Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 26

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési beszámolóját
4 479 529 125 Ft módosított bevételi előirányzattal és
4 457 871 169 Ft bevételi teljesítéssel, valamint
4 479 529 125 Ft módosított kiadási előirányzattal és
1 922 583 994 Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde bevételei és kiadásai teljesítését a 2. és a 3. melléklet szerint, a Madarász József Városi Könyvtár bevételei és kiadásai teljesítését a 4. és az 5. melléklet szerint, a Sárbogárdi Zengő Óvoda bevételei és kiadásai teljesítését a 6. és a 7. melléklet szerint, a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai teljesítését a 8. és a 9. melléklet szerint, a Sárbogárd Város Önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítését a 10. melléklet és a 11. melléklet szerint, az önkormányzat és az intézmények összesített bevételei és kiadásai teljesítését a 12. melléklet és a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, Sárbogárd Város Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése tejesítését a 14. melléklet szerint, a támogatások és kölcsönök bevételei teljesítését a 15. melléklet szerint, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 16. melléklet szerint, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 17. melléklet szerint, az irányító szervi támogatások folyósítása teljesítését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat számlaegyenlegét a Képviselő-testület 2 522 449 439 Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal számlaegyenlegét 6 655 294 Ft-tal, a Városi Bölcsőde számlaegyenlegét 488 088 Ft-tal, a Zengő Óvoda számlaegyenlegét 769 122 Ft-tal, a Madarász József Városi Könyvtár számlaegyenlegét 405 100 Ft-tal hagyja jóvá.

(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2020. évi teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 19. melléklet szerint részletezett beruházási feladatokra 32 492 955 Ft-tal, a felújítási feladatokra 201 075 588 Ft-tal hagyja jóvá.

(4) ) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2020. évi teljesítéséből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg :

 • a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:
  -személyi juttatás 696 270 743 Ft
  -munkaadót terhelő járulékok és szociális
  hozzájárulás 118 517 276 Ft
  -dologi kiadások 434 680 747 Ft
  -ellátottak pénzbeli juttatásai 45 659 732 Ft
  -egyéb működési célú kiadások 348 573 036 Ft
 • b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:
  -beruházások: 32 492 955 Ft
  -felújítások: 201 075 588 Ft
  -egyéb felhalmozási kiadások: 0 Ft .

3. § A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2020. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól háziorvosi ellátásra 55 599 400 Ft , fogorvosi alapellátásra 7 755 200 Ft , védőnői feladatra 33 729 000 Ft , iskola-egészségügyi ellátásra 899 800 Ft , foglalkozás-egészségügyi alapellátásra pedig 3 261 700 Ft teljesült.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. évi költségvetési maradványát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
Önkormányzati szinten jóváhagyott maradvány összege 2 535 287 175 Ft . Az önkormányzat 2020.évi általános- és céltartalékát a 20. melléklet szerint, az önkormányzat és az intézmények eredmény-kimutatását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek feladatellátásához foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a rendelet 23. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a 2020. évi december 31-i hitel állományát a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzat 2020.évi közvetett támogatásait kedvezményezettként és összegszerűen a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2020.évi bevételét, - mely összeg a talajterhelési díjból és a környezetvédelmi bírságból folyt be - 1 873 232 Ft-tal hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetételét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Önkormányzati vagyon

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített mérlegét a 27. mellékletnek megfelelően fogadja el.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét 6 054 229 530 Ft-tal elfogadja.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát - az 28. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken 4 774 668 366 Ft-tal állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

13. § (1a) Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.

