Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 14

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

I.
Általános indokolás

az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

szóló 5/2021. (V.13.) önkormányzati rendelethez

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró polgármesterként az Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel, az alábbi okokkal és célokkal indokolom.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

II.
Részletes indokolás

Etyek Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben előírt kötelező feladatait 2020. évben is ellátta, az intézmények és a polgármesteri hivatal működését biztosítani tudta. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.

A polgármesteri hivatal, a képviselő-testület döntéseinek előkészítő és végrehajtó szerveként nagy hangsúlyt fektetett a különböző pályázati lehetőségek és egyéb központi költségvetési támogatási források felkutatására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendeletben és a számviteli nyilvántartásban egyaránt elkülönítetten kell kimutatnunk az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait. Ennek megvalósításához az önkormányzati törvény előírásai szerint elkülönítésre kerültek az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által végzett feladatok. A bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a pénzforgalmi teljesítések adatai a szétválasztott tevékenységeknek megfelelően kerültek meghatározásra.

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal az ellátandó feladatoknak megfelelően önálló költségvetéssel rendelkezik. A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat költségvetési intézményeként működik, a tevékenysége ellátásához szükséges forrást az Önkormányzat bocsátja rendelkezésére.

A 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.25.) számú önkormányzati rendeletet négy alkalommal került módosításra.

1. Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének teljesítése

A rendelet 1. §-a Etyek Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szintű (önkormányzat és intézmények) összesített költségvetési adatait tartalmazza.

Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 724.363.524 Ft,

- teljesített bevételi főösszege 1.105.867.088 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 61,10 %-ra,

- a bevételek 93,29 %-ra teljesültek.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető, a kiadások nem haladták meg a bevételeket.

1.1. A bevételek

A zárszámadási rendeletnek a költségvetési rendelettel összehasonlító módon kell tartalmaznia az önkormányzat bevételeit.

A bevételek részletezését a rendelettervezet 1. melléklete tartalmazza.

Etyek Nagyközség Önkormányzatának feladatellátásához szükséges bevételeit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és az államháztartásról szóló törvény alapján a központi költségvetésből származó bevételek, a helyi adó bevételek, a pályázati támogatások, továbbá a vagyongazdálkodás bevételei biztosították 2020-ban.

A működési támogatások jogcímen keletkezett bevételek:

A működés támogatásokat az állami nettófinanszírozás és az ellátandó feladatokra kapott támogatás jelenti.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében a 2020. évben a központi költségvetés az önkormányzat számára az alábbiak szerint biztosította a forrásokat.

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

261 177 334

290 608 104

290 608 104

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

77 311 276

87 736 238

87 736 238

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

102 981 600

106 392 640

106 392 640

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

22 009 860

27 195 628

27 195 628

1.4

Önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása

53 403 975

42 141 865

42 141 865

1.5

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 470 623

7 546 733

7 546 733

1.6

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

19 595 000

19 595 000

1.7

Elszámolásból származó bevételek

A bevételek eredeti előirányzatai az év közben befolyt plusz támogatások vonatkozásában módosultak.

A működési bevételek:

Intézményi működési bevételekből 53.751.894 Ft realizálódott az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása folyamán.

A működési bevételek között kerülnek kimutatásra a lakás- és nem lakás célját szolgáló ingatlanok bérbeadásából, továbbszámlázott közüzemi díjakból és közterület-használatból származó bevételek, valamint az intézmények ellátási díj bevételei és áfa visszatérítésből adódó bevételei. Az ellátási díj és szolgáltatási díj bevételek eredeti előirányzatai év közben többször módosultak a beérkezett bevételeknek megfelelően.

Felhalmozási bevételek:

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, az ingatlaneladások 4.900.000 Ft-ra teljesültek.

A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 109.005.228 Ft-ban teljesültek az alábbiak szerint:

MVH támogatás traktor, eszközök beszerzése VP6-7-2.1-7.4.1.2

881 380 Ft

Magyar Falu Program MFP-ÖTU/2020: Etyek Temető utca felújítása

29 999 406 Ft

Magyar Falu Program MFP-KKE/2020: Kompakt rakodó (BOBCAT) beszerzése

14 969 490 Ft

Helyi előadó művészeti pályázati támogatás EMT-E-20-0038

820 000 Ft

Magyar Falu Program MFP-EIM/2020 : Kossuth u. 19. (22. hrsz.) fennmaradó 1/8 tulajdoni hányadának megvásárlása, bontása, tereprendezés

