Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról

Hatályos: 2022. 12. 01

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.01.
az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról
Végső előterjesztői indokolás
I. Általános indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 5. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás).
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.
A lakókörnyezet élhetőségének alakításában, formálásában és a lakosság komfortérzésének javításában kiemelt szerepe van az önkormányzatnak. Az önkormányzat által megvalósított azon projektek, amelyek az alapellátást nyújtó közintézmények megújítására, modernizálására, a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, zöldterületek bővítésére irányulnak, jelentős mértékben erősítették a lakosság komfortérzetét.
A fejlesztések megvalósítása mellett a lakókörnyezet élhetőségét befolyásolják azok a magatartási szabályok is, amelyeket az önkormányzat határoz meg a közösség tagjai számára.
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján megállapítható, hogy Etyek lakossága egyrészt saját elhatározásából, másrészt az önkormányzat által közzétett közérdekű felhívások eredményeként alapvetően eleget tesz azoknak az elvárásoknak, amelyek a közösségi életviszonyokat érintik.
Ugyanakkor szükséges ezen elvárások önkormányzati rendeletbe foglalása, annak érdekében, hogy az ott előírt magatartási szabályok egyrészt tudatosuljanak a lakosokban, másrészt szükség esetén azok kikényszeríthetők is legyenek.
A Mötv. 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján a helyi közösség tagjai kötelesek öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket, képességeik és lehetőségeik szerint hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához.
Jelen rendeletalkotási javaslat a vonatkozó ágazati jogszabályok, a korábbi azonos tárgyú helyi normaszöveg, valamint a településünk sajátosságainak figyelembevételével készült.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
2. §-hoz
Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.
3. §-hoz
A köztisztasággal összefüggő és egyes közterület-fenntartási feladatok ellátására vonatkozó szabályokat tartalmazza.
4. §-hoz
Az ingatlanok és közterületek tisztán tartására vonatkozó különös szabályokat tartalmazza.
5. §-hoz
A Közterületi faültetés szabályait tartalmazza.
6. §-hoz
A Közterületi hulladékgyűjtés szabályait tartalmazza.
7. §-hoz
A közterület használatából eredő köztisztasági feladatokat tartalmazza.
8. §-hoz
Csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos köztisztasági szabályokat tartalmazza.
9. és 10. §-hoz
A köztisztasággal kapcsolatos feladatok ellátása, és az elhagyott hulladék felszámolásának eszközeit tartalmazza.
11. §-hoz
Záró rendelkezéseket tartalmaz.
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit.
Hatásvizsgálati lap
1. Társadalmi hatások
A közterületek és a magántulajdonú ingatlanok rendezettebbé, és hulladék mentessé válását eredményezi.
2. Gazdasági hatások
Nem releváns.
3. Költségvetési hatások
A közterületek tisztántartására kifizetett önkormányzati kiadások csökkenését prognosztizáljuk.
2. Környezeti és egészségügyi következmények
A környezet terhelése csökken.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A bevezetést követően nőhet az adminisztratív teher a felhívások, kötelezések miatt.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A közterületek tisztántartására vonatkozó rendelkezések, magatartási szabályok normatív szabályozása elősegíti a lakókörnyezet élhetőségének javulását.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi forrást.