Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 10. 01

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.01.
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Végső előterjesztői indokolás
Tisztelt Képviselő-testület!
Általános indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 18. §-ára figyelemmel Etyek Község Önkormányzata Képviselőtestületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) újraalkotásának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.
Az Mötv. 43. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.
A Képviselő-testület 2022. május 25-én megtartott alakuló ülésén a hatályos SZMSZ módosítását az alpolgármesterek száma és a bizottság elnevezése tekintetében végezte el.
Jelen módosítás célja ezért alapvetően a rendelet megalkotása óta eltelt időszak működési tapasztalataiból adódó változtatási igények átvezetése, illetve olyan, a működés során felvetődő értelmezési kérdések megválaszolása, melyek által a jogszabály szövege áttekinthetőbbé és egyértelműbbé vált. Ezen felül a szabályozás újra gondolásával olyan megoldások kerültek a normaszövegbe, melyek a működés egyszerűsítése irányába hatnak.
A módosítások terjedelmére tekintettel kodifikációs okokból nem a meglévő rendelet átdolgozására, hanem szerkezetileg új rendelet alkotására teszek javaslatot. Az új rendelet követve az Mötv. szabályozási koncepcióját kódex jellegű, azaz az eddig külön rendeletben szabályozott tárgyköröket (például a helyi népszavazásra vonatkozó szabályok), is tartalmazza ezen rendelet hatályon kívül helyezése mellett.
A rendelet alapvetően az Mötv. szerkezeti felépítéséhez igazodik. A jelképek közül a címer leírása is helyet kap az általános rendelkezések között. A Képviselő-testületet megillető hatáskörök közül az önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörök a mellékletekben jelennek meg, megemlítendő, hogy a Képviselő-testület jelenleg hatályos rendeleteiben döntési jogot nem adott egyetlen bizottságának sem. A tervezet a hatáskörök felsorolását nem illeszti a jogszabály szövegébe, hanem külön mellékletekben helyezi el. A települési képviselő jogai és kötelezettségeinek bemutatása után közvetlenül kerül szabályozásra a felvilágosítás kérés (interpelláció), és a kérdés jogintézménye. A képviselő-testület működésének rendjéről szóló alcímek tagoltan veszik végig az ülések tervezésétől, előkészítésétől a tanácskozáson át a döntéshozatali eljárást és eredményét, azaz a rendeletalkotást, és a határozat meghozatalát, a Képviselő-testület dokumentumainak elkészítéséig. A Bizottság feladatai már az alakuló ülésen elfogadott SZMSZ módosítással – szintén mellékletbe foglalva – meghatározásra kerültek. Új szervezeti forma lehetőségét jelenti a munkacsoport, mely egy adott önkormányzati feladat elvégzésére jöhet létre, nem kötött azonban az önkormányzati bizottságra vonatkozó szabályokhoz.
A Polgármester felhatalmazást kap a Képviselő-testület két ülése közötti halaszthatatlan ügyben történő, településfejlesztéssel, különösen pályázat benyújtásával, településüzemeltetéssel kapcsolatos döntéshozatalra, melyhez szükséges forrás mértékét a költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdése biztosítja. A mellékletek közül említendő a Polgármester, az Alpolgármester(ek) és az önkormányzati Képviselők, továbbá a bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló, mely a Pénzügyi és Stratégiai Bizottság kötelező feladatának ellátásához határozza meg az eljárás rendjét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletalkotási javaslat elfogadására!
Etyek, 2022. 09. 22.
Zólyomi Tamás
polgármester
Részletes indokolás
1. §-hoz
Általános rendelkezéseket tartalmaz.
2-7. §-hoz
Az önkormányzat jelképeiről rendelkezik.
8-10. §-hoz
A képviselő-testület feladat-és hatásköreiről rendelkezik.
11-12. §-hoz
A Képviselő, és a Bizottság nem Képviselő tagjának jogairól és kötelezettségeiről rendelkezik.
13. §-hoz
Az összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárás Mötv.-re hivatkozó eljárásáról rendelkezik.
14-15. §-hoz
Az interpelláció és a kérdés intézményéről rendelkezik.
16-20. §-hoz
A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli üléseiről
21. §-hoz
A munkaterv összeállításáról rendelkezik.
22-23. §-hoz
A képviselő-testületi ülés vezetéséről rendelkezik
24. §-hoz
A képviselő-testület összehívásának rendjét tartalmazza.
25. §-hoz
Az ülések nyilvánosságáról rendelkezik.
26-33. §-hoz
A tanácskozás rendjét tartalmazza.
34. §-hoz
A munkaterv szerinti (rendes) ülés napirendjéről rendelkezik.
35. §-hoz
Az előterjesztések formai és tartalmi követelményeiről rendelkezik.
36. §-hoz
A sürgős előterjesztésről rendelkezik.
37. §-hoz
Módosító javaslatról rendelkezik.
38. §-hoz
A bizottság állásfoglalásról rendelkezik.
39-45. §-hoz
A szavazás rendjéről rendelkezik.
46. §-hoz
A képviselő-testület dokumentumairól rendelkezik
47. §-hoz
A döntés-előkészítés nyilvánosságáról rendelkezik.
48. §-hoz
Az önkormányzati rendelet előkészítéséről, elfogadásáról rendelkezik.
49. §-hoz
A rendeletek és határozatok végrehajtásáról és nyilvántartásáról rendelkezik
50. §-hoz
A közmeghallgatásról, lakossági fórumokról rendelkezik.
52-54. §-hoz
A képviselő-testület bizottságairól rendelkezik.
55-59. §-hoz
A tisztségviselőkről rendelkezik.
60-61. §-hoz
Az önkormányzat vagyonáról, költségvetéséről rendelkezik
62. §-hoz
Nemzetiségi önkormányzatokkal, nemzetiségi egyesülettel történő együttműködésről rendelkezik
63. §-hoz
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről rendelkezik.
64. §-hoz
Záró rendelkezéseket tartalmaz.
III. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit.
Hatásvizsgálati lap
1. Társadalmi hatások
Nem várható társadalmi hatás a rendelet-tervezet elfogadása esetén.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A költségvetési rendelet megalkotására törvényi kötelezettség alapján kerül sor.
Az esetleges gazdasági hatások az előterjesztésben kerülnek bemutatásra.
A költségvetési hatások az előterjesztésben kerülnek bemutatásra.
3. Környezeti és egészségügyi következmények
Nem várhatóak környezeti és egészségügyi következmények.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Nem várható a korábbiakhoz képest adminisztratív terheket befolyásoló hatás.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A szabályozás elemeinek várható hatásai közt azzal számolunk, hogy az SZMSZ összhangba kerül az Mötv. rendelkezéseivel.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.