Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekvállalási, valamint az óvoda-és iskolakezdési támogatásról

Hatályos: 2021. 06. 01

a gyermekvállalási, valamint az óvoda-és iskolakezdési támogatásról

Általános indokolás

I. Általános indokolás

A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára meghatározta, hogy a Kormányhivatal a 2021. évi törvényességi felügyeleti ellenőrzése során a helyi önkormányzatok szociális, valamint gyermekjóléti alapellátásokat, a pénzbeli ellátásokat és a személyes gondoskodást biztosító rendeleteit vizsgálja felül figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseire.

Kiemelt fontosságú, hogy a szociális ellátást biztosító önkormányzati rendelet szabályozása egyértelmű legyen. Egyértelműen meg kell tudni állapítani, hogy a nyújtott támogatás települési támogatásnak, vagy egyéb szociális ellátásnak minősül-e. A szabályozás alapján világossá kell válnia, hogy ki, milyen feltételek mellett jogosult ellátásra, illetve hogy a jogosultsági feltételek fennállása esetén megkapja-e a támogatást. Mivel az állam által az Szt. alapján, egységes szabályozás szerint biztosított szociális támogatások mellett a rászoruló személyek számára az önkormányzatok nyújthatnak támogatás, rendkívül fontos, hogy a vonatkozó szabályozás tartalma megfelelő legyen.

Miután a szociális ellátások szerves részét képezik a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátási formák is, így a felülvizsgálat kiterjedt az e tárgyban megalkotott helyi rendeletekre is annak érdekében, hogy a rendeletek megfelelnek-e az ágazati jogszabályokban megfogalmazott követelményeknek. A szociális ágazat feladat-és hatáskörét érinti a gyermekjóléti ellátások tárgyköre is, amelyek közül kiemelt jelentőséggel bír a gyermekétkeztetés.

A fentiekben foglaltaknak megfelelően Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, a köztemetésről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 15/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelete, a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak mértékéről szóló 9/2014. (III.21.) önkormányzati rendelete, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 13/2012. (V.02.) számú rendelete komplex módon felülvizsgálatra került.

A gyermekvállalási, valamint az óvoda-és iskolakezdési támogatásról
szóló rendelet szabályozza az óvoda- és iskolakezdési támogatás, valamint a gyermekvállalási támogatás helyi szabályait. Tekintettel arra, hogy a rendeletalkotási tárgykör, a gyermekvállalás támogatása, illetve az óvoda- és iskolakezdéssel kapcsolatos költségek enyhítése településünkön kiemelt jelentőséggel bírnak, az anyagi támogatás nyújtása nem rászorultság alapján, hanem alanyi jogon történik. Ezért ezen támogatási formákat a szociális alapon történő támogatástól elkülönülve, eredeti jogalkotói hatáskörben, önálló rendeletben szükséges szabályozni. A szabályozás kiegészítésre került a lakóhelyre vonatkozó értelmező rendelkezésekkel, valamint a támogatás nevelőszülők általi igénybevételének lehetőségével.

Az egyes támogatások vonatkozásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a gyermekvállalási támogatásról hivatalból, az óvoda-és iskolakezdési támogatásról kérelemre a polgármester dönt.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat-és hatásköreit a polgármesternek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia úgy, hogy döntéseinek mindenkor meg kell felelnie a szükségesség és arányosság követelményeinek.

A fentiekkel összhangban, a rendelet alkotás célja, hogy az önkormányzat felülvizsgálattal érintett rendeletei a magasabb szintű jogszabályi előírásoknak megfeleljenek.

II. Részletes indokolás

1. §-hoz : értelmező rendelkezéseket tartalmaz

2. §-hoz: a gyermekvállalási támogatás igénybevételének feltételeit tartalmazza

3. §-hoz: az óvoda- és iskolakezdési támogatás igénybevételének feltételeit tartalmazza

4. §-hoz: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz

III. Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

I. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A támogatások a korábbi szabályozáshoz képest változatlan tartalommal elérhetőek, a nevelőszülőkre is kiterjesztve a támogatás igénybevételének lehetőségét.

II. környezeti és egészségi következményei:

Nem releváns.

III. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Nem releváns.

IV. megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A gyermekvállalási, valamint az óvoda-és iskolakezdési támogatásról
szóló rendelet szabályozza az óvoda- és iskolakezdési támogatás, valamint a gyermekvállalási támogatás helyi szabályait. Tekintettel arra, hogy ezen támogatások nyújtása nem rászorultsági alapon, hanem alanyi jogon történik, ezen támogatási formákat a szociális alapon történő támogatástól elkülönülve, eredeti jogalkotói hatáskörben, önálló rendeletben szükséges szabályozni.

V. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A feltételek rendelkezésre állnak.