Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2021. 04. 02- 2021. 04. 02

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

2021.04.02.

Sárbogárd Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület jogkörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2018 (VIII.23.) önkormányzati rendelet „Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai” alcíme a következő 4/A. és 4/B. §-sal egészül ki:

„4/A. § A települési önkormányzat önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátási kötelezettsége nem mentesíti a települési önkormányzatot a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátása mellett, a köztisztasági feladatok ellátásának, azon belül is a közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő kötelezettsége alól.

4/B. § Az illegálisan, szabálytalanul elhagyott, tárolt, lerakott hulladék esetében, ha az ingatlan tulajdonosa, a hulladék tulajdonosa, a hulladék korábbi birtokosa bizonyíthatóan ismerté válik, a hulladék elszállíttatására, a hulladékgazdálkodási bírság kiszabására a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban jegyző) jogosult, amennyiben”

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2021. április 2-án lép hatályba.