Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa-támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 11. 03- 2023. 04. 30

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa-támogatás helyi szabályairól

2022.11.03.

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói jogkörében eljárva, szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A Magyar Állam a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímen 196 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlását biztosítja 2022. évi pályázata alapján Sárosd Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) számára.

(2) E rendelet célja, hogy Sárosd Nagyközség közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, rászoruló állampolgárok számára a fenti támogatás keretében támogatást nyújtson, meghatározza a természetben nyújtott szociális támogatás jogosultsági feltételeit, és az igénylés módját.

A támogatás feltételei

2. § (1) Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást - tűzifát - biztosíthat elsősorban annak a személynek, aki:

a) lakhatási támogatásban részesül,

b) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy

c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

d) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy

e) gyermekét egyedül nevelő, vagy azt gondozó szülő, vagy

f) akinek háztartásában fogyatékkal élő személy él,

g) 65 éven felüli, egyedül élő nyugdíjas, vagy házaspár, melynek mindkét tagja betöltötte a 65. életévét, feltéve, hogy a havi jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 700%-át nem haladta meg.

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(3) Háztartásonként legfeljebb kettő m3 tűzifa adható a rendelkezésre álló keret kimerüléséig.

3. § Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család, azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

A támogatás igénylésének módja

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1–3. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket legkésőbb 2022. december 9. napján 12 óráig a Sárosdi Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a beérkezett kérelmekről határozattal dönt a rendelkezésre álló forrás erejéig.

(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 4. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(5) A tűzifa kiszállítása a jogosultak részére 2023. február 15-ig megtörténik, melyet a jogosultak részére térítésmentesen biztosít Sárosd Nagyközség Önkormányzata.

5. § A benyújtási határidő után, valamint a forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek, el kell utasítani.

6. § Hatályát veszti a szociális tűzifa-támogatás helyi szabályairól szóló 14/2020.(X. 26.) önkormányzati rendelet és a 13/2021.(X. 18.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet 2022. november 3-án lép hatályba, és 2023. május 1-jén hatályát veszti.