Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről

Hatályos: 2022. 12. 16

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.16.
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről
Végső előterjesztői indokolás
I. Általános indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza.
A jogszabály értelmében az önkormányzat csak rendeletben szabályozott módon nyújthat támogatást, vehet át államháztartáson kívülről forrást, alapítványi forrás átadására, és átvételére kizárólag a képviselő-testület jogosult.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48. §-a szerint az államháztartás alrendszerei terhére támogatás támogatói okirattal, vagy támogatási szerződéssel jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton, vagy pályázati rendszeren kívül nyújtható.
A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról.
A rendelet a támogatásokat céljuk szerint eseti jellegű, és általános működési célú kategóriákba sorolja. Az eseti jellegű támogatás lehet működési, vagy fejlesztési feladathoz kapcsolódó, míg az általános működési támogatás kizárólag a kedvezményezett működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.
A rendeletalkotási javaslat szerint eseti támogatási kérelem esetén 200.000 forint összegig a polgármester, míg általános működési célú támogatási kérelem, illetve 200.000 forintot meghaladó eseti támogatás esetén a Képviselő-testület dönt.
Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, melyek terhére cél jelleggel támogatást nyújt.
A rendelet felülvizsgálata során pontosításra kerültek a rendelet tárgyi hatálya, a támogatás odaítélésének pénzügyi keretszabálya, a kérelem benyújtásának szabályai továbbá a támogatás folyósítására megkötendő megállapodás tartalmi elemei is. Mivel a módosítás a rendelet szinte minden szerkezeti egységét érinti, javasoljuk a jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül helyezését és új rendelet megalkotását!
II. Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
2. §-hoz
Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.
3. §-hoz
Az átadott támogatás forrására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
4. §-hoz
A támogatás nyújtásának alapelveire, a támogatás odaítélésére vonatkozó rendelkezése- ket tartalmaz.
5. §-hoz
A támogatói okiratra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
6. §-hoz
Az elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
7. §-hoz
A támogatói okirat módosítására, és a megállapodástól való elállásra vonatkozó rendel- kezéseket tartalmaz.
8. §-hoz
A nyilvántartásra és közzétételre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
9. §-hoz
Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályokat tartalmazza.
10. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
11. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit.
Hatásvizsgálati lap
1. Társadalmi hatások
A rendelet megalkotása elsősorban a településen tevékenykedő civil szervezetek számára pozitív.
2. Gazdasági hatások
A pénzeszköz átadás-átvétel a támogatott szerv gazdálkodását, illetve tevékenységét segíti, támogatva a szervezet céljainak megvalósulását.
3. Költségvetési hatások
Az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás, illetve államháztartáson kívülről érkező pénzeszköz átvétel minden esetben érinti az önkormányzat költségvetését. A pénzeszköz átadások összege az önkormányzat éves költségvetésében kerül meghatározásra, illetve a képviselő-testület egyedi döntése szintén kihatással van az éves költségvetésre.
2. Környezeti és egészségügyi következmények
Nem várhatóak környezeti és egészségügyi következmények.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotását magasabb rendű jogszabályoknak való megfelelés indokolja.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi forrást.