Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 17

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.17.
Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
I. Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az Országgyűlés megalkotta a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt.
A 2023. évi költségvetési rendelet az előző évekhez hasonlóan korrigált bázis szemlélet megtartásával, a Képviselő-testület, valamint a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljáró polgármester által korábban hozott döntések, vállalt kötelezettségek, és a benyújtott pályázatok figyelembe vételével készült.
A költségvetési rendelet szerkezeti felépítését, valamint a kötelező tartalmi elemeket a következő jogszabályok rögzítik:
1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr);
2. a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény);
3. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény;
4. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet;
5. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet;
6. A 15/2019. (XII.17.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről.
A költségvetési rendelet a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kormányzati funkciónként, rovatrend szerinti megbontásban tartalmazza a 2023. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat az önkormányzat, polgármesteri hivatal és intézmények szerinti megbontásban, elkülönítve a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokat.
A költségvetési rendelet mellékletét képező, számszaki adatokat tartalmazó táblázatok szerkezeti felépítése ennek megfelelően került kialakításra.
A számviteli adatszolgáltatási követelmények aktuális előírásainak figyelembe vételével a 2023. évi rendelet előirányzatait Ft-ban határoztuk meg.
A rendelet szerint a költségvetési főösszeg 2.214.179.518 Ft, amely hitelfelvételt nem tartalmaz.
A finanszírozási kiadások között szerepel a 2022. év decemberében megelőlegezett, a Magyar Államkincstár által folyósított központi költségvetési támogatás 2023. január havi finanszírozás megelőlegezésére átutalt összege 13.998.240 Ft összeggel.
A költségvetési rendeletben a 2022. évi maradványból felhalmozási maradványként 561.335.784 Ft, míg működési maradványként 101.046.244 Ft összeg szerepel, amely a zárszámadás elfogadását követően, a 2023. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítása alkalmával épül be teljes és pontos összeggel a költségvetésbe.
1. Az Önkormányzat költségvetése
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és az Áht. alapján az önkormányzat bevételeit képezik a központi költségvetésből származó bevételek, a helyi adó bevételek, a pályázati támogatások, továbbá a vagyongazdálkodás bevételei.
1.1. Központi költségvetésből származó támogatások
Az önkormányzat központi költségvetési bevételeit a 2013. évben bevezetett feladatfinanszírozási rendszer keretében kapja, amely az alábbi főbb jogcímeken biztosítja a támogatásokat a kötelezően ellátandó feladatokhoz:
Települési önkormányzatok általános támogatása
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása.
A központi költségvetésből származó bevételek összege a megalapozó felmérések alapján a Magyar Államkincstár által az önkormányzat rendelkezésére bocsátott értesítő alapján került megtervezésre.