4 927 955 Ft

Magyar Falu Program MFP-OKE/2020: Nyitott kerékpársáv létesítése a Körpince utcában és a Körpince közben

49 998 997 Ft

BMÖGF/1018-1/2020 közlekedési feladatok támogatása : Tó utca felújítása

7 408 000 Ft

A bevételek eredeti előirányzatai év közben elnyert pályázati összegek tekintetében módosultak.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei jogcímen keletkezett bevételek:

A sajátos bevételek a közhatalmi bevételek és a kamat bevétel. Az önkormányzati saját bevételek között meghatározó jelentőséggel bírnak a helyi adók.

2020-ban a koronavírus járvány márciusi megjelenése jelentősen befolyásolta az adóbevételek nagyságát. A kormányzati intézkedések az első félévben folyamatosan jelentek meg, ezek számottevően és negatív irányba módosították a helyi adóbevételek és megosztott adóbevételek alakulását (gépjárműadó bevétel 40%-ának elvonása, idegenforgalmi

adóbefizetés alóli mentesítés, különféle fizetési kedvezmények, végrehajtás felfüggesztése, reklámhordozók adóztatásának megszűnése stb.).

Az első negyedéves zárást követően a gépjárműadó teljes bevétele elvonásra került, hatályba lépett ugyanis Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Kormányrendelet. Ennek értelmében az első négy hónapban már befolyt bevétel is a Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezte. Az adószámlára illetve a költségvetési számlára beérkezett, az önkormányzatot megillető bevétel 40%-át is át kellett utalni az Alapba.

A gazdaságvédelmi akció terv keretében a 2020. 04. 26. és 2020. 12.31. között az idegenforgalmi adót nem kellett beszednie a szállásadónak, azonban a nála eltöltött vendégéjszakák után azt – mint megállapított adót – változatlanul be kellett vallania.

A helyi önkormányzatok legfőbb adóbevételi forrása a helyi iparűzési adóból származik.

A 2020. évben kialakult koronavírus járvány, pandémia miatt több vállalkozó kérte a helyi iparűzési adó előleg mérséklését ill. módosítását (vendéglátó-és szállásadó helyek).

2019. január 1. napjától Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi iparűzési adó mértékét a 2%-os törvényi maximumról 1,6%-ra csökkentette.

A 92/2020. (IV.6.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az áltata 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, így a gépjárműadóból származó bevétel 0%.

Kiemelendő, hogy 2020-ban mind az építményadó, mind a telekadó vonatkozásában kiemelkedő mértékű befizetések történtek, ami öt évre visszamenő időszakra megállapított adóhiány befizetéséből realizálódott hozzávetőleg 115 millió ft összegben.

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

241 600 000

334 233 710

309 110 610

4.1.

Építményadó

30 000 000

49 908 108

49 866 237

4.2.

Idegenforgalmi adó

3 000 000

944 020

1 070 170

4.3.

Iparűzési adó

155 000 000

155 000 000

134 484 834

4.4.

Talajterhelési díj

500 000

500 000

18 000

4.5.

Gépjárműadó

12 000 000

691 765

4.6.

Telekadó

40 000 000

126 089 817

123 209 608

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 100 000

1 100 000

461 761

1.2. A kiadások

A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon tartalmazza az önkormányzat működési és fenntartási kiadási előirányzatait.

A kiadások részletezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

638 845 241

752 570 239

543 864 108

1.1.

Személyi juttatások

328 021 000

322 233 443

274 723 293

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

61 069 000

59 227 840

46 454 356

1.3.

Dologi kiadások

217 757 241

214 308 274

170 331 654

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 000 000

3 518 595

1.5

Egyéb működési célú kiadások

15 998 000

51 786 254

48 836 210

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

13 611 254

13 212 854

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

100 000

100 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 500 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

15 998 000

36 575 000

35 523 356

1.18.

Tartalékok

10 000 000

99 014 428

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

10 000 000

99 014 428

1.20.

- Céltartalék

A felújítási és beruházási kiadásokkal kapcsolatos részletes adatokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Látogatóközpont

24 707 000

22 052 700

0

2.

Bölcsöde kialakítás

30 000 000

30 000 000

0

3.

Sportcsarnok kialakítása önerő

125 000 000

125 000 000

0

4.

Út és járda felújítás saját forrású

40 595 000

56 595 000

52 037 839

5.