(1b) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

1. melléklet

Sárbogárd Város önkormányzatának 2020. évi költségvetése teljesítése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként

Ft

Sárbogárdi Hársfavirág Bőlcsöde

Madarász József Városi Könyvtár

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Sárbogárd Város Önkormányzat

Összesen

K1. Személyi juttatások

38 073 237

38 023 026

16 265 862

16 246 910

248 596 045

248 486 348

178 550 812

173 451 107

220 769 023

220 063 352

702 254 979

696 270 743

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 619 501

6 611 162

2 713 266

2 680 889

48 075 663

47 958 241

32 593 100

32 162 657

30 675 963

29 104 327

120 677 493

118 517 276

K3. Dologi kiadások

7 602 506

7 341 331

10 404 930

10 054 574

84 226 987

83 926 444

42 824 131

41 841 285

303 570 352

291 517 113

448 628 906

434 680 747

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 000 000

45 659 732

46 000 000

45 659 732

K5. Egyéb működési célú kiadások

1 058 604 546

348 573 036

1 058 604 546

348 573 036

K6. Beruházási kiadások

556 251

556 250

773 725

770 110

2 816 960

2 719 106

3 770 630

3 630 451

1 810 972 362

24 817 038

1 818 889 928

32 492 955

K7. Felújítások

239 159 356

201 075 588

239 159 356

201 075 588

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

52 851 495

52 531 769

30 157 783

29 752 483

383 715 655

383 090 139

257 738 673

251 085 500

3 709 751 602

1 160 810 186

4 434 215 208

1 877 270 077

K9. Finanszírozási kiadások

741 492 623

741 492 623

45 313 917

45 313 917

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

52 851 495

52 531 769

30 157 783

29 752 483

383 715 655

383 090 139

257 738 673

251 085 500

4 451 244 225

1 902 302 809

4 479 529 125

1 922 583 994

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 254 477 647

1 254 796 667

1 254 477 647

1 254 796 667

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

560 467 797

560 467 797

560 467 797

560 467 797

B3. Közhatalmi bevételek

354 000 000

353 032 095

354 000 000

353 032 095

B4. Működési bevételek

1 496 784

1 473 134

1 638 000

1 638 810

4 825 506

4 710 063

16 824 000

16 825 078

122 530 834

122 074 675

147 315 124

146 721 760

B5. Felhalmozási bevételek

290 000

290 540

18 420 000

18 451 950

18 710 000

18 742 490

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

425 000

425 000

2 895 000

2 895 000

3 320 000

3 320 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

200 000

198 000

200 000

198 000

B1-7. Költségvetési bevételek

1 921 784

1 898 134

1 928 000

1 929 350

4 825 506

4 710 063

16 824 000

16 825 078

2 312 991 278

2 311 916 184

2 338 490 568

2 337 278 809

B8. Finanszírozási bevételek

50 929 711

51 121 723

28 229 783

28 228 233

378 890 149

379 119 621

240 914 673

240 915 716

2 138 252 947

2 117 385 773

2 141 038 557

2 120 592 360

- központi, irányítószervi támogatás

50 727 446

50 727 446

27 768 475

27 768 475

378 642 877

378 642 877

239 039 908

239 039 908

- költségvetési maradvány

202 265

394 277

461 308

459 758

247 272

476 744

1 874 765

1 875 808

2 137 418 031

2 076 199 132

2 140 203 641

2 079 405 719

- államháztartáson belüli megelőlegezések

834 916

41 186 641

834 916

41 186 641

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

52 851 495

53 019 857

30 157 783

30 157 583

383 715 655

383 829 684

257 738 673

257 740 794

4 451 244 225

4 429 301 957

4 479 529 125

4 457 871 169

2. melléklet

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2020. évi költségvetése teljesítése

Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Működési bevételek

B4

1 496 784

1 473 134

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

425 000

425 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

425 000

425 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 921 784

1 898 134

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 921 784

1 898 134

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-50 373 460

-50 077 385

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-556 251

-556 250

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

202 265

394 277

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

50 727 446

50 727 446

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

50 929 711

51 121 723

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

50 929 711

51 121 723

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

52 851 495

53 019 857

3. melléklet

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2020. évi költségvetése teljesítése

Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

37 370 237

37 329 225

Külső személyi juttatások

K12

703 000

693 801

Személyi juttatások

K1

38 073 237

38 023 026

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 619 501

6 611 162

Készletbeszerzés

K31

3 547 596

3 369 735

Kommunikációs szolgáltatások

K32

142 000

138 192

Szolgáltatási kiadások

K33

2 607 615

2 546 997

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 305 295

1 286 407

Dologi kiadások

K3

7 602 506

7 341 331

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok-általános

K513

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

52 295 244

51 975 519

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

512 402

512 402

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

43 849

43 848

Beruházások

K6

556 251

556 250

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

556 251

556 250

Költségvetési kiadások

K1-K8

52 851 495

52 531 769

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

52 851 495

52 531 769

4. melléklet

Madarász József Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése teljesítése

Bevételek (Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Működési bevételek

B4

1 638 000

1 638 810

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 638 000

1 638 810

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási bevételek

B5

290 000

290 540

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

290 000

290 540

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 928 000

1 929 350

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-27 746 058

-27 343 563

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-483 725

-479 570

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

461 308

459 758

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

27 768 475

27 768 475

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

28 229 783

28 228 233

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

28 229 783

28 228 233

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

30 157 783

30 157 583

5. melléklet

Madarász József Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése teljesítése

Kiadások (Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

16 214 862

16 195 910

Külső személyi juttatások

K12

51 000

51 000

Személyi juttatások

K1

16 265 862

16 246 910

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 713 266

2 680 889

Készletbeszerzés

K31

4 959 632

4 959 095

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 196 520

1 190 018

Szolgáltatási kiadások

K33

2 873 748

2 691 302

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

3 000

2 980

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 372 030

1 211 179

Dologi kiadások

K3

10 404 930

10 054 574

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok-általános

K513

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

29 384 058

28 982 373

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

243 500

243 500

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

349 500

349 500

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

17 000

13 386

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

163 725

163 724

Beruházások

K6

773 725

770 110

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

773 725

770 110

Költségvetési kiadások

K1-K8

30 157 783

29 752 483

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

30 157 783

29 752 483

6. melléklet

Sárbogárdi Zengő Óvoda 2020. évi költségvetése teljesítése

Bevételek ( Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Működési bevételek

