Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2015 (III.05.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2015. 03. 06- 2015. 03. 09

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


5/2015. (III. 05.) önkormányzati rendelete


 Sárbogárd Város  Önkormányzatának  2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltakra –, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 4/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőt rendeli:


1.§ (1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1), (2), (4), (5) bekezdése helyébe a következő (1), (2), (4), (5) bekezdés lép:

     (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetését, 1.939.175.000 Ft bevétellel, 1.950.675.000 Ft kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és a kiadások különbözeteként 11.500.000 Ft forráshiányt állapít meg.

    (2) A bevételek és kiadások különbözeteként keletkező 11.500.000 Ft összegű forráshiány finanszírozását fejlesztési hitelből határozza meg.

    (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/10. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 112.202.000 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.

   (5) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások                                                  501.479.000 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális

  hozzájárulás                                                             118.779.000 Ft

- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások               493.409.000 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                   197.507.000 Ft

- egyéb működési célú  kiadások                              378.504.000 Ft

- tartalékok                                                                 19.907.000 Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások                                                              58.614.000 Ft

- felújítások                                                                 53.588.000 Ft

- egyéb felhalmozási kiadás                                          4.155.000 Ft

c) finanszírozási kiadás                                              124.733.000 Ft2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ A Rendelet 1/1. melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. melléklete lép.

4.§ A Rendelet 1/2. melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. melléklete lép.

5.§ A Rendelet 1/3. melléklete helyébe jelen rendelet 1/3. melléklete lép.

6.§ A Rendelet 1/4. melléklete helyébe jelen rendelet 1/4. melléklete lép.

7.§ A Rendelet 1/5. melléklete helyébe jelen rendelet 1/5. melléklete lép.

8.§ A Rendelet 1/6. melléklete helyébe jelen rendelet 1/6. melléklete lép.

9.§ A Rendelet 1/7. melléklete helyébe jelen rendelet 1/7. melléklete lép.

10.§ A Rendelet 1/8. melléklete helyébe jelen rendelet 1/8. melléklete lép.

11.§ A Rendelet 1/11. melléklete helyébe jelen rendelet 1/9. melléklete lép.

12.§ A Rendelet 1/12. melléklete helyébe jelen rendelet 1/10. melléklete lép.

13.§ A Rendelet 1/13. melléklete helyébe jelen rendelet 1/11. melléklete lép.

14.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


15.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti.
Sárbogárd, 2015. február 26.


                       

                 Dr. Sükösd Tamás                                         Demeterné Dr. Venicz Anita

                                  polgármester                                                            jegyző
Kihirdetve: 2015. március 05.                                                                     

                                                                                             

                Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                                  jegyző

Mellékletek