Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a rendeltetést és rendeltetési egység számot igazoló hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos hatáskör átruházásáról

Hatályos: 2022. 09. 30

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.30.
a rendeltetést és rendeltetési egység számot igazoló hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos hatáskör átruházásáról
Végső előterjesztői indokolás
Általános indokolás
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 48. §- a szerint:
Ha a rendeltetésváltozás megfelel az országos, valamint a helyi építési követelményeknek és az önkormányzat a településképi bejelentést tudomásul vette, az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából az önkormányzat kérelemre 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az önálló rendeltetési egységek új számáról.
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 65. § (3g) bekezdése 2022. május 2-án lépett hatályba.
E szerint az épület fő rendeltetési jellegének és lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendeltetésmódjának, továbbá a lakások vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségek számának építésügyi hatóság, örökségvédelmi hatóság vagy a rendeltetésmódosítási hatóság eljárásához nem kötött megváltoztatását a települési önkormányzat rendeltetést és rendeltetési egység-számot igazoló hatósági bizonyítványa alapján lehet az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni.
Fentieknek megfelelően a képviselő-testületnek az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az önálló rendeltetési egységek új számáról azt követően, hogy a polgármester a településképi bejelentésről határozatot hozott, hatósági bizonyítvány kiállításáról kell döntenie.
Ezen felül szintén a képviselő-testületnek delegált hatáskör, hogy a lakások vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségek számának megváltoztatását rendeltetést és rendeltetési egység-számot igazoló hatósági bizonyítványa alapján lehet az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni.
Javaslom a Tisztelt Testületnek, hogy annak érdekében, hogy a jogszabályan előírt határidőn belül a hatósági bizonyítványok kiállítása megtörténhessen, a hatáskört a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át!
Etyek, 2022. 09. 22.
Zólyomi Tamás
polgármester
Részletes indokolás
1. §-hoz
Az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az önálló rendeltetési egységek új számáról kiállítandó hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos hatásköri rendelkezést tartalmaz.
2. §-hoz
Az épület fő rendeltetési jellegének és lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendeltetésmódjának, továbbá a lakások vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségek számának építésügyi hatóság, örökségvédelmi hatóság vagy a rendeltetésmódosítási hatóság eljárásához nem kötött megváltoztatása céljából az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez szükséges rendeltetést és rendeltetésiegység-számot igazoló hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos hatásköri rendelkezést tartalmaz.
3. §
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
III. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit.
Hatásvizsgálati lap
1. Társadalmi hatások
Nem várható társadalmi hatás a rendelet-tervezet elfogadása esetén.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
Nem releváns
3. Környezeti és egészségügyi következmények
Nem várhatóak környezeti és egészségügyi következmények.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A hatósági többletfeladatot jelent.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A szabályozás elemeinek várható hatásai közt azzal számolunk, hogy a hatáskör átruházás következtében a hatósági feladat ellátása határidőben megtörténik.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.