Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 08
Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
előterjesztés
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. március 7-ei rendkívüli ülésére
Rendeletalkotási javaslat Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
1. Költségvetési rendelet
1. Általános indokolás
Az Országgyűlés megalkotta a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.
A 2022. évi költségvetési rendelet az előző évekhez hasonlóan korrigált bázis szemlélet megtartásával, a Képviselő-testület, valamint a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljáró polgármester által korábban hozott döntések, vállalt kötelezettségek, és a benyújtott pályázatok figyelembe vételével készült.
A költségvetési rendelet szerkezeti felépítését, valamint a kötelező tartalmi elemeket a következő jogszabályok rögzítik:
1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr);
2. a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény;
3. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény;
4. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet;
5. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet;
6. A 15/2019. (XII.17.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről.
A költségvetési rendelet a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kormányzati funkciónként, rovatrend szerinti megbontásban tartalmazza a 2022. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat az önkormányzat, polgármesteri hivatal és intézmények szerinti megbontásban, elkülönítve a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokat.
A költségvetési rendelet mellékletét képező, számszaki adatokat tartalmazó táblázatok szerkezeti felépítése ennek megfelelően került kialakításra.
A számviteli adatszolgáltatási követelmények aktuális előírásainak figyelembe vételével a 2022. évi rendelet előirányzatait Ft-ban határoztuk meg.
A rendelet szerint a költségvetési főösszeg 1.871.820.220 Ft, amely hitelfelvételt nem tartalmaz.
A finanszírozási kiadások között szerepel a 2021. év decemberében megelőlegezett, a Magyar Államkincstár által folyósított központi költségvetési támogatás 2022. január havi finanszírozás megelőlegezésére átutalt összege 11.992.903 Ft összeggel.
A költségvetési rendeletben a 2021. évi maradványból felhalmozási maradványként 747.275.369 Ft, míg működési maradványként 234.821.833 Ft összeg szerepel, amely a zárszámadás elfogadását követően, a 2022. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítása alkalmával épül be teljes és pontos összeggel a költségvetésbe.
2. Az Önkormányzat költségvetése
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és az Áht. alapján az önkormányzat bevételeit képezik a központi költségvetésből származó bevételek, a helyi adó bevételek, a pályázati támogatások, továbbá a vagyongazdálkodás bevételei.
2.1. Központi költségvetésből származó támogatások
Az önkormányzat központi költségvetési bevételeit a 2013. évben bevezetett feladatfinanszírozási rendszer keretében kapja, amely az alábbi jogcímeken biztosítja a támogatásokat a kötelezően ellátandó feladatokhoz:
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
Településüzemeltetés támogatása, egyéb önkormányzati feladatok támogatása
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
Kulturális feladatok támogatása.
A központi költségvetésből származó bevételek összege a rendeletben a Magyar Államkincstár által az önkormányzat rendelkezésére bocsátott értesítő alapján került megtervezésre.
