Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020. (XII.10.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Etyeki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól

Hatályos: 2021. 01. 01
az Etyeki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló
I. Általános indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) megalkotásának szükségességét az alábbi okokkal és célokkal indokolom.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre jogosult. Az illetmény összegét elsődlegesen az illetményalap és a törvényben rögzített szorzószámok szorzata határozza meg. A Kttv. 132. §-a alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.
A köztisztviselői illetményalapot a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg az adott költségvetési évre vonatkozóan, így Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 61. § (1) bekezdése szerint az illetményalap 2021. évben 38.650,-Ft, mely 2008. január 1-je óta változatlan. Ugyanakkor a törvény 61. § (6) bekezdése felhatalmazást ad a képviselő-testületnek arra, hogy rendeletben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testületnél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot.
A jogszabályi felhatalmazás alapján a 15/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2020. évre 52.000 forintban állapította meg.
A köztisztviselői illetményalapot a képviselő-testület – összhangban a költségvetési törvény vonatkozó rendelkezésével - egy éves időtartamra állapítja meg, annak felülvizsgálata és újbóli megállapítása az önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével december hónapban javasolt annak érdekében, hogy a következő évi költségvetés tervezése az aktualizált illetményadatok alapján történhessen.
A köztisztviselői illetmény további elemét képezi az illetménykiegészítés, melynek megállapítására a Kttv. 234. § (3) és (4) alapján ugyancsak a képviselő-testület jogosult. Ennek mértékét a 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet – felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén 30%-ban, érettségi végzettségű köztisztviselőnél pedig 20%-ban – állapította meg.
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a 2020. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény 2. melléklete alapján az Etyeki Polgármesteri Hivatal elismert létszáma 12,28 fő. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján) jogcímen nyújtott támogatás összege 2021. évre 67.233.000 Ft-ra emelkedett.
Fentiekre figyelemmel az illetményalap összegét 52.000 forintban, az illetménykiegészítés mértékét pedig a 2020. évre meghatározott mértékkel egyezően állapítom meg annak érdekében, hogy ennek révén megtarthassuk a hivatal jelenlegi szakembereit, valamint álláspályázatainkban kedvező feltételeket tudjunk kínálni azon köztisztviselőknek, akik Etyek település javára kívánják tudásukat kamatoztatni.
A Kttv. 237. §-ában foglaltak szerint az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal összefüggésben a törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat.
A rendelet részletesen tartalmazza azokat a juttatásokat, melyeket a köztisztviselő részére biztosítani lehet, a köztisztviselői juttatásokról szóló 33/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelethez képest a gyermekszületési támogatással, és a temetési segéllyel egészíti ki a juttatások körét.
Nevezett juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.
Az egyszerűbb áttekinthetőség érdekében ezentúl egy rendelet tartalmazza az Etyeki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját, illetménykiegészítését és az adható egyéb juttatásokat.
Ennek megfelelően hatályát veszti a köztisztviselői juttatásokról szóló 33/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet, az Etyeki Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapjáról szóló 15/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet és az Etyeki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetménykiegészítéséről szóló 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet.
II. Részletes indokolás
1. §-hoz
Az illetmény alap, valamint az illetménykiegészítés mértékét határozza meg.
2. §-hoz
A vezetői pótlék mértékét határozza meg.
3. §-hoz
A visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő juttatások körét határozza meg.
4. §-hoz
A 3. §-ban foglalt rendelkezéseket Etyek Nagyközség Önkormányzata,
mint munkáltató által a Munka Törvénykönyve hatálya alá eső foglalkoztatottak
esetében is megfelelően alkalmazni kell.
5. §-hoz
Rögzíti, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.
6. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.
III. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről.
I. társadalmi hatásai:
Az illetményalap és az illetménykiegészítés emelésével hosszútávon biztosítható az Etyeki Polgármesteri Hivatalban a szakképzett munkaerő.
II. gazdasági hatásai:
A rendeletnek gazdasági hatása van, tekintettel arra, hogy hozzájárul a köztisztviselők életminőségének javításához.
III. költségvetési hatásai:
A rendeletnek közvetlen költségvetési hatásai vannak a megállapított illetményalap összegétől és az illetménykiegészítés mértékétől függően.
IV. környezeti következményei:
A rendeletnek környezeti következményei nincsenek.
V. egészségi
A rendeletnek egészségi hatása nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása egyszeri.
VII. megalkotásának szükségessége:
Kizárólag ezen tárgyú rendelet megalkotása esetében lehet az illetményalapot és illetménykiegészítést megállapítani.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén az illetményalap és az illetménykiegészítés változatlan marad. Az Etyeki Polgármesteri Hivatal munkaerőhiánnyal küzdhet.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A feltételek rendelkezésre állnak.