Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

Az avar és a kerti hulladékok nyílt téri égetéséről

Hatályos: 2022. 08. 02

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

Az avar és a kerti hulladékok nyílt téri égetéséről

2022.08.02.

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (l) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi igazgatási szerv és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörében eljáró Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet alkalmazása szempontjából kerti hulladék: belterületi és a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során háztartási tevékenységgel összefüggésben keletkezett falevél, faág, gally, cserje- és díszcserje ága és levele, szőlő, gyümölcsfa nyesedéke, kaszálék, egyéb növényi maradványok;

2. § Az egészséges, kórokozóktól, kártevőktől mentes kerti hulladék esetében törekedni kell a kerti hulladék komposztálással történő újrahasznosítására, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által biztosított zöldhulladék elszállítás igénybevételére.

3. § (1) A kerti hulladék április 6-tól május 21-ig és október 1-től november 30-ig, hétköznap, hetente kétszer, keddi és pénteki munkanapokon 9 és 20 óra közötti időszakban nyílt téren elégethető.

(2) A füstképzés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és az eltüzelés folyamatosan ugyan, de egyszerre csak kis adagokban, szélcsendes időben történhet.

(3) A tulajdonos (kezelő, használó, bérlő) az égetési szándékról és az égetés várható idejéről, az esetleges viták megelőzése érdekében köteles a szomszédokat előre értesíteni.

(4) Tilos a kerti hulladék égetése:

a) az (1) bekezdésben engedélyezettől eltérő időpontban,

b) párás, ködös, esős és szeles időben,

c) közterületen.

(5) Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. A tűzrakó hely épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 5 m távolságra kell legyen.

(6) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója, bérlője) az égetés során köteles a szükséges tűzoltási feltételekről gondoskodni. Amennyiben tüzelés közben olyan jelek mutatkoznak, hogy az égetés folytatása veszéllyel járhat, úgy az égetést azonnal be kell fejezni.

(7) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, egyéb háztartási, ipari eredetű hulladékot (pl. műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradványait stb.)

(8) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vékony földréteggel történő lefedéséről.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.