Az önkormányzat és intézményeinek bevételeit 2022-ben a következő jogszabályok alakították.
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének kötelező legkisebb összegét 2022. január 1-jétől 200.000 forintban, a garantált bérminimum összegét 260.000 forintban állapította meg.
A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2. § (1) bekezdésének módosítása értelmében a szociális hozzájárulási adó 13 százalékra csökkent.
A szolidaritási hozzájárulási adó 13.590.298 Ft-ról 7.380.692 Ft-ra csökkent.
A 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet a szociális ágazati összevont pótlék mértékét átlagosan 25-35 %-kal emelte meg.
A 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint a pedagógusok 2022. január 1-jétől 10 %-os pótlékemelésben részesülnek.
A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján a kulturális ágazatban foglalkoztatottak 2022. január 1-jétől beépülő jelleggel 20%-os béremelésben részesülnek, melynek forrását pályázati rendszerű támogatás formájában kapja meg önkormányzatunk.
A 9/2022.(I.4.) Kormányrendelet alapján a polgármester illetményemeléséhez 3.610.611 Ft támogatást nyújtott a központi költségvetés.
A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet
kiegészítő támogatást
biztosít a települési önkormányzatok számára a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő emelésének, a pedagógusok 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet szerinti, 2022. január 1-jétől hatályba lépő 10 %-os pótlékemelésének, valamint a 646/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2022. január 1-jétől hatályba lépő bölcsődei pótlékemelés ellentételezése érdekében.
Így a 2021. évi megalapozó felméréshez képest 22.915.305 Ft összegű kiegészítő támogatásról, majd február 1-jén az intézményi gyermekétkeztetés jogcímre vonatkozóan újabb 2.034.833 Ft támogatásról kapott értesítést önkormányzatunk.
Összességében a feladatfinanszírozási rendszer keretében az önkormányzat rendelkezésére bocsátott támogatás összege az előző évhez képest összességében 13,2 %-kal növekedett.
A jogcímeket tételesen megvizsgálva megállapítható, hogy a tavalyi évhez képest a változás az alábbiakra vezethető vissza:
Az önkormányzati hivatal működésének támogatására az előző évhez képest 1.924.130 Ft-tal, a település-üzemeltetési feladatok ellátásához 2.123.410 Ft-tal több támogatást kap az önkormányzat.
Az óvoda működtetésére 25.660.200 Ft-tal kap több támogatást az önkormányzat, ami a pedagógus bértámogatás növekedésének köszönhető.
A gyermekétkeztetés támogatása kisebb mértékben, 862.536 Ft-tal csökkent az előző évihez képest, ennek indoka, hogy a normatíva igénylés során az előző évben étkezők számát kell alapul venni, és a tavalyi évben a Covid vírus miatt tovább csökkent a közétkezők száma. A májusi normatíva pótigénylésnél az első negyedéves adatok alapján lehetőség lesz az adagszámok növelésére, így plusz normatív támogatás igénylésére.
A szociális feladatok ellátására biztosított feladatfinanszírozási támogatás az előző évihez képest összességében 5.296.476 Ft-tal emelkedett. A részösszegeket megvizsgálva megállapítható, hogy a növekedés oka a szociális ágazati összevont pótlék, és a családi bölcsőde kiegészítő támogatásának emelkedése.
A kulturális feladatok támogatása tekintetében elmondható, hogy a megalapozó felmérésen alapuló növekedés 343.058 Ft, melyhez járul a 20 % bérfejlesztés 3.838.700 Ft-os összege.
Az alábbi táblázatban jogcímenként összesítettük a 2022. évre járó feladatfinanszírozási támogatásokat, összehasonlítva a tavalyi évi adatokkal.

