Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 48/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2023. 10. 01- 2024. 05. 31

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 48/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

2023.10.01.

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A gyermekek védelmének rendszere

1. § (1) A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja.

(2) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:

a) gyermekjóléti szolgáltatás

b) gyermekek napközbeni ellátása

ba) bölcsőde

bb) óvoda

bc) iskolai napközi

c) gyermekek átmeneti gondozása: helyettes szülő

III. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Általános szabályok

2. § (1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője /továbbiakban: kérelmező/ kérelmére történik.

(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére a kérelmet az intézménynél nyújtja be.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett az intézményvezető intézkedése alapozza meg.

(4) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell.

(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell:

- az ellátás tartamáról és feltételeiről

- az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról,

- az intézmény házirendjéről,

- a fizetendő térítési díjról.

(6) Az ellátásra jogosult köteles:

- az (5) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásulvételéről nyilatkozni,

- az intézményi nyilvántartásokhoz adatot szolgáltatni,

- a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett

változásokról nyilatkozni.

Gyermekjóléti alapellátások

3. § (1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából való kiemelésének megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményeinek javításához.

(2) Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a) gyermekjóléti szolgálat

b) gyermekek napközbeni ellátása keretében

- bölcsőde

- óvoda

- iskolai napközis foglalkozás

c) gyermekek átmeneti gondozása

- helyettes szülő

A gyermekjóléti szolgáltatás

4. § A gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, mely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

- a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését,

- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését,

- a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,

- a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Gyermekjóléti szolgálat

5. § (1) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el.

(2) A szolgálat feladatai különösen:

- a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése,

- a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, az ezekhez való hozzájutás segítése,

- a védelembe vett gyerekek gondozási, nevelési tervének elkészítése,

- a helyettes szülői hálózat szervezése,

- a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának segítése,

- az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos figyelemmel kísérése, új ellátások bevezetésének kezdeményezése,

- felkérésre környezettanulmány készítése, illetve az örökbe fogadni szándékozó körülményeinek vizsgálata,

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

Gyermekek napközbeni ellátása

6. § (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban lévő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését szervezi meg azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő – piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,

a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül,

c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.

(3) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: bölcsőde, óvoda, általános iskolai napközi.

Bölcsőde

7. § (1) A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja.

(2) [1] A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyelettel, speciális tanácsadással vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat, mely szolgáltatásokért a 2. melléklet szerinti térítési díjat kell fizetni.

(3) A bölcsődei ellátás megszűnik annak a nevelési évnek a végén, amikor a gyermek a harmadik életévét betölti (kivéve, ha a gyermek testi és szellemi fejlettsége alapján még nem érett az óvodai nevelésre – ebben az esetben a bölcsődei nevelés egy évvel meghosszabbodik.)

Gyermekek átmeneti gondozása

8. § A gyermekek átmeneti gondozása keretében - kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok átmeneti otthona biztosítja - a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni.

Helyettes szülő

9. § (1) Sárbogárd Város Önkormányzata a gyermekek átmeneti gondozását ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással helyettes szülő igénybevételével biztosítja, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését megoldani nem tudja.

(2) A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását saját háztartásában biztosítja.

(3) A helyettes szülő egyidejűleg - saját gyermekeit is beszámítva - legfeljebb 4 gyermek gondozását végezheti.

(4) Különösen indokolt esetben a helyettes szülő kérelmére vagy beleegyezésével a (3) bekezdésben meghatározott gyermeklétszámtól - a gyermek érdekében - el lehet térni.

(5) A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetőjének (továbbiakban: intézményvezető) külön jogszabályban foglaltakon túli feladata:

a) a helyettes szülő képzésének, felkészítésének megszervezése,

b) a helyettes szülő munkájának segítése, ellenőrzése,

c) kijelöli a helyettes szülőt

d) megállapodást köt a helyettes szülővel

(6) Az (5) bekezdés d) pontja szerinti megállapodásban rögzíteni kell:

a) a helyettes szülő teljes körű, a gyermek szükségleteihez és egyéni bánásmódjához igazodó munkaköri feladatait,

b) a helyettes szülői feladatvállalás időtartamát, a kezdés és befejezés pontos megjelölésével,

c) a gyermek átmeneti gondozásával, nevelésével kapcsolatos helyettes szülői kötelezettségeket,

d) a helyettes szülő kapcsolattartási kötelezettségeit,

e) a helyettes szülői díj, az ellátmány és a nevelési díj összegét,

f) az illetmények kifizetésének idejét és módját,

g) az elszámolási követelményeket,

h) képzési kötelezettségeket.

(7) Minden új gyermek helyettes szülőnél történő elhelyezésekor, illetve az átmeneti gondozás megszűnésekor a megállapodást megfelelően módosítani kell.

(8) A gyermekek átmeneti gondozását ellátó helyettes szülőt a kiskorú törvényes képviselőjének kérelmére az intézményvezető jelöli ki.

III. Fejezet

Térítési díjak

10. §1 (1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az ellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért, a bölcsődében az étkeztetésért és az időszakos gyermekfelügyeletért kell térítési díjat fizetni.

