Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

a kerti hulladékok nyílt téri égetéséről

Hatályos: 2021. 04. 06

a kerti hulladékok nyílt téri égetéséről

Általános indokolás

I. Általános indokolás


2020. december 31-ig volt hatályos a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja szerinti felhatalmazás, mely alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozott a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 225. § (1) bekezdése szerint, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. §-a szerint:
„(1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet.
(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad.”
Az országos szabályozást tekintve 2020. december 31-ig az önkormányzatok a 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazással csak év végéig élhettek, azaz helyi jogszabállyal, rendelettel az országos szabályoknál enyhébb szabályokat is megállapíthattak. Ezzel a felhatalmazással Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2009. (VI.25.) önkormányzati rendeletével élt. A fentebb részletezett jogszabályi előírások szerint a 12/2009. (VI.25.) önkormányzati rendeletet a 20/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelettel hatályon kívül kellett helyezni.
A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII.2.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletszerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. Ezen rendelkezés hatályát a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Korm. rendelet 1. § 29. pontja 2021. május 23-ig meghosszabbította. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet alatt a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletszerinti veszélyhelyzetet is érteni kell.
A fentebb részletezett jogszabályi lehetőség alapján az önkormányzat eredeti jogalkotói hatáskörében került megalkotásra a rendelettervezet, melyet a környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre, a megyei önkormányzatnak állásfoglalás érdekében, a szomszédos és érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul meg kellett küldeni.
Mindazonáltal az OTSZ és a levegő védelméről szóló Korm. rendelet előírásai 2021. január 1-jétől nem változnak, azaz országos jogszabály továbbra is eltérő rendelkezéseket állapíthat meg az általános égetési tilalomtól. Ilyen jogszabály például a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet, mely számos kórokozó vonatkozásában továbbra is lehetőséget biztosít a kórokozóval érintett növényi részek elégetésére.

II. Részletes indokolás


1. §-hoz
Értelmező rendelkezést tartalmaz.

2. §-hoz
A szakasz azon elvárást tartalmazza, mely szerint egészséges, kórokozóktól, kártevőktől mentes kerti hulladék esetében törekedni kell a kerti hulladék komposztálással történő újrahasznosítására, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által biztosított zöldhulladék elszállítás igénybe vételére.

3. §-hoz
A kerti hulladék nyílt téri égetésének részletszabályait tartalmazza.

4. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

III. Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján


I. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A kerti hulladékok égetésének ideiglenes engedélyezése mérsékli az érintett magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek zöldhulladék elszállíttatásával összefüggő terheit az egészségügyi veszélyhelyzet ideje alatt.

II. környezeti és egészségi következményei:
A kerti hulladékok égetésének ideiglenes engedélyezése a levegő minőségére negatív hatással bír. Mindazonáltal az OTSZ és a levegő védelméről szóló Korm. rendelet előírásai 2021. január 1-jétől nem változnak, azaz országos jogszabály továbbra is eltérő rendelkezéseket állapíthat meg az általános égetési tilalomtól. Ilyen jogszabály például a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet, mely számos kórokozó vonatkozásában továbbra is lehetőséget biztosít a kórokozóval érintett növényi részek elégetésére.

III. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Nem releváns.

IV. megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A komposztálás lehetőségének biztosítása, valamint a zöldhulladék elszállításának igénybe vétele mellett a veszélyhelyzet megszűnéséig indokolt a felgyülemlett kerti hulladék égetésének szabályozása.


V. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A feltételek rendelkezésre állnak.