Jogcím

2021. évi eredeti - Ft

2022. évi eredeti - Ft

Változás 2022/2021 %

A helyi önkormányzatok működési általános támogatása

103 542 015

107 589 555

103,90%

települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása

106 348 850

132 009 050

124,12%

Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás

29 304 240

34 600 716

118,07%

Gyermekétkeztetés támogatása

41 486 257

40 623 721

97,92%

Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

9 606 590

13 788 348

143,53%

Összesen

290 287 952

328 611 390

113,20%

2.2. Adóbevételek
Az önkormányzati saját bevételek között meghatározó jelentőséggel bírnak a helyi adók.
A gépjárműadó bevétel a jogszabály változása miatt 2021. óta nem tervezhető, és ettől az évtől kezdve az adó beszedése már nem a helyi adóhatóság feladata.
A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény felhatalmazta a Kormányt, hogy veszélyhelyzetben a törvény szerinti kormányrendeletek hatályát, így a 639/2020. (XII.22.) kormányrendelet hatályát is a törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. Ezért 2022-ben is lehetőségük van a kis- és középvállalkozásoknak a helyi iparűzési adó tekintetében az adóelőleg összegének 50%-kal történő csökkentésére, ezzel egyidejűleg a kieső iparűzési adó összegével egyező támogatást nyújt ez évben is a központi költségvetés.
A 1091/2022.(II.8) Kormányhatározat a KKV-k 2022. évi adókedvezményével kapcsolatos támogatásról úgy rendelkezik, hogy a 25 ezer főnél nem nagyobb települési önkormányzat a kieső adóbevétellel megegyező összegű támogatást kap, mely Etyek esetében a központi költségvetési támogatás összegének emelését eredményezi.
A 4/2021. (I. 14.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve az iparűzési adó tervezett összege két soron került megtervezésre, az adózóktól származó bevétel esetében a 2021. évi teljesült adóbevételt figyelembe véve 130.000.000 Ft-ot, míg az állami támogatás előző évi összegét alapul véve 30.879.658 Ft-ot állami támogatásként terveztünk. Ennek az adónemnek a tervezésénél a tényadatokból kiindulva megállapítható, hogy a 4 milliárd forint feletti árbevétellel, illetve mérlegfőösszeggel rendelkező vállalkozások, melyek nem érvényesíthették az adójuk felezésének lehetőségét, 25.154.000 Ft adót fizettek be, míg a kis- és középvállalkozások összesen 114.930.000 Ft-ot. Az adóbevétel növekedése prognosztizálható arra tekintettel, hogy Etyeken 2021-ben 38 új vállalkozás került bejegyzésre.
Az építményadó és telekadó tekintetében figyelembe vettük az előző évi és a várható teljesítéseket, valamint az előírt adó összegét, és az adótárgyak számát.
Az alábbi táblázat a közhatalmi bevételek tervezett összegeit mutatja be.

