Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31
Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
I.
Általános indokolás
Tisztelt Képviselő-testület!
Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel, az alábbi okokkal és célokkal indokolom.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
II.
Részletes indokolás
Etyek Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben előírt kötelező feladatait a 2021. évben is ellátta, az intézmények és a polgármesteri hivatal működését biztosítani tudta. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.
A polgármesteri hivatal, a képviselő-testület döntéseinek előkészítő és végrehajtó szerveként nagy hangsúlyt fektetett a különböző pályázati lehetőségek és egyéb központi költségvetési támogatási források felkutatására, ezzel is elősegítve a fejlesztési források növelését.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendeletben és a számviteli nyilvántartásban egyaránt elkülönítetten kell kimutatni az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait. Ennek megvalósításához az önkormányzati törvény előírásai szerint elkülönítésre kerültek az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által végzett feladatok. A bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a pénzforgalmi teljesítések adatai a szétválasztott tevékenységeknek megfelelően kerültek meghatározásra.
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal az ellátandó feladatoknak megfelelően önálló költségvetéssel rendelkezik.
A 2021. évi költségvetési rendelet a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kormányzati funkciónként, rovatrend szerinti megbontásban tartalmazta a 2021. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat az önkormányzat, polgármesteri hivatal és intézmények szerinti megbontásban, elkülönítve a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokat.
A költségvetési rendelet mellékletét képező, számszaki adatokat tartalmazó táblázatok szerkezeti felépítése ennek megfelelően került kialakításra. A zárszámadásról szóló rendelet is ennek megfelelően mutatja be a teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat.
A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet négy alkalommal került módosításra.
1. Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése
A rendelet 1. §-a Etyek Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szintű (önkormányzat és intézmények) összesített költségvetési adatait tartalmazza.
Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének:
- teljesített kiadási főösszege 900.705.506 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 1.886.643.636 Ft.
A módosított előirányzatokhoz viszonyítva
- a kiadások 44,94 %-ra,
- a bevételek 94,13 %-ra teljesültek.
A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető, a kiadások nem haladták meg a bevételeket.
1.1. A bevételek
A zárszámadási rendeletnek a költségvetési rendelettel összehasonlító módon kell tartalmaznia az önkormányzat bevételeit.
A bevételek részletezését a rendelettervezet 1. melléklete tartalmazza.
Etyek Nagyközség Önkormányzatának feladatellátásához szükséges bevételeit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és az államháztartásról szóló törvény alapján a központi költségvetésből származó bevételek, a helyi adó bevételek, a pályázati támogatások, továbbá a vagyongazdálkodás bevételei biztosították 2021-ben.
A működési támogatások jogcímen keletkezett bevételek:
A működés támogatásokat az állami nettófinanszírozás és az ellátandó feladatokra kapott támogatás jelenti.
A feladatfinanszírozási rendszer keretében a 2021. évben a központi költségvetés az önkormányzat számára az alábbiak szerint biztosította a forrásokat.
A bevételek eredeti előirányzatai az év közben befolyt plusz támogatások vonatkozásában módosultak.
A működési bevételek:
Intézményi működési bevételekből 52.283.792 Ft realizálódott az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása folyamán.
A működési bevételek között kerülnek kimutatásra a lakás- és nem lakás célját szolgáló ingatlanok bérbeadásából, továbbszámlázott közüzemi díjakból és közterület-használatból származó bevételek, valamint az intézmények ellátási és térítési és étkezési térítési díjbevételei és áfa visszatérítésből adódó bevételei. Az ellátási díj, étkezési térítési díj és szolgáltatási díj bevételek eredeti előirányzatai év közben többször módosultak a beérkezett bevételeknek megfelelően.
Felhalmozási bevételek:
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, az ingatlaneladások 0 Ft-ra teljesültek, 2021. évben ingatlan eladás nem történt.
A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 787.424.719 Ft-ban teljesültek az alábbiak szerint:

Teleki László Alapítvány támogatása a Horváth u. pince állagmegóvásra

550.000 Ft

Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2021: Szolgálati lakás kialakítása