Eszköz beszerzés teherautó,traktor

13 665 000

13 665 000

13 307 710

6.

Önkormányzati feladatellátás pályázati önrész

3 000 000

3 000 000

0

7.

Tanyagondnoki pályázat

21 300 000

21 300 000

21 209 000

8.

Orvosi rendelő akadálymentesítés

10 000 000

10 000 000

0

9.

Általános Iskola 2 tanterem felújítása

2 500 000

2 500 000

389 652

10.

Óvoda udvar

3 842 000

3 842 000

3 592 371

11.

Útfelújítás pályázat

12 625 000

50 032 406

51 772 267

12.

Temető kolombárium

2 591 000

2 591 000

2 413 000

13.

Járda felújítás pályázati

4 222 000

7 909 620

7 909 620

14.

Bobket beszerzés

0

14 969 490

14 969 490

15.

Rendezvényhez pályázat

0

820 000

0

16.

Kerékpárút létesítése

0

49 998 997

0

17.

22 hrsz Kossuth L. ingatlan bontás és tereprendezés

0

4 927 955

1 600 000

18.

Egyéb felújítás

1 000 000

0

0

Beruházások összesen

295 047 000

419 204 168

169 200 949

A 2020. évben valósult meg a Körpince köz felújítás első szakasza, valamint a Temető utca felújítása. Sikeresen befejeződött a Kossuth Lajos utca járda felújítása, és beszerzésre kerültek a közterületek karbantartásához szükséges eszközök is, hazai forrású támogatásokból. Szintén ebben az évben került az önkormányzat tulajdonába a tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához szükséges autóbusz.

A COVID-19 járvány következtében a rendezvények soron a pályázati forrásból teljesítés nem történt.

1.3. Gazdasági társaságok/Részesedések

Az önkormányzat gazdasági társaságokban 2020. december 31-én fennálló részesedéseit az alábbi táblázat szemlélteti:

Ft

Gazdasági társaság

Részesedés mértéke

Társaság jegyzett tőkéje

2020. évi önkormányzati részesedés

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt.

0,26 %

20 000 000

52 000

Fejérvíz Fejér Megyei Önkormányzatok Víz és Csatornamű Zrt.

0,48 %

687 630 000

3 280 000

Etyeki Sport Nnonprofit Kft.

90 %

2 700 000

3 000 000

Többségi tulajdonú gazdasági társaságok összesen

6 032 000

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokban fennálló részesedések állománya 2020. év folyamán 6.032.00 Ft.

2. A polgármesteri hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítése

A polgármesteri hivatal teljesített költségvetésének adatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

A polgármesteri hivatal 2020. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 111.419.356 Ft,

- teljesített bevételi főösszege 113.927.796 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 74,69 %-ra,

- a bevételek 76,37 %-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok mind a kiadások, mind a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetőek.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében jónak értékelhető, a kiadás nem haladta meg a bevételt.

2.1. A bevételek

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei között elsősorban az intézményi működési bevételek (esküvők) és Egyéb sajátos bevételek (flottás mobiltelefondíj befizetések) kerülnek kimutatásra, amelyek a Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó bevételek.

Ugyancsak a Polgármesteri Hivatal bevételeként jelenik meg az előző évi maradvány igénybevétele 413.243 Ft összegben.

A Hivatal saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosít finanszírozást. 2020. évben az Önkormányzat 108.669.666 Ft finanszírozást biztosított a Hivatal működéséhez.

2.2. A kiadások

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

145 110 000

148 158 243

110 968 632

1.1.

Személyi juttatások

100 694 000

102 148 000

77 068 553

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 046 000

18 277 000

13 317 788

1.3.

Dologi kiadások

26 370 000

27 733 243

20 582 291

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 016 000

1 016 000

450 724

2.1.

Beruházások

1 016 000

1 016 000

450 724

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

146 126 000

149 174 243

111 419 356

A kiadások között a legnagyobb arányt a személyi juttatások jelentették, mely kiemelt előirányzat a módosított előirányzathoz képest 75,4 %-ra teljesült, míg a dologi kiadások, a hivatali szervezet közigazgatási tevékenységének működéséhez szükséges eszközökre előirányzott kiadás is csupán 74,2 %-ra teljesült.

2.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatit a rendelettervezet 9. melléklete tartalmazza.

A polgármesteri hivatal teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 15 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest 1 fővel több.

