Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2021 (III.5.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 06- 2021. 03. 08

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének jogkörében eljáró

Sárbogárd Város Polgármestere


10/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelete


 Sárbogárd Város  Önkormányzatának  2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításárólSárbogárd Város Önkormányzat Polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőt rendeli:1.§ (1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1), (5), (6) bekezdése helyébe a következő (1), (5), (6) bekezdés lép:

     (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetését, 4.479.529.125 Ft bevétellel, 4.479.529.125 Ft kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.

   (5) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások                                                  702.254.979 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális

  hozzájárulás                                                             120.677.493 Ft

- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások               448.628.906 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                     46.000.000 Ft

- egyéb működési célú  kiadások                              354.869.999 Ft

- tartalékok                                                                 703.734.547 Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások                                                          1.818.889.928 Ft

- felújítások                                                                239.159.356 Ft

c) finanszírozási kiadás                                                 45.313.917 Ft

    (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/10. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 2.058.049.284 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.


2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ A Rendelet 1/1. melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. melléklete lép.

4.§ A Rendelet 1/2. melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. melléklete lép.

5.§ A Rendelet 1/3. melléklete helyébe jelen rendelet 1/3. melléklete lép.

6.§ A Rendelet 1/4. melléklete helyébe jelen rendelet 1/4. melléklete lép.

7.§ A Rendelet 1/5. melléklete helyébe jelen rendelet 1/5. melléklete lép.

8.§ A Rendelet 1/6. melléklete helyébe jelen rendelet 1/6. melléklete lép.

9.§ A Rendelet 1/7. melléklete helyébe jelen rendelet 1/7. melléklete lép.

10.§ A Rendelet 1/8. melléklete helyébe jelen rendelet 1/8. melléklete lép.

11.§ A Rendelet 1/11. melléklete helyébe jelen rendelet 1/9. melléklete lép

12.§ A Rendelet 1/12. melléklete helyébe jelen rendelet 1/10. melléklete lép.

13. § A Rendelet 1/13. melléklete helyébe jelen rendelet 1/11. melléklete lép.

14.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Sárbogárd, 2021. március 4.

                       

Dr. Sükösd Tamás                                         Dr. Venicz Anita

              polgármester                                                     jegyző
Kihirdetve: 2021. március 5.

Dr. Venicz Anita

                                                                                         jegyző

Mellékletek