25 689 369 Ft

Magyar Falu Program MFP-AEE/2021: orvosi eszközök beszerzése

1 999 984 Ft

Magyar Falu Program MFP-UHK/2021 Magyar u. felújítása

19.993.557 Ft

Magyar Falu Program MFP-OJKJF/2021: Óvoda játszóudvar és közterületi játszóterek felújítása

4 977 853 Ft

TOP-4.1.1-15-FE1-2020-00045 Orvosi rendelő felújítása

96 500 000 Ft

TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00019 Bölcsőde kialakítás

617.734.590 Ft

BMÖFT/6-9/2021 Német u., Körpince u., Szabadföld u. felújítása

19 979 366 Ft

A bevételek eredeti előirányzatai az év közben elnyert pályázati összegek tekintetében módosultak.
Az önkormányzat működési bevételei jogcímen keletkezett bevételek:
Az önkormányzati saját bevételek között meghatározó jelentőséggel bírnak a helyi adók.
Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat és a hivatal működéséhez szükséges források jelentős részének beszedését, valamint más, az állam által az önkormányzathoz delegált hatósági feladatokat is végez (adók módjára behajtandó köztartozások beszedése stb.).
A járványhelyzet igen jelentős hatást gyakorolt az önkormányzat adóbevételeire. Gazdaságvédelmi akcióterv keretében több, az önkormányzatok adóbevételét érintő jogszabály is módosult, amelyek elsősorban az adófizetők védelmét, és a vállalkozások fennmaradását segítették.
A helyi adózás struktúráját meghatározzák a kivetett vagyoni típusú adóink (építmény- és telekadó), a kommunális jellegű idegenforgalmi és helyi iparűzési adó bevételei. Az adók megfizetése összefügg a magánszemélyek és vállalkozások mindenkori gazdasági helyzetével és fizetőképességével.
A főbb adónemek adatai részletezve:
Építményadó
Adózók száma: 1165

Költségvetésben tervezett összeg

2021.12.31-ig befolyt összeg

Teljesítés %

41.000.000.-Ft

37.258.744.-Ft

90,87%

Etyek Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül adóköteles a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban: építmények). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül. Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok, amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
A magánszemélyek tulajdonában lévő belterületi adótárgyakra vonatkozó adómérték sokkal kedvezőbb. A lakások többsége után a tulajdonosok adókedvezményt (80 m2) tudnak érvényesíteni, illetve mentesek a helyi védelem alatt álló présházak és lakóházak.
A vagyoni típusú adók körébe tartozó építményadó bevételek jól tervezhetők. Az ingatlantulajdonosokat adatbejelentési kötelezettség terheli (korábban bevallás). A közhiteles nyilvántartás adatai és az évenként megkért adózási földkönyv adataiból szűrhetők ki az elmaradt bejelentések.
Telekadó
Adózók száma: 133

Költségvetésben tervezett összeg

2021.12.31-ig befolyt összeg

Teljesítés %

59.000.000.-Ft

48.952.949-Ft

82,97%

A belterületi telkek esetében jelentősen megnövekedett a beépítési szándék, a helyi rendelet mentesíti az adóalanyt a magánszemély tulajdonában lévő telek, a kiadott építési engedély jogerőre emelkedését követő év első napjától 3 évig. A törvény mentesíti külterületen fekvő termőföldet, ha az ingatlan-nyilvántartásban, szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő szerepel, amely a település zártkerti területén jelentős számban megtalálható.
Idegenforgalmi adó
Adózók száma: 31

Költségvetésben tervezett összeg

2021.12.31-ig befolyt összeg

Teljesítés %

1.000.000.-Ft

2.239.810.-Ft

223,98%

Az idegenforgalmi adót a vendégéjszakák száma vagy a szállásdíj után fizetik az üdülővendégek, a szállásadók pedig a saját maguk által vezetett nyilvántartás alapján havonta bevallják, és befizetik az adót az önkormányzatoknak. Az idegenforgalmi adó mértékét az adott település önkormányzata határozza meg a törvény által maximalizált összegen belül. Az adónem gyakorlatilag az adózók tevékenységének eredményességére épül.
A 2021. első félévére szinte teljes egészében rányomta bélyegét a koronavírus járványból eredő visszaesés. Felfüggesztésre került az idegenforgalmi adó, így 2021. január 1-től a szálláshelyeknek idegenforgalmi adó beszedési és befizetési kötelezettségük nem volt, viszont bevallási kötelezettségük változatlanul megmaradt.
Helyi iparűzési adó
Adózók száma: 717