Jogcím

2022. évi eredeti - Ft

2023. évi eredeti - Ft

Változás 2023/2022 %

A helyi önkormányzatok működési általános támogatása

107 589 555

108 004 710

100,38%

települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása

132 009 050

136 730 450

103,57%

Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás

34 600 716

33 875 620

97,90%

Gyermekétkeztetés támogatása

40 623 721

50 718 725

124,85%

Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

13 788 348

13 927 767

101,01%

A megalapozó felmérést követően, 2022. december 27-én a Magyar Államkincstár arról értesített, hogy az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott első intézkedés keretében megjelent 580/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet. alapján önkormányzatunk „Közvilágítás kiegészítő támogatása” jogcímen, „Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás”, és „Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás” jogcímen az energiaár-emelkedése miatti többletkiadásokhoz támogatásban részesül. Az utóbbi jogcím tekintetében ez a tavalyi évhez képest plusz 16.775.954 Ft-ot, míg az új „Közvilágítás kiegészítő támogatására” 6.040.000 Ft-ot, és az új „Óvoda üzemeltetési támogatásra” 5.040.000 Ft-ot kapott önkormányzatunk.
Az önkormányzat és intézményeinek bevételeit 2023-ben a következő jogszabályok alakították.
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének kötelező legkisebb összegét 2023. január 1-jétől 232.000 forintban, a garantált bérminimum összegét 294.600 forintban állapította meg.
A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása szerint a pedagógusok – önkormányzatunk vonatkozásában a köznevelésben dolgozó óvodapedagógusok - 2023. január 1-jétől 12 %-os ágazati szakmai pótlékemelésben részesülnek.
A 2023. évben a szociális ágazati összevont pótlék, és a családi bölcsőde kiegészítő támogatása nem emelkedett, a pótlék összege a rendelet első módosításával épül be a költségvetésbe.
A költségvetési törvény 4. § (1) bekezdése szerint a céltartalék szolgál a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoporton a költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, szakképző, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, vagy sporttevékenységet önmaga, vagy intézménye útján ellátó bevett egyháznál, illetve belső egyházi jogi személynél foglalkoztatottak bérkompenzációjára 2023. évben - jogszabály alapján - járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére. A bérkompenzáció mértékéről önkormányzatunk még nem kapott tájékoztatást.
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím szerinti támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik a tavalyi pályázati rendszer helyett, melynek összege a tavalyival egyező, 3.838.700 Ft.
Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk általános feladatainak és működésének 2023. évi központi költségvetési támogatása 29.713.458 forinttal haladta meg a tavalyi évet, 320.242.525 Ft-ról 349.955.983 Ft-ra emelkedett.
A szolidaritási hozzájárulási adót az iparűzési adóerő-képesség alapján (a benyújtott és feldolgozott helyi iparűzési bevallások és bejelentések alapján) kell megfizetni, mely a tavalyi 7.380.692 Ft-ról 2023. évre 20.825.229 Ft-ra emelkedett.
A költségvetési tervezést érintő tényező, hogy a veszélyhelyzeti jogalkotás részeként megjelent a 16/2023. (I. 27.) Korm. rendelet, mely alapján a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdés b) pontjától eltérően a nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni – tehát adómentes - azt a bevételt, amelyet a munkáltatótól a munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti munkába járás esetén költségtérítés címén (ideértve különösen a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését is) kilométerenként 30 forint értékben kap a magánszemély. Ez a mérték a február hónapra kifizetett költségtérítések esetén alkalmazható.
1.2. Adóbevételek
Az önkormányzati saját bevételek között meghatározó jelentőséggel bírnak a helyi adók.
A 639/2020. (XII.22.) kormányrendelet alapján a kis- és középvállalkozásoknak 2022-ben lehetőségük volt a helyi iparűzési adó („hipa”) tekintetében az adóelőleg összegének 50%-kal történő csökkentésére (úgynevezett „felezés”), ezzel egyidejűleg a 1091/2022.(II.8.) Kormányhatározat alapján a kieső iparűzési adó összegével egyező támogatást nyújtott önkormányzatunknak a központi költségvetés. Ezen a jogcímen az előző költségvetési évben 37.695.173 Ft működési bevételt realizáltunk. 2022-ben a helyi iparűzési adóból, és a fenti működési támogatásból összesen mintegy 196.000.000 Ft „hipa” bevétel folyt be.
A kormányrendelet hatályát 2023. évre nem hosszabbították meg, így már nincs lehetőség a „felezésre”.
A jelenlegi nehezebb gazdasági helyzet érezteti hatását, az eddigi információink szerint legalább 120 vállalkozás – egyéni vállalkozók és cégek – szüntetik be tevékenységüket.
A 2023. január 1-től hatályos 2022. évi XLV. törvény azonban új adóalanyi kategóriákat vezet be, melyek a kisvállalkozókat érintik, pontosabban minden olyan vállalkozót, akinek az éves bevétele nem haladja meg a 25 millió Ft-ot, átalányadózó kereskedők esetében a 120 millió Ft-ot. 2023-tól választható a bevételi sávokon alapuló, tételes adóalap-meghatározás, évi egyszeri fizetési kötelezettséggel, adóbevallást sem kell benyújtani, kivéve speciális esetekben.
Így valamennyi olyan vállalkozó, akinek a bevétele az adóévben nem haladja meg a 25 millió Ft-ot, jogosulttá válik az iparűzési adóalap egyszerűsített megállapítására, és az évi egyszeri adó(előleg) fizetését leszámítva nincs más adófizetési kötelezettsége. Egyelőre nem prognosztizálható, hogy a fenti könnyítést hány adóalany veszi igénybe, és ez hogyan érinti a helyi iparűzési adóbevételeket.
Az építményadó és telekadó tekintetében figyelembe vettük az előző évi és a várható teljesítéseket, valamint az előírt adó összegét, és az adótárgyak számát.
Az alábbi táblázat a főbb közhatalmi bevételek tervezett összegeit mutatja be.