3. A Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház2020. évi költségvetésének teljesítése

A Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Házköltségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

A Könyvtár 2020. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 16.462.971 Ft,

- teljesített bevételi főösszege 16.876.932 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 54,46 %-ra,

- a bevételek 55,84 %-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok mind a kiadások, mind a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetőek.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében jónak értékelhető, a kiadás nem haladta meg a bevételt.

A COVID-19 járvány leginkább a Művelődési Házműködését érintette, a Könyvtár hosszú ideig nem volt látogatható, az előző évben tervezett rendezvények megtartására túlnyomó részt nem kerülhetett sor.

3.1. A bevételek

A Könyvtár működési bevételei között elsősorban az intézményi működési bevételek (bérleti díjak, olvasói bevételek) és egyéb sajátos bevételek (áfa visszaigénylés összege) kerülnek bemutatásra, amelyek a Könyvtár tevékenységéhez kapcsolódó bevételek.

Ugyancsak a Könyvtár bevételeként jelenik meg az előző évi maradvány igénybevétele 224.885 Ft összegben.

A Könyvtár saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosít finanszírozást a Magyar Államkincstár által folyósított könyvtári szolgáltatások támogatásának átadásával, és saját forrásból. 2020. évben az Önkormányzat 15.518.795 Ft finanszírozást biztosított a Könyvtár működéséhez.

A bevételek részletezését a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

3.2. A kiadások

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

41 093 000

30 025 650

16 327 487

1.1.

Személyi juttatások

26 369 000

17 168 765

10 397 187

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 712 000

3 120 000

1 566 471

1.3.

Dologi kiadások

10 012 000

9 736 885

4 363 829

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

500 000

200 000

135 484

2.1.

Beruházások

500 000

200 000

135 484

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

41 593 000

30 225 650

16 462 971

A kiadások részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint alakultak.

A fentiek alapján a teljesített kiadások között a legnagyobb arányt a személyi juttatások előirányzata jelentette.

3.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatit a rendelettervezet 9. melléklete mutatja be.

A Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Házköltségvetési szerv teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 6,5 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változott.

4. A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2020. évi költségvetésének teljesítése

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv 2020. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 167.196.056 Ft,

- teljesített bevételi főösszege 167.792.411 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 88,23 %-ra,

- a bevételek 88,55 %-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok mind a kiadások, mind a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetőek.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében jónak értékelhető, a kiadás nem haladta meg a bevételt.

4.1. A bevételek

Az Óvoda működési bevételei között elsősorban az intézményi működési bevételek (ellátási díj bevételek) és egyéb sajátos bevételek (áfa visszaigénylés összege) kerülnek kimutatásra, amelyek az Óvoda tevékenységéhez kapcsolódó bevételek.

Ugyancsak az Óvoda bevételeként jelenik meg az előző évi maradvány igénybevétele 1.148.934 Ft összegben.

Az Óvoda saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosít finanszírozást a Kincstár által folyósított Óvodai feladatalapú támogatás átadásával, és saját forrásból. 2020. évben az Önkormányzat 151.577.095 Ft finanszírozást biztosított az Óvoda működéséhez.

A bevételek részletezését a rendelettervezet 5. sz. melléklete tartalmazza.

4.2. A kiadások

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

202 036 000

187 859 098

167 032 760

1.1.

Személyi juttatások

117 873 000

111 445 874

104 873 560

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 376 000

23 376 000

17 908 495

1.3.

Dologi kiadások

60 787 000

53 037 224

44 250 705

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

3 136 000

1 636 000

163 296

2.1.

Beruházások

3 136 000

1 636 000

163 296

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

205 172 000

189 495 098

167 196 056

A kiadások részletezését a rendelettervezet 5. sz. melléklete tartalmazza.

Az Óvoda kiadási előirányzatainak teljesítésülését is nagy mértékben befolyásolták a pandémia alatt foganatosított intézkedések. Többször – egészben, vagy részben - be kellett zárni az intézményt mind a járvány megelőzése, mind az előforduló megbetegedések miatt. A járvánnyal kapcsolatos költségekhez (fertőtlenítők, védő felszerelések) a Kormányhivatalból érkező szállítmányok jelentősen hozzájárultak.

4.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 33 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változott.

5. A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2020. évi költségvetésének teljesítése

A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2020. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 48.413.978 Ft,

- teljesített bevételi főösszege 48.753.734 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 81,08 %-ra,

- a bevételek 81,65 %-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőnek, a bevételek esetében szintén kedvezőnek értékelhetőek.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében is kedvezőnek értékelhető, nem haladta meg a kiadás a bevételt.