Költségvetésben tervezett összeg

2021.12.31-ig befolyt összeg

Teljesítés %

65.000.000.-Ft

123.698.887.-Ft

190,30%

Az iparűzési adó 2021-ben 1 százalékra csökkent a 4 milliárd forint árbevétel vagy mérlegfőösszeg alatti kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozások esetében. A kieső iparűzési bevételeket a Kormány a 25 ezer fő alatti kistelepülések esetén kompenzálta. Az adózók választhattak, hogy 2021. évben már érvényesítik vagy sem, az iparűzési adóelőleg fizetésnél a biztosított adóelőnyt. A 2021. adóévről szóló - 2022. május 31-ig benyújtandó - bevallásokban valamennyi mikro-, kis- és középvállalkozásnak jár az 1%-os mértékkel történő „adófelezés”, amennyiben ezt a bevallásban jelölni fogja. A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kellett az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tettek.
Talajterhelési díj
Adózók száma: 9

Költségvetésben tervezett összeg

2021.12.31-ig befolyt összeg

Teljesítés %

0.- Ft

286.200-Ft

286,20%

Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A törvény a talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó szorzataként határozza meg.
Pótlék, bírság
A helyi adóbevételekhez kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság együttes tervezett bevétele 300 000,- Ft, melyből 2 170 542,- Ft teljesült.
Adóbevételek alakulása az adószámlákon szereplő adatok IV. negyedévi Zárási összesítője alapján:

Adónem

2021. évi költségvetésben tervezett összeg

2021.12.31.napjáig befolyt összeg

Teljesítés %

Építményadó

41 000 000

37 258 744

90,87 %

Telekadó

59 000 000

48 952 949

82,97 %

Idegenforgalmi adó

1 000 000

2 239 810

223,98 %

HIPA

65 000 000

123 698 887

190,30 %

Pótlék

100 000

2 156 537

2156,54%

Bírságok

200 000

14 005

7,00%

Talajterhelési díj

0

286 200

286,20%

Összesen

166 300 000

214 607 132

129,05%

1.2. A kiadások
A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon tartalmazza az önkormányzat működési és fenntartási kiadási előirányzatait.
A kiadások részletezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A kiemelt előirányzatok közül a működési költségvetés kiadásai 81,58 %-ra teljesültek, mind a személyi juttatások és járulékok teljesítése, mind a dologi kiadások a bevételekhez képest alulmaradtak.
A felújítási és beruházási kiadásokkal kapcsolatos részletes adatokat a rendelet 3-4-5. melléklete tartalmazza.
A beruházási terveink közül a Molnár Béla Sportcentrum kerítés építése, a Látogatóközpontban a konditerem kialakítása és eszközbeszerzése, valamint a fogorvosi eszközök, fogorvosi röntgen beszerzése teljes mértékben megvalósult. Az önkormányzati tulajdonban lévő, a polgármesteri hivatal elhelyezésére szolgáló épületben a fűtési rendszer cseréje megtörtént.
A felújítások közül 2021-ben teljes mértékben megvalósult a Körpince utcai nyitott kerékpársáv létesítése, a Körpice utca és Német utca felújítása, valamint a járdák felújítása.
Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek közül a TOP-1.4.1-19-FEI-2019-00019, Bölcsőde fejlesztés tekintetében a tervezési előirányzatok teljesültek, a kivitelezési és eszközbeszerzési szerződéseket megkötöttük, a TOP-4.1.1-15-FEI-2020-00045 Orvosi rendelő rekonstrukciója projekt változásbejelentése elbírálás alatt áll, az új egészségház építési engedélyezési és kiviteli tervei elkészültek.
A z
1.3. Gazdasági társaságok/Részesedések
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokban 2021. december 31-én fennálló részesedések állománya 2021. év folyamán 6.032.00 Ft.
2. A polgármesteri hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítése
A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat költségvetési intézményeként működik, a tevékenysége ellátásához szükséges forrást az Önkormányzat bocsátja rendelkezésére.
A polgármesteri hivatal teljesített költségvetésének adatait a rendelet 6. mellékletei tartalmazzák.
A polgármesteri hivatal 2021. évi költségvetésének:
- teljesített kiadási főösszege 126.040.572 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 128.600.066 Ft.
A módosított előirányzatokhoz viszonyítva
- a kiadások 87,83 %-ra,
- a bevételek 89,61 %-ra teljesültek.
A teljesítési %-ok mind a kiadások, mind a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetőek.
A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében jónak értékelhető, a kiadás nem haladta meg a bevételt.
2.1. A bevételek
A Polgármesteri Hivatal működési bevételei között elsősorban az intézményi működési bevételek (esküvők) és Egyéb sajátos bevételek (flottás mobiltelefondíj befizetések) kerülnek kimutatásra, amelyek a Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó bevételek.
Ugyancsak a Polgármesteri Hivatal bevételeként jelenik meg az előző évi maradvány igénybevétele 2.508.440 Ft összegben.
A Hivatal saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosít finanszírozást. 2021. évben az Önkormányzat 120.030.215 Ft finanszírozást biztosított a Hivatal működéséhez.
2.2. A kiadások
A kiadások között a legnagyobb arányt a személyi juttatások jelentették, mely kiemelt előirányzat a módosított előirányzathoz képest 93,77 %-ra teljesült, míg a dologi kiadások, a hivatali szervezet közigazgatási tevékenységének működéséhez szükséges eszközökre előirányzott kiadás csupán 67,51 %-ra teljesült.
2.3. A teljesített költségvetési létszámkeret
A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatit a rendelettervezet 6. melléklete tartalmazza.
A polgármesteri hivatal teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 16 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest 1 fővel kevesebb.
3. A Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évi költségvetésének teljesítése
A Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Házköltségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
A Könyvtár 2021. évi költségvetésének:
- teljesített kiadási főösszege 27.313.862 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 27.786.456 Ft.
A módosított előirányzatokhoz viszonyítva
- a kiadások 73,66 %-ra,
- a bevételek 74,93 %-ra teljesültek.
A teljesítési %-ok mind a kiadások, mind a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetőek.
A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében jónak értékelhető, a kiadás nem haladta meg a bevételt.
3.1. A bevételek
A Könyvtár működési bevételei között elsősorban az intézményi működési bevételek (bérleti díjak, olvasói bevételek) és egyéb sajátos bevételek (áfa visszaigénylés összege) kerülnek bemutatásra, amelyek a Könyvtár tevékenységéhez kapcsolódó bevételek.
Ugyancsak a Könyvtár bevételeként jelenik meg az előző évi maradvány igénybevétele 413.961 Ft összegben.
A Könyvtár saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosít finanszírozást a Magyar Államkincstár által folyósított könyvtári szolgáltatások támogatásának átadásával, és fenntartói finanszírozásként. 2021. évben az Önkormányzat 26.628.484 Ft finanszírozást biztosított a Könyvtár működéséhez.
A bevételek részletezését a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.
3.2. A kiadások
A kiadások részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint alakultak.
A fentiek alapján a teljesített kiadások között a legnagyobb arányt a személyi juttatások előirányzata jelentette.
3.3. A teljesített költségvetési létszámkeret
A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatit a rendelettervezet 6. melléklete mutatja be.
A Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Házköltségvetési szerv teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 6,5 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változott.
4. A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2021. évi költségvetésének teljesítése
A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv 2021. évi költségvetésének:
- teljesített kiadási főösszege 168.301.291 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 168.704.489 Ft.
A módosított előirányzatokhoz viszonyítva
- a kiadások 87,61 %-ra,
- a bevételek 87,82 %-ra teljesültek.
A teljesítési %-ok mind a kiadások, mind a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetőek.
A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében jónak értékelhető, a kiadás nem haladta meg a bevételt.
