Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális alapszolgáltatásokról és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekétkeztetésről

Hatályos: 2021. 06. 01

a szociális alapszolgáltatásokról és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekétkeztetésről

Általános indokolás

I. Általános indokolás

A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára meghatározta, hogy a Kormányhivatal a 2021. évi törvényességi felügyeleti ellenőrzése során a helyi önkormányzatok szociális, valamint gyermekjóléti alapellátásokat, a pénzbeli ellátásokat és a szemályes gondoskodást biztosító rendeleteit vizsgálja felül figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseire.

A Fejér Megyei Kormányhivatal az FE/02/47-19/2021. ügyiratszámú megkeresésében kérte a szociális és gyámügyi tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát.

Kiemelt fontosságú, hogy a szociális ellátást biztosító önkormányzati rendelet szabályozása egyértelmű legyen. Egyértelműen meg kell tudni állapítani, hogy a nyújtott támogatás települési támogatásnak, vagy egyéb szociális ellátásnak minősül-e. A szabályozás alapján világossá kell válnia, hogy ki, milyen feltételek mellett jogosult ellátásra, illetve hogy a jogosultsági feltételek fennállása esetén megkapja-e a támogatást. Mivel az állam által az Szt. alapján, egységes szabályozás szerint biztosított szociális támogatások mellett a rászoruló személyek számára az önkormányzatok nyújthatnak támogatás, rendkívül fontos, hogy a vonatkozó szabályozás tartalma megfelelő legyen.

Miután a szociális ellátások szerves részét képezik a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátási formák is, így a felülvizsgálat kiterjedt az e tárgyban megalkotott helyi rendeletekre is annak érdekében, hogy a rendeletek megfelelnek-e az ágazati jogszabályokban megfogalmazott követelményeknek. A szociális ágazat feladat-és hatáskörét érinti a gyermekjóléti ellátások tárgyköre is, amelyek közül kiemelt jelentőséggel bír a gyermekétkeztetés.

A fentiekben foglaltaknak megfelelően Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, a köztemetésről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 15/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelete, a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak mértékéről szóló 9/2014. (III.21.) önkormányzati rendelete, a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 13/2012. (V.02.) számú rendelete, valamint a tanyagondnoki szolgálatról szóló 14/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet komplex módon felülvizsgálatra került.

A felülvizsgálat eredményeképpen az előző bekezdésben felsorolt helyi rendeletek hatályon kívül helyezésre kerültek és három új rendelet került megalkotásra.

A települési támogatásokról és a köztemetéséről szóló rendelet tartalmazza a pénzbeli szociális ellátásokat (rendkívüli települési támogatás, települési lakásfenntartási támogatás, települési gyógyszervásárlási támogatás, települési gyermekvédelmi támogatás) és a természetben nyújtott szociális ellátásokat (köztemetés, tüzifa támogatás).

A szociális alapszolgáltatásokról és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekétkeztetésről szóló rendelet tartalmazza az Önkormányzat ellátási területén, a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény által nyújtandó szociális alapszolgáltatásokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás, tanyagondnoki szolgálat) és gyermekjóléti alapellátásokat (gyermekjóléti szolgáltatás, családi bölcsőde), valamit a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda által biztosított gyermekétkeztetést.

Az óvoda- és iskolakezdési települési támogatásról és a gyermekvállalási települési támogatásról szóló rendelet szabályozza az óvoda- és iskolakezdési települési támogatás, valamint a gyermekvállalási települési támogatás helyi szabályait.

Az új rendeletek megalkotásával nem változtak, ugyan akkor rendszerezettebbé váltak és sokkal könnyebben érthetőek a jogosultsági feltételrendszerek és az egyes ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályai.

A Kormányhivatal által kiadott útmutató szerint a gyermekétkeztetés térítési díjait egyösszegben tartalmazza a rendelet melléklete a jövőben, tekintettel arra, hogy törvénysértő, ha a gyermekétkeztetés térítési díját ÁFÁ-val növelt összegben is megállapítják, vagy szabályozzák az ÁFA mértékét, illetve ha a rendelet az intézményi térítési díj mellett külön tartalmazza a nyersanyagköltséget is. A Gyvt. 151. § (4) bekezdése értelmében „a gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az 21/B. §-ban megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. A képviselő-testület az élelmezés nyersanyag költség összegével megegyezően állapítja meg a gyermekétkeztetés intézményi térítési díj egy ellátottra jutó napi összeget. Az önkormányzati rendeletben a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját áfa nélküli összegben kell megállapítani a Gyvt. 151. § (4) bekezdése értelmében. Az intézményvezető által megállapítandó személyi térítési díj megállapításakor került sor az ÁFA figyelembevételére. Bölcsödében az élelmezés nyersanyagköltségét általános forgalmi adóval kell meghatározni. A Gyvt. 9. § (1) bekezdése értelmében, a „bölcsőde, mini bölcsőde esetében a gyermek Gyvt. 147. § (2) bekezdés szerinti gondozására számított intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete. Az élelmezés nyersanyagköltségének meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt összeget kell figyelembe venni.”

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat-és hatásköreit a polgármesternek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia úgy, hogy döntéseinek mindenkor meg kell felelnie a szükségesség és arányosság követelményeinek.

A fentiekkel összhangban, a rendelet alkotás célja, hogy az önkormányzat felülvizsgálattal érintett rendeletei a magasabb szintű jogszabályi előírásoknak megfeleljenek.

II. Részletes indokolás

1-3. §-hoz

A rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások felsorolását, igénybevételének általános szabályait tartalmazza.

4. §-hoz

Az étkeztetés igénybevételének feltételeit tartalmazza.

5. §-hoz

A házi segítségnyújtás igénybevételének feltételeit tartalmazza.

6. §-hoz

A családsegítés igénybevételének feltételeit tartalmazza.

6. §-hoz

A nappali ellátás igénybevételének feltételeit tartalmazza.

7.-11. §-hoz

A tanyagondnoki szolgálat igénybevételének feltételeit tartalmazza

12.-14. §-hoz

A gyermekétkeztetés igénybevételének feltételeit tartalmazza.

15. §-hoz

A gyermekjóléti szolgáltatás működésének szabályait tartalmazza.

16. §-hoz

A Családi bölcsőde – mint gyermekek napközbeni ellátása – igénybevételének feltételeit tartalmazza.

17. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Zólyomi Tamás

polgármester

III. Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

I. Várható társadalmi hatások

Törvényességi felügyeleti ellenőrzésben foglaltak szerinti – jogszabályoknak megfelelő – önkormányzati rendelet módosítására került sor. A jogosultsági feltételrendszer és az egyes ellátások megállapításának szabályai nem változnak.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása nincs.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.

A rendelet módosítása a jogszabályoknak való megfelelést szolgálja.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.