B4

4 825 506

4 710 063

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

4 825 506

4 710 063

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

4 825 506

4 710 063

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-376 073 189

-375 660 970

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-2 816 960

-2 719 106

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

247 272

476 744

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

378 642 877

378 642 877

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

378 890 149

379 119 621

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

378 890 149

379 119 621

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

383 715 655

383 829 684

7. melléklet

Sárbogárdi Zengő Óvoda 2020. évi költségvetése teljesítése

Kiadások (Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

246 682 195

246 634 493

Külső személyi juttatások

K12

1 913 850

1 851 855

Személyi juttatások

K1

248 596 045

248 486 348

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

48 075 663

47 958 241

Készletbeszerzés

K31

3 788 801

3 665 335

Kommunikációs szolgáltatások

K32

651 710

647 467

Szolgáltatási kiadások

K33

63 449 094

63 387 001

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

129 714

36 376

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

16 207 668

16 190 265

Dologi kiadások

K3

84 226 987

83 926 444

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok-általános

K513

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

380 898 695

380 371 033

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

111 451

111 451

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

438 549

418 191

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 649 180

1 611 386

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

617 780

578 078

Beruházások

K6

2 816 960

2 719 106

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

2 816 960

2 719 106

Költségvetési kiadások

K1-K8

383 715 655

383 090 139

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

383 715 655

383 090 139

8. melléklet

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése teljesítése

Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Működési bevételek

B4

16 824 000

16 825 078

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

16 824 000

16 825 078

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

16 824 000

16 825 078

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-237 144 043

-230 629 971

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-3 770 630

-3 630 451

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

1 874 765

1 875 808

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

239 039 908

239 039 908

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

240 914 673

240 915 716

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

240 914 673

240 915 716

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

257 738 673

257 740 794

9. melléklet

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése teljesítése

Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

178 450 812

173 403 247

Külső személyi juttatások

K12

100 000

47 860

Személyi juttatások

K1

178 550 812

173 451 107

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

32 593 100

32 162 657

Készletbeszerzés

K31

3 296 915

3 208 500

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 642 459

1 626 202

Szolgáltatási kiadások

K33

30 541 602

30 158 606

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

150 000

129 740

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7 193 155

6 718 237

Dologi kiadások

K3

42 824 131

41 841 285

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok-általános

K513

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

253 968 043

247 455 049

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

774 000

773 981

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

469 000

459 787

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 726 000

1 626 660

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

801 630

770 023

Beruházások

K6

3 770 630

3 630 451

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

3 770 630

3 630 451

Költségvetési kiadások

K1-K8

257 738 673

251 085 500

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

257 738 673

251 085 500

10. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése

Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

990 042 593

990 042 593

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

264 435 054

264 754 074

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1 254 477 647

1 254 796 667

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

349 000 000

348 888 586

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

349 000 000

348 888 586

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5 000 000

4 143 509

Közhatalmi bevételek

B3

354 000 000

353 032 095

Működési bevételek

B4

122 530 834

122 074 675

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

1 000 000

1 000 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

1 895 000

1 895 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

2 895 000

2 895 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 733 903 481

1 729 903 437

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

178 972 797

178 972 797

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

381 495 000

381 495 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

560 467 797

560 467 797

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

13 500 000

13 531 950

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

400 000

400 000

Részesedések értékesítése

B54

4 520 000

4 520 000

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

18 420 000

18 451 950

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

200 000

198 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

200 000

198 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

579 087 797

579 117 747

Költségvetési bevételek

B1-B7

2 312 991 278

2 311 916 184

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

74 283 597

794 985 877

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-1 471 043 921

353 225 121

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

2 137 418 031

2 076 199 132

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

834 916

41 186 641

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

2 138 252 947

2 117 385 773

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

2 138 252 947

2 117 385 773

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

4 451 244 225

4 429 301 957

11. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése

Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

165 187 530

164 940 893

Külső személyi juttatások

K12

55 581 493

55 122 459

Személyi juttatások

K1

220 769 023

220 063 352

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

30 675 963

29 104 327

Készletbeszerzés

K31

22 530 214

21 443 411

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 978 080

1 274 444

Szolgáltatási kiadások

K33

217 626 546

212 975 292

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

3 566 000

2 726 483

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

57 869 512

53 097 483

Dologi kiadások

K3

303 570 352

291 517 113

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

46 000 000

45 659 732

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

2 113 147

2 113 147

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

276 183 288

273 067 334

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

76 573 564

73 392 555

Tartalékok-általános

K513

703 734 547

0

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 058 604 546

348 573 036

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 659 619 884

934 917 560

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

35 457

35 457

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 374 176 833

16 218 924

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

217 378

217 378

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

100 547 208

3 602 413

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

335 995 486

4 742 866

Beruházások

K6

1 810 972 362

24 817 038

Ingatlanok felújítása

K71

188 329 271

159 617 642

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

50 830 085

41 457 946

Felújítások

K7

239 159 356

201 075 588

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

2 050 131 718

225 892 626

Költségvetési kiadások

K1-K8

3 709 751 602

