Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2021. (VII.6.) önkormányzati rendelete

a zajvédelem helyi szabályozásáról

Hatályos: 2021. 07. 07

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2021. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

a zajvédelem helyi szabályozásáról

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint 48. § (1) bekezdésében és (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Mór Város közigazgatási területén a más nyugalmának zavarására alkalmas

  • a) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajkeltéssel járó tevékenységre,
  • b) közterületen végzett, zajkeltéssel járó tevékenységre.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyelhárítással, hibaelhárítással és vagyoni kár keletkezésének megelőzésével összefüggésben történő zajkeltésre és zajforrás üzemeltetésre.

2. § E rendelet alkalmazásában:

  • a) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenység: minden olyan tevékenység, berendezés vagy gép használata, amit magánszemély saját háztartásában végez, zajhatással jár, és mást a pihenéshez való jogában akadályoz, így különösen lakásfelújítással kapcsolatos tevékenység, zöldterület kezelésével, zöldfelület-fenntartásával, kertépítéssel, gallyazással kapcsolatos zajt keltő tevékenység, így a motoros fűnyírás, motoros fakivágás, tüzelőfa felvágás, fűrészelés, udvarrendezés, kerti traktor üzemeltetés és egyéb gépi berendezés működtetése;
  • b) közterületen végzett, más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenység: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott földterületen kertépítéssel, zöldfelület – fenntartással és kezeléssel kapcsolatos tevékenység végzése, különösen a motoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti munkagépek és egyéb gépi berendezés működtetése;
  • c) lakóterületi övezet: Mór Városi Önkormányzat mindenkor hatályos helyi építési szabályzatáról szóló rendelet által elfogadott szabályozási terve szerinti lakóterületek és a vegyes területek övezetei.

2. Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységekre vonatkozó szabályok

3. § (1) Az ingatlan tulajdonosok, ingatlan használók, azok megbízottjai a lakóterületi övezetben lévő ingatlanokon az épületen kívül és az ilyen ingatlanok közvetlen közelében lévő közterületen a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenységet vasárnap és munkaszüneti napon nem végezhetnek.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tevékenység tilalma nem terjed ki az elektromos vagy robbanómotoros gépek üzemeltetését nem igénylő tevékenységekre.

3. Közterületen végzett, zajkeltéssel járó tevékenységre vonatkozó szabályok

4. § A lakóterületi övezetekben a közterületeken az önkormányzat vagy az általa megbízott más személy vagy szervezet közterületen végzett, más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenységet vasárnap és munkaszüneti napon nem végezhet.

4. Jogkövetkezmények

5. § (1) E rendeletben meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos lakossági panaszok kivizsgálására és e rendeletben foglalt szabályok betartásának ellenőrzésére a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a 3-4. §-ban foglaltakat megszegi.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2013. (IX. 4.) önkormányzati rendeletet kell alkalmazni.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2021. július 7-én lép hatályba.