Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.01.
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
I. Általános indokolás
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 8. § (2) bekezdésében, valamint 143. § (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján alkotta meg 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről.
Az Mötv. 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján a helyi közösség tagjai kötelesek öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket, képességeik és lehetőségeik szerint hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához. Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése, illetve a 143. § (4) bekezdés d) pontja ad felhatalmazást a helyi önkormányzatoknak arra, hogy rendeletben határozzák meg a kötelezettségek tartalmát, elmulasztásuk jogkövetkezményeit.
Az eljárási kérdések tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben közigazgatási szankcióként a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény szerinti figyelmeztetést, annak alkalmazhatatlansága esetén közigazgatás bírságot kell kiszabni.
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 50.000.- Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve természetes személy esetén 200.000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 2 millió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
A jelenleg hatályos rendelet több, mára már hatályon kívül helyezett jogszabályra hivatkozik, ezért az ezen alapuló rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni.
Ugyanakkor az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló új rendelet megalkotása szükségessé teszi, hogy az új tényállásokat a szankciós rendeletbe illesszük, megteremtve a lehetőségét annak, hogy az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló rendelet szabályait megszegőkkel szemben eljárás lefolytatására és bírság kiszabására kerülhessen sor.
December hónapban a közterületek használatáról szóló, januárban pedig várhatóan a temetők fenntartásáról szóló rendelet felülvizsgálatára kerül sor, erre az időpontra a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet újra alkotását is a Tisztelt Testület elé fogjuk terjeszteni.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A preambulumból a hatályon kívül helyezett jogszabály hatályon kívül helyezését tartalmazza.
2. §-hoz
Módosító rendelkezést tartalmaz.
3. §-hoz
Módosító és kiegészítő rendelkezést tartalmaz.
4. §-hoz
Módosító és kiegészítő rendelkezést tartalmaz.
5. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
6. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit.
Hatásvizsgálati lap
1. Társadalmi hatások
A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartások, mint tényállások pontos meghatározásával, azok rendeletben történő szabályozásával javulhat a közrend, közbiztonság, hiszen megteremtődik a szankcionálás lehetősége, ami visszatartó erőt jelenthet.
2. Gazdasági hatások
Nem meghatározó.
3. Költségvetési hatások
Nem meghatározó.
2. Környezeti és egészségügyi következmények
Csökken a településen az allergén gyomnövényzettel borított területek nagysága, ennek következtében a levegő ilyen jellegű szennyezettsége is. Településképi szempontból jelentős javulást eredményez a község különböző pontjain fellehető elhanyagolt ingatlanok rendbetétele. A kedvező környezeti hatás hosszabb távon az itt élők egészségére is kedvező hatással lehet.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A hivatal adminisztratív terhei nőnek.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet módosítása szükséges az egyértelműség, és a párhuzamos szabályozás tilalma miatt, továbbá egyes közösségi együttélést sértő magatartások szankcionálásnak lehetősége miatt. A rendelet módosítás elmaradása esetén szankcionálás nélkül maradnak egyes közösségi együttélést sértő magatartások, valamint a párhuzamos szabályozás megmarad.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A feltételek biztosítottak.