1 160 810 186

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

6 668 000

6 668 000

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

6 668 000

6 668 000

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

38 645 917

38 645 917

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

696 178 706

696 178 706

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

741 492 623

741 492 623

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

4 451 244 225

1 902 302 809

12. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése

Bevételek ( Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

990 042 593

990 042 593

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

264 435 054

264 754 074

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1 254 477 647

1 254 796 667

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

349 000 000

348 888 586

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

349 000 000

348 888 586

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5 000 000

4 143 509

Közhatalmi bevételek

B3

354 000 000

353 032 095

Működési bevételek

B4

147 315 124

146 721 760

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

1 000 000

1 000 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

2 320 000

2 320 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

3 320 000

3 320 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 759 112 771

1 757 870 522

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

178 972 797

178 972 797

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

381 495 000

381 495 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

560 467 797

560 467 797

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

13 500 000

13 531 950

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

690 000

690 540

Részesedések értékesítése

B54

4 520 000

4 520 000

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

18 710 000

18 742 490

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

200 000

198 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

200 000

198 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

579 377 797

579 408 287

Költségvetési bevételek

B1-B7

2 338 490 568

2 337 278 809

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-617 053 153

114 168 988

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-1 478 671 487

345 839 744

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Maradvány igénybevétele

B813

2 140 203 641

2 079 405 719

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

834 916

41 186 641

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

2 141 038 557

2 120 592 360

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

2 141 038 557

2 120 592 360

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

4 479 529 125

4 457 871 169

13. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése

Kiadások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

643 905 636

638 503 768

Külső személyi juttatások

K12

58 349 343

57 766 975

Személyi juttatások

K1

702 254 979

696 270 743

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

120 677 493

118 517 276

Készletbeszerzés

K31

38 123 158

36 646 076

Kommunikációs szolgáltatások

K32

5 610 769

4 876 323

Szolgáltatási kiadások

K33

317 098 605

311 759 198

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

3 848 714

2 895 579

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

83 947 660

78 503 571

Dologi kiadások

K3

448 628 906

434 680 747

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

46 000 000

45 659 732

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

2 113 147

2 113 147

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

276 183 288

273 067 334

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

76 573 564

73 392 555

Tartalékok-általános

K513

703 734 547

0

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 058 604 546

348 573 036

Működési költségvetés előirányzat csoport

2 376 165 924

1 643 701 534

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

1 164 408

1 164 389

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 374 176 833

16 218 924

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 474 427

1 444 856

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

104 451 790

7 366 247

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

337 622 470

6 298 539

Beruházások

K6

1 818 889 928

32 492 955

Ingatlanok felújítása

K71

188 329 271

159 617 642

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

50 830 085

41 457 946

Felújítások

K7

239 159 356

201 075 588

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

2 058 049 284

233 568 543

Költségvetési kiadások

K1-K8

4 434 215 208

1 877 270 077

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

6 668 000

6 668 000

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

6 668 000

6 668 000

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

38 645 917

38 645 917

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

45 313 917

45 313 917

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

45 313 917

45 313 917

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

4 479 529 125

1 922 583 994

14. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

1 707 676

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

907 676

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

275 075 612

271 159 658

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

200 000

200 000

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

276 183 288

273 067 334

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

nonprofit gazdasági társaságok részére

K512

1 210 700

egyéb civil szervezetek részére

K512

13 086 468

4 786 615

háztartások részére

K512

1 385 000

97 500

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

2 155 603

egyéb vállalkozások részére

K512

62 102 096

65 142 137

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

76 573 564

73 392 555

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

15. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

20 000 000

20 047 500

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

78 109 769

78 162 656

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

97 366 160

101 256 660

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

63 436 146

65 287 258

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

5 522 979

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

264 435 054

264 754 074

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

381 495 000

381 495 000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

16. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §]

K42

kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]

K42

óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

K42

helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]

K42

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]

K42

természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]

K42

Családi támogatások

K42

0

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

46 000 000

45 659 732

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

46 000 000

45 659 732

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

46 000 000

45 659 732

17. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

349 000 000

348 888 586

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

349 000 000

348 888 586

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

1 434 922

talajterhelési díj

B36

2 000 000

1 813 232

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

60 000

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

3 000 000

835 355

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5 000 000

4 143 509

18. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése

Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde

Madarász József Városi Könyvtár

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

ÖSSZESEN

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

50 171 195

50 171 196

26 994 750

26 998 365

375 825 917

375 923 771

235 269 278

235 409 457

688 261 140

688 502 789

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

556 251

556 250

773 725

770 110

2 816 960

2 719 106

3 770 630

3 630 451

7 917 566

7 675 917

ÖSSZESEN:

50 727 446

50 727 446

27 768 475

27 768 475

378 642 877

378 642 877

239 039 908

239 039 908

696 178 706

696 178 706

19. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése

Beruházások és felújítások ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Városi Bölcsőde