(3) A polgármester dönt abban az esetben, ha a törvényes képviselő a személyi térítési díjat vitatja.

(4) Az intézményi térítési díjat a rendelet 1. melléklete tartalmazza, melyet a képviselőtestület rendelettel állapít meg. Az intézményi térítési díjról az ellátási területen élő lakosságot a jegyző a helyben szokásos módon tájékoztatja.

(5) A helyettes szülői ellátást igénybevevőnek nem kell térítési díjat fizetnie.

(6) Az aktuális havi személyi térítési díjról szóló értesítést a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályának munkatársa megküldi a nevelési/oktatási intézményekbe tájékoztatásul, mely térítési díjat a szolgáltatás igénybe vevője csekken, vagy átutalással tud befizetni. A személyi térítési díj befizetésére a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatalban is lehetőség van ügyfélfogadási időben.

(7) Ha a személyi térítési díj fizetésre kötelezett határidőben nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének a polgármester 15 napos határidő tűzésével felhívja a kötelezettségének teljesítésére és tájékoztatja a személyi térítési díj meg nem fizetésének jogkövetkezményeire. Amennyiben az így közölt határidő eredménytelenül telik el és 60 napon túli étkezési térítési díj fizetési kötelezettsége keletkezett az igénybevevőnek, szülőnek (törvényes képviselőnek) az étkezés biztosítását meg kell szüntetni.

(8) Az étkeztetésből kizárt igénybevevők részére az étkezés ismételt igénybe vételét csak a hátralék megfizetését és az aktuális havi személyi térítési díj megfizetését követően lehet biztosítani.

Normatív kedvezmények

11. §2 A gyermekek után a jelen rendelettel megállapított intézményi térítési díj tekintetében a mindenkor hatályos Gyvt.-ben meghatározott normatív kedvezményt kell biztosítani. A személyi térítési díj összegéből a Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján személyi térítési díjkedvezmény adható.

Önkormányzati kedvezmény

12. §3

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1. melléklet4

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai
2023. október 01-től

Intézmény

megnevezése

Nettó nyersanyag-norma

költség

Térítési díj

Ft/nap/fő


Óvoda

605.- Ft/nap+ÁFA

Ebből:
Tízórai: 113.-Ft /nap + ÁFA
Ebéd: 380.-Ft /nap + ÁFA
Uzsonna: 112.-Ft /nap + ÁFA

605.-Ft /nap + ÁFA

Ebből:
Tízórai: 113.-Ft /nap + ÁFA
Ebéd: 380.-Ft /nap + ÁFA
Uzsonna: 112.-Ft /nap + ÁFA


Általános Iskola
1-8 évf.

808.-Ft /nap + ÁFA

Ebből:
Tízórai: 147.-Ft /nap + ÁFA
Ebéd: 515.-Ft /nap + ÁFA
Uzsonna: 146.-Ft /nap + ÁFA

808.-Ft /nap + ÁFA

Ebből:
Tízórai: 147.-Ft /nap + ÁFA
Ebéd: 515.-Ft /nap + ÁFA
Uzsonna: 146.-Ft /nap + ÁFA

Kossuth Zsuzsanna EGYMI
1-8 évf.

808.-Ft /nap + ÁFA

Ebből:
Tízórai: 147.-Ft /nap + ÁFA
Ebéd: 515-Ft /nap + ÁFA
Uzsonna: 146.-Ft /nap + ÁFA

808.-Ft /nap + ÁFA

Ebből:
Tízórai: 147.-Ft /nap + ÁFA
Ebéd: 515.-Ft /nap + ÁFA
Uzsonna: 146.-Ft /nap + ÁFA

Petőfi Sándor Gimnázium
5-8. évf.

877.-Ft /nap + ÁFA

Ebből:
Tízórai: 181.-Ft /nap + ÁFA
Ebéd: 515.-Ft /nap + ÁFA
Uzsonna: 181.-Ft /nap + ÁFA

877.-Ft /nap + ÁFA

Ebből:
Tízórai: 181.-Ft /nap + ÁFA
Ebéd: 515.-Ft /nap + ÁFA
Uzsonna: 181.-Ft /nap + ÁFA

Kossuth Zsuzsanna EGYMI
9-12. évf.

877.-Ft /nap + ÁFA

Ebből:
Tízórai: 181.-Ft /nap + ÁFA
Ebéd: 515.-Ft /nap + ÁFA
Uzsonna: 181.-Ft /nap + ÁFA

877.-Ft /nap + ÁFA

Ebből:
Tízórai: 181.-Ft /nap + ÁFA
Ebéd: 515.-Ft /nap + ÁFA
Uzsonna: 181.-Ft /nap + ÁFA

Petőfi Sándor Gimnázium
9-12. évf.

515.-Ft /nap + ÁFA

Ebből:
Ebéd: 515.-Ft /nap + ÁFA

515.-Ft /nap + ÁFA

Ebből:
Ebéd: 515.-Ft /nap + ÁFA

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde

350.-Ft /nap + ÁFA

350.-Ft /nap + ÁFA

2. melléklet

A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsődében
- a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás térítési díja 0 .- Ft
- az időszakos gyermekfelügyelet térítési díja: 300.- Ft/óra
1

A 10. § a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 11. § a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 12. §-t a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.