5.1. A bevételek

A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény működési bevételei között elsősorban az intézményi működési bevételek (ellátási díj bevételek) és egyéb sajátos bevételek (áfa visszaigénylés összege) kerülnek kimutatásra, amelyek a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény tevékenységéhez kapcsolódó bevételek.

Ugyancsak a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény bevételeként jelenik meg az előző évi maradvány igénybevétele 427.545 Ft összegben.

A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosított finanszírozást a Magyar Államkincstár által folyósított szociális feladatalapú támogatás átadásával, és saját forrásból. 2020. évben az Önkormányzat 44.849.523 Ft finanszírozást biztosított a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény működéséhez.

A bevételek részletezését a rendelettervezet 6. melléklete tartalmazza.

5.2. A kiadások

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

56 102 000

59 359 379

48 312 108

1.1.

Személyi juttatások

34 820 000

40 310 194

34 042 479

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 346 000

6 346 000

6 340 138

1.3.

Dologi kiadások

14 936 000

12 703 185

7 929 491

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

353 000

353 000

101 870

2.1.

Beruházások

353 000

353 000

101 870

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

56 455 000

59 712 379

48 413 978

A kiadások részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény a pandémia időszaka alatt is folyamatosan működött, teljesítette az ellátottakkal kapcsolatos kötelező feladatokat. A vírushelyzetben azonban az időseknek korábban szervezett programok szintén jórészt elmaradtak, mely a dologi kiadások alacsony szinten történő teljesülésén érzékelhető.

5.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatit a rendelettervezet 9. melléklete tartalmazza.

A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 12 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változott.

6. Az Önkormányzat teljesített költségvetési létszámkerete

A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatit a rendelettervezet 9. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat települési szinten teljesített összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 81,00 fő.

Ebből az Önkormányzat alkalmazásában állók, valamint az önkormányzati képviselők teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 14,5 fő. A közhasznú munkások átlagos statisztikai állománya 5 fő.

7. A teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözete, a maradvány

Az Áht. előírása alapján a zárszámadási rendeletben meg kell adni a finanszírozási célú műveletek és az előző évek maradványa nélküli teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözetét.

Az előzőekben meghatározott különbözet többlet. A többlet összege 377.645.052 forint. A többlet felhasználási módját a rendelet tartalmazza.

A többlet felhasználási módja: kötelezettséggel terhelt, valamint szabad maradvány.

A maradványra vonatkozó adatokat a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

A maradvány tekintetében fontos megjegyezni, hogy azt a következő kötelezettségek terhelik: előző és tárgyévi számlafizetési kötelezettségek teljesítése, helyi adó túlfizetések múlt, és tárgyévi visszautalása, és a bérlakások pályázati fenntartása.

A Látogató Központ, valamint a Magyar Falu Program keretében elnyert pályázatok útján beérkezett támogatások fel nem használt összegei a 2021. évi eredeti költségvetésbe beépültek.

A Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Házalaptevékenységének szabad maradványa 217.525 Ft, melynek elvonását nem javaslom, annak beépítését tartom szükségesnek az intézmény 2021. évi költségvetésébe, melyről külön határozatot hozok.

Etyek, 2021. május 13.

Zólyomi Tamás

polgármester

III. Előzetes hatásvizsgálati lap

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetéhez

I. társadalmi hatásai:

A rendelet elfogadásának nincs számottevő társadalmi hatása.

II. gazdasági hatásai:
A rendelet elfogadásának nincs számottevő gazdasági hatása.

III. költségvetési hatásai:
A zárszámadási rendelet az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre gyakorol gazdasági és költségvetési hatást azáltal, hogy rendelettel elfogadja az egész éves gazdálkodás számszerűsített eredményeit tükröző teljesítési adatokat.

IV. környezeti következményei:
A rendelet-tervezet környezeti követelményeket nem tartalmaz.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása minimális.

VII. megalkotásának szükségessége:
Törvényi kötelezettség.


VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotásának elmaradása egyrészt mulasztásos törvénysértést alapozna meg az önkormányzat részéről, továbbá az Mötv. 111/A. §-a, valamint az Áht. 83. § (6) bekezdése alapján a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet személyi és szervezeti feltételt az eddigiekhez képest.