Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2021 (III.9.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2021. 03. 10- 2021. 05. 21

Sárbogárd Város Önkormányzat   

Képviselő-testületének

jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere


12/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelete


az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről


Sárbogárd Város Önkormányzat Polgármestere A Katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


Fogalom meghatározások


1. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjából nem komposztálható avar és kerti hulladék: falomb, faág, gally, cserje- és díszcserje ága és levele, szőlő, gyümölcsfa nyesedéke, kaszálék, egyéb növényi maradványok (továbbiakban: kerti hulladék).

(2) Hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása, illetve a vastagabb faágak, szőlő metszése során keletkező nyesedék, ahol erre lehetőség van- tüzelő anyagként történő hasznosítása.

Az égetés szabályai

2. § (1) Sárbogárd közigazgatási területén a belterületi ingatlanokon nyílt téren csak e rendeletben foglalt esetekben és feltételekkel szabad égetni kerti hulladékot.

(2) A kerti hulladék nyílttéri égetése a rendelet hatálya alatt naponta 8.00 óra és 19.00 óra  között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakban országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.

 (3) A füstképzés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és az eltüzelés folyamatosan ugyan, de egyszerre csak kis adagokban, szélcsendes időben történhet.

(4) A tulajdonos (kezelő, használó, bérlő) az égetési szándékról és az égetés várható idejéről, az esetleges viták megelőzése érdekében köteles a szomszédokat előre értesíteni.

(5) Tilos a kerti hulladék égetése a (2) bekezdésben engedélyezett időpontokon kívül, valamint párás, ködös, esős és szeles időben.

(6) Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. A tűzrakó hely épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 10 m távolságra legyen

 (7) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója, bérlője) az égetés során köteles a szükséges tűzoltási feltételekről (pl. oltóvíz, poroltó készülék, homok, egyéb módon) gondoskodni.

(8) Amennyiben tüzelés közben olyan jelek mutatkoznak (pl. az időjárás megváltozik, felerősödik a szél), hogy az égetés folytatása veszéllyel járhat, úgy az égetést azonnal be kell fejezni.


- 2 -


(9) Az égetendő kerti hulladék hulladék nem tartalmazhat kommunális, egyéb háztartási, ipari eredetű hulladékot (pld.:műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradványait).

(10) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vékony földréteggel történő lefedéséről.

A helyszín elhagyása előtt meg kell arról is győződni, hogy az égetés helyén túl saját, illetve a szomszédos ingatlanokon a tüzelésből eredően (felszálló égő nyesedék, szikra által) nem keletkezett-e újabb tűzfészek, újabb veszélyforrás.

A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért az égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik.

3. § (1) Az e rendeletben már leszabályozott, nyílttéri égetést engedélyező és tiltó rendelkezéseken túlmenően az 2. §.(2) bekezdésében meghatározott időpontokon belül tilos az avar- és kerti hulladék nyílttéri tüzelése egészségügyi, gyermek, oktatási és közintézmények, sportlétesítmények nyitvatartási ideje alatt, az intézményektől mért 150 m-es távolságon belül.

(2) Tilos továbbá a nyílttéri égetés a bevásároló központok, egyéb kereskedelmi és szolgáltató egységek közelében, ha a kerti hulladék égetése során a legkisebb zavaró hatás, (füst, bűz hatás) bekövetkezne az egységek, illetve azok szolgáltatásait igénybe vevők tekintetében.

4. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet 2021.május 22-ig lehet alkalmazni.


Sárbogárd, 2021. március 8.dr. Sükösd Tamás
    polgármesterdr. Venicz Anita
   jegyző

Kihirdetve: 2021. március 9.

dr. Venicz Anita
   jegyző