Adónem

2021. évi terv Ft

2022. évi terv Ft

iparűzési adó

65 000 000

130 000 000

telekadó

59 000 000

65 000 000

építményadó

41 000 000

45 000 000

idegenforgalmi adó

1 000 000

2 200 000

pótlék

100 000

2 000 000

bírságok

200 000

650 000

talajterhelési díj

100 000

összesen

166 000 300

244 950 000

Az önkormányzati adóhatóság alapvető célkitűzése – valamennyi adónemet érintően - a hátralékkezelési és végrehajtási eljárások hatékony és eredményes alkalmazása.
2.3. Pályázatok
A pályázatok tervezése során figyelembe vettük a nyertes, és már a 2021. évben megkezdett beruházásokat, valamint a támogatásként megítélt pályázatokat, melyek beruházásai a 2022. évben kezdődnek el.
A 2021. évben pénzforgalmilag teljesült pályázati bevételek felhalmozási maradványként kerültek a költségvetési rendeletbe beépítésre, ilyen a bölcsődei férőhelyek építése, orvosi rendelő felújítása, 2 db szolgálati lakás építése, a Magyar utca felújítása, Kossuth 19. szám alatti ingatlan megvásárlása, bontása és környezetének kialakítása.
Az Országos Bringapark Program kerékpáros pumpapálya létesítésére 19.999.999 Ft támogatást nyert önkormányzatunk, mely szintén a felhalmozási bevételek között szerepel.
A pályázatok részletes bemutatását a rendelet 14. melléklete tartalmazza. A táblázatban pályázatonként bemutatásra kerültek a pályázatok bevételei és kiadásai. A pályázatok költségvetésre gyakorolt hatása az, hogy a bevételi főösszeget 795.775.368 Ft-tal, a kiadási oldalt pedig 888.958.999 Ft-tal emeli meg. A bevételi és kiadási oldalon az eltérés abból adódik, hogy az önkormányzat a beruházásokhoz önrészt biztosít.
2.4 Felhalmozási célú bevétel
Felhalmozási célú bevételként 125.000.000 Ft értékben ingatlanok értékesítése került betervezésre.
1.
1. Tartalék
A Tartalék előirányzatok között 10.000.000 Ft összegben szerepel az általános tartalék, valamint 5.000.000,-Ft összegben pályázati önrészekre képeztünk tartalékot.
A 216/2014. (VI. 18.) önkormányzati határozattal elfogadott, tervezett Sportcsarnok létesítésének önrésze, 125.000.000 Ft a többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről szóló határozatban kerül bemutatásra tekintettel arra, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség meghosszabbításról szóló döntése nyomán a fejlesztéssel kapcsolatos kiadás 2022. évben nem fog felmerülni, arra várhatóan a 2023. évben kerül sor.
2.5. Működési és felhalmozási célú kiadások
Működési kiadásként szerepelnek a költségvetésben az Önkormányzat személyi és dologi kiadásai. A személyi kiadás soron 12 fő, és 5 fő közfoglalkoztatott személyi juttatása, és béren kívüli juttatásai kerültek betervezésre.
A dologi kiadások tartalmazzák a közvilágítást, valamint a közüzemi díjakat és az önkormányzati szerződés állomány 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalásainak összegét, továbbá a települési támogatásként kifizetett segélyeket 4.000.000 Ft összegben.
A beruházások között mutatjuk be a bölcsődei férőhely bővítése TOP-1.4.1-19 kódszámú pályázat 493.964.244 Ft + áfa, a gyalogos átkelőhelyek kivitelezése a Botpusztai körforgalomban 3.937.008 Ft + áfa, az Országos Bringapark Program keretében a kerékpáros pumpapálya létesítése 39.370.078 Ft + áfa, valamint a Dávidmajori buszmegálló létesítése 2.000.000 Ft összegű kiadási előirányzatait.
A felhalmozási kiadások kormányzati funkció és rovatrend besorolás szerint a 4. számú mellékletben kerülnek részletesen bemutatásra, melynek tervezett összege 1.082.010.188 Ft.
A felújításokra tervezett előirányzatok a következők: játszóterek felújítására 11.811.024 Ft + áfa, útfelújításokra 50.000.000 Ft + áfa összeg, a Vajda János - Öreghegyi utcák útburkolat felújítására benyújtott MFP pályázathoz saját forrásként 10.000.000 Ft + áfa, az élőfüves focipálya felújítására benyújtott FEJ-ÁHI/552-3/2022 pályázati önrész, és saját forrás összege 16.354.331 Ft + áfa, a külterületi helyi közutak, zártkerti utak felújításához a VP-7.2.1-21 pályázat szintén képviselő-testületi határozattal elfogadott 5.118.110 Ft + áfa önrésze, valamint az óvoda udvar és köztéri játszótér MFP-OJKJF/2021 kódszámú pályázat 3.919.569 Ft + áfa összege. Szintén itt terveztük az orvosi rendelő felújítása TOP-4. 1.1-15, és szolgálati lakások kialakításának támogatása MFP-ÖTIK/2021 pályázaton elnyert támogatási összegek kiadásait 138.088.976 Ft + áfa összegben.
