Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

a települési támogatásokról és a köztemetésről

Hatályos: 2021. 06. 01

a települési támogatásokról és a köztemetésről

Általános indokolás

I. Általános indokolás

A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára meghatározta, hogy a Kormányhivatal a 2021. évi törvényességi felügyeleti ellenőrzése során a helyi önkormányzatok szociális, valamint gyermekjóléti alapellátásokat, a pénzbeli ellátásokat és a személyes gondoskodást biztosító rendeleteit vizsgálja felül figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseire.

Kiemelt fontosságú, hogy a szociális ellátást biztosító önkormányzati rendelet szabályozása egyértelmű legyen. Egyértelműen meg kell tudni állapítani, hogy a nyújtott támogatás települési támogatásnak, vagy egyéb szociális ellátásnak minősül-e. A szabályozás alapján világossá kell válnia, hogy ki, milyen feltételek mellett jogosult ellátásra, illetve hogy a jogosultsági feltételek fennállása esetén megkapja-e a támogatást. Mivel az állam által az Szt. alapján, egységes szabályozás szerint biztosított szociális támogatások mellett a rászoruló személyek számára az önkormányzatok nyújthatnak támogatás, rendkívül fontos, hogy a vonatkozó szabályozás tartalma megfelelő legyen.

Miután a szociális ellátások szerves részét képezik a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátási formák is, így a felülvizsgálat kiterjedt az e tárgyban megalkotott helyi rendeletekre is annak érdekében, hogy a rendeletek megfelelnek-e az ágazati jogszabályokban megfogalmazott követelményeknek. A szociális ágazat feladat-és hatáskörét érinti a gyermekjóléti ellátások tárgyköre is, amelyek közül kiemelt jelentőséggel bír a gyermekétkeztetés.

A fentiekben foglaltaknak megfelelően Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, a köztemetésről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 15/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelete, a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak mértékéről szóló 9/2014. (III.21.) önkormányzati rendelete, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 13/2012. (V.02.) számú rendelete komplex módon felülvizsgálatra került.

A felülvizsgálat eredményeképpen az előző bekezdésben felsorolt helyi rendeletek hatályon kívül helyezésre kerülnek és három új rendelet kerül megalkotásra.

A települési támogatásokról és a köztemetéséről szóló rendelet tartalmazza a pénzbeli szociális ellátásokat (rendkívüli települési támogatás, települési lakásfenntartási támogatás, települési gyógyszervásárlási támogatás, települési gyermekvédelmi támogatás) és a természetben nyújtott szociális ellátásokat (köztemetés, tüzifa támogatás).

A szociális alapszolgáltatásokról és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekétkeztetésről szóló rendelet tartalmazza az Önkormányzat ellátási területén, a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény által nyújtandó szociális alapszolgáltatásokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás, tanyagondnoki szolgálat) és gyermekjóléti alapellátásokat (gyermekjóléti szolgáltatás, családi bölcsőde), valamit a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda által biztosított gyermekétkeztetést.

Az óvoda- és iskolakezdési települési támogatásról és a gyermekvállalási települési támogatásról szóló rendelet szabályozza az óvoda- és iskolakezdési települési támogatás, valamint a gyermekvállalási települési támogatás helyi szabályait.

Az új rendeletek megalkotásával nem változtak, ugyanakkor rendszerezettebbé váltak és sokkal könnyebben érthetőek a jogosultsági feltételrendszerek és az egyes ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásuk ellenőrzésének szabályai.

A települési támogatásokról és egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapvetően szintén nem változtat az eljárási szabályokon, és a jogosultsági feltételeken, az alábbi esetekben azonban a támogatás összegének emelésére kerül sor.

A pénzbeli ellátások közül a rendkívüli települési támogatásra az a személy jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, illetve az egyedülálló, gyermekét egyedül nevelő szülő, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

Tekintettel arra is, hogy 2021-ben az öregségi nyugdíj legkisebb összege változatlanul 28.500 Ft, az alábbi élethelyzetekbe kerülő személyek esetében a rendkívüli települési támogatás összegét 10.000 Ft-ról 15.000 Ft-ra emeltem:

ha a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó bűncselekmény áldozatává vált,

ha a kérelmező, vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó 15 napot meghaladóan keresőképtelen volt, vagy a kérelem beadását megelőző egy éven belül legalább két alkalommal, alkalmanként három napot meghaladó kórházi fekvőbeteg ellátásban részesült,

a gyermek fogadásának előkészítéséhez,

a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,

kérelmező álláskeresésének elősegítéséhez, amennyiben álláskeresőként a foglalkoztatási szerv nyilvántartásában szerepel,

ha kérelmező részére időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása vagy rokkantsági járadék került megállapításra,

ha kérelmező közfoglalkoztatott.

Települési gyermekvédelmi támogatás a családban az egy főre jutó – a rendeletben meghatározott mértékű - jövedelem összege alapján nyújtható annak, aki kiskorút gondoz, vagy 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőttet tart el. A támogatás egyszeri összegét azokban az esetekben, ahol a jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át, 5.000,- Ft-ról 10.000,- Ft-ra emeltem.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat-és hatásköreit a polgármesternek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia úgy, hogy döntéseinek mindenkor meg kell felelnie a szükségesség és arányosság követelményeinek.

A fentiekkel összhangban, a rendeletalkotás célja, hogy az önkormányzat felülvizsgálattal érintett rendeletei a magasabb szintű jogszabályi előírásoknak megfeleljenek.

II. Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások és természetben nyújtott ellátások felsorolását tartalmazza.

2. §-hoz

Értelmező rendelkezést tartalmaz.

3.-8. §-hoz

Általános eljárási rendelkezéseket tartalmaz.

9.-11. §-hoz

A rendkívüli települési támogatás igénybevételének feltételeit tartalmazza.

12. §-hoz

A települési lakásfenntartási támogatás igénybevételének feltételeit tartalmazza.

13. §-hoz

A települési gyógyszervásárlási támogatás igénybevételének feltételeit tartalmazza.

14. §-hoz

A települési gyermekvédelmi támogatás igénybevételének feltételeit tartalmazza.

15. §-hoz

A köztemetés vonatkozásában a különös méltánylást érdemlő körülményeket és azokat a feltételeket tartalmazza, melyek esetében a részleges mentesítés, vagy a teljes mentesítés alkalmazható.

16. §-hoz

A települési tűzifa támogatás igénybevételének feltételeit tartalmazza.

17. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Zólyomi Tamás

polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

I. Várható társadalmi hatások

A jogosultsági feltételrendszer és az egyes ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzési szabályai nem változnak.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása nincs, tekintettel arra, hogy Etyek Nagyközség 2021. évi költségvetése a rendkívüli települési támogatás, és a települési gyermekvédelmi támogatás emelt összegének fedezetét tartalmazza.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.

A rendelet módosítása a jogszabályoknak való megfelelést szolgálja.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.