Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2015 (I.29.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 13- 2017. 02. 17


Sárbogárd Város Önkormányzat

 Képviselőtestületének


1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete


Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(III.30.) önkormányzati rendelete módosításárólSárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében,

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 13.§ (1) bekezdésében,

valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 45.§ (2) ba) pontjában, a 32.§ (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel, a Tr. 9. számú mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek, illetve a partnerségi egyeztetés szabályai szerint a partnerek véleményének kikérésével Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2005.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:1. § Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2005.(III.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 1. § (3) bekezdése a következők szerint kiegészül ezen rendelet 1. számú SZT-1 jelű szabályozási tervlap mellékletével:


   9. sz.     SZT-1. jelű               Sárbogárd, Sport utca – Árpád utca – Fenyő utca - Ady Endre út által határolt területre vonatkozó, M=1:2000 méretarányú szabályozási tervlap


2. §.  A HÉSZ a következő 81/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:


K/Sp

Különleges nagykiterjedésű sportolási célú terület


81/A. § (1)      A K/Sp jelű építési övezetben az építési telkekre meghatározott határértékek:


Telekalakítás

Telekegyesítés, telekhatár rendezés

Kialakítható legkisebb telekterület-méret

Kialakult, 5000 m2

Legkisebb utcai telekszélesség

Kialakult

Beépítési mód

Szabadonálló, csoportos

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

30%

Megengedett legkisebb - legnagyobb építménymagasság

3,00 - 9,00 m

Zöldfelület legkisebb mértéke

60 %


  1. A K/Sp jelű terület a sportolási célú tevékenységek területe.


  1. Az építési övezetben az alábbi építmények helyezhetők el:


a) sportlétesítmények (fedett és szabadtéri sportpályák, uszoda),

b) rekreációs-szabadidős célokat szolgáló létesítmények (pl.: strand),

c) szálláshely-szolgáltató (motel, szálloda, panzió) építmények,

d) vendéglátó építmények,

e) művelődési -, szórakoztató építmények,


(4)       Az építési telkek oldalsó és hátsó telekhatára mentén, attól minimum 2,00 méter távolságra legalább 1 sor, honos fafajokból álló fasort kell telepíteni és fenntartani.


(5)      Az építési övezetben kialakított időszakos parkolók környezetbe illeszkedően, csak természetes anyagú burkolófelülettel, illetve gyephézagos járófelülettel alakíthatók ki.”


3. § (1) Ezen rendelet alkalmazása során az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormány rendelet 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeit és jelmagyarázatát kell figyelembe venni.


(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a HÉSZ 1. § (3) bekezdése szerinti 2. sz. SZT/1.-17. jelű szabályozási tervlap, belterületi szabályzási tervlapjának ezen rendelet területi hatályára -:Sárbogárd, Sport utca – Árpád utca – Fenyő utca - Ady Endre út által határolt területre - vonatkozó szabályozási elemei hatályukat vesztik és helyükbe a ezen rendelet SZT-1 jelű mellékletét képező szabályozási tervlap lép.


(3) Ezen rendelet és mellékelte a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés a) pontja szerint a (2) bekezdés szerinti közlését követő 15. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 30. napon lép hatályba, előírásait az azt követően indult eljárásokban kell érvényesíteni.


Sárbogárd, 2015. január 16.                                 Dr. Sükösd Tamás                           Demeterné Dr. Venicz Anita

                                      polgármester                                                  jegyző

                                                                                                                                            

Kihirdetve: 2015. január  29.                                 

                                                                                          Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                           jegyző