Kátyúzásra, közterületek karbantartására 19.874.016 Ft + áfa összeget, ezen felül saját forrású útkarbantartás céljára 5.000.000 Ft + áfa-t terveztünk.
A Támogatásként tervezett összegek a 12. és a 13. mellékletben kerültek bemutatásra támogatási jogcímenként, melyre összesen 15.600.000 Ft-ot terveztünk.
Az önkormányzat adóerőképessége alapján 7.380.692 Ft szolidalitási adófizetési kötelezettsége keletkezett, amit a Magyar Államkincstár részére kell megfizetni.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása), így az utak, járdák karbantartása, felújítása, gyalogátkelőhelyek kialakítása kötelező önkormányzati feladat, a közlekedés biztonságáról való gondoskodás minden település kiemelt érdeke.
A fent bemutatott beruházások, felújítások és karbantartások megvalósítása - az erre tervezett felhalmozási, felújítási és szolgáltatási kiadások - vitathatatlanul hozzájárul településünk fejlődéséhez.
1. A Polgármesteri Hivatal költségvetése
1.
1. Bevételek
A Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai az Etyek Nagyközség Önkormányzat által fenntartott intézményektől elkülönítve, az 5., 6., 7., számú mellékletekben kerültek bemutatásra.
A jogszabályi előírás alapján a Polgármesteri Hivatalnál saját bevételként 2022. évre összesen 6.200.000 Ft működési bevételt (bérleti díj, és házasságkötéssel kapcsolatos bevétel) terveztünk. A Hivatal működésének biztosításához a 2022. évi költségvetésben az Önkormányzat 137.669.462 Ft összegű forrást nyújt, mely tartalmazza a központi költségvetésből származó 69.157.130 Ft működési támogatást is.
A Hivatal saját bevételei között hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevétel, és bérleti díj kiadások kerültek kimutatásra.
1.
1. Kiadások
A Polgármesteri Hivatal kiadásaiként kerültek tervezésre a Hivatal köztisztviselőinek személyi juttatásai. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma a költségvetés készítésének időpontjában 16 fő.
Az Etyeki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 19/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet szerint a köztisztviselői illetményalap 2022. évre 56.000 forint, a Hivatal személyi juttatása összegének meghatározása ennek figyelembe vételével történt.
A felhalmozási kiadások között a Hivatal működéséhez szükséges ügyviteli, számítástechnikai eszközök, valamint a feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszközöket terveztük meg 3.810.000 Ft összegben.
1. Intézmények költségvetése
Az Önkormányzat irányítása alatt álló Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda, Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény, és a Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési előirányzatai a költségvetési egyeztető tárgyalásokon kerültek kialakításra, az erről készült jegyzőkönyvek az általános indokolás mellékletét képezik.
Az intézményi kiadási és bevételi adatokat a rendelet 8., 9., és 10., számú mellékletei tartalmazzák. Az intézményi felhalmozási kiadásokat a rendelet 11. számú mellékletében mutatjuk be.
Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) tervezett összes kiadása 341.509.531 Ft.
Az intézmények finanszírozásához központi költségvetési forrásból 209.042.959 Ft feladatfinanszírozási bevételt kap az Önkormányzat, az intézményi saját bevételek tervezett összege 20.795.374 Ft.
Az önkormányzat az intézmények kötelező feladatainak ellátásához 107.832.498 Ft fenntartói kiegészítést biztosít, melynek intézményenkénti részletezését az előterjesztés 5. számú tájékoztató táblája mutatja be.
A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda személyi juttatásait érinti, hogy a pedagógusok 2022. január 1-jétől 10 %-os pótlékemelésben részesültek.
A Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház tekintetében elmondható, a kulturális ágazatban foglalkoztatottak 2022. január 1-jétől beépülő jelleggel 20%-os béremelésben részesülnek, melynek forrását pályázati rendszerű támogatás formájában kapja meg önkormányzatunk.
A szociális ágazatban dolgozók részére megállapított szociális ágazati pótlék a ledolgozott napok arányában kerül megállapításra, a 2022. évben jelentős, 25-35 %-kos emelkedés realizálható. A szociális ágazati pótlék pontos összege csak a Magyar Államkincstár által elkészített havi bérszámfejtéseket követően határozható meg, ezért annak összege módosításként fog beépülni a költségvetésbe.
