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek 2021. évi alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, adóelengedések 2021. évi alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat és Intézményei adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontás szerint a 13. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszköz szerinti bontás szerint a 14. melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérlegét és vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

(18) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban fennálló tulajdonosi részesedéseinek 2021. december 31-ei állományát a 16. melléklet tartalmazza.

(19) A pénzeszközök változásának bemutatását az 17. melléklet tartalmazza.

3. Maradvány

3. § Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 985.938.130 Ft-ban kerül meghatározásra a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. Záró rendelkezések

4. §1

5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 17 órakor lép hatályba.

1

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.