Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI.8.) önkormányzati rendelete

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2021. 06. 09- 2021. 11. 29

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

2021.06.09.

Sárbogárd Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - a képviselő-testület hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi igazgatási szerv és a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörében eljáró Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján - a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjából komposztálható avar és kerti hulladék: falomb, faág, gally, cserje- és díszcserje ága és levele, szőlő, gyümölcsfa nyesedéke, kaszálék, fás szárú növények, egyéb növényi maradványok (továbbiakban: kerti hulladék).

(2) Hasznosítás: a kerti hulladékokat első sorban komposztálással kell ártalmatlanítani, hasznosítani, melynek módja lehet az ingatlanon alkalmazandó technológiával vagy a házhoz menő szelektív hulladék begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátása során az arra jogosult közszolgáltató részére tovább kezelésre történő átadással.

(3) A nem komposztálható vastagabb faágakat és vastagabb fás szárú növényi maradványokat - amennyiben arra az ingatlan tulajdonosának igénye és lehetősége van - tüzelő anyagként hasznosítani csak kezeletlen állapotban (tűzifa jellegű fa, fás szárú növény) és megfelelő háztartási tüzelő berendezésben szabad.

2. § (1) Sárbogárd közigazgatási területén a belterületi ingatlanokon nyílt téren csak e rendeletben foglalt esetekben és feltételekkel szabad égetni kerti hulladékot.

(2) A kerti hulladék nyílttéri égetése a rendelet hatálya alatt naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakban országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.

(3) A füstképzés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és az eltüzelés folyamatosan ugyan, de egyszerre csak kis adagokban, szélcsendes időben történhet.

(4) A tulajdonos (kezelő, használó, bérlő) az égetési szándékról és az égetés várható idejéről, az esetleges viták megelőzése érdekében köteles a szomszédokat előre értesíteni.

(5) Tilos a kerti hulladék égetése a (2) bekezdésben engedélyezett időpontokon kívül, párás, ködös, esős, csapadékos és szeles időben.

(6) Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. A tűzrakó hely épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 10 m távolságra legyen.

(7) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója, bérlője) az égetés során köteles a szükséges tűzoltási feltételekről (pl. oltóvíz, poroltó készülék, homok, egyéb módon) gondoskodni.

(8) ) Amennyiben tüzelés közben olyan jelek mutatkoznak (pl. az időjárás megváltozik, felerősödik a szél), hogy az égetés folytatása veszéllyel járhat, úgy az égetést azonnal be kell fejezni.

(9) Az égetendő kerti hulladék hulladék nem tartalmazhat kommunális, egyéb háztartási, ipari eredetű hulladékot (pld.:műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradványait).

(10) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vékony földréteggel történő lefedéséről.A helyszín elhagyása előtt meg kell arról is győződni, hogy az égetés helyén túl saját, illetve a szomszédos ingatlanokon a tüzelésből eredően (felszálló égő nyesedék, szikra által) nem keletkezett-e újabb tűzfészek, újabb veszélyforrás. A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért az égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik.

3. § (1) Az e rendeletben már leszabályozott, nyílttéri égetést engedélyező és tiltó rendelkezéseken túlmenően az 2. §.(2) bekezdésében meghatározott időpontokon belül tilos az avar- és kerti hulladék nyílttéri tüzelése egészségügyi, gyermek, oktatási és közintézmények, sportlétesítmények nyitvatartási ideje alatt, az intézményektől mért 150 m-es távolságon belül.

(2) Tilos továbbá a nyílttéri égetés a bevásároló központok, egyéb kereskedelmi és szolgáltató egységek közelében, ha a kerti hulladék égetése során a legkisebb zavaró hatás, (füst, bűz hatás) bekövetkezne az egységek, illetve azok szolgáltatásait igénybe vevők tekintetében.

(3) ) Mindenkor tilos az 1. § (1) bekezdésében a fogalom meghatározásoknál felsorolt növényi hulladékok, egyéb hulladékok nyílttéri égetése a parkokban és valamennyi (az elnevezésüktől és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett megnevezésüktől függetlenül) közterületen.

4. § (1a) Ez a rendelet 2021. június 9-én lép hatályba.

(1b) A rendelet hatályát veszti a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet újból hatályba léptető, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésével egyidejűleg.