4.1. A bevételek
Az Óvoda működési bevételei között elsősorban az intézményi működési bevételek (étkezési térítési díj bevételek) és egyéb sajátos bevételek (áfa visszaigénylés összege) kerülnek kimutatásra, amelyek az Óvoda tevékenységéhez kapcsolódó bevételek.
Ugyancsak az Óvoda bevételeként jelenik meg az előző évi maradvány igénybevétele 596.355 Ft összegben.
Az Óvoda saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosít finanszírozást a Magyar Államkincstár által folyósított Óvodai feladatalapú támogatás átadásával, és saját forrásból. 2021. évben az Önkormányzat 151.278.147 Ft finanszírozást biztosított az Óvoda működéséhez.
A bevételek részletezését a rendelettervezet 6. sz. melléklete tartalmazza.
4.2. A kiadások
A kiadások részletezését a rendelettervezet 6. sz. melléklete tartalmazza.
Az Óvoda kiadási előirányzatainak teljesítésülését is nagy mértékben befolyásolták a pandémia alatt foganatosított intézkedések. Többször – egészben, vagy részben - be kellett zárni az intézményt mind a járvány megelőzése, mind az előforduló megbetegedések miatt. A járvánnyal kapcsolatos költségekhez (fertőtlenítők, védő felszerelések) a Kormányhivatalból érkező szállítmányok jelentősen hozzájárultak.
4.3. A teljesített költségvetési létszámkeret
A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 31 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változott.
5. A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2021. évi költségvetésének teljesítése
A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2021. évi költségvetésének:
- teljesített kiadási főösszege 79.460.588 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 79.866.230 Ft.
A módosított előirányzatokhoz viszonyítva
- a kiadások 97,67 %-ra,
- a bevételek 98,16 %-ra teljesültek.
A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőnek, a bevételek esetében szintén kedvezőnek értékelhetőek.
A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében is kedvezőnek értékelhető, nem haladta meg a kiadás a bevételt.
5.1. A bevételek
A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény működési bevételei között elsősorban az intézményi működési bevételek (ellátási díj, és térítési díj bevételek) és egyéb sajátos bevételek (áfa visszaigénylés összege) kerülnek kimutatásra, amelyek a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény tevékenységéhez kapcsolódó bevételek.
Ugyancsak a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény bevételeként jelenik meg az előző évi maradvány igénybevétele 339.756 Ft összegben.
A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosított finanszírozást a Magyar Államkincstár által folyósított szociális feladatalapú támogatás átadásával, és saját forrásból. 2021. évben az Önkormányzat 73.280.662 Ft finanszírozást biztosított a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény működéséhez.
A bevételek részletezését a rendelettervezet 6. melléklete tartalmazza.
5.2. A kiadások
A kiadások részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény a pandémia időszaka alatt is folyamatosan működött, teljesítette az ellátottakkal kapcsolatos kötelező feladatokat. A vírushelyzetben azonban az időseknek korábban szervezett programok szintén jórészt elmaradtak, mely a dologi kiadások alacsony szinten történő teljesülésén érzékelhető.
5.3. A teljesített költségvetési létszámkeret
A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatit a rendelettervezet 9. melléklete tartalmazza.
A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 14,5 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változott.
6. Az Önkormányzat teljesített költségvetési létszámkerete
A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatit a rendelettervezet 6. melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat települési szinten teljesített összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 83,00 fő.
Ebből az Önkormányzat alkalmazásában állók, vezető tisztségviselők, valamint az önkormányzati képviselők teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 14,5 fő. A közhasznú munkások átlagos statisztikai állománya 5 fő.
7. Vagyonkimutatás
Az Önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérlegét és vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján: „A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.”
Ez az egyezőség az elmúlt évek során sajnos nem valósult meg, az ingatlanvagyon statisztika és a beszámoló szerinti bruttó érték összesen adatok közötti eltérés az ingatlanvagyon statisztika javára 2.601.427.328 Ft volt.
Ezért 2021. évben megbízási szerződést kötöttünk egy vállalkozóval, aki az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakról elvégezte az ASP gazdálkodási rendszer ingatlan vagyonkataszter (IVK) és KATI tárgyi eszköz rendszerben az átvizsgálást és a javításokat a vonatkozó jogszabályok szerint. Ennek következtében biztosítva lett az értékek tételes egyezősége. Az ingatlanvagyon statisztika bruttó értéke összesen: 4.129.613.000.-Ft, a beszámoló szerinti bruttó érték összesen 4.129.964.676.-Ft volt 2021. 12.31-én. A két érték közötti 351.676.-Ft eltérés az Ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartásában az ezer forintra történő kerekítéséből és az ASP rendszer 2017. évi migrálásából adódott.
7. A teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözete, a maradvány
Az Áht. előírása alapján a zárszámadási rendeletben meg kell adni a finanszírozási célú műveletek és az előző évek maradványa nélküli teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözetét.
Az előzőekben meghatározott különbözet többlet. A többlet összege 985.938.130 forint. A többlet felhasználási módját a rendelet tartalmazza.
A többlet felhasználási módja: kötelezettséggel terhelt, valamint szabad maradvány.
A maradványra vonatkozó adatokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
A maradványt a következő kötelezettségek terhelik: pl. előző és tárgyévi számlafizetési kötelezettségek teljesítése, helyi adó túlfizetések múlt, és tárgyévi visszautalása.
Az Önkormányzat tekintetében a költségvetési működési maradvány, és a felhalmozási maradvány összege, 982.097.202 Ft az önkormányzat 2022. évi eredeti költségvetésbe beépült, ezért az önkormányzatnak szabad maradványa nincs.
Az Etyeki Polgármesteri Hivatal 2.559.494 Ft, a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 405.642 Ft, a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 403.198 Ft, és a Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház 472.594 Ft összegű maradványát a gazdálkodás biztonsága érdekében javaslom a költségvetési szerveknél hagyni.
Kérem a határozati javaslatok elfogadását és a rendelet megalkotását!
Etyek, 2022. május 27.
Zólyomi Tamás
polgármester
III. Előzetes hatásvizsgálati lap

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetéhez
I. társadalmi hatásai:
A rendelet elfogadásának nincs számottevő társadalmi hatása.
II. gazdasági hatásai:
A rendelet elfogadásának nincs számottevő gazdasági hatása.
III. költségvetési hatásai:
A zárszámadási rendelet az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre gyakorol gazdasági és költségvetési hatást azáltal, hogy rendelettel elfogadja az egész éves gazdálkodás számszerűsített eredményeit tükröző teljesítési adatokat.

IV. környezeti következményei:
A rendelet-tervezet környezeti követelményeket nem tartalmaz.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása minimális.

VII. megalkotásának szükségessége:
Törvényi kötelezettség.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotásának elmaradása egyrészt mulasztásos törvénysértést alapozna meg az önkormányzat részéről, továbbá az Mötv. 111/A. §-a, valamint az Áht. 83. § (6) bekezdése alapján a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet személyi és szervezeti feltételt az eddigiekhez képest.
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
/2022. (V.31.) határozata
az Etyeki Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének
szabad maradványa felhasználásáról
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Etyeki Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének szabad maradványát, 2.559.494 Ft-ot nem vonja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
/2022. (V.31.) határozata
a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény alaptevékenységének
szabad maradványa felhasználásáról
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény alaptevékenységének szabad maradványát, 405.642 Ft-ot nem vonja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
/2022. (V.31.) határozata
a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda alaptevékenységének
szabad maradványa felhasználásáról
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda alaptevékenységének szabad maradványát, 403.198 Ft-ot nem vonja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
/2022. (V.31.) határozata
a Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház
alaptevékenységének szabad maradványa felhasználásáról
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház alaptevékenységének szabad maradványát, 472.594 Ft-ot nem vonja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester