Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2015 (IV.23.) önkormányzati rendelete

A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a működési feltételek biztosításáról

Hatályos: 2015. 04. 24- 2015. 05. 21

Sárbogárd Város Önkormányzat
 Képviselő-testületének


12/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelete


a helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a működési feltételek biztosításárólSárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében a következő rendeletet alkotja

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:

a) képviselőkre, bizottsági elnökökre,

b) a bizottság tagjaira, beleértve a nem képviselő-testületi tagokat is,

c) az alpolgármesterre a 2. § és a 3. § kivételével.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre.

Tiszteletdíj

2. § (1) A képviselő havi tiszteletdíja a (6) bekezdés szerinti eltéréssel az alapdíj és az általa betöltött bizottsági tagság és bizottsági elnöki tisztség utáni tiszteletdíj összegéből áll.

(2) A képviselő havi alapdíja a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerint megállapított illetményalap és az 1,50 szorzószám szorzata.

(3) A bizottsági tag képviselőt az alapdíjon felül, havonta az alapdíj 44,800 %-ának megfelelő mértékű tiszteletdíj illeti meg.

(4) A bizottság elnökét az alapdíjon felül, havonta az alapdíj 78,280 %-ának megfelelő mértékű tiszteletdíj illeti meg. 

(5) A bizottság nem képviselő tagját havonta az alapdíj 44,800 %-ának megfelelő mértékű tiszteletdíj illeti meg. 

(6) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj csak egy bizottsági tagság és egy bizottsági elnöki tisztség után illeti meg a képviselőt

3. § (1) Kötelezettségét szegi meg a képviselő és a bizottság nem képviselő tagja, amennyiben az adott hónapban a képviselőtestület és/vagy annak a bizottságnak a rendes ülésén/ülésein, amelynek tagja nem jelenik meg.

(2) A képviselőtestület 6 hónapig 20%-al csökkenti annak a képviselőnek a tiszteletdíját, aki a képviselőtestület vagy a bizottság üléséről kettő egymást követő alkalommal előzetes bejelentés nélkül távol marad.

(3) Igazolt távollétnek tekintendő az, ha a képviselő távolmaradását a képviselőtestületi vagy a bizottsági ülés megkezdését 48 órával megelőzően szóban vagy írásban a polgármesternek bejelenti.

Költségtérítés

4. § A képviselő egyéb, a testületi munkával kapcsolatos, általa előlegezett, számlával igazolt költségeit meg kell téríteni (például: településen kívüli utazás), melynek kifizetését a polgármester engedélyezi.

Működési feltételek biztosítása

5. § Az önkormányzat hivatali szervezete a képviselők és bizottsági tagok részére feladataik ellátásához szükséges technikai, adminisztrációs feltételeket biztosítja.

E feltételek:

• nyomdai sokszorosítás,

• leirói kapacitás,

• postai, távközlési szolgáltatás,

• információs, dokumentációs szolgáltatás,

• önkormányzati kiadványok, hivatalos dokumentumok.

Vegyes és záró rendelkezések

6. § Az esetleges albizottságok és ideiglenes (ad-hoc) bizottságok díjazása tekintetében a képviselő-testület egyedileg dönt, a feladat jellegére és nagyságára tekintettel.

7. § (1) E rendeletben szabályozott tiszteletdíj folyósítása havonta, utólag történik.

(2) A 4. § szerinti költségtérítés a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság jóváhagyása alapján fizethető ki. A tiszteletdíjak kifizetését a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság rendszeresen ellenőrzi.

(3) Ha a képviselő, vagy bizottsági tag mandátuma év közben bármely oknál fogva megszűnik vagy keletkezik, részére a tiszteletdíj összegét időarányosan kell kifizetni.

(4) A kifizetésről a polgármester engedélye alapján a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya gondoskodik.

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a működési feltételek biztosításáról szóló 40/2006.(XI. 2.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.Sárbogárd, 2015. április 10.Dr. Sükösd Tamás                                                     Demeterné Dr. Venicz Anita

                                polgármester                                                                     jegyzőKihirdetve: 2015. április 23.                                                                        Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                                        jegyző