Adónem

2022. évi terv Ft

2022. évi tény Ft

2023. évi terv Ft

iparűzési adó

130 000 000

158 319 000

170 000 000

telekadó

65 000 000

68 739 000

68 700 000

építményadó

45 000 000

46 801 000

47 000 000

idegenforgalmi adó

2 200 000

4 908 000

4 500 000

pótlék

2 000 000

2 961 000

2 500 000

A helyi iparűzési adóbevétel 2022. évi tény adata nem tartalmazza a „felezés” miatt kiesett adóbevétel állami támogatásának összegét.
Az önkormányzati adóhatóság alapvető célkitűzése – valamennyi adónemet érintően - a hátralékkezelési és végrehajtási eljárások hatékony és eredményes alkalmazása.
1.3. Pályázatok
A pályázatok tervezése során figyelembe vettük a nyertes, és már a korábbi években megkezdett beruházásokat, valamint a támogatásként megítélt pályázatokat, melyek beruházásai a 2023. évben kezdődnek el. A pályázatok hatása, hogy 1.109.364.591. Ft-tal emeli meg az önkormányzat bevételi főösszegét.
A 2022. évben pénzforgalmilag teljesült pályázati bevételek felhalmozási maradványként kerültek a költségvetési rendeletbe beépítésre, ilyen a bölcsődei férőhelyek építése, orvosi
rendelő felújítása, élőfüves focipálya felújítása.
A pályázatok részletes bemutatását az alábbi táblázat tartalmazza, melyben szerepelnek a már benyújtott, de még el nem bírált pályázatok is.

Projekt

Támogatási összeg

Intenzitás

Önerő

2023. évre jutó

más forrás

Azonosító

Cím

Támogatás

Önerő

TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00019

Bölcsőde építése Etyeken

1 042 913 299 Ft

100%

0 Ft

870 009 705 Ft

0 Ft

Nettó

821 191 574 Ft

685 047 012 Ft

Áfa

221 721 725 Ft

184 962 693 Ft

TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045

Az etyeki orvosi rendelő komplex rekonstrukciója

704 670 696 Ft

100%

0 Ft

704 670 696 Ft

0 Ft

Nettó

554 858 816 Ft

554 858 816 Ft

Áfa

149 811 880 Ft

149 811 880 Ft

BMÖFT/1-5/2022

Meglévő természetes gyepborítású sportpálya felújítása

19 954 788 Ft

65%

10 744 886 Ft

19 954 788 Ft

10 744 886 Ft

TAO forrásból további kb. 30 millió Ft biztosított

Nettó

15 712 432 Ft

8 460 540 Ft

15 712 432 Ft

8 460 540 Ft

Áfa

4 242 356 Ft

2 284 346 Ft

4 242 356 Ft

2 284 346 Ft

Más forrás indoklása

Saját forrás 0 Ft. TAO támogatásból történő kiegészítéssel a beruházásra rendelkezésre álló teljes összeg kb. 60 000 000 Ft.