Az Intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat foglalkoztatottainak létszámát a 16. melléklet tartalmazza, mely a közfoglalkoztatottak létszámával együtt 84 fő.
Az általános indokolás mellékleteként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi mérlegek és kimutatások kerülnek bemutatásra:
1. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve, mely a közvilágítási eszközök bérleti és karbantartási díjait tartalmazza a 2023. évig bezárólag;
2. számú melléklet a közvetett támogatások kimutatása - így különösen adóelengedések, adókedvezmények, mely szerint a helyi adók közül az építményadó tekintetében került sor méltányossági kérelem alapján adókedvezmény nyújtására;
3. számú melléklet az előirányzat felhasználási terv, amely kiemelt előirányzatonként mutatja be az Önkormányzat 2021-re tervezett előirányzatainak havi felhasználási ütemezését;
4. számú melléklet a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban;
5. számú melléklet az intézmények finanszírozásához szükséges normatív támogatás és fenntartói kiegészítés bemutatása, mely intézményenként mutatja be, hogy a fenntartó mekkora összeggel egészíti ki a központi költségvetési támogatást, és az intézményi működési bevételeket;
6. számú melléklet az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban bemutató kimutatás, a tervszámoktól történő eltérés indoka a helyi adóbevételek mérsékelt növekedésének prognosztizálása.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet hatályát tartalmazza.
2. §-hoz
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételét, a felhalmozási célú hitelfelvételt, belföldi értékpapírok bevételeit, a 2021. évi maradvány igénybevételét, a bevételi főösszeget tartalmazza.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait, a finanszírozási kiadásait, a kiadási főösszeget tartalmazza.
A költségvetési rendelet mellékleteit képező táblázatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ban foglaltak szerinti adatokat a (4)-(16) bekezdésben foglaltak szerint mutatják be.
Elkülönítetten szerepel az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és a céltartalék.
3. §-hoz, 4. §-hoz
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, az Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazást tartalmazza. A rendelkezések célja az operatív gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása.
5. §-hoz
A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó előírások az Áht. 34. § (3) bekezdése szerinti felhatalmazásra figyelemmel kerültek meghatározásra.
6. §-hoz
A költségvetési szervek személyi juttatásokkal való gazdálkodása tekintetében meghatározott béren kívüli, és egyéb juttatást tartalmazza.
7. §-hoz
A költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
8. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
III. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit.
Hatásvizsgálati lap
1. Társadalmi hatások
Nem várható társadalmi hatás a rendelet-tervezet elfogadása esetén.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A költségvetési rendelet megalkotására törvényi kötelezettség alapján kerül sor.
Az esetleges gazdasági hatások az előterjesztésben kerülnek bemutatásra.
A költségvetési hatások az előterjesztésben kerülnek bemutatásra.
3. Környezeti és egészségügyi következmények
Nem várhatóak környezeti és egészségügyi következmények.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Nem várható a korábbiakhoz képest adminisztratív terheket befolyásoló hatás.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotása szükséges a szabályszerű gazdálkodás biztosítása érdekében.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
1. Időszaki lap finanszírozása
A 95/2021. (VI.9.) határozat alapján Magyar-kút elnevezéssel kulturális és közéleti időszaki lapot alapított Etyek Nagyközség Önkormányzata. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 41. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a sajtóterméket a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala hatósági nyilvántartásba vette.
Az Etyeki Polgármesteri Hivatal Beszerzési Szabályzatáról szóló 9/2020.(I.3.) jegyzői utasítás III. és IV. pontjában foglaltaknak megfelelően beszerzési eljárást folytattunk le, melynek alapján 2021. június 9-én kiválasztásra került az ár-érték arány szempontjából legkedvezőbb ajánlatot adó KORNÉTÁS Kiadó és Kereskedelmi Kft. A sajtótermék kiadója felel a lap nyomtatásán, tördelésén, szerkesztésén kívül a tartalomért is.