Madarász József Városi Könyvtár

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Sárbogárd Város Önkormányzat

ÖSSZESEN

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

2020.évi előirányzat

2020.évi teljesítés

Vagyonértékű jogok beszerzése

243 500

243 500

111 451

111 451

774 000

773 981

35 457

35 457

1 164 408

1 164 389

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

243 500

243 500

111 451

111 451

774 000

773 981

35 457

35 457

1 164 408

1 164 389

BEND buszváró

629 920

629 920

Varga temetőkerítés építés

1 570 000

1 570 000

TOP 1.1.1-15-00012 Iparterület fejlesztése

359 699 800

9 848 000

359 699 800

9 848 000

TOP 2.1.1-15-00001 Jövőstart

221 675 621

221 675 621

TOP 2.1.2-15-00008 Zöld város

324 908 449

324 908 449

TOP-4.3.1-15-00002 Sárbogárd Pusztaegres városrehab.

21 472 827

2 662 924

21 472 827

2 662 924

0793/25 hrsz ingatlan

1 661 160

1 308 000

1 661 160

1 308 000

Sport utca útépítés, parkoló kiép., közművesítés

118 110 236

118 110 236

TOP-3,1,1,-15-2019-00007 Kerékpárút építés

300 389 764

300 389 764

Fenyő utcai telek visszavásárlása

1 200 000

1 200 000

Fejérvíz- vízvezeték építés

1 200 000

1 200 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 374 176 833

16 218 924

1 374 176 833

16 218 924

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

349 500

349 500

438 549

418 191

469 000

459 787

217 378

217 378

1 474 427

1 444 856

TOP 2.1.1-15-00001 Jövőstart

40 000 000

346 394

40 000 000

346 394

TOP 2.1.2-15-00008 Zöld város

15 000 000

15 000 000

TOP-4.3.1-15-00002 Sárbogárd Pusztaegres városrehab.

43 094 045

43 094 045

Fejérvíz beruházás

1 200 000

1 200 000

Kazán (ügyelet, gyermekorvosi rendelő)

1 025 395

1 025 395

1 025 395

1 025 395

Pótkocsi (Start meg.)

1 535 000

1 535 000

Kisértékű tárgyi eszközök

512 402

512 402

17 000

13 386

1 649 180

1 611 386

1 726 000

1 626 660

695 624

3 904 582

4 459 458

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

512 402

512 402

17 000

13 386

1 649 180

1 611 386

1 726 000

1 626 660

100 547 208

3 602 413

104 451 790

7 366 247

Részesedések beszerzése

K65

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

43 849

43 848

163 725

163 724

617 780

578 078

801 630

770 023

335 995 486

4 742 866

337 622 470

6 298 539

Beruházások

K6

556 251

556 250

773 725

770 110

2 816 960

2 719 106

3 770 630

3 630 451

1 810 972 362

24 817 038

1 818 889 928

32 492 955

önkormányzati lakások felújítása

4 800 000

3 245 950

4 800 000

3 245 950

Mészöly Géza Ált. Isk. konyha tetőfelújítás

10 000 000

8 480 339

10 000 000

8 480 339

TOP-4.3.1-15-00002 Sárbogárd Pusztaegres városrehab.

143 499 378

133 935 053

143 499 378

133 935 053

Fűtőmű felújítása

3 766 667

850 000

3 766 667

850 000

Fejérvíz felújítása

3 450 000

3 450 000

3 450 000

3 450 000

Útffelújítás

22 813 226

9 656 300

22 813 226

9 656 300

Ingatlanok felújítása

K71

188 329 271

159 617 642

188 329 271

159 617 642

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

50 830 085

41 457 946

50 830 085

41 457 946

Felújítások

K7

239 159 356

201 075 588

239 159 356

201 075 588

A

B

C

D

E

F

G

H

megnevezés

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

váltó kibocsátása

pénzügyi lízing

visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

halasztott fizetés, részletfizetés

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

Összesen