Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2015 (IV.24.) önkormányzati rendelete

a sportról

Hatályos: 2020. 03. 27

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2015 (IV.24.) önkormányzati rendelete

a sportról

2020.03.27.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy megalapozza és megalkossa Sárbogárd Város Önkormányzat sport koncepciójának megvalósításához szükséges feltételeket, s meghatározza a hatáskörébe tartozó sport tevékenység finanszírozásának módját; figyelembe véve a sport társadalmilag is hasznos céljainak előtérbe helyezését, a kormány hosszú távú sport-stratégiáját, a szervezett formában működő sporttevékenység gyakorlásának jogszabályi feltételeit.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az Önkormányzat által fenntartott és működtetett sportlétesítményekre,

b) az Önkormányzattal együttműködő helyi sporttal foglalkozó szervezetekre (a továbbiakban: sportszervezetek),

c) a sportszervezetek által biztosított sport és testnevelési célú szolgáltatásokat igénybevevő személyekre.

II. Fejezet

Az Önkormányzati sportfeladatok ellátásának alapelvei

Az Önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos kötelező feladatai

3. § Az Önkormányzat a hatályos jogszabályokkal összhangban a helyi sporttevékenység támogatása során kiemelt feladatának tekinti:

a) a sportszervezetekkel való együttműködést,

b) a tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartását, működtetését,

c) a meglévő sportlétesítmények fejlesztését, új építmények létrehozását pályázati források kiaknázásával,

d) a sport, szabadidősport népszerűsítését támogató rendezvények, versenyek lebonyolításának támogatását.

Az Önkormányzati sport feladatok ellátásának szervezeti keretei

4. § (1) Az Önkormányzat a testnevelési és sport feladatok ellátása érdekében a város lehetőségeihez mérten, az anyagi kondícióknak megfelelően támogatja a sportszervezeteket.

(2) Sárbogárd Önkormányzata a tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartását és működtetését sportszervezetekkel kötött megállapodással biztosítja. Az Önkormányzattal jelenleg megállopdásban álló sportszervezetek felsorolását és az általuk működtetett sportlétesítmény megnevezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a sportszervezetekkel való együttműködés keretében évente egy alkalommal – augusztus hónapban – sportfórumot szervez.

III. Fejezet

A sporttevékenység finanszírozása, az Önkormányzat sporttámogatási rendszere

5. § (1) A képviselő-testület a rendelet 3. §-ban meghatározott sport feladatok ellátására évente a költségvetési rendeletében meghatározottak szerint nyújt támogatást.

(2) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében meghatározott összeget az alábbi formában biztosítja:

a) az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények működéséhez, állagmegóvásához, fejlesztéséhez szükséges fedezetet az 1. mellékletben felsorolt sportszervezetek részére;

b) a képviselő-testület helyi alapítványok részére sportcélú támogatások elnyerésére pályázatot ír ki és dönt a rendelkezésre szánt keretösszeg odaítéléséről. Az egyéb civil szervezetek számára átruházott hatáskörben az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság ír ki pályázatot és dönt a keretösszeg odaítéléséről.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

6. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével a sportról szóló 3/2005 (II. 14.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1. melléklet

Az Önkormányzattal megállapodási szerződésben álló sportszervezet

A sportlétesítmény neve

A szervezet neve

Sárbogárd-Sárszentmiklósi Sporttelep
7003 Sárbogárd-Sárszentmiklós,
Táncsics M. u.
Hrsz.: 4938

Sárbogárd Sportegyesület

Sárbogárdi Labdarúgópálya
7000 Sárbogárd, Ady Endre út
Hrsz.: 1083

Sárbogárd Sportegyesület