A Magyar-kút kulturális és közéleti időszaki lap 2021. július hónapban jelent meg először, és azóta havonta 1600 példányban jelenik meg ingyenesen.
A kiadóval 2021. június 10-től 2022. március 31-ig terjedő időszakra vállalkozási szerződés jött létre, melyben a 12 oldal terjedelmű havi lap teljes körű előállításáért havonta bruttó 312.984 forint vállalkozói díj került megállapításra.
Az újság kiadásáért fizetendő ellenértéket ezidáig kizárólag pályázati forrásból finanszíroztuk, 2021-ben a 1879/2020.(XII.4.) Kormányhatározatban az önkormányzatunknak megítélt, és az NMI (Nemzeti Művelődési Intézet) által folyósított, majd 2022-ben a szintén ugyanezen konstrukció alapján az újabb pályázati úton elnyert támogatásból.
Tekintettel arra, hogy 2022. március 31. napjával az időszaki lap kiadására vonatkozó szerződés megszűnik, javaslom, hogy további 4 havi újság kiadásának erejéig hosszabbítsuk meg a szerződést a KORNÉTÁS Kiadó és Kereskedelmi Kft-vel. Tekintettel azonban az infláció mértékére, az újság kiadásának havi ellenértéke 344.282 Ft-ra változik. A 2022. évi 4. számot szintén az NMI által nyújtott támogatásból finanszíroznánk, a további lapszámok megjelentetését az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére javaslom biztosítani.
1. Az Etyeki Sport Nonprofit Kft. működésének támogatása
A képviselő-testület 89/2016. (III.24.) határozatával alapította meg az Etyeki Sport Nonprofit Kft-t. A képviselő-testület 282/2016. (IX.21.) határozatában az Etyeki Sport Nonprofit Kft. üzletrészét felosztotta annak érdekében, hogy a közigazgatási területen működő Etyek Községi Sportegyesület (mai nevén Etyek Sportegyesület) is a tagjává váljon. A Kft megalapítására a sportcsarnok építéséről szóló 216/2014. (VI. 18.) számú határozat végrehajtása érdekében került sor.
Legutóbb 107/2021. (VI.24.) határozatában a Képviselő-testület felkérte az Etyeki Sport Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar Kézilabda Szövetséghez a 2017/18. évi sportfejlesztési program meghosszabbítására, mely kérelmet a Magyar Kézilabda Szövetség 2021. november 15-én kelt határozatával jóváhagyta, ezáltal lehetőség van a TAO pályázat folytatására.
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2018. (II.22.) határozatával úgy döntött, hogy a VP6-19.2.1.-96-2-17 kódszámú, Etyek Nagyközség területén található zöldterületek rehabilitációjára és rekreációs vonzerők fejlesztésére, konkrétan a „Nagy-Gödör” (1545,1546 hrsz.) megújítására az Etyeki Sport Nonprofit Kft részére 3.000.000,- forint támogatást nyújt a pályázati részvételhez. A pályázatot a Kft. megnyerte, és ebben az évben a fejlesztés meg is valósulhat.
Amennyiben a fentiekben bemutatott pályázatokat folytatni kívánja a Kft., további forrásokra lesz szükség, melyet az ügyvezető a mellékelt kérelemben sorolt fel.
Javaslom a Tisztelt Testületnek, hogy a Kft. 2021. évi költségeinek finanszírozására nyújtson 1 millió Ft működési támogatást az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletalkotási javaslat, valamint a határozati javaslatok elfogadására!
Etyek, 2022. március 4.
Zólyomi Tamás
polgármester
Határozati javaslat
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
…/2022. (III. .) határozata
Időszaki lap finanszírozásáról
1. Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 95/2021. (VI.9.) határozata alapján a KORNÉTÁS Kiadó és Kereskedelmi Kft-vel, a Magyar-kút időszaki lap kiadójával 2021. június 10-én létrejött vállalkozási szerződést meghosszabbítja, és a 2022. áprilisi számmal kezdődően további 4 havi lap kiadására vonatkozó szerződést köt a határozat melléklete szerinti tartalommal.
2. A Képviselő-testület a Magyar-kút kulturális és közéleti időszaki lap kiadásának ellenértékét, bruttó 344.282 Ft/lap összeget, összesen 1.377.128 Ft összeget Etyek Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a fentiekben meghatározott tartalommal a szerződés módosítását aláírja.
Felelős: Zólyomi Tamás polgármester
Határidő: azonnal
Határozati javaslat
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
…/2022. (III. .) határozata
Az Etyeki Sport Nonprofit Kft. működésének támogatásáról
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Etyeki Sport Nonprofit Kft. részére 1 millió Ft működési támogatást nyújt az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére.
Felelős: Zólyomi Tamás polgármester
Határidő: azonnal