Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2015 (IV.23.) önkormányzati rendelete

A város címeréről, zászlójáról

Hatályos: 2015. 04. 24

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2015 (IV.23.) önkormányzati rendelete

A város címeréről, zászlójáról

2015.04.24.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: A város címeréről, zászlójáról

A címer leírása

1. § (1) Sárbogárd Város Címere: pajzs alakú, kék mezőben ezüst színű horgony, melyet egy ezüst színű saját farkába harapó kígyó övez, benne egymásba fonódó két kézfej látható, felette háromágú kisnemesi korona. A címer pajzsát két arany színű oroszlán fogja közre úgy, hogy a hátsó két lábán búzakalász motívumon ágaskodik, míg első két lábával a címerpajzsra támaszkodik.

(2) A címer régi városi címerrajz emlékét őrzi, ezzel történelmi múltjának állít emléket. A horgony régi, vizes, lápos Sárbogárdra, illetve városi kereskedelem szimbólumára utal. A saját farkába harapó kígyó az örök megújulást, az élet körforgását jelképezi, mivel a település többször elpusztult, majd később benépesült és fejlődésnek indult. Ez a körforgás a településrészek egyesülésére utal.

2. § (1) A város címere díszítő és az 1. § (2) bekezdésében foglalt utaló jelképként használható.

(2) A város címere alkalmazható:

a) a képviselő-testület meghívóján,

b) a képviselő-testület, a polgármester és a képviselőtestület bizottságai felhívásain, programjain, tervein, valamint a nem önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken,

c) a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon és a városra utaló emléktárgyakon,

d) a képviselő-testület által alapított díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető- és emlékérmeken,

e) ünnepségeken és rendezvényeken,

f) nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában,

g) képviselő-testület bizottságai, polgármester és a jegyző tevékenysége során használt levélpapíron,

h) a város kiemelkedő rendezvényein, jelentősebb kulturális és sporteredmények emléklapjain, jelvényein és érmein.

(3) A város címere egyes esetekben felhasználható nem önkormányzati szervek által is.

(4) Állami és városi címer együttes használata esetén az állami címernek – elhelyezésével, méretével, stb. – elsőbbséget kell biztosítani.

(5) A város címere a jogszabályokban foglalt hatósági eljárás során is alkalmazható.

A címer használatának módja

3. § (1) A városi címert kizárólag az 1. § (1) bekezdésben leírt alakban szabad ábrázolni.

(2) Egyes esetekben engedélyezhető, hogy a címer kizárólag a tárgy anyagának színében – fém, bőr, fa, stb. – jelentkezzék.

(3) Nyomdai úton való előállítás esetén a címer fekete-fehér színben is felhasználható.

(4) A címert csak olyan mértékig szabad miniatürizálni (kicsinyíteni), hogy ne sértse a hiteles ábrázolást.

A címer előállításának, használatának, forgalomba hozatalának engedélyezése

4. § (1) A városi címernek a 2. § (2) bekezdés c), e), f) pontjaiban és a 2. § (3) bekezdésében meghatározott célra történő előállítását, felhasználását és forgalomba hozatalát a polgármester engedélyezi. A 2. § (2) bekezdés a), b), d), g), és h) pontjaiban felsorolt esetekben a város címere külön engedély nélkül alkalmazható.

(2) A polgármester által kiadott engedély visszavonásig érvényes.

(3) A városi címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba hozatalának engedélyezésére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét,

b) a címer előállításának, felhasználásának célját, módját,

c) előállítás esetén az előállítani tervezett mennyiséget,

d) a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módját,

e) a címerrel díszíteni szándékolt tárgy mintapéldányát vagy fényképmásolatát.

(4) A városi címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba hozatalára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes megnevezését, címét,

b) a felhasználás céljának megjelölését,

c) a terjesztés, forgalomba hozatal módját, mennyiségre vonatkozó esetleges kikötéseket.

(5) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

A zászló leírása

5. § Sárbogárd város zászlója: zöld színű, ezüst rojtokkal, közepében a város címere, alatta fekete betűkkel SÁRBOGÁRD felirat.

A zászló használatának köre

6. § (1) A zászló használható:

a) nemzeti ünnepek alkalmával,

b) képviselő-testület ülésein és más jelentősebb helyi események alkalmával,

c) megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken,

d) a város bel- és külföldi kapcsolatain, emlék- és cserezászlóként,

e) a helyi önkormányzati és nem önkormányzati intézmények közösségének a helyi célok kimagasló teljesítésében végzett jó munkája elismeréseként.

A zászló használatának módja

7. § A zászló előállítására, használatára, forgalomba hozatalára és engedélyezésére vonatkozóan a 4. § (2)-(5) bekezdésben foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

8. § A városi zászlóból egyet a Polgármesteri Hivatal épületében kell állandó jelleggel elhelyezni.

9. § A városi zászlót a nemzeti színű zászlóval együtt kell kitűzni. A városi zászló és a nemzeti színű zászló méretének azonosnak kell lenni.

10. § A polgármester a címer és a zászló használati engedélyt visszavonja, ha az engedélyes e rendelet szabályait nem tartja be, vagy ha az engedélyes a címer és a zászló használatára egyéb súlyos okból méltatlanná vált.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

(2) E rendelet hatálybalépésével a város címeréről, zászlójáról szóló 15/1998. (IV. 20.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.