VP6-7.2.1.1-21, 3352273487

Külterületi utak felújítása Etyeken

122 850 101 Ft

95%

6 465 795 Ft

122 850 101 Ft

6 465 795 Ft

Nettó

96 732 363 Ft

5 091 177 Ft

96 732 363 Ft

5 091 177 Ft

Áfa

26 117 738 Ft

1 374 618 Ft

26 117 738 Ft

1 374 618 Ft

VP6-19.2.1-96-4-17

KRESZ-Park létesítése Etyeken

5 999 999 Ft

95%

315 790 Ft

5 999 999 Ft

315 790 Ft

Nettó

4 724 409 Ft

248 654 Ft

4 724 409 Ft

248 654 Ft

Áfa

1 275 590 Ft

67 136 Ft

1 275 590 Ft

67 136 Ft

VP6-19.2.1-96-5-17

Etyeki Családi Egészség és Sportnap megrendezése

749 999 Ft

95%

39 474 Ft

749 999 Ft

39 474 Ft

Nettó

590 550 Ft

31 082 Ft

590 550 Ft

31 082 Ft

Áfa

159 449 Ft

8 392 Ft

159 449 Ft

8 392 Ft

Tervezett:
Országos Bringapark Program 2023

Erdei kerékpáros pálya kiépítése

15 000 000 Ft

50%

15 000 000 Ft

15 000 000 Ft

15 000 000 Ft

0 Ft

Nettó

11 811 024 Ft

11 811 024 Ft

11 811 024 Ft

11 811 024 Ft

Áfa

3 188 976 Ft

3 188 976 Ft

3 188 976 Ft

3 188 976 Ft

1.4 Felhalmozási célú bevétel
Felhalmozási célú bevételként 121.000.000 Ft értékben ingatlanok értékesítése került betervezésre.
1.5. Működési és felhalmozási célú kiadások
Működési kiadásként szerepelnek a költségvetésben az Önkormányzat személyi és dologi kiadásai. A személyi kiadás előirányzatán 13 fő munkaszerződéssel, illetve megbízási szerződéssel foglalkoztatott, valamint 3 fő közfoglalkoztatott személyi juttatása, és béren kívüli juttatásai kerültek betervezésre.
A dologi kiadások tartalmazzák a közvilágítást, valamint a közüzemi díjakat, melyre vonatkozóan – a víz és csatornaszolgáltatás díjának kivételével – 2022-ben központosított közbeszerzési pályázat útján szerződést kötöttünk az MVM Zrt-vel. Tervezésre kerültek az önkormányzati szerződés állomány 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalásainak összegei, továbbá a települési támogatások összegei, ezen felül önként vállalt feladatként a gyermekvállalási, és az óvoda és iskolakezdési támogatások önkormányzati rendeletek alapján meghatározott összegei.
Az önkormányzati épületek karbantartásai között 13.000.000 Ft előirányzat került betervezésre a ravatalozó és környéke karbantartási munkáira, valamint ez évben is jelentős összeget fordítunk a közterületek, saját utak kátyúzására, karbantartására.
A támogatásként tervezett összegek a 12. és a 13. mellékletben kerültek bemutatásra támogatási jogcímenként, ezek között szerepel a civil szervezetek, és társadalmi szervezetek támogatása mellett az Etyeki Sport Kft. által elnyert „Nagy Gödör” pályázat megvalósításához az önrész átadás és forrás kiegészítésként 15.000.000 Ft átadása.
A beruházások között mutatjuk be a bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19 kódszámú, folyamatban lévő pályázat 685.086.382 Ft + áfa, valamint az új egészségház építése TOP-4. 1.1-15 jelenlegi kiadási előirányzatait. Ezen felül került tervezésre az újabb Országos bringa park pályázat pályázati önrésze 15.000.000 Ft összegben.
A felhalmozási kiadások kormányzati funkció és rovatrend besorolás szerint a 4. számú mellékletben kerülnek részletesen bemutatásra.
Az ingatlanok felújítása rovaton tervezett előirányzatok a következők: játszóterek felújítására 19.685.039 Ft + áfa, járdák felújítására 23.622.047 Ft + áfa, útfelújításokra 39.370.078 Ft + áfa, a vadászház felújítására 7.874.016 Ft + áfa összeg. Az élőfüves focipálya felújítására elnyert FEJ-ÁHI/552-3/2022 pályázati támogatása, önrésze, és plusz saját forrás összege összesen 32.047.244 Ft + áfa, valamint a külterületi helyi közutak, zártkerti utak felújítására elnyert VP6-7.2.1-21 pályázat támogatási összege, és önrésze 101.850.470 + áfa összeggel szintén ezen a rovaton szerepel.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása), így az utak, járdák karbantartása, felújítása, gyalogátkelőhelyek kialakítása kötelező önkormányzati feladat, a közlekedés biztonságáról való gondoskodás minden település kiemelt érdeke.
A fent bemutatott beruházások, felújítások és karbantartások megvalósítása - az erre tervezett felhalmozási, felújítási és szolgáltatási kiadások - vitathatatlanul hozzájárul településünk fejlődéséhez.
1.
1. Tartalék
A Tartalék előirányzatok között 10.000.000 Ft összegben szerepel az általános tartalék, valamint 5.000.000,-Ft összegben pályázati önrészekre képeztünk céltartalékot.
1. A Polgármesteri Hivatal költségvetése
1. Bevételek
A Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai az Etyek Nagyközség Önkormányzat által fenntartott intézményektől elkülönítve, az 5., 6., 7., számú mellékletekben kerültek bemutatásra.
A jogszabályi előírás alapján a Polgármesteri Hivatalnál saját bevételként 2023. évre összesen 6.500.000 Ft működési bevételt (bérleti díj, és házasságkötéssel kapcsolatos bevétel) terveztünk. A Hivatal működésének biztosításához a 2023. évi költségvetésben az Önkormányzat 146.284.039 Ft összegű forrást nyújt, mely tartalmazza a központi költségvetésből származó 70.209.160 Ft működési támogatást is, ezen felül a költségvetési törvény bérkompenzációt biztosít nettó finanszírozással, összességében az önkormányzati fenntartói finanszírozás összege 66.570.000 Ft.
2.Kiadások
A Polgármesteri Hivatal kiadásaiként kerültek tervezésre a Hivatal köztisztviselőinek személyi juttatásai. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma a költségvetés készítésének időpontjában 15 fő.
Az Etyeki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 19/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet szerint a köztisztviselői illetményalap 2023. évre 64.400 forint, a Hivatal személyi juttatása összegének meghatározása ennek figyelembe vételével történt.
A dologi kiadások között a Hivatal államigazgatási és önkormányzati feladatainak ellátásához szükséges tárgyi eszközöket, valamint a közüzemi szolgáltatások díjait terveztük meg. A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszege 152.784.039. Ft.
1. Intézmények költségvetése
Az Önkormányzat irányítása alatt álló Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda, Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény, és a Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési előirányzatai a költségvetési egyeztető tárgyalásokon kerültek kialakításra, az erről készült jegyzőkönyvek az általános indokolás mellékletét képezik.
Az intézményi kiadási és bevételi adatokat a rendelet 8., 9., és 10., számú mellékletei tartalmazzák. Az intézményi felhalmozási kiadásokat a rendelet 11. számú mellékletében mutatjuk be.
A központi költségvetési forrásból a megalapozó felmérés alapján 233.373.562 Ft feladatfinanszírozási bevételt kap az Önkormányzat, az intézmények összes bevétele és kiadása 378.843.307 Ft, melyhez az Önkormányzat 116.770.745 Ft fenntartói finanszírozást nyújt.
A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda személyi juttatásait érinti, hogy a pedagógusok 2022. január 1-jétől 12 %-os pótlékemelésben részesültek.
A Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház tekintetében elmondható, hogy a kulturális ágazatban foglalkoztatottak 2023. január 1-jétől beépülő jelleggel 20%-os béremelésben részesülnek.
Az Intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat foglalkoztatottainak létszámát a 16. melléklet tartalmazza, mely a közfoglalkoztatottak létszámával együtt 82 fő.
Az általános indokolás mellékleteként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi mérlegek és kimutatások kerülnek bemutatásra:
1. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve, mely a közvilágítási eszközök bérleti és karbantartási díjait tartalmazza a 2023. évig bezárólag;
2. számú melléklet a közvetett támogatások kimutatása - így különösen adóelengedések, adókedvezmények, mely szerint a helyi adók közül az építményadó tekintetében került sor méltányossági kérelem alapján adókedvezmény nyújtására;
3. számú melléklet az előirányzat felhasználási terv, amely kiemelt előirányzatonként mutatja be az Önkormányzat 2023-ra tervezett előirányzatainak havi felhasználási ütemezését;
4. számú melléklet a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban;
5. számú melléklet az intézmények finanszírozásához szükséges normatív támogatás és fenntartói kiegészítés bemutatása, mely intézményenként mutatja be, hogy a fenntartó mekkora összeggel egészíti ki a központi költségvetési támogatást, és az intézményi működési bevételeket;
6. számú melléklet az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban bemutató kimutatás, a tervszámoktól történő eltérés indoka a helyi adóbevételek mérsékelt növekedésének prognosztizálása.
II. Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet hatályát tartalmazza.
2. §-hoz
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételét, a felhalmozási célú hitelfelvételt, belföldi értékpapírok bevételeit, a 2022. évi maradvány igénybevételét, a bevételi főösszeget tartalmazza.
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait, a finanszírozási kiadásait, a kiadási főösszeget tartalmazza.
A költségvetési rendelet mellékleteit képező táblázatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ban foglaltak szerinti adatokat a (4)-(16) bekezdésben foglaltak szerint mutatják be.
Elkülönítetten szerepel az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és a céltartalék.
3. §-hoz, 4. §-hoz
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, az Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazást tartalmazza. A rendelkezések célja az operatív gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása.
5. §-hoz
A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó előírások az Áht. 34. § (3) bekezdése szerinti felhatalmazásra figyelemmel kerültek meghatározásra.
6. §-hoz
A költségvetési szervek személyi juttatásokkal való gazdálkodása tekintetében meghatározott béren kívüli, és egyéb juttatást tartalmazza.
7. §-hoz
A költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
8. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit.
Hatásvizsgálati lap
1. Társadalmi hatások
Nem várható társadalmi hatás a rendelet-tervezet elfogadása esetén.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A költségvetési rendelet megalkotására törvényi kötelezettség alapján kerül sor.
Az esetleges gazdasági hatások az előterjesztésben kerülnek bemutatásra.
A költségvetési hatások az előterjesztésben kerülnek bemutatásra.
3. Környezeti és egészségügyi következmények
Nem várhatóak környezeti és egészségügyi következmények.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Nem várható a korábbiakhoz képest adminisztratív terheket befolyásoló hatás.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotása szükséges a szabályszerű gazdálkodás